Westen bezorgd over situatie Bonn wil betere relatie met DDR Voedselkonvooi toch vol goede moed vertrokken Angst VS voor Libië overdreven" Inmenging Polen uit den boze Nederland: alom geschokte reacties Schmidt en Honecker breken ijs Leger Israël breekt staking Gaza-strook MAANDAG 14 DECEMBER 1981 DEN HAAG (GPD) De reacties uit de verschillende westerse hoofdsteden op het uit roepen van de noodtoestand in Polen waren in grote lijnen eensluidend. Naast uitingen van grote bezorgdheid verklaarden de meeste regeringswoordvoerders dat inmenging in de interne zaken van Polen uit den boze is. T)e NAVO-landen, die een „te ster ke reactie" willen vermijden, ko men vandaag in Brussel bijeen voor een bijzondere zitting van de permanente vertegenwoordi gers in de NAVO-raad. De Ame rikaanse minister Haig (buiten landse zaken) besloot zijn reis naar Turkije en Israël voorlopig op te schorten en vandaag naar Washington terug te keren. In Moskou werden de berichten over Polen met instemming maar zonder verder commentaar verspreid door de media. Het Internationale Verbond van Vrye Vakverenigingen in Brus sel heeft de maatregelen van de Poolse regering scherp veroor deeld. Het IVW eist onmiddel lijke vrijlating van gearresteerde functionarissen van de Poolse vrije vakbond 'Solidariteit'.Ook de internationale arbeidersorga nisatie ILO in Genève sprak haar bezorgdheid uit. Polen is onder tekenaar van de ILO-conventie die de vakbonds vrij heden waar borgt, aldus een verklaring van de ILO gisteren. Washington De Verenigde Staten zijn ernstig verontrust door de stappen van de Poolse regering. De Ameri kaanse minister van buitenland se zaken, Alexander Haig, ver klaarde in Brussel dat de crisis in Polen alleen door onderhande lingen en een compromis tussen de betrokken partijen, zonder in- meninging van buitenaf opgelost kan worden. In Londen verklaar de de Amerikaanse minister van defensie, Caspar Weinberger, dat de toestand in Polen potentieel gevaarlijk was en een einde zou kunnen betekenen voor „het be gin van vrijheid" in de commu nistische staat Maar, zei hij, er waren nog geen aanwijzingen van militaire betrokkenheid van de Sowjet-Unie. De Westberlijnse bondskanselier Helmut Schmidt en de Oostduit- se partijleider Erich Honecker delen de hoop dat de strijdende krachten in Polen tot overeen stemming kunnen komen. Dit vertelde Schmidt tijdens een persconferentie na zijn gesprek ken met de leiders van de DDR. Schmidt zei: "We hopen beiden dat de Polen erin zullen slagen overeenstemming tot stand te brengen tussen de krachten van het Poolse volk die met elkaar in conflict liggen. We houden ons strikt aan de principes van niet- inmenging". In Rome heeft paus Johannes Pau- lus 2 gisteren zijn landgenoten in het Pools oproepen te bidden voor vrede in Polen. „Er is in de geschiedenis van Polen al te veel bloed vergoten. Laten wij bidden dat er niet nog meer vergoten wordt". De paus richtte zich gis termiddag in Rome tot zijn land genoten op het Sint Pieterplein, in een kort geïmproviseerd toe spraakje in het Pools, naar aan leiding van „de zorgwekkende gebeurtenissen van de afgelopen De Oostenrijkse bondskanselier Bruno Kreisky verklaarde dat zijn land asiel zal verlenen aan al le politieke vluchtelingen die over de Pools-Oostenrijkse grens zullen komen, ongeacht het aan tal dat zich zou melden. Kort ge leden had Oostenrijk de grens gesloten voor Poolse vluchtelin gen. Moskou De Sowjet-Unie meldde nauwe lijks een uur na de uitzending van de toepsraak van partijleider en premier Jaruzelski de afkon diging van de noodtoestand in Polen, zonder commentaar. In Sowjet-kringen verluidde echter dat het de 'hoogste tijd' een dergelijk besluit. In politieke kringen in Italië heer ste bezorgdheid. De communisti sche partij veroordeelde de maatregelen van de Poolse lei ders scherp. Voor de Poolse am bassade in Rome demonstreer den