Zoeterwoude moet extra bezuinigen "Kerst-inn mag geen strijdtoneel worden" Rechtbank moet meisje van minnaar verlossen eid agenda Toestemming voor veestal Uitkering Energiebedrijf blijft uit MAANDAG 14 DECEMBER 1981 Politie haalt "stoorzender" uit de lucht VOORSCHOTEN - De radiopi raat 'Orion* is gistermiddag om streeks kwart voor drie uit de lucht gehaald. Met behulp van de PTT-opsporingsdienst werd de zender opgespoord in een ou de boerderij aan de Leidseweg in Voorschoten. Twee disc-joc- keys werden aangehouden en de apparatuur werd in beslag ge- De zender was volgens de politie nogal populair, maar er waren tevens veel klachten geweest. De apparatuur had een sterkte van tien Watt (twintig maal het toegestane maximum) en zou zelfs luchthaven Schiphol heb ben gestoord. DEN HAAG/WASSENAAR - Met spanning wacht de 24-jange Was- senaarse Yvonne Kerkhoff op de uitspraak van de president van de Haagse rechtbank mr. R.R. Portheine. Hij zal vrijdag voor Yvonne hopelijk het verlossende woord spreken en het meisje be vrijden van de 38-jarige Hage naar Ruud K. In een kort geding heeft de Wassenaarse afgelopen week aan de president gevraagd de man te verbieden haar nog langer lastig te vallen. "Des noods moet hij de gevangeis maar in", vindt de advocaat van het meisje mr. Maija de Leeuw. Al ruim dne jaar post de Hagenaar regelmatig bij het huis waar Yvonne samen met haar broer en moeder woont. Hij is in de meest letterlijke betekenis van het woord gek op haar. Met als ge volg dat hij het meisje en haar fa milie ook op de rand van de brengt. Alle mogelijkhe- Vrijdag uitspraak in kort geding viseerde K. te blijven ontvangen om zo de gang van zaken beter in het oog te kunnen houden. "Yvonne is nu de wanhoop nabij", hield mr. De Leeuw de president van de rechtbank voor. "Er zijn vele pogingen gedaan om K. tot andere gedachten te brengen, doch alle zonder resultaat. Toe zeggingen van hem om zijn leven te verbeteren werden niet nage komen. Talloze keren werd de politie ingeschakeld, doch K. weet precies hoev er hij kan gaan om uit de handen van justitie te bliiven". den uit de trucendoos om van de man af te komen hebben tot nu toe gefaald. De rechter moet nu uitkomst bieden. "Die relatie is nooit meer dan een vriendschappelijke geweest, maar al spoedig werd het Yvon ne duidelijk dat Ruud K. daar an ders over dacht Ze gaf hem ech ter meerdere keren te verstaan geen prijs te stellen op zijn toena deringspogingen. Ook zei ze geen enkel contact meer te wen sen. Op dat moment begon de el lende", zei mr. De Leeuw tijdens het kort geding. De Hagenaar uitte dreigementen tegen het meisje en haar moeder. Hij zou zijn "vingers" gaan ge bruiken als Yvonne hem zou blij ven negeren. De manier waarop zou afhankelijk zijn van de om standigheden. De familie ging daarop naar de politie. Deze ad- In wanhopige poging probeert Yvonne nu met dit kort geding haar "volger" tot andere gedach ten te brengen. De advocate vor derde voor haar lijfsdwang voor K. gezien zijn grote vasthouden- heid. De man zelf liet deze ene keer dat hij welkom was verstek gaan. ZOETERWOUDE - In het Don Boscohuis in Zoeterwoude is dit weekeinde een tentoonstelling gehouden met werkstukken van plaatselijke amateur-kunstenaars. Deze expositie wordt om de vijfjaar gehouden. De bezoe kers konden onder andere schilderijen, houtsnijwerk, pentekeningen en brooddeegfiguren bewonderen. Gemeente Warmond vindt bezwaar ongegrond ZOETERWOUDE - De gemeente Zoeterwoude zal voor volgend jaar alsnog een bezuini gingsoperatie van zo'n 52.000 gulden moeten uitvoeren, omdat het energiebedrijf Rijn land geen winst uitkeert over 1980. "En voor de volgende jaren hoeft ook niet op een jaarlijkse bijdrage te hoeven gerekend", zo schrijven burgemeester en wethouders in hun antwoord