LEIDSCH m DAGBLAD Eerste staking in Polen Sneeuwstorm legt verkeer bijna lam Weer zes dagen werken Martens heeft nieuw kabinet in België rond Caravan Voedselkaravaan in O.-Duitsland Ongeveer driehonderd bedrijven onder militair gezag SPIEGEL DER NATUUR POLEN Camping MAANDAG 14 DECEMBER 1981 OPGERICHT 1 MAART 1860 36653 Diiweur G Koopman w«l< Smg« I Adj -hooWredacieuf R D Paai» DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Vmvn naxkr WOLFSBURG (GPD) - Vanochtend om tien mar vertrok de eer ste groep van vijf vrachtauto's behorend bij de Nederlandse voedselkaravaan naar Polen vanuit Wol&borf richting Oost- du it se grens. De konvooileiding had besloten om niet massaal door Oost-Duitsland te reizen. Om twee uur vannacht reed de laatste vrachtwagen het VW- proefterrein op. Eén vrachtwagen had de nacht langs de snel weg in Nederland moeten doorbrengen vanwege panne. Hij werd vanmorgen vroeg het proefterrein opgesleept, waar mee reizende monteurs meteen aan de reparatie begonnen. Tot ver over de Duitse grens waren de chauffeur* toegejuicht door Nederlanders en Duitsers die het konvooi op spandoeken "Gute Reise" toewensten. (Zfe ook pagina 7). WARSCHAU (AP) - De Poolse ra dio heeft aangekondigd dat de Polen weer een zesdaagse werk week zullen krijgen. In de herfst van 1980 dwong de vakbond So lidariteit met een aantal stakin gen de vrije zaterdag af. De vroegere 42-urige werkweek is door Solidariteit altijd te lang genoemd, maar overheidsfunc tionarissen hebben nu gezegd dat meer werkuren noodzake lijk zijn. Vooral in de mijnbouw moet de produktie drastisch worden opgevoerd, andere ontwikkelingen zijn: volgens de radio zullen nog twee landelijke kranten, de communistische Trybuna Ludu en de legerkrant Zolnierz Wol- nosci, en 16 regionale kranten verschijnen. Dit betekent dat het populaire Warschause ochtendblad Zycie Warsawy en andere kranten zo als de rooms-katholieke Slowo Powszechne en Sztandar Mlodzch, niet zuilen verschij- De ministerraad heeft het ver sturen van pakketten aan be perkingen gebonden. Alleen pakjes met medicijnen, voedsel en kleding die niet zwaarder zijn dan 5 kilo mogen worden verstuurd en moeten in aanwe zigheid van een ambtenaar van de PTT worden gesloten en ver zegeld. De postkantoren staan onder militair toezicht. (Zie ook pagina 6 en 7) bromfietsers hadden vanochtend grote problemen met de besneeuwde wegen. Vooral op opgewaaid was er geen doorkomen aan. WAARSCHUWING; GROENEVELD RECTIFICATIE In de krant van zaterdag stond de extra voordeelaanbieding van a.s. Kalkoenrollade a 750 gr. per sluk voor 110.- Dit moet zijn: 2 stuks malse kalkoenrollades 750 gr. 15.- Waarschuwing: Voorkom teleurstellingen, koop vroeg genoeg uw kerstbout. Dins dag 15 en dinsdag 22 december verkoop van een grandioos assor timent o.a.: kalkoen, konijn, fa zant, eend enz. enz. Natuurlijk te gen groothandelsprljzen. Voor In formatie: 010-657539. Regen of sneeuw Veel bewolking met af en toe regen of sneeuw. Minimumtemperatuur van plus 1 graad in het zuidwesten tot on geveer min 5 graden in het noordoos ten van het land en vannacht enkele mistbanken. Middagtempcratuur om het vriespunt. Matige wind uit uiteen lopende richtingen. 