Schoolkinderen zingen opera 'His master's noise'nog in beginstadium toegejicht [^^mgramrna] -GEDBzonma Straits keus uit 20 programma's 'Pollicino" bij het RO-Theater Zoja Fioderowa overleden MAANDAG 14 DECEMBER 1981 PAGINA 5 VPRO werft 17.000 leden AMSTERDAM (GPD) - De le denwerfactie die de VPRO sedert eind oktober voert, heeft 17.000 leden opgele verd. Dit werd zaterdag mee gedeeld door voorzitter Mi- cheJager aan het begin van de VPRO-ledenraadsverga- dering in Amsterdam. De VPRO heeft nu 187 000 leden en lijkt daarmee veilig voor de door CRM te houden le dentelling. HILVERSUM (ANP) - Over vijf jaar zullen de Nederlandse tele visiekijkers volgens NOS-televi- siecommissaris Richard Schoon hoven kunnen kiezen uit onge veer twintig programma's, die dan legitiem Via de kabel de huiskamer binnenkomen. Dat zijn drie programma's uit Hil versum (Schoonhoven rekent op het bestaan dan van een derde net), ongeveer tien internationale programma's via een landelijk aanvoernet en de satelliet, lokale uitzendingen, vormen van be taal-* of kiestelevisie, wellicht een Amerikaanse signaal en een Eu- rovisienet, gedeeltelijk gevuld met integrale uitzendingen van belangrijke gebeurtenissen. Schoonhoven gaf deze prognose gistermiddag in het NOS-televi- sieprogramma 'Capitool', waarin hij onder leiding van Toos Faber met mediaspecialist Wilbers van D'66, VNU-directeur Hendrikse en directeur Jacobs van de Ka beltelevisie Amsterdam discus sieerde over de kabel en de mo gelijkheden daarvan voor de kij ker. slist moet worden wat men op de beeldbuis wil hebben. Voor af zonderlijke pakketten zal dan moeten worden betaald. Schoonhoven wees er daarbij op, dat het nu al in de Verenigde Sta ten geen uitzondering meer is als ontvangers voor een televisie pakket meer dan duizend gulden per jaar betalen. Volgens Wilbers moet er wel een basispakket blijven tegen dan ongeveer 150 gulden per jaar met alle Nederlandstalige program ma's: de Hilversumse en de Vlaamse. AVRO verdeeld over directeur HILVERSUM (GPD) - De leden vergadering van de AVRO heeft zaterdag, zij het op het nippertje, dank zij twee blanco-stemmen, een voorstel aangenomen tot wij ziging van de statuten en het huishoudelijk reglement. Hier door wordt het de AVRO moge lijk. over te gaan tot de benoe ming van een algemeen direc teur, een fenomeen dat deze om roepvereniging tot nu toe niet kende. ROTTERDAM (GPD) - „Hoofdpijn? Nou, dan krijg jij een aspirientje. De anderen kunnen hun' huiswerk gaan ma ken. Jullie zijn pas later aan de beurt". De Rotterdamse schouwburg heeft deze maand veel weg van een kinde ropvangcentrum. Elke dag tegen twee uur stormen meer dan 70 kinderen binnen, die zich tot negen uur 's avonds op het toneel en in de orkestbak onder leiding van Franz Marijnen en Roelof van Driesten met hart en ziel storten op de repetities voor een zeer bijzondere produktie van het RO-Theater, die op 19 december in première gaat. Het gaat om „Pollicino", een kin deropera door en voor kinderen, geschreven door de Duitse com ponist Hans Werner Henze, naar een libretto van Giuseppe de Le va en gebaseerd op de sprookjes „Klein Duimpje" en „Hans en Grietje" en met motieven uit on der meer „Pinocchio" van de Ita liaan Carlo Collodi. Volgens muzikaal leider Roelof van Driesten onderscheidt „Pol licino" (Italiaans voor „Klein Duimpje") zich niet van een „vol wassen" opera. „Alle specifieke facetten, zoals