duizenden jongeren voor vrijheid in Polen. Voor de Zweedse landsverdediging werd verhoogde waakzaamheid afge kondigd. De Britse regering nam contact met haar bondgenoten op. In Parijs heeft de Confederatie van arbeiders CFDT deze vandaag uitgeroepen tot een grote dag van solidariteit met Polen. Een paar honderd mensen marcheer den zondag naar de Poolse am bassade in Parijs uit protest te gen de maatregelen in Polen. In Madrid sprak de communisti sche vakbond 'Commissiones Obreras' (Arbeiderscommisies) zich uit tegen de maatregelen in Polen. De Portugese regering heeft de Sowjet-Unie gewaar schuwd niet militair in Polen tussenbeide te komen. Een der gelijke stap is, onder welk voor wendsel ook, ontoelaatbaar, al dus minister van buitenlandse zaken Golzalves Pereira. In Praag maakte de directeur van de Tsjechoslowaakse televisie persoonlijk in een nieuwsuitzen ding bekend dat in Polen maat regelen waren genomen. In een commentaar van Radio Praag werd gesteld dat de maatregelen van de Poolse regering „de enige manier zyn om het gevaar voor Polen af te wenden. Het nieuws uit Polen werd toegejuicht als „zeer geruststellend". In Hongarije wijdde Radio Boeda pest veel aandacht aan Polen, zonder echter commentaar te ge ven. Ook in de andere Oostblok landen werd het nieuws zonder commentaar doorgegeven. UTRECHT (ANP) - Uitge zwaaid en toegejuicht door duizenden belang stellenden is om half twee gistermiddag de voedsel- karavaan naar Polen toch nog vertrokken. De politie heeft aanvankelijk nog geprobeerd het publiek op een afstand te houden, maar de men sen bleven toestromen. Op een half uur vertraging van het ver trek na heeft de enorme belang stelling geen problemen opgele verd. Als alles volgens plan verloopt komt de kilometerslange stoet van 130 vrachtwagens vanavond om acht uur bij de Poolse grens aan. Of hij het land binnen mag was op moment van vertrek nog de vraag. Wim Woudenberg, de leider van het konvooi, was daar optimistisch over. Een woord voerder van de Poolse ambassa de had hem telefonisch meege deeld dat de poorten voor de Ne derlandse hulpgoederen wyd openstaan. 'En als we niet wor den toegelaten, dan wachten we', aldus Woudenberg, 'als vracht wagenchauffeurs zijn we eraan gewend uren of dagen aan een grens te moeten wachten'. Over het weer maakte hij zich geen zorgen, 'mooi kerst weer', was zijn lakonieke reactie. De mededeling dat in Polen de noodtoestand is afgekondigd heeft gistermorgen maar even voor paniek gezorgd by de orga nisatoren. De vrachtwagen chauffeurs waren het er al snel over een eens: unaniem besloten zij gewoon volgens plan op weg te gaan. 'We zijn geen politieke organisatie en we hebben niets te maken met welke vakbond dan ook. Wy hebben dit transport georganiseerd om Polen te helpen. Daaraan hebben ze nu meer dan ooit behoefte. We gaan gewoon door", aldus Wou denberg vlak voor het vertrek. De vrachtwagens zijn lyk gevuld met kerstpakketten: eten en drinken, maar ook zeep en shampoo, want ook daaraan is in Polen een schrijnend gebrek. Verder zijn er medicijnen en kle ren: in totaal voor 18 miljoen gul den aan hulpgoederen, het resul taat van alle landelijke en plaat selijke acties in Nederand de af-, gelopen maanden. De Neder landse chauffeurs zullen de spul len zelf over 92 plaatsen in Polen verdelen. Daarna zorgen de ker ken ervoor dat ze daar komen waar ze het meest nodig zyn. Daarover zijn afspraken gemaakt met het Poolse episcopaat Dat is een voordeel bij de huidige situa tie in Polen: als de vrachtwagens de grens over zijn kan er weinig meer fout gaan, aldus één van de organisatoren. DEN HAAG (GPD) In ons land is verontwaardigd en ge schokt gereageerd op de stappen van de Poolse rege ring. In Amsterdam demon streerden honderden mensen gisteravond. Minister van buitenlandse zaken Max van der Stoel zei gistermiddag, zeer bezorgd te zyn over de toestand in Polen. De minis ter zei vooral de arrestatie van vakbondsleiders en het stopzetten van alle vak bondsactiviteiten in Polen zeer ernstig te achten. De vakcentrales FNV en CNV hebben de Poolse regering dringend verzocht de gear resteerde leiders van Solida riteit vrij te laten. FN V-leider Wim Kok. die zaterdagavond terugkeerde uit Gdansk, waar hij gesproken had met het hoofdbestuur van Solida riteit, zei gisteren dat hij van een naderend ingnjpen door de Poolse regering niets be speurd had. Wel. zei Kok. was de toestand uiterst gespan- Ook de CPN wyst de machts greep van het leger in Polen in scherpe bewoordingen af. "Deze ingreep onderstreept het bankroet van de Poolse communistische party, die de vernieuwingsdrang, zoals die door de bevolking en de vakbeweging in Polen tot ui ting is gebracht, heeft ge blokkeerd. Daarmee heeft deze partij zichzelf onmach tig gemaakt". De Nederland se communisten menen dat hier ook het bewijs is gele verd van het falen van het één-partystelsel "Socialisme moet gebaseerd zyn op brede coalities, machtsverdeling en verdieping van de democra tie". aldus de CPN. Ook andere politieke partyen en organisaties hebben hun afkeuring laten blijken over het afkondigen van de staat van beleg in Polen. (Van correspondent Hans Amesz) BIESENTHAL - De Westduitse bondskanselier Helmut Schmidt en de Oostduitse staats- en partijchef Erich Honecker zijn ervan overtuigd dat hun langdurige gesprek ken de betrekkingen tussen beide Duitse staten zullen verbeteren en dat dit ook zijn weerslag zal hebben op de verhouding tussen Oost en West. Volgens Schmidt zal dat al in de loop van 1982 blijken. Erich Honecker heeft een uitnodi ging van de kanselier aangenomen om volgend jaar de bondsrepubliek Duitsland te bezoeken. De kanselier zei op een persconfe rentie dat hij door de intensieve contacten met Honecker en de Oostduitse delegatie nu veel din gen beter begrijpt dan voorheen. Hij had de indruk dat dit ook gold voor de Oostduitse partij chef. Het bezoek van Schmidt aan de DDR heeft geen echte concrete resultaten opgeleverd. De bonds kanselier zei dat hij, als dit al het geval was geweest, hij dat waar schijnlijk ook niet meegedeeld zou hebben, omdat hij in elk ge val de indruk uit de wereld wil helpen dat Duitsers uit Oost en West alleen maar met elkaar pra ten als er iets uitkomt. Schmidt wees erop dat dit ook niet geldt voor zijn gesprekken met andere regeringsleiders. Hij zei het gro tesk te vinden dat hij wel met ve- Arafat wil bemiddeling Griekenland ATHENE (DPA) - De leider van de Palestijnse bevrijdingsorganisa tie PLO, Arafat, heeft zaterdag voor de Griekse televisie ver klaard dat Athene een bemidde lingsrol tussen de Arabische lan den in het Midden-Oosten en Eu ropa moet gaan spelen. Hij wordt vandaag voor een bezoek van drie dagen in Athene verwacht. Arafat gelooft dat premier Papand- reoe een belangrijke rol kan spe len voor de "gerechtvaardigde Palestijnse zaak" zowel binnen de Europese Gemeenschap als binnen de socialistische bewe ging. Ie andere staats- en regering schefs veelvuldig contacten on derhoudt, maar juist niet met de staats- en partijleider van de an dere Duitse staat, de DDR. De (eerste Duits-Duitse topontmoe ting sinds de gesprekken tussen de toenmalige bondskanselier Willy Brandt en de DDR-minis- terpresident Willy Stoph in 1970, is volgens beide kanten een suc ces geworden. De verwachtingen waren niet hoog gespannen bei de bewindslieden hebben er voortdurend de nadruk opgelegd dat de ogen niet moeten worden gesloten voor de realiteit, en dat vooral op verstand en niet op emoties moet worden afgegaan- In zijn tafelrede van zaterdag in het gastenverblijf van de DDR- staatsraad aan de Dollnsee zei Schmidt: „Wij weten dat we ons niet moeten en kunnen over schatten. Maar als het ons lukt een beetje meer natuurlijkheid, een beetje meer verstandige en tenslotte goede nabuurschap te bereiken, en als het lukt dit in politiek handelen om te zetten, dan zullen de Werbellinsee en de Dollnsee bij de burgers in beide Duitse staten misschien in bij zondere herinnering blijve- Natuurlijk blijken er vooralsnog onoverbrugbare verschillen van mening tussen de bondsrepu bliek Duitsland en de Duitse De mocratische Republiek te be staan. Dat komt omdat beide lan den andere maatschappelijke systemen hebben en tot andere bondgenootschappen behoren. Honecker heeft de Verenigde Staten nog eens verantwoorde lijk gesteld voor de „buitenge woon gevaarlijke situatie in de wereld" en een beroep op Schmidt gedaan al zyn invloed aan te wenden teneinde Was hington ervan te overtuigen dat het NAVU-modernlseringsbe- sluit niet mag worden uitge voerd. Honecker zei ook dat Schmidt zijn politieke noodlot niet aan het NAVO-besluit moet verbinden. Schmidt op zijn beurt heeft de grote bezorgdheid van het Westen over de Russische SS-20 raketten uitgedrukt. Een ander levensgroot geschilpunt is de kwestie van de erkenning van het staatsburgerschap van de DDR door de Bondsrepu bliek. Bonn wil en kan dat niet omdat de Westduitse grondwet zoiets niet toestaat. Voor Bonn zijn DDR-burgers in feite gewo ne Duitse burgers en is de DDR ook geen buitenland. Daarom behoorde de Westduitse minister van buitenlandse zaken Gen- scher ook niet tot het gevolg van kanselier Schmidt. De DDR vindt deze opvatting in stryd met het volkerenrecht en meent dat daardoor zeer veel schade wordt berokkend aan de verhouding tussen beide Duitse staten. ABOSTAN/BEIROET (AFP/AP) Samen met hun schapen vluchten de inwoners van de Iranese stad Bostan over de Bostan- rivier naar veiliger oorden. De stad, op vijf kilometer van de grens met Irak, werd eind vorige week door de Iranese strijdkrachten heroverd. De strijd tussen Iran en Irak verhevigde zich dit week einde. Volgens het Iraakse perbureau INA zijn zaterdagavond in het gebied Guilan Garb in de noordelijke sector van het front fits- sen beide landen twee Phantom-straaljagers neergehaald tijdens een luchtgevecht. De toestellen zouden brandend zijn neergestort op Iraans grondgebied. Sinds vrijdagavond zijn in de gevechten meer dan duizend Iraanse militairen gesneuveld, zo deelde de oor logscorrespondent van het Iraakse persbureau mee. Over verliezen aan Iraakse zijde werd niet gerept. JERUZALEM (ANP) Het Israëli sche leger heeft zaterdag de alge mene staking die sinds tien da gen van Gaza een dode stad maakte en het omliggende ge bied verlamde. De staking waaraan een half mil joen Palestijnse bewoners van het gebied deelnamen liet zien, zo onderstreepten westelijke waarnemers in Jeruzalem, dat de Palestijnen niet elke beslissing van de Israëlische bezettings macht die verder naar annexatie gaat, accepteren. Sinds de ineen storting van het verzet in de eer ste jaren van de nu meer dan tien jaar durende bezetting deed zich in Gaza niet meer een dergelijk massal protest voor. Het protest was vooral gericht te gen de Israëlische minister van defensie, generaal Ariel Sharon, en tegen de methodes die hy in Gaza gebruikte. Tijdens inciden ten werd vorige week maandag een Palestijnse jongere gedood. Een Israëlisch soldaat en zes de monstranten werden gewond. De Israëlische autoriteiten maak ten volgens ooggetuigen gebruik van zware methodes om het le ven in Gaza zijn normale loop te doen hernemen. Voor onbepaal de tijd werden ongeveer 200 win kels van stakende kooplieden ge sloten. Een duizendtal identi teitskaarten van handelaren werd geconftsceerd. Deze me thodes leverden donderdag en vrijdag enig succes op. Enkele winkels gingen weer open, maar omdat vrijdag de rustdag is voor de Islamieten, viel geen duidelyk beeld van de situatie te krijgen. Zaterdag waren Israëlische mili tairen alom tegenwoordig. Op straat werden mensen aangehou den voor ondervraging en koop lieden werden gedwongen hun ijzeren rolluiken op te halen. Sommige handelaren schreven het eind van de staking ook toe aan de wijfelden houding van dege nen die de organisatie in handen hadden, ambtenaren van de ge meente en de organisaties van vrye beroepen. Deze gaven niet duidelyk te kennen of de staking nog twee dagen langer zou moe ten duren. De organisaties van artsen en apothekers waren de eerste die in staking gingen te gen de invoering van een Israëli sche BTW Hun staking kreeg snel een politiek karakter toen ambtenaren volgden, begin de cember. Het leger moest worden ingezet om de voornaamste be stuurstaken over te nemen. Tot zaterdagmiddag toe weigerden artsen spoedgevallen te behan delen. Volgens de burgemeester van Gaza. Rasjad el-Sjawa, wil len zy hun staking met advoca ten en ingenieurs die protesteren tegen nieuwe belastingen die stryd worden geacht met de con ventie van Genève. voorzetten tot aan hun voornaamste eisen is voldaan. El-Sjawa verklaarde af te willen treden een van de ko mende dagen als het optr.i. Q tl gen stakers niet achterwege wordt gelaten. TRIPOLI (Reuter) - Libië is met een groot scheepse campagne begonnen tegen de Amerikaanse aantijgingen dat de Amerika nen die in Libië wonen en werken gevaar lopen. De Libische autoriteiten hielden za terdag een receptie waarop werknemers van Amerikaanse oliemaatschappijen die in het land actief zijn, zich nogal laatdunkend over de stappen van hun regering uitspraken. President Reagan riep afgelopen donderdag zijn landgenoten in Libië op dat land te ver laten. Verder werd besloten geen uitreispa pieren voor Libië meer te verstrekken. Ach tergrond van de stappen zijn vermeende plannen van de Libische leider Gaddafi om de Amerikaanse leiding door middel van "moordcommando's o hington zei daarvoor i schikken. Volgens sommige van de Amerikaanse werk nemers heeft hun president de vermeende Libische dreiging tegen de VS te hoog opge nomen. Zij zeiden niet voor hun leven te vre zen. Ondanks het uitreisverbod waren enke len zaterdag nog naar Libië gevlogen. De Li bische minister van zware industrie. Omar Mustafa, zei tegenover het Britse persbureau Reuter, dat Amerikaanse zakenlieden meer uit angst voor represailles by hun terugkeer in de VS, gevolg zullen geven aan de oproep van Reagan. Overigens hebben de Amerikaanse oliemaat- schappyen gezegd hun Amenkaans perso neel uit Libië terug te zullen trekken. Maar zij zullen hun activiteit in het land naar aller waarschijnlijkheid gewoon voortzetten Vol gens minister Mustafa zullen andere buiten landers de Amerikanen vervangen. OÜe- maatschappyen uit andere landen, zoals Frankrijk en Groot-Brittanniè, lieten weten geen aanleiding te zien hun personeel uit Li- biè terug te roepen. De Britse groep in Libië telt circa 6000 mensen De autoriteiten in Londen lieten weten me mand naar huis te willen roepen. Frankryk deelde verleden week zelfs mee zyn banden met Libië te willen herstellen, omdat Libië zyns inziens geen terrorisme meer bednjft. Bomexplosie in Londen: twee doden in een auto die stand gepar keerd op het Connaught Square in Londen heeft giste ren twee mannen gedood en een derde ernstig verwond. Alle dne slachtoffers waren vermoedelyk afkomstig uit het Midden-Oosten, mogelyk Iran. aldus de politie Een woordvoerder van Scotland Yard verklaarde nog niets te weten omtrent achtergron den en daders van de aanslag. De explosie deed zich voorom 15 20 uur Ned tyd voor een privéwoning op Connaught Square, een wyk in het Lon- dende West End naby Marble Arch Een geparkeerde sedan met twee deuren zou wegrijden toen in het achterste deel van de auto een bom van tussen de 90 en 120 gram ontplofte, aldus de politie De twee mannen op de achterbank waren op slag dood. terwyl dechauffeur e rnstig werd verwond en naar het St Mary's ziekenhuis in Paddington werd gebracht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 7