15 december 1981 Zon op: 08.43 uur. zon onder: 16.28 uur Maan op: 21.30 uur. maan onder: 12.06 DEN HAAG (GPD/ANP) - Het verkeer is ons land ondervond vandaag veel hinder van een sneeuw storm, die vannacht en vanochtend vroeg voorna melijk west- en midden- Nederland teisterde. Talloze automobilisten en treinrei zigers is het wegens de noodtoe stand op de wegen en de rails niet gelukt tijdig op het werk te verschijnen. Ook fietsers deden over de afstand van huis naar werk soms tweemaal zo lang als normaal. den-Nederland had het verkeer, vooral vanmorgen vroeg, veel last van de sneeuwval. Op de meeste toevoerwegen naar het westen ontstonden kilometers lange files. In totaal ongeveer 160 km. Volgens de politie raakten echter maar vier auto's van de weg. Niemand raakte gewond. De wegen in het westen konden moeilijk worden schoonge maakt. In het zuiden deed de re gen dat werk. Het treinverkeer was vanmorgen in veel delen van het land ge stoord, vooral doordat de wissels vastzaten. Tussen Alkmaar en Heerhugowaard reden enkele uren helemaal geen treinen. In west- en midden-Nederland (vooral van en naar Utrecht) werd het treinverkeer ongeveer gehalveerd. In Zeeland was treinverkeer tus sen Goes en Kruiningen niet mo gelijk als gevolg van een defecte Auto in Voorhout geslipt: 2 doden VOORHOUT - Bij een ernstig verkeers ongeval op de Prinsenweg in Voor hout zijn gistermiddag de 22-jarige Johannes Meijer uit Lisse en de 19- jarige Agatha v.d. Zwaan uit Sassen- heim om het leven gekomen. De auto waarin de twee zaten kwam door onbekende oorzaak in de naast de Prinsenweg gelegen sloot terecht. De jongelui verdronken. Waar schijnlijk is de auto door de glad heid in de bocht geslipt en daardoor te water geraakt. bovenleiding. De treinpassagiers werden met bussen vervoerd. Door de treinvertragingen liep ook de postbestelling in de war. Volgens de PTT zullen veel post stukken die in het weekeinde op de bus zijn gedaan, pas morgen te bestemder plaatse arriveren. De stormdepressie in West-Neder land, met af en toe een ijselijke wind van kracht 9, is afkomstig van zuidwest-Engeland, waar sinds gisteren honderden dorpen van de buitenwereld zijn afgeslo ten. In het Kanaal moest een grootscheepse reddingsoperatie op touw worden gezet voor de bemapning van een Equado- riaans vrachtschip dat op de hui zenhoge golven en in winduit- schieters van 200 kilometer per uur dreigde te kapseizen. De 36 bemanningsleden sprongen in het ijzige water en werden op' éen na, die verdronk, gered. De depressie trekt vandaag van het westen over midden-Nederland naar Duitsland en Polen. WARSCHAU (UPI/GPD) - In een noord-Warschause staal fabriek zijn vanmorgen minstens 7000 arbeiders in sta king gegaan. Orde-wachten van Solidariteit verklaar den dat de nachtploeg weigerde naar huis te gaan van morgen en dat de ochtendploeg zich bij de stakers voegde. Er zijn ook berichten over andere stakingen, maar deze konden nog niet worden bevestigd. In Polen was het tamelijk rustig vanmorgen na het uit roepen van de noodtoestand door de Militaire Raad voor Nationale Redding. Bij de poorten van enkele grote bedrijven in Warschau was niets te merken van acties door leden van de nu verbo den vrije vakbond Solidariteit. Het Poolse Comité van Nationale Defensie heeft ongeveer 300 bedrijven onder militair gezag geplaatst. Daarmee vallen de arbeiders au tomatisch onder de krijgstucht. Op het niet opvolgen van beve len staan straffen die variëren van twee jaar gevangenisstraf tot de kogel. Op de lijst staan nutsbedrijven en voor de Poolse economie vitale industrieën. De Poolse staatsradio zendt gere geld de oproep uit van aartsbis schop Jozef Glemp om kalm te blijven. In Gdansk heeft een groep niet gearresteerde, minder prominen te leiders van Solidariteit in een commiujiqué opgeroepen tot een algemene staking uit protest te gen het uitroepen van de noodtoestand. De groep zegt dat het stakingspa rool alleen zal worden ingetrok ken wanneer de noodtoestand wordt opgeheven en alle arresta ties van vakbondsleiders onge daan worden gemaakt. Pas wan neer de regering hieraan gevolg geeft „ontstaat weer de mogelijk heid van overleg" Verkeer In de Poolse hoofdstad Warschau kwam het verkeer vanmorgen aarzelend op gang. Naar verluidt zouden alleen al in Warschau gis teren in alle vroegte