op de door de raad gehouden algemene beschouwingen. W hebben twee mogelijkhe- 'nullijn' zitten. Sommige subsi dies (ondere andere aan het godsdienstonderwijs en de stich-' ting Oud Zoeterwoude) stijgen in plaats van gelijk te blijven. B en W geven dat toe, maar "deze ver hogingen zijn het gevolg van eer der genomen raadsbesluiten waaraan wij niet voorbij konden gaan". De door het CDA en de WD geuit- te zorg over de woningbouw in het Blankaartpark en het plan Hoge Rijndijk-West II wordt niet door B en W gedeeld. "Nu de be zwaren tegen het plan Blankaart park zijn ingetrokken verwach ten wij van de provincie spoedig groen licht", zo schrijven B en W. Voor het plan Hoge Rijndijk- West II is de toekomst ook opti- mistich. Er is op dit moment druk overleg gaande tussen de provincie en het rijk. den om het nu ontstane tekort weg te zuiveren. De gemeente kan 'interen' op het potje waar al le winstuitkeringen (de zoge naamde reserve "Winstuitkering energiebedrijf Rijnland") tot nu toe zijn ingestopt of opnieuw gaan bezuinigen. B en W kiezen voor het laatste, want dan blijft de reserve en de daaruit vloeien de rente op peil. Progressief Zoeterwoude stelde in de algemene beschouwingen dat niet alle subsidies voor het vol gende jaar op de zogenaamde WARMOND - Door de Wijziging die B en W van Warmond willen aanbrengen in het bestemmings plan Schipholspoorlijn wordt de kans op de bouw van een veestal door C. Uit den Bogaard, eige naar van een slagcrsbedrijf aan de Warmondse Dorpsstraat, een stuk groter. Vooral ook omdat de bezwaren hiertegen van A.G. van der Kroft wat B en W betreft niet gegrond zijn. De bezwaren van Van der Kroft, woonachtig aan de Wasbeeklaan 6 hebben betrekking op de agra rische bestemming die is toege kend aan het perceel Wasbeek laan 4 waarvan Uit den Bogaard de gebruiker is. Van der Kroft, wiens belangen in deze worden behartigd door zijn broer G. van der Kroft, de burgemeester van Rijnsaterwoude, voert aan dat Uit den Bogaard geen agrariër van beroep is. Van voortzetting van een bestaand tuinbouwbe drijf is volgens hem dan ook geen sprake. Om zijn bezwaar kracht bij te zetten, wijst Van der Kroft. voorts op een brief van Ge deputeerde Staten waaruit zou blijken dat het provinciebestuur er wat niet-agrarische bebou wing betreft geheel andere ideëen op nahoudt dan B en W van Warmond. en W menen echter dat de toege kende, agrarische, bestemming aan het stuk grond juridisch en planologisch gezien juist is. Het feit dat Uit den Bogaard geen agrariër is doet volgens het colle ge niet terzake. B en W denken bijvoorbeeld aan de mogelijk heid dat een bestaand tuinbouw bedrijf dat zelf over onvoldoende grond beschikt om de geboden mogelijkheid tot kassenbouw volledig te benutten zijn grond- tekort opheft doordat het een aangrenzend stuk grond krygt. Over de brief van GS zeggen B en W dat deze geen onmiddellijke afwijzing van medewerking door de gemeente aan de bouw van een veestalling inhoudt. B en W stellen dat GS medewerking eerst afkeurt als er sprake is van een mesterij of bio-industrie. Dat neemt niet weg dat de veestal die overigens is bedoeld als ver blijfplaats voor een beperkt aan tal stuks vee niet is te rijmen met de toegekende agrarische be stemming. B en W willen hier verandering in brengen door de bestemming aan te passen. In de voorstellen tot herziening van het bestemmingsplan Schiphol spoorlijn wil het college de be perking "alleen voor agrarische bedrijven" laten vervallen. Om vestiging van mesterijen of bio-industrie te voorkomen wil het college de bouwmogelijkhe den beperken. Voorts wil hij der gelijke bedrijven verbieden zich te vestigen. Van der Kroft wil desgevraagd geen commentaar geven op deze affaire. Volgens gemeentesecre- tris Zoetemelk echter keert Van der Kroft zich vooral tegen de hinder die de veestal voor de om geving tot gevolg zou kunnen hebben. Het mesten van vee ten behoeve van de slacht, hoe be perkt ook, zou volgens Van der Kroft "een industrieel karakter dragen en in het geheel niet stro ken met het agrarisch handelen" Opmerkelijk is de mening van B en W over autopuzzelritten. PZ had het college gevraagd zeer terug houdend te zijn met het geven van vergunningen voor dergelij ke wedstrijden, die zouden na melijk het leefmilieu en de open bare orde in gevaar brengen. B en W van Zoeterwoude zien ech ter ook positieve kanten aan het Alcoholcontrole LEIDERDORP - Bij een alcohol controle in Leiderdorp en Voor schoten werden in de nacht van zaterdag op zondag 424 automo bilisten onderzocht. Vier van hen kregen een proces-verbaal, elf kregen een rijverbod. Het pro millage van 0.8 werd bij 22 perso nen geconstateerd en liefst 89 personen zaten op de grens van 0.5. Een zeer hoge score, vond een politie-woordvoerder. rijden van puzzelritten: "Wij ach ten het voor een autobezitter één van de weinige mogelijkheden om werkelijk van de in Zuid-Hol land aanwezige natuur te genie ten". De vraag van PZ of er niet voor rang moet worden gegeven aan fietsenrally's stuit bij het college op enige bezwaren. B en W vin den het initiatief aardig, maar "het is niet een ieder qua licha melijke conditie gegeven om daar louter en alleen gebruik van te maken. De auto biedt voor di verse personen de enige moge lijkheid om zich over een wat langere afstand aangenaam te verplaatsen". Afwijzend staat het college ook te genover het verzoek van PZ om de notulen van de vergadering van B en W openbaar te maken. "Wij achten dat oryuist en daar om niet mogelijk". B en W schrij ven dat alles dat in het belang van de burgers is toch wel door hen openbaar wordt gemaakt. Ook het voorstel van PZ om de burgers spreekrecht te geven voor de raadsvergadering in plaats van erna, wordt door B en W afgewezen. Burgers kunnen gebruik maken van het spreek recht tijdens openbare commis sievergaderingen. "De belangen van de burgers zijn zo voldoende gewaarborgd". De kritiek van PZ dat de raadsleden tijdens het spreekrecht "hun tassen al in pakken" en zo de indruk wordt gewekt dat er niet serieus wordt geluisterd, wijzen B en W ook van de hand. Aanstaande donderdag komt de gemeenteraad opnieuw aan het woord. B en W zullen 's avonds dan ook gelijk antwoord geven op de in tweede termijn gestelde vragen. MAANDAG Leiden - Stadhuis, gemeenteraad, 19.30 Rapenburg 100 - de werkgroep t.v.-issue van de Leidse Studenten Ekklesia laat het programma 'De moed der wanhoop' zien. 20 uur. Bevrijdingskerk - kerstmeditatie (con tactmiddag voor Ouderen en Belang stellenden). di om 14.30 uur. Kykhuis - Vrouwenkerkkoorstraat 17. film 'De man die zijn haar kort liet knip pen' van Andre Dalvaux, 20 en 22.15 Werklozen Advies Centrum - Breestraat 19. ma t/m vr van 10-12 uur. tel. 122000. Kantine NEM - ingang 5 meilaan, ruil en veilingavond van 'De Postzegelvrien den'. 20 uur. 't Bruggehoofd - Steenschuur 11, ama teurfotografie, 20 uur. Ver. Ouders van Drugsverslaafden - Lange Mare 45, 20 uur, tel. 130547. Leiderdorp - Dorpshuis, jaarvergade ring Oranjevereniging, 20 uur. APOTHEKEN Leiden - de avond, nacht en zondags dienst van de apotheken in de regio Lei den, wordt waargenomen van vr 11 tot 18 dec door: Haven apotheek. Haven 18, tel. 120085; apotheek Linnaeus, Kempe- naerstraat, Oegstgeest, tel. 153274. WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604; tel. ten zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. - gezond heidscentrum, Berkenkade, Leider dorp. tel. 410131, spreekuur ma t/m vr van 14-15 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel. 154500. Voorschoten - gezondheidscentrum, v.d. Waalslaan, tel. 4641. Huis gekraakt in Leiderdorp LEIDERDORP - Het pand Van der Valk Boumanweg 186 in Leider dorp is naar nu pas bekend vori ge week gekraakt. Het huis zou volgens de krakers byna een jaar hebben leeggestaan. Op korte termijn zal het huis niet worden ontruimd. Op dezelfde dag dat de woning werd ge kraakt, is namelijk door de ge meente Leiderdorp de sloop goedgekeurd. Dat betekent dat het nu geen woning meer is. De eigenaar zal dan ook via een ci- viel-rechterlijke procedure om ontruiming moeten vragen. Een dergelijke rechtszaak neemt toch altijd wel enkele maanden in be slag. 'Totdat er een uitspraak is van de rechter, onthouden wij ons van iedere actie", aldus een woord voerder van de rijkspolitie. Overigens bestrijdt de politie en de gemeente dat het huis al een jaar leeg zou staan. Volgens de ge meente was het pas twee drie weken onbewoond en volgens de politie zo'n zes weken. Aannemer Meerburg wil het pand slopen om op die plek te gaan bouwen. Volgens de gemeente is nog niet bekend wat er gebouwd gaat worden. Gehandicaptenfeest stuit op tegenwerking ZOETERWOUDE - "Wy willen van de kerst-inn geen strijdtoneel maken. Dat ife tegen de kerstge dachte. Iedereen moet naar de kerst-inn kunnen komen zonder zich te stoten aan iets", zo zegt een van de organisatoren van de Zoeterwoudse kerst-inn die dit jaar, ter afsluiting van het jaar van de gehandicapten in het te ken staat van de minder valide De initiatiefnemers beraden zich momenteel nog over de komst van een IKV-stand by de kerst- inn De plaatselijke WD vindt dit te eenzijdig en heeft dan ook al tegen een extra subsidie voor deze gehandicapten-kerst-inn in de raad gestemd. De extra subsi die is nodig om deze speciale kerst-inn te kunnen organiseren. De organisatoren hebben al met al nogal wat obstakels op hun weg gevonden om uiteindelijk deze kerst-inn, die elk jaar een groot succes is geweest, nu voor ge handicapten op poten te kunnen zetten. Zo verliep de voorberei dingsperiode uiterst moeizaam door de onderlinge tegenstellin gen tussen gehandicaptenorga nisaties. Een van de organisato ren: "Het verzamelen van mate riaal verliep erg stroef. Dat is ons bar en bar tegengevallen. De ge handicapten-organisaties staan nog erg in de kinderschoenen waar het de informatieverstrek king betreft. Er wordt enorm langs elkaar heengewerkt door de verschillende instanties." Politiek Dit was echter niet het enige pro bleem waarmee men werd ge confronteerd. De WD vond de extra subsidie van 1125 gulden, die nodig is om de kerst-inn voor de gehandicapten te kunnen or ganiseren, een verkapte steun voor het Interkerkelijk Vredes beraad dat met een stand aanwe zig zou zijn. De liberalen vinden zoals ezegd deze aanwezigheid te eenzijdig en vragen daarom aan de organisatoren om ook andere partijen inzake het vredesvraag stuk een stand te geven. Zoals bekend beticht de landelijke WD al langer het IKV van bin dingen met Moskou, maar heeft daar nooit concrete bewijzen voor kunnen leveren. De werkgroep overlegt nu in ieder geval nog over de komst van het IKV, omdat zij "geen politiek willen bedrijven op de kerst- inn", maar toch ook vinden dat "het IKV geen politieke organi satie is." "Het is een ideële instel ling, wier standpunt politiek wordt ingevuld. Maar ze gaat door alle maatschappelijke gele dingen heen." gegeven. Er komt verder een ta feltenniswedstrijd tussen de Ne derlandse kampioen gehandi capten-tafeltennis en de Zoeter woudse kampioen. De Nijmeeg se theatergroep 'Zwak van zin nen' geeft een voorstelling. Ver der is er een sprekershoek waar en zal het personeel van 'Huize de Weipoort' een luisterprogram ma ten gehore brengen, waarin de omgang met gehandicapten centraal staat. Enthousiast De vorm van deze al jaren georga niseerde