over Leids hulptransport Onzekerheid Scholieren zonder diploma's komen vrij snel aan de slag Van Aken stapt op "Rijnland behandelt krakers oneerlijk" Waarschijnlijk wel in Polen "Autorijders moeten ruiten schoonmaken" Kleuter belandt in water Waarschuwing krakers pand Janvossensteeg MAANDAG 14 DECEMBER 1981 Kernwapens De groep stop de N-bom en stop de kernwapen wedloop Lei den organiseert vanavond een naparaataixjnd in de stu denten ekklest a. Rapenburg 100 Men wil bekijken u-a! voor initiatieven er in de toe komst nog kunnen worden ge nomen. Tevens wordt er van avond een kaartenactie voor soldaten die in uniform heb ben meegelopen op touw ge zet Inlichtingen Ettert Blan- kesteijn, tel 120855 Bijstand Het comité Vrouwen in de Bij- «(and houdt tijdens de kerst vakantie geen spreekuur Met ingang t>an 6 januari zijn de t>rouu>en elke woensdagoch tend van tien tot twaalf weer present in het Spoortje. Kerstconcert Het koor van de vakgroep En gels aan de Leidse unioersi- teit geeft zijn gebruikelijke kerstconcert dit jaar tu-Te keer, Dinsdag in de Dorps kerk in ZoeteruHjude en woensdag in de Lodewijks- kerk aan de Steenschuur m Leiden. Het programma is ge titeld A Christmas Carol Concert'en bevat traditionele en moderne zettingen van grotendeels Engelse carols, alsmede een aantal 'meezin gers'. Beide avonden begint het concert om acht uur. Kunstwerk siert het Valkenpad LEIDEN - Bijna tien jaar gele den werd er al gesproken over het opfleuren van de ge bouwen in de omgeving van het Valkenpad door middel van een kunstwerk. In 1972 kreeg de Leidse kunstenaar Frans de Wit opdracht om een ontwerp te maken. Zeven jaar lang waren er tel kens weer andere obstakels die de uitvoering van het plan belemmerden en eerst in 1979 kreeg De Wit de offi ciële opdracht van B en W. Zaterdagmorgen was het dan zover dat de 'luchtige boog' over het Valkenpad, een sta len constructie, per takelwa gen op de plaats van bestem ming werd gebracht. De 'luchtige boog' wordt boven het Valkenpad getakeld Chauffeur taxi met mes bedreigd LEIDEN - Een Leidse taxichauf feur is vannacht met een mes be dreigd. De politie wist de daders - de 18-jarige A.V. en de 17-jarige R.Z. uit Leiden, na korte tyd te arresteren. De taxi bracht omstreeks half één twee jongelui van het NS-station naar de Merenwijk. Onderweg begonnen zij al te morren over de ritprijs. De jongen naast de chauffeur zat met een mes te spe len. Aangekomen bij de Milanen- horst zetten zij de taxichauffeur het mes op de keel en verlieten het voertuig zonder betalen. Door de beschrijving van de chauf feur wist de politie de daders, waarvan één een bekende van de politie is, binnen enkele uren op te sporen en aan te houden. LEIDEN - PvdA-raadslid Tinus van Aken (55) keert volgend jaar de gemeenteraad de rug toe. Zijn naam prijkt niet op de voorlopi ge lijst van 110 kandidaten, die door zijn partij voor het raadslid maatschap '82 '86 zijn ge noemd. Van Aken is sinds 1955 raadslid voor de PvdA. In de periode 1974 tot 1978 was hij wethouder voor economische- en personeelsza ken in een links programcollege. Er was in die periode veel kritiek op zijn beleid, met name vanuit de PSP en ook vanuit zyn eigen achterban. De PvdA-ledenvergadering plaat ste Van Aken bij de verkiezingen van 1978 op een niet-verkiesbare zeventiende plaats. Door het tus sentijds vertrek van een aantal PvdA-ers uit de raad, kwam Van Aken vervolgens al weer spoedig terug. Van Aken werd bij zijn afscheid als wethouder benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. LEIDEN - Waarom moeten de krakers van de WUPO-panden aan de Weddesteeg per aansluiting op gas en licht een borgsom van 750 tot 1000 gulden betalen? PPR-raadslid Van Oosten vraagt dit aan het col lege van beheer van het streekenergiebedryf Rijnland. Eerder deze week vestigde ook de PSP al de aandacht op deze zaak, maar deze partij richtte zich tot het Leidse gemeentebestuur. Van Oosten heeft de vragen aan het energiebedrijf gesteld. Bovendien deed hij dit in zijn hoedanigheid van lid van de algemene raad. Volgens Van Oosten handelt Rijnland in strijd met de normale gang van zaken bij aansluitingen. Hij schrijft: "Hierdoor onstaat de indruk dat het energiebedrijf party is in een conflict tussen krakers en projectont wikkelaar". En: "De genoemde borgsom is voor de meeste krakers bijna gclyk aan een volledig maandinkomen en kan dus m. In één kflff I b H I taald. Door uw maatregel wordt het wonen in de panden praktisch onmogelijk gemaakt" Aan het einde van zijn brief stelt Van Oosten o.a. de volgende vragen "Wat is voor u de reden om een zeer hoge borgsom te vragen en in welke situaties neemt u het besluit af te wyken van de normale ge dragslijn? Bent u bereid in dit geval zo spoedig mogelijk de krakers als gewone huurders te beschouwen en op korte termyn over te gaan tot aansluitingen?" TV-aandacht busvervoer LEIDEN - De Belgische televisie besteedt morgenavond aandacht aan het busvervoer in Neder land, waarvoor ook in Leiden en omgeving is gefilmd. De moge lijkheden voor het beïnvloeden van verkeerslichten (zoals tussen Leiden en Katwijk) worden in het programma getoond. De uit zending is morgenavond om tien over acht op België 2. bebouwing. In het desbetreffen de stuk van de Janvossensteeg mogen volgens het bestem mingsplan slechts twee winkels bestaan. Dat maximum is al be reikt. 'Panden opkopen, een jaar laten leeg staan en vervolgens - tegen het bestemmingsplan in - ver kopen zijn praktyken. die je niet van een gemeente zou mogen verwachten en nekt naar onbe hoorlijk bestuur", aldus de kra kers "We vragen ons af welk be lang de gemeente er überhaupt bij heeft om een dergeLyk plan te lanceren, gezien alle bezwaren die er aan kleven". LEIDEN Zes vrachtau to's en bestelbussen, voor zien van voedsel, medica menten en kleding, zijn zaterdagochtend uit Lei den vertrokken, op weg naar de Poolse stad To- run. Of ze daar in de loop van het afgelopen week einde ook zijn aangeko men is onzeker. De Stichting Regio Leiden Helpt Polen heeft goede hoop dat de auto's Polen wel zijn binnenge gaan. Gisteravond laat kwam in de Westduitse grensplaats Helm- stedt een hulptransport uit het noorden van Nederland aan, af- Geld voor opheffing bedrijf DEN HAAG/LEIDEN - Het ministerie van volksgezondheid en milieuhy giëne heeft de gemeente Leiden ruim twee ton toegezegd voor de op heffing van LILO Chemische Fabrieken Leiden aan de Langegracht in Leiden. Dit bedrijf kan op milieuhygiënische gronden volgens het de partement niet worden gehandhaafd, omdat het gevaarlijk is voor de buurt. Het geld is door het ministerie toegezegd in het kader van het proefpro- gramma „sanering milieuhygiënische bedrijven in de woonomgeving". Dit proefprogramma gaat vooraf aan de uitvoering van de bijdragerege ling sanering van milieuhinderlijke bedrijven in de woonomgeving die 1 november in werking is getreden. De gemeente Leiden behoort tot 38 gemeenten, die de minister in '79 heeft aangewezen voor deelneming aan het proefprogramma. De ge meente Leiden wil na ontruiming de grond bestemmen voor bedrijvig heid en voor de bouw van woningen. komstig uit de Poolse stad Poz- nan. De bemanning daarvan had gezien dat er nog wagens Polen werden binnengelaten. Contac ten met grensbeambten uit Helmstedt (nabij de Oostduitse grens) leerden dat er nog geen vrachtauto's van hulpacties uit Nederland en West-Duitsland vol waren teruggekeerd. Ook de Poolse ambassade in Nederland gaf de verzekering dat de hulpac ties niet zouden worden belem merd. De expeditie van de Stichting Re gio Leiden Helpt Polen is één dag eerder vertrokken dan de massale colonne die gisteren Utrecht als startpunt had. De Leidse wagens zijn zaterdag avond in de Westduitse plaats Helmstedt, vlakbij de Oostduitse grens aangekomen. In een hotel daar heeft de twafkoppige be manning van de expeditie de nacht doorgebracht, om de vol gende ochtend via de DDR naar Polen koers te zetten. Van zater dagavond dateert het laatste con tact dat de stichting vanuit Lei den met de chauffeurs en de an- Feestelijke opening van Weteringbrug LEIDEN - Grompie wilde niet bijten. De eetlust was de hond van het watersportcen trum in Roomburg bij zo veel belangstelling vergaan. Hoe groot het stuk verse worst, dat aan het lint bungelde ook Dat nam niet weg dat de 'feestelijke opening' van de vernieuwde Weteringbrug op de Roomburgerweg zater dagmiddag toch feestelijk was. Dc drumband en m«yo- rettenkorps Matilo marcheer den door het besneeuwde landschap en over de nieuwe Weteringbrug (foto). LEIDEN - "De eventuele ontrui ming van het pand Janvossen steeg 43 45 zal zonder twyfel op breed verzet stuiten". Dat schrij ven de krakers van de voormali ge vestiging van verf- en glashan- del Van der Kwast in een brief aan de gemeenteraad. De krakers, gesteund door de Leid se Kraakbond, schrijven naar aanleiding van het standpunt dat VVD en PvdA hebben ingeno men in de raadscommissie voor volkshuisvesting. De partyen waren van mening dat het pand door een bedrijf kan worden ge bruikt. De krakers wijzen er (opnieuw) op, dat het plannen voor Maredorp zo niet bedoeld zijn. Het perceel heeft de bestemming gemengde Het Leidse hulptransport zaterdagochtend voor vertrek naar Polen. dere deelnemers aan het trans port heeft gehad. De stichting heeft gisteravond voor alle zekerheid contact opge nomen met het ministerie van buitenlandse zaken, om te mel den welke mensen er namens haar (eventueel) in Polen zijn. Het was de tweede maal dat de Stichting wagens uitstuurde naar de Poolse stad Torun, waar de hulpactie zich op richt. De au to's bevatten ongeveer 1500 kilo aan voedsel, 3000 kilo aan zeep en wasmiddelen, medicamenten met een waarde van 60.000 gul den (de kosten waren voor de stichting dank zy korting 40.000 gulden), schoonmaakmiddelen en verder een hoeveelheid kle ding, afkomstig van een actie in Woubrugge. Ook bevat een van de wagens 200 voedselpakketten die met geld van bewoners van het Leidse bejaardencentrum Lorentzhof en de protestantse kerken in Rijnsburg zijn samen gesteld. Zij zijn bestemd voor de kleine protestantse gemeente in Torun. LEIDEN - De Leidse politie is een actie begonnen tegen het autoryden met slecht uitzicht. "Ramen en spiegels zijn soms zo slecht schoonge maakt dat men amper iets kan zien. Voor negentig procent rydt men 'blind", aldus een woordvoerder. Hy wees er op dat er dit weekeinde in Leiden 27 aanrijdingen plaats hadden, die voor een groot deel te wyten waren aan de gladheid en het slechte zicht door besneeuwde of bevro ren ramen en spiegels. LEIDEN - Een vieijarig kind is za terdagmiddag uit de sloot van de Storm Buysingstraat gevist. De 24-jarige Menno Versteeg zag de kleuter kopje onder gaan en stapte het ijskoude water in. Het jongetje werd onmiddellijk in een heet bad gestopt en vervol gens naar het ziekenhuis ge bracht voor onderzoek. Daar bleek het ijs-avontuur goed te zijn afgelopen. Antieke klok ontvreemd LEIDEN - Een antieke Friese staartklok ter waarde van enkele duizenden guldens is dit week einde gestolen uit een woning aan de Zoeterwoudse Singel. Door het forceren van de achter deur werd de toegang tot de wo ning verschaft. LEIDEN - Scholieren die het voortgezet onderwijs in Leiden en omliggende gemeenten zon der diploma verlaten komen vrij snel aan de slag. Dit ondanks het feit dat een groot deel van hen gelijktijdig met gediplomeerde schoolverlaters de arbeidsmarkt betreedt. Onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Ge zondheidszorg TNO concluderen dit op grond van gesprekken met 308 personen die in 1977/78 voor tijdige de school hebben verla ten. Ook zijn de ervaringen on derzocht van 265 ongediplomeer de schoolverlaters ujt eerdere ja- Ongediplomeerden komen vrij snel aan de slag omdat zij weinig eisen aan werk stellen. Zij accep teren werk ondanks dat zij dat zelf veelal als monotoon ervaren. Promotiemogelijkheden ontbre ken. Bij bijna eenderder ligt de betaling onder het minimum jeugdloon. En velen worden ge confronteerd met frequente wis seling van baan en daaraan ver bonden kortdurende perioden van werkloosheid. Vaak wordt werk, waarvoor meestal geen scholing is vereist, gevonden in kleine familiebedrijven in de woonomgeving. De TNO-onderzoekres hebben ook naar de achtergronden van en de motieven voor voortijdige schoolveralters bekeken. Voor tijdige schoolverlaters blijken voornamelijk voor te komen bij leerlingenuit zeer grote gezin nen, waarvan de vader veelal on geschoold werk verricht. In de motivatie voor het vertrek blijkt opvallend vaak de wil om te gaan werken een rol te spelen. Een op de zeven scholieren heeft de school niet op eigen initiatief de rug gekeerd, maar is van school gestuurd. PvdA 'er Van Aken

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 3