recitatieven, aria's, ensembles en improvisa ties, kom je er in tegen. Het is dan weliswaar geen Wagner, maar toch zeer doorwrocht. Bo vendien bevat Pollicino elemen ten uit vroegere en hedendaagse opera's. Hans Werner Henze, een internationaal vermaard en ge waardeerd componist van mo derne muziek, die bijvoorbeeld regelmatig te gast was bij het Concertgebouworkest, leidt al ja renlang een muziekfestival in het Italiaanse stadje Montpulciano. Speciaal voor de kinderen uit dit stadje heeft hij Pollicino ge schreven. In anderhalf jaar tijd heeft hij hen blokfluit en viool le ren spelen". De kinderen die de Rotterdamse „Pollicino" opvoeren zijn gese lecteerd, nadat op scholen en in kranten bekendheid werd gege ven aan de plannen van het RO- Theater. De „uitverkorenen" zijn afkomstig uit Rotterdam en om geving. Het was een hele toer het gewenste aantal bij elkaar te krij gen: men dacht dat ze bij honder den op de stoep zouden staan, maar dat viel tegen. Sommigen hebben wat muziekschoolonder- richt achter de rug. Anderen zijn in hun jonge leven nog nauwe lijks praktisch met muziek in aanraking geweest. Zware job Zo iemand is Steffan Haans, een Rotterdammertje uit de eerste klas van het gymnasium, dat de rol van Pollicino speelt en zingt. Hij kon geen noot lezen toen hij aan de zware job begon. Maar hij bleek wel erg muzikaal en dat was voldoende. Roelof van Driesten: „Het is een heel bijzon dere ervaring om met jonge men sen te werken die voor het groot ste deel geen orkestervaring heb ben of in teamverband hebben gezongen. Je zou kunnen zeg gen: de jongelui tussen 8 en 15 jaar die nu meedoen zijn een af spiegeling van wat er gemiddeld in de amateuristische muziekbe oefening wordt gepresteerd. Ik heb wel eerder met jongeren te maken gehad. Dat waren men sen van het Nationaal Jeugdor kest en dat ligt natuurlijk an ders." Roelof'van Driesten (37), die met ingang van september 1982 is be noemd tot chef-dirigent en artis tiek leider van het Noordhol lands Philharmonisch Orkest, is voor de muzikale leiding van „Pollicino" gevraagd door regis seur Franz Marijnen. Het contact tussen beiden werd gelegd toen Van Driesten, van origine violist en later een aantal jaren assis tent-dirigent bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest, vorig jaar drie maal het RPhO aanvoer de tijdens de door Marijnen gere gisseerde voorstellingen van „ABCDEFG" van Stoppard en Prévin door het RO-Theater in het kader van het Holland Festi val. Blokfluit Van Driesten vindt „Pollicino" een zeer interessant werkstuk. „We maken gebruik van een koor van blokfluiten, het gehele Orff-in- strumentarium, gitaren, mond harmonica, violen, celli. Enkele zwaardere partijen (contrabas, piano) worden door volwassenen gedaan. Je hebt geen moment het gevoel dat er eenvoudige mu ziek wordt gespeeld. Het klinkt nergens kinderachtig, al speelt er vanzelfsprekend geen echt sym fonie-orkest. Muziekdramatsisch zit deze opera erg goed in el kaar". Het reperteren met kinderen die niet gewend zijn in ensemble- verband te spelen is niettemin geen sinecure. Van Driesten zegt:„Sinds half oktober wordt er elke woensdag- en zaterdag middag gestudeerd. Dat is ge beurd onder leiding van een aan tal repetitoren, afkomstig van het RO-Theater zelf, het Rotter dams Conservatorium en een aantal muziekscholen. Ik heb aan deze mensen veel te danken, want zij hebben watje noemt het schaaf-werk gedaan. Ikzelf ben pas op 21 november met repete ren begonnen". „Het is opvallend met hoeveel ple zier de kinderen bezig zijn en hoe gemotiveerd ze zijn. Je moet niet vergeten dat wij de laatste weken bijna dagelijks van 's middags Regisseur Frans Marijnen geeft een aantal kinderen aanwijzingen tijdens een repetitie van 'Pollicino tot 's avonds vrij laat in de weer zijn. Dan zou je toch denken dat het ze gaat vervelen, maar het te gendeel is waar." „Mijn eigen kinderen, Merijn (12) en Floriaan (9), die alle twee in de opera zingen, hebben het erg naar hun zin. Het is overigens een hele klus om al die jongelui elke dag op te vangen. Er moet gegeten worden, huiswerk ge maakt. Er voelt zich iemand wel eens niet lekker. Er rfioest toe stemming van ouders en onder wijzers worden gevraagd. Aller lei problemen dus waar je onder normale omstandigheden niet mee te maken hebt. Maar de mensen van het RO-Theater heb ben steeds alles kunnen oplos sen: hun organisatie is formida bel". Zeker ook voor volwassenen zal „Pollicino" de moeite van het be kijken waard zijn. Maar de opera is in de eerste plaats bedoeld voor kinderen. Van Driesten zegt: „Henze heeft met zijn opera willen bevorderen dat kinderen ontvankelijk worden gemaakt voor kunst in het algemeen, dat ze eens met echte interesse naar een musuem, een schouwburg of een concertgebouw stappen. Henze heeft gezegd dat hij hoop te dat alle kinderen die meedoen aan Pollicino zich hun verdere leven lang muzikant zouden voe- Opzuigen Van Driesten maakt er geen ge heim van dat het lang duurt voordat de kinderen de partijen in het hoofd hebben eh zo gaaf mogelijk uitvoeren. „Maar aan de andere kant sta je verbaasd hoe ze alles opzuigen en het dan verder weten uit te bouwen. Hun geheugen is vaak frappant. Want het zijn hele lappen tekst die de kinderen op het toneel uit het hoofd moeten leren. En boven dien zijn er stukje bij die a cap- pella moeten worden gezongen, zonder de steun van bepaalde harmonieën. Dat is echt niet ge makkelijk. Het stuk heeft grote muziekpedagogische kwalitei ten. De décors, kostuums en maskers zijn allemaal gemaakt op basis van tekeningen die op scholen zijn vervaardigd". Gevraagd naar een reactie van een van de muzikantjes, antwoordt Yoclan Pang, die in het orkest het sopraan-klokkenspel be speelt: „Het is reuze leuk om mee te doen. Maar het is natuur lijk geen Toppop dat de jongens en meisjes in de zaal krijgen voorgeschoteld. Ik ben een beetje bang dat ze bij sommige stukken, waann niet zo veel ge beurt, gaan zitten klieren". Vorig jaar december heeft het Royal Opera House Covent Gar den in Londen „Pollicino" ge bracht en de Keulse opera is op het ogenblik bezig met een eigen versie. In Rotterdam komen de volwassen rollen voor rekening van RO-acteurs Peter Tuinman (meneer de Wolf), Evert de Jager (vader van Pollicino) en Ellie Rietveld (de vrouw van de Men seneter) en verder van Robert de Jonker van de Amsterdamse to neelschool (de Menseneter) en Cornelia van der Horst, RO-zang- pedagoge (moeder van Pollici no). Op de volgende data worden de voorstellingen in de Rotterdam se schouwburg gegeven: dinsdag 15 december 20.15 uur (generale repetitie), woensdag 16 decem ber 20.15 uur (proefvoorstelling), vrijdag 18 december 14.00 uur (proefvoorstelling), zaterdag 19 december 14.00 uur (première), maandag 21 december 14.00 uur, dinsdag 22 december 14.00 uur. zaterdag 26 december 14.00 uur. zondag 27 december 14.00 uur, maandag 28 december 20.15 uur. woensdag 30 december 14.00 uur en vrijdag 1 januari 20.15 uur. PETER HUYSMAN ROTTERDAM - De groep Penta heeft haar nieuwste productie, 'His master's noise' uitgebracht, dat met 'Vouwopvouw' één pro gramma vormt. Sinds de premiè re van 'Vouwopvouw' in het af gelopen voorjaar, is nog aan het stuk gewerkt; overgangen zijn vloeiender geworden, scènes zijn ingevoegd, verplaatst of wegge laten. 'Vouwopvouw' heeft een poëtischer karakter gekregen, waardoor de subtiele humor meer naar voren komt. Boeiend ook was het om te zien hoezeer binnen een fragment de sfeer kan veranderen door wisseling van spelers. De zieke Tjitske Broersma, die een vrij nuchtere uitstraling heeft, werd vervan gen door de meer romantische Maria Wille. Zij heeft zich uitste kend ingewerkt, en vormde met de Penta leden een hechte groep. 'His master's noise' is nog i beginstadium, en heeft meer be werking nodig dan bij 'Vouwop vouw' het geval was. Terwijl op de achtergrond tegen een wit achterdoek, iemand continu in de weer is met verschillende bandrecorders, en een enorm la waai uit de boxen laat komen spelen op de voorgrond twee spelers een wat onduidelijk spel met elkaar. Zij dagen elkaar uit, en geven plaagstoten, maar niet wordt uitgewerkt in welke ver houding zij tot elkaar staan. Er zitten enkele zeer fraaie en ho- moristische scènes in, zoals het spel met de stok en de stoel en het afwinden van de band aan de arm van één van de spelers. De voorste spelers staan vrij in de ruimte, terwijl de bandrecorder- man, evenals de boxen, tafels en technische apparatuur, vastzit STAMFORD (AP) - De Russische actrice Zoja Fioderowa is in Mos kou op 69-jarige leeftijd aan een hartaanval overleden. De actrice was vooral bekend door haar ro mance in de oorlog met een Amerikaanse marineofficier, welke affaire pas 30 jaar later in ternationale aandacht kreeg. Zo- ja's dochter Victoria emigreerde namelijk in 1975 naar de Ver enigde Staten om haar vader, ad miraal b.d. Jackson Tate, voor het eerst te ontmoeten. Tate, die in de oorlog aan de Amerikaanse ambassade in Moskou was ver bonden, en Zoja moesten in 1945 afscheid van elkaar nemen om dat de toenmalige kapitein werd overgeplaatst in verband met het bezwaar van de autoriteiten te gen zijn verhouding met de po pulaire Russische filmster. Zoya bezocht haar dochter enkele malen in den vreemde, maar sinds 1979 kreeg zij geen visum meer vanwege het anti-Russi sche gedrag van Victoria in Ame rika. aan touwen die door een contra gewicht strak gehouden worden. Het stuk eindigt wanneer een vrije speler het witte achterdoek laat vallen, waarachter het lege theater zichbaar wordt. 'His master's noise" wekte nog de indruk te zijn samengesteld uit een aantal aardig geslaagde los van elkaar staande scènes, die door het geluidsdecor van een thema zijn voorzien. Het stuk werd gespeeld op een los liggend wit kleed, dat de spelers steeds meer belemmerde door dat het zich om de voeten plooi de en aanleiding gaf tot struikel partijen. Mogelijk vormden de plooien een zichtbare weergave van de geluidsgolven waarmee spelers en publiek omgeven wa ren. Het geluid was echter niet zo hinderlijk als het beeld met het kleed suggereert: het maakte weliswaar mondelinge commu nicatie onmogelijk, maar de spe lers leken daar ook geen behoef te aan te hebben. 