rond 3000 vakbondsleden bij razzia's zijn gearresteerd Alle telex- en tele foonverbindingen zijn nog steeds verbroken. Iedereen die wapens of springstoffen in huis heeft, moet deze inleveren op het dichtstbijzijnde politiebureau. Nog steeds is onduidelijk waar Lech Walesa zich bevindt. Vol gens bronnen heeft hij zaterdag nacht, kort voor het uitroepen van de noodtoestand, zijn gezin ondergebracht bij een katholieke geestelijke in Gdansk. Daarna zou hij met een speciaal vliegtuig naar Warschau zijn gebracht. Daar zou hij voor de keuze zijn ge steld ook geïnterneerd te worden of onmiddellijk besprekingen te beginnen met vice-premier Ra- kowski. Deze onderhoudt in de regering de contacten met de vakbeweging en zou Walesa heb ben willen overtuigen van de noodzaak tot de maatregel. Deze zou noodzakelijk zijn geweest om wanorde, veroorzaakt door radicale vakbondsleiders, te voorkomen. Tijdens de bespre kingen zou men Walesa ertoe hebben willen brengen voor de tv te verschijnen en op te roepen tot het volgen van de bepalingen onder de noodtoestand. Dit is tot dusver niet gebeurd. Volgens re geringswoordvoerder Jerzy Ur ban is hij niet gearresteerd en „bevindt zich ergens in de buurt van Warschau". Wat betreft de houding van de regering ten aan zien van Solidariteit zei Urban dat „de werkzaamheden van de ze zeer grote vakcentrale alleen zijn opgeschort". Walesa zou worden behandeld „met alle res pect". Proclamatie De schaarse berichten die uit Po len komen, beperken zich bgna geheel tot de toestand in de hoofdstad. Langs de grote stra ten van Warschau verzamelden zich kleine groepjes Polen om de proclamaties te lezen van de noodtoestand. Door de stad lie pen gisteren vrij veel militairen, en op strategische punten, zoals voor het gebouw van het centrale partijcomité en op de bruggen over de Weichsel (Wisla) stonden pantservoertuigen. Tijdens de razzia's m de nacht van zaterdag op zondag zijn de in Po len gelegerde Sowjet-troepen in hun legerplaatsen gebleven. Vol gens waarnemers is het Kremlin tevoren van Jaruzelski's plannen op de hoogte geweest. Een wes ters diplomaat in Moskou: „Hoe wel de Russen de actie van het Poolse leger tegen Solidariteit toejuichen, willen zij toch niet worden gezien als de drijvende kracht". Hij voegde eraan toe: „Als Jaruzelski's maatregel faalt, zijn we weer waar we waren en zullen we ons zorgen moeten ma ken over Russisch ingrijpen". (Zie ook pagina's 6 en 7) Clubs kwaad over afgelasting voetbal PAGINA 9 Flamengo (Brazilië) wint de wereldcup PAGINA 10 D'66: "Houd loon maatregel soepel" PAGINA IS BRUSSEL (AFP) - Chris ten-democraten en libera len in België hebben el kaar in de afgelopen nacht gevonden over de vor ming van een nieuw kabi net. De overeenstemming betreft met name een sociaal-economisch programma, dat voorziet in loon matiging, belastingverlaging en het plan voor een machtigings wet die het te vormen kabinet mandaat moet geven voor het ne men van 'spoedeisende' beslis singen in de sfeer van lonen en prijzen. Het akkoord maakt mogelijk dat een nieuw Belgisch kabinet zich eind deze week, na de partijcon gressen van beide coalitiepart ners, voorstelt aan het parle ment Formateur en toekomstig premier Wilfried Martens zei vanmorgen dat de vorming van een regering uit liberalen en christen-demo craten de enige mogelijkheid is gebleken. Over het akkoord zei hij dat het zich richt op herstel van de economie en niet op tasting van de sociale i gen. "Het instorten van onze landseconomie zou catastrofaal zijn voor alle arbeiders", aldus Martens vanmorgen. Eén van de belangrijkste punten in het regeerakkoord betreft los koppeling van lonen en prijzen. Volgens Martens zullen de lonen drie procent minder stijgen dan de prijzen. HANDELSONDERNEