Clubs boos over afgelasting Licht nu op voor oranje shirtreclame Leveranciers Oranje niet happig op extra oefenduels Actie Utrecht-spelers goed voor meer dan 20.000 handtekeningen Weinig speelruimte voor bewindvoerders Eagles-manager Maaskant: „We hadden die recette nodig MAANDAG 14 DECEMBER 19R1 PAGINA UTRECHT (GPD) - De handtekeningenactie van de spelersgroep van FC Utrecht, als een van de activiteiten tot behoud van de vereniging, heeft al meer dan 20.000 handtekeningen opgeleverd. In samenwerking met de supporters zijn deze verzameld via een intekenactie die zaterdag van start ging. De komende dagen zal er ook een kwartetspel op de markt komen, terwijl de spelersgroep van plan is èen plaat op te nemen samen met Alexander Curley en boogie woogie-pianist Jaap Dekker. Ook zijn duizenden stickers met de tekst „FC Utrecht moet blijven" verspreid. „Wanneer we voldoende lijsten zpuden hebben gehad, was het aantal handtekeningen nog groter geweest", zegt doelman Hans van Breuke- len, die als wordoerder van de groep de actie heeft geleid. „Onze actie is enorm aangeslagen. De drukkerij kon het zaterdag niet allemaal aan. Daarom zullen we in de loop van deze week nieuwe intekenlijsten in omloop brengen, die zaterdag tijdens een afsluitende manifestatie bin nengebracht worden. Dat moet dan meteen een opwarmer worden voor de topper tegen PSV die aanstaande zondag hopelijk wèl doorgang vindt". De enige tegenvaller voor de spelersgroep was de totale afgelasting van het betaald-voetbalprogramma in dit weekeinde. De spelers moesten derhalve de activiteiten die tijdens het duel tegen NAC waren gepland een week uitstellen. Zo zouden de supporters gratis koffie hebben ge kregen. terwijl er ook stickers en intekenlijsten verspreid zouden zijn. Van Breukelen: „Jammer dat we niet van het eerste effect van onze actie hebben kunnen profitéren door de totale afgelasting, maar we hopen dat de roes deze week onverminderd doorgaat en dat we zondag tegen PSV een vol huis hebben. Alleen zo kunnen we de bewindvoerders duidelijk maken dat FC Utrecht wel degelijk levensvatbaarheid in deze stad heeft". Geen alledaagse kost vt stapte de international i zamelen en te pleiten voo or Utrecht-doelman Hans van Breukelen. In plaats van handtekeningen uit te delen, iterdag door de Domstad om met zijn ploegmakkers handtekeningen en geld in te het voortbestaan van de FC. HILVERSUM (ANP) - De PvdA is bereid de invoering van shirtre clame in het betaalde voetbal toe te staan, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dat verklaarde Joop Worrell, sportspecialist van de PvdA in de tweede kamer, zaterdagmid dag. De invoering van shirtreclame heeft geen gevolgen voor het verstrekken van overheidssub sidie. Al meende Worrell wel, dat de rijksgelden in de toe komst niet op de exploitatiere kening van de clubs geschreven UTRECHT (GPD) - De twee door de rechtbank benoemde bewind voerders van FC Utrecht, de ad vocaten mr. J. Stael en mr. W. Bekkers, zijn geschrokken van de keiharde opstelling van de be drijfsvereniging BVG. Ook de belastingdienst lijkt zich in de onderhandelingen rondom de surséance (uitstel) van betaling voor de FC niet bijster soepel te willen opstellen. „Onze speel ruimte is bijzonder klein", ver telt mr. Stael, „minder dan we ooit in een surséance hebben aangetroffen". De onverzettelijke houding van de bedrijfsvereniging is terug te voeren op de wijze waarop het bestuur van FC Utrecht is opge treden tegenover de BVG. Mr. Bekkers: „Men is zeer boos ge worden na die publikatie over mogelijke malversaties met re cettes". Het bestuur had zelf om overleg met de bedrijfsvereniging ge vraagd en gedaan alsof alle feiten op tafel waren gelegd om uit de financiële problemen te komen. Maar naderhand bleek dat er in formatie was achtergehouden". Mr. Stael: „De bedrijfsvereni ging vindt dat zij door het be stuur is belazerd. Er is geen open kaart gespeeld". Vandaag praten mr. Stael en mr. Bekkers met o.a. het college van B en W van Utrecht en met de voorzitter van het KNVB-sectie- bestuur betaald voetbal mr. Eric Vilé. Met nadruk stellen de be windvoerders dat er bij de club er geen eet zwart geld meer wordt uitbetaald. Ook het be stuur zal erg goed op zijn tellen moeten passen, „want als ze ook maar iets verkeerds zouden doen, hangen ze". Hoe FC Utrecht uit de impasse moet worden gehaald, is nog niet duidelijk. „Er zal in ieder geval ergens geld vandaan moeten ko men", meent mr. Stael. Kwijtschelding van de schulden ligt volgens mr. Bekkers proble matisch. omdat FC Utrecht met zijn schuldenlast in het betaalde voetbal geen unicum is. Ik geloof niet dat de bedrijfsvereniging ge makkelijk een deel van haar te goed laat schieten, want dan staan de anderen ook meteen op de stoep". De bewindvoerders voelen er ech ter ook niets voor om de club zo maar faiiliet te laten verklaren. Aangenaam waren zij getroffen door de enorme motivatie van trainer en spelers om FC Utrecht te redden. Mr. Bekkers: „Dat zie je maar zelden in een bedrijf dat in moeilijkheden verkeert." ZEIST (GPD) - Go Ahead Eagles zal vanavond niet in Zeist verschijnen op de extra vergadering van het sectiebestuur betaald voetbal uit protest tegen de afgelasting van het complete programma betaald voetbal op zaterdag. Manager Bob Maaskant van Go Ahead Eagles is namelijk woe dend over die beslissing. Achtergrond van die boosheid vor men de liquiditeitsproblemen die hierdoor in Deventer zijn ont staan. Tot dusver speelde Go Ahead Eagles deze maand nog niet in de Adelaarshorst en de voor afgelopen zaterdagavond geplande thuiswedstrijd tegen PSV zou voldoende recette heb ben opgeleverd om de spelerssa larissen over de maand decem ber uit te kunnen betalen. Maas kant: „We hebben nog geen Linder zet Wim Kieft terug naar tweede team AMSTERDAM (GPD) - Spits- speler WimKieft zal vandaag moeten meetraïnen met het tweede team van Ajax. Dit als gevolg van een menings verschil met oefenmeester Kurt Linder, die de net 19 jaar geworden centrumspits van Ajax afgelopen vrijdag van de training stuurde met de mededeling dat hij ook niet geselecteerd zou worden voor de uitwedstrijd tegen NEC. Volgens Linder moet WimKieft eerst in een wedstrijd met het tweede elftal weer van zijn goede bedoelingen blijk geven alvorens hij in de A-selectie zal uxrrden opgenomen. Of Linder deze straf echter ook zal handhaven na het weg vallen van het complete com petitieprogramma dit week einde, is nog onduidelijk. Ajax-bestuurslid Van Eijden: "Het zal duidelijk zijn dat er met het oog op de belangrijke wedstrijd van aanstaande zondag tegen Feyenoord de komende dagen nog wel een gesprek zal talgen tussen de trainer en Wim Kieft". Zo'n gesprek volgt bij PEC Zwolle niet meer met John De- lamere. Hij zal zaterdag ze ker niet met PEC meedoen in de competitiewedstrijd tegen FC Twente. Trainer Fritz Korbach heeft de Ierse cen trumspits op non-actief ge steld, omdat Delamere zonder aankondiging niet op de trai ning verscheen. Zijn plaats in de basts wordt ingenomen door John van den Wilden burg. schulden en dat willen we zo houden. We hadden die recette echt nodig en daarom vind ik de argumenten van competitielei der Jan Huybregts ook zo bela chelijk". Belang Ook in Nijmegen bij NEC en in FC Utrecht-kringen is men boos over de beslissing van Huy bregts. De compètitieleider be taald voetbal gelastte zaterdag middag om twee uur het comple te programma betaald voetbal af toen hem was gebleken dat slechts de helft van het aantal vastgestelde wedstrijden in het betaalde voetbal doorgang kon vinden. „Op zo'n moment moet je een be slissing nemen in het belang van de competitie", zegt Huybregts, „wil je het verloop van die com petitie tenminste geen geweld aandoen. Niemand is immers ge baat met een scheeftrekken van die competitie. Daarom heb ik de beslissing over een algehele afge lasting genomen". Go Ahead Eagles-manager Bob Maaskant vindt dat er daarbij te weinig rekening is gehouden met de belangen van de clubs. „We zijn met dertig man bezig geweest het veld sneeuwvrij te maken en de toegangswegen naar ons stadion begaanbaar te maken. Als je dan op het laatste moment hoort dat het niet door gaat, kun je je indenken hoe groot de teleurstelling daarover is", aldus Maaskant. Verspild Zijn collega, manager Ton Roes van NEC, is vooral verbolgen over het feit, dat hij het nieuws over de totale afgelasting via de radio moest vernemen. „Nog kort daarvoor had ik contact ge had met Jan Huybregts, die mij toen verzekerde dat de wedstrijd tussen NEC en Ajax zou door gaan als er bij Go Ahead Eagles en Helmond Sort gespeeld kon worden. Voor mij was dat een re den om nog meer haast te laten maken met het sneeuwvrij ma ken van de accommodatie in Nij megen. Helaas bleek dat later verspilde moeite". „Daar kwam nog by dat wij dol graag nu tegen Ajax met Cruijff in de gelederen hadden ge speeld. Het publiek en de spelers waren er al helemaal voor in de stemming. Gelukkig hadden wij al zo'n 15.000 kaarten in de voor verkoop verkocht. Daardoor kunnen we nu plotseling be schikken over 100.000 gulden. Dit laatste gevoegd bij het feit dat we kort geleden geld hebben gehad van het BBI maakt dat we weer wat ruimer kunnen adem- Geen begrip Anders vergaat het intussen FC Utrecht. Oefenmeester Han Ber ger van FC Utrecht is dan ook van mening dat de noodsituatie bij FC Utrecht voldoende reden had moeten zijn voor Jan Huy bregts om de thuiswedstrijd te gen NAC door te laten gaan. „Ik heb Huybregts laten weten dat hij zijn competitierooster wel licht helemaal moet herzien wan neer FC Utrecht binnenkort geen licentie meer heeft. We had den de recette van de thuiswed strijd tegen NAC hard nodig, ze ker nu we een extra aantal toe schouwers verwachtten. Maar ik heb geen enkel begrip ontmoet bij de KNVB voor ons standpunt en dat stelt me teleur. Daarmee heeft de voetbalbond een groot stuk verantwoordelijkheid op zich genomen, vind ik". Jan Huybregts trekt zich van de kritiek niet zo bijster veel aan. „Mijn informaties van het veld van FC Utrecht waren dat het on verantwoord was om te voetbal len. Onder de sneeuwlaag, lag namelijk een ijslaag die gevaar opleverde voor de spelers" De KNVB-competitieleider be taald voetbal wil het afgelaste programma van dit weekeinde medio januari opnieuw op het programma zetten. „Een juiste datum heb ik nog niet, omdat dit In schril contrast met de emoties die de algehele afgelasting van het competitieprogramma bij FC Utrecht en GA .2:.e* °Prw?Pstaal de rust die afstraalt van de besneeuwde en verlaten Alkmaarderhoulde thuishoren i AZ'67. mede afhankelijk is van het pro gramma in de competitie en de beker. Je kunt een club namelijk niet drie weken uit of thuis laten spelen", aldus Huybregts, die niet van plan is het inhaalpro gramma dat voor woensdag op de kalender prijkt af te gelasten. „Iedere wedstrijd die woensdag gespeeld kan worden, is meege nomen", aldus de compeUtielei- moetcn worden, maar op een andere manier aangewend moe ten worden. De belangrijkste voorwaarde, die de PvdA noodzakelijk verbon den acht aan de invoering van shirtreclame, betreft de verdeel sleutel van de inkomsten ervan. Worrell vindt, dat de club zelf dertig procent mag toucheren en het restant moet afdragen aan een fonds, dat bestemd is voor fi nancieel noodlijdende clubs. De uitspraak van Worrell betekent een opmerkelijke ommezwaai. De afgelopen vier jaar het de PvdA er geen twijfel over be staan, dat de combinatie shirtre clame - overheidsgelden door de partij onaanvaardbaar was. De KNVB, die met plannen rondliep de shirtreclame in te voeren, werd herhaaldelijk te verstaan gegeven, dat bg verwer king ervan de subsidiekraan on herroepelijk dichtgedraaid zou worden. Dat dreigement, dat inhoudelijk het faillissement van het betaal de voetbal betekende, weerhield de betaald voetbalsectie het licht op groen te zetten. Bij de komende onderhandelingen over het tweede, met overheids gelden gesubsidieerde vierjaren plan tussen CRM en KNVB wil de de bond nogmaals de nadruk leggen op de noodzaak van in voering van shirtreclame. De versoepelde opstelling van de PvdA. waarvan Worrell zaterdag melding maakte, neemt al voor dat het overleg echt op gang is gekomen, een voornaam strui kelblok weg. Door de houding van de PvdA springt het licht voor de KNVB van rood op oranje. Of het op korte termijn groen wordt, hangt af van de reactie van het betaalde voetbal op de voorwaarden, die de PvdA aan invoering van de shirtreclame wil stellen In die kwestie is Worrell niet al te opti mistisch. Hij ziet nog niet zo snel dat de rijke clubs bereid zijn een deel van de inkomsten af te staan aan de wat armere clubs. Dat be grip van solidariteit is de BVO's vreemd, volgens Worrell. Het Tweede-Kamerlid meent ver der, dat de gesprekken tussen CRM en KNVB over voortzetting van de subsidie van mli moeten getuigen. Het rgk heeft vier jaar geld in het betaalde voetbal gestopt en de resultaten zijn allerminst florissant. Worrell vindt dat de Kamer hardere voorwaarden voor de tweede ter mijn moet stellen. Daarbg denkt hg aan: 1. Betere controle op de financiën. De PvdA gaat alleen akkoord als er sprake is van echte openbaar heid over de financiële situatie en controle door accountants. 2. Verbetering van de democratise ring in het betaalde voetbal Dat lijkt volgens Worrell momenteel nog nergens op. 3. Verbetering van de maatschap pelijke begeleiding van spelers. 4. Afschaffing van het vergoe dingssysteem zoals dat nu ge hanteerd wordt Bij invoering van shirtreclame meent Worrell dat er een andere bestemming moet gegeven aan de overheidsgelden. Het PvdA- lid denkt hierbij vooral aan ver betering van de accommodaties, beter jeugdbeleid en betere maatschappelijke begeleiding Punten waaraan de PvdA-fractie zwaar tilt Kritiek had Worrell op de houding van de KNVB in de zaak FC Utrecht. Volgens de PvdA spe cialist had het bestuur van het betaalde voetbal al lang moeten interveniëren De afzijdige hou ding. die nu wordt aangehomen. vindt Worrell belachelijk en zeer onverstandig. ZEIST (GPD) - De „leveran ciers" van spelers aan het Ne derlands elftal - de clubs - voelen er bitter weinig voor al op voorhand in te stemmen met een uitbreiding van het aantal oefeninterlands boven het vastgestelde aantal van zes. Zowel Ajax als AZ'67 willen van de KNVB eerst horen wat er met name finan cieel tegenover staat wanneer de leveranciers zich hiertoe bereid zouden verklaren. Het Nederlands elftal blijkt, zo als gemeld, een veelgevraag de oefenpartner te zijn voor die landenteams die zich in middels wel hebben ge plaatst voor de strijd om de wereldtitel voetbal. Inmid dels hebben zich tien gega digden bij de KNVB aange meld die in de aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal volgend jaar in Span je oefenwedstrijden willen spelen tegen Oranje. In. een werkbespreking die morgen plaatvindt, zullen bondscoach Kees Rijvers, competitieleider Jan Huy- bregts en Oranje's technisch begeleider vanuit het sectie- bestuur betaald voetbal, Jaap van Praag, de aanbiedingen op een rijtje zetten. Op 21 de cember zullen de voorstellen van die werkbespreking ge presenteerd worden aan de de clubs die spelers afstaan voor het Nederlands elftal. Tot dusver staan drie interland wedstrijden vast: op 24 maart speelt Oranje een uitwed strijd tegen Schotland, 14 april wordt het duel tussen Nederland en Griekenland gespeeld en op 25 mei trekt Oranje naar Wembley voor de strgd tegen Engeland. Die ene thuiswedstrijd van Oranje zal volgens cfe KNVB naar alle waarschijnlijkheid in het Diekmanstadion in En schede worden verspeeld. „We hebben Twente gekozen gezien de grote groep buiten landse werknemers in de di recte omgeving van Ensche de. Op die manier hopen we er ook nog wat aan te kunnen verdienen", aldus KNVB-se- cretaris Jan Huybregts. Met betrekking tot de overige verzoeken zegt Huybregts op korte termijn een beslissing te willen nemen, al zal dat mede afhankelijk zgrt van de goedkeuring die de clubs daartoe verlenen De clubs hebben echter problemen. Een aantal (PSV en AZ'67) heeft inmiddels al aangekon digd na de competitie door de afgelastingen van het afge lopen weekeinde is 22 mei de laatste speeldag geworden) buitenlandse trips te willen maken. PSV overweegt eind mei naar Zuid-Korea te gaan en AZ'67 heeft invitaties uit Japan, Taiwan en Hawaï. Huybregts: „Dat houdt in dat wanneer het Nederlands elf tal op 2 juni tegen Noord-Ier- land zou moeten spelen (een van de verzoeken) dan wel een tweetal wedstrijden zou spelen tegen Italiè en Joego slavië. je in ieder geval de ze kerheid moet hebben dat de clubs hun medewerking wil len verlenen om een zo sterk mogelijk elftal op de been te brengen. Krijg je ie medewer king niet. dan zullen wij die uitnodigingen niet kunnen accepteren", aldus Huy bregts. De club van leveranciers blijkt niet zo'n voorstander te zijn, getuige de woorden van woordvoerder Ane Ligthart „Ik voel er weinig voor het aantal oefenwedstrijden uit te breiden tot meer dan de af gesproken zes zegt de AZ- preases „We wachten daar om eerst het overleg van 21 december af om te horen wel ke aanbiedingen er liggen en hoe groot de financiële voor delen voor de clubs zijn. Het is daarom ook belangrjk te vernemen hoe de verdeel sleutel zal worden", aldus Ligthart. De leveranciers (de clubs dus) vinden dat hun eerste zorg is de eigen huishouding op ni veau te houden en dat de fi nanciële kant van de zaak ui terst bclangrgk is. Zeker daar waar het om een aantal lucra tieve aanbiedingen gaat ..Als de KNVB ons dezelfde be dragen kan toezeggen die we als clubs in het buitenland kunnen verdienen, hebben wij geen enkel probleemal dus AZ-voorzitter Ligthart.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 9