keretbijeenkomst is trouwens iets anders dan vroe ger. Er zullen op tweede kerst dag vanaf twee uur 's middags in 'Ons Huis' onder andere demon straties rolstoeldansen worden Naast deze thema-onderdelen zyn er voor deze kerst-inn nog vele andere programma-punten. Er komt onder andere een poppen theater, er wordt geschaakt, er zijn films, handvaardigheid en de traditionele broodmaaltijd. Voor de finale staat muziek van de 'Sweetwood Dixy Stompers' op het programma. Het doel van de organisatoren is om op een informele manier vali de mensen met minder validen in contact te brengen. Dit ge beurt in Zoeterwoude wel vaker. Zo is er het volleybaltoernooi van 'Huize de Weipoort' en de contacten tussen dit internaat en de Aloysiusschool. Naast deze samenwerking, wil de Zoeter woudse werkgroep 'Gehandicap ten' de gelegenheid geven om aan valide medemensen te tonen wat de gehandicapten allemaal kunnen. Het idee om deze kerst-inn te rich ten op deminder validen is ont staan na de manifestatie in De Waag in Leiden, waar in oktober een theaterweek is gehouden, waarin de problemen waar de ge handicapten mee worden gecon fronteerd aan de orde werden ge steld. De werkgroep, enthousiast gewor den over dit thema, begon met de voorbereiding, maar kwam daarmee zoals gezegd al gelyk in allerlei tegenstellingen terech- t.Uiteindelyk is het dan toch ge lukt en hebben de organisatoren van de gemeente een extra subsi die van 1125 gulden ontvangen. Dit geld bovenop de gebruikely- ke subsidie houdt verband met dit speciale thema van de kerst- inn. De werkgroep zal zelf nog proberen de kosten te drukken. Dit gebeurt met een rad van avontuur en het vragen van een De organisatoren i vrijwillige bijdrage van de bezoe kers. Op deze manier proberen zij de totale gemeentesubsidie (3600 gulden) zo veel mogelyk onaangetast te laten. Een saillant detail van deze kerst- i zijn nog de toelting van het IKV. inn is dat de creatieve ruimte voor rolstoelgebruikers niet be reikbaar is. Dit komt doordat de ze ruimte naar de kelder van 'Ons Huis' is verhuisd als gevolg van de verbouwingswerkzaam heden aan het gebouw. De werk groep betreurt deze gedwongen verhuizing ten zeerste en heeft door ruimtegebrek ook het aan tal informatiestands moeten be perken. LEIDSCH~CEb DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN UMgave: Urt©ev<KS maatschap^ Leldech Dagblad B V. Gaan kram ontvangan: tal. 071-123143 tussen 18 00-19 30 uur (nabezorgtng na 19.30 uur|; zaterdag van 16.30-18.00 uuf Abonnementsgelden bq vooruitbetaling te voldoen Bl| automatische overschrijving geen administratie- en incassokosten Voor betaling van abonnementsgelden uitsluitend giro 3203571 Lv.n. Dam late Holding B la Haarlem. Kwartaalabonnement 57,35 Per poet 7930 Jaarabonnement ƒ217,90 per poet 307.30 Losse nummers 0.80 Directie: G. Koopman Hoofdredacteur A. A M. Schuurman* Adjunct-hoofdredacteur: Ptv Alg redactiechef J M J Post Rubriekchefs: J Kroon (stad) J. P. M. van der Meer (regio) W Wlrtz (binnenland! J Ruygrok-Hoogeveen (buitenland) A. A. van Brussel (sociale economie) P J de Tombe (sport) P. C. Roeier (rad» an talevisie, kunst) W. C. H. Schrama (nieuwsdienst en feature) S. J. de Groot (feestelijk leven) Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o a. In: Bonn, Brussel. Londen, Parijs. Washington. Cairo. Rome, Madrid. Stockholm en Djakarta. Redactie kust en bollenstreek Tel. 071-144941. toestel 236 en 227 Privé: J. P. M. van dar Meer 071-140151 H. Sonders 071-155654 H yd Post 071-786251 O. Hoenson 071-170484' J. C. van Kuilenburg 071-767549 Bijkantoor Katwijk aan Zee 2225 BL - Bed straat 9 2220 AD - Postbus 184 Tstsfoon 01718-18151 Redactie Katwijk: A. Brandenburg lel 01718-12383 prtvé 071-133895

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 2