'His master's noise' is op verschil lende manieren nog niet af. Het spel was niet trefzeker, te vaak lagen attributen in de weg. en de relatie van de scènes tot de titel is nog niet duidelijk genoeg. Echter. Penta blijft aan een stuk werken totdat het weer van het repertoire gehaald wordt, zoals ook blijkt uit 'Vouwopvouw'. 'Vouwopvouw' en 'His master's noise' staan op 18 en 19 januari in het Shaffy het is mogelijk dat zij nog naar Leiden komen. JACQUELINE MAHIEU NEDERLAND 1 18.20 - Journaal voor doven en slechthorenden (NOS) 18 28 - Geologie (13) (TELEAC) 18 58 - Journaal (NOS) 19.00 - Het wonder der natuur 'Verborgen vallei' 19.25 - AVRO's Sport Spektakel presenteert Superstars (AVRO) 20.15 - Mensen zoals jij en ik (1) (AVRO) 21.15 - Hier Frankrijk, hier Jan Brusse 21.37 - Journaal (NOS) 21.55 - Driester (AVRO) 23.00 - Journaal (NOS) 23.05 - Journaal voor doven en slechthorenden (NOS) NEDERLAND 2 18.35 - Sesamstraat (NOS) 18.50 - Jeugdjournaal (NOS) 18.59 - Scooby en Scrappy Doo (VARA) 19.20 - Het donkere bos van 'Brendon Chase' (VARA) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 - Achter het nieuws (VARA) 2110 - Malu. een vrouw, tv sene (VARA) 22.00 - Koning Klant (VARA) 22.25 - Sonja op maandag (VARA) 23 30 - Journaal (NOS) 23.35 - Journaal voor doven en slechthorenden (NOS) DUITSE TV (Regïbn. progr. NDR: 18.00 Sport. 1830 Actual. 1845 Kleuterserie 18.55 St. Pauli Landungsbrucken. tv sene 19.25 Region, progr. 19.59 Progr-overz. WDR 18 00 Jeugdse- rie. 18.30 Natuurserie. 18.40 Wie das Leben so spielt, tv-«erie. 19.15 Ac tual. 19.45 Was sich neckt, das liebt sich, tv-serie.) 20.00 Journ. 20.15 Der Gerichtsvolzieher, tv-serie. 21.15 Kontraste. 22.00 Showprogr. 22.30 Actual 23.00 Welcome tot LA.. Amerik. speelfilm. 00.40 Journ. DUITSLAND II 18.20 Polizeiartzt Simon Lark, tv sene. 18.57 Progr .overz. 19.00 Journ. 19.30 Amus.progr. 20.15 Medische kroniek. 21.00 Actual. 21.20 Die ak- tuelle Insenierung. comedie. 24.00 Journ. DUITSLAND III 18.00 Kleuterprogr. 18.30 Inform, se rie. 19.00 Inform, serie 19.45 Journal 3.20.00 Journ. 20.15 Discussieprogr. 21.30 Documentaire sene. 22.30 Ali ce doesn't live here anymore, Ame rik. speelfilm. 00.15 Joum. BELGISCHE TV BELGIË VLAAMS *e. 19 12 Ulti door derden I9.J7 To to. meded en morfen 19 45 Nieuw,. 30 10 Weerbericht 20 15 Oppenhei- mer. tv-terte 21.25 Sporuhow 2110 Inform, ororr. 22 50 Nieuw, De AVRO begint vanavond met een nieuive drama-serie onder de titel "Mensen zoals jij en ik". De vijfdelige sene bestaat uit t>eer- tien verhalen van over het algemeen twintig minuten. Er wor den, op de speciale kerstaflevering van 22 december na, drie verhalen per aflevering uitgezonden. Kees Brusse zal in deze korte eenakters steeds de hoofdrol vertol ken. Hij zet de meest uiteenlopende karakters neer. Aan de sene werkt een groot aantal acteurs en actrices mee. Onder hen: Je roen Krabbé, Willeke Alberti, Jules Hamel. Marlous Fluitsma, Joop Doderer. Femke Boersma, Ellen Vogel, Jan Retèl. Gerard Cox, Dolf de Vries, Joan Remmelts en Marijke Merckens. In het eerste verhaal, "Schilderen in Ierland", is Kees Brusse een oudere gepensioneerde man, die er van droomt zoveel geld te winnen bij het gokken, dat hij een kampeerbus kan kopen om daarmee naar Ierland te gaan. Het gevolg is dat hij elke maand weer zijn AOW vergokt. Aan de speeltafel ontmoet hij op een avond een vrouw (Ina van Faassen), die met gokken nog wat spanning in haar leven zoekt. Deze twee totaal verschillende mensen raken met elkaar in ge sprek, hetgeen verrassende gevolgen heeft. Het tweede verhaal is getiteld "Vriendendienst" en gaat over twee collega's op een kan toor. De één verzoekt de ander een vrouw (Willeke van Ammel- rooy) op haar betrouwbaarheid te testen. Dat gebeurt ook, echter met een onverwachte afloop. In het derde en laatste verhaal van de eerste aflevering van "Men sen zoals jij en ik" staan de acteurs Guusjes Eybers en Guus van der Made op het punt om naar hun huwelijksinzegening te gaan. Er is echter één probleem: de getuige van de vrouw komt niet opdagen. Een toevallige voorbijganger tvordt gevraagd als plaatsvervanger op te treden. De televisierubriek 'Achter het Nieuws' van de VARA zendt van avond een interview uit met FNV-voorzitter Wim Kok over de gebeurtenissen in Polen, een impressie van een door de voedings bond FNV georganiseerde 'baaidag'en interviews met gevluchte Turkse vakbondsleiders. MAANDAG 14 DECEMBER HILVERSUM I TROS-Country. 20 02 (S) Een mond je Frans. 20.30 (S) Peekei - ongezou ten. 21.02 (S) Johnny Mathis (2) 22.02 (SAktua Sport. NOS 23 021S i Met het oog op morgen AVRO 00.02 (S) Easy listening. 2.02 (S) AVRO's Servicestation. 6.02 (S) Au to in' AVRO aan <6 30 AVRO s Ra- dioiourn.) HILVERSUM II I*r~18 20 Uitz. van de WD. NCRV Uitz. van de Mormonen. 18.30 Kerst- muz. 18.45 Uitz. van de Bond zonder Naam 18 50 Er is meer dan Grote Pier 19.00 Gospelmagazine 19 30 Een steen in de v\jver 20.30 In bewe ging. 20 45 Onder de kop. 21.00 By de tyd. TELEAC: 21.30 Sportvissen (10). 22 00 Management (5-herh NCRV 22 30 Nieuws 22 40 f*ocus NOS 23.00 Zorg en Hoop. 23 55 Nieuws. HILVERSUM III NOS 18 04 De Avondspita. AVRO 19 02 Praatpaal. 20 02 Folk Live 20 30 Het Steenen Tijdperk 21 15 HILVERSUM IV DINSDAG 15 DECEMBER HILVERSUM I Ieder heel uur nieuws. AVRO 7 03 Per Saldo. 7 30 AVRO's Radiojourn 8 06 Per Saldo 8.30 AVRO's Radio joum. 9.03 (S) Steunpunt 9.08 (S-M) Arbeidsvitaminen. (10.02 De Zand bakshow 10.30 Biel Co. 11.02 (S) UIT is IN 11.15 (S) Componisten portret 12.03 (S) Pim Jacob s Pla- tenscala 13 06 AVRO's Radiojourn 13.30 (S) De AVRO Diligence 13 57 Per Saldo 14 02 (S) Anne van Eg mond. 15.52 De Zand baks how 16 02 Hersengymn. 16 30 (S) Kom 'ns langs in des Indes. 17.52 Per Saldo. HILVERSUM II l$lO 7 00 Nieuws 7 10 Ochtend- (tymn 7 20 Het Levende Woord 7 30 Nieuws 7 36 Echo (8.00 en 8 30 Nieuws 9 00 Scheepspraat NOS 9 05 Gymn. voor de vrouw. 9.15 Werkbank 9 25 Waterstanden 9 30 Nieuws KRO Wel en wee in Neder land. 11.00 Schoolradio 1130 Nieuws 1132 Ratel OVER H VOORL 12 16 Uitz. voorde land- bouw NOS Meded voor land en tuinbouw 12 30 Nieuws KRO 12 36 Echo 13 00 Nieuws. 13.11 Goal 13 30 Nieuws 13 32 Schoolradio 14 30 Nieuws OS.-RVU 1432 En- gels voor beginners (6) 14.47 Voorl- progr Nederlands. 15.02 Postbus 900 15 15 Drempelvrees 15.30 Nieuws 15.32 Geen verboden toe gang 1630 Nieuws 16 32 Babyion. 1730 Nm 173 HILVERSUM III Ieder heel uur nieuws VARA: 7 02 Gcvar progr 9 30 Licht progr. 1030 Licht progr 12 30 VIP spek 13.30 Lichte mus. 1530 Gevar progr HILVERSUM IV TROS 7 00 Nieuws 7 02 (S) Special a la carte (8 00 Nieuws 9 00 <S) Ei staat een orgel In Nieuwer Ter Aa 9 30 (S) Van heinde en verre 10 00 (S) Opus tien tot twaalf 12 00 (S) In termezzo 13 00 Nieuws 13.05 De meest verkochte klassieke tien 14.00 (S) Belcantonum Scène uit 'His master'. het Rotterdamse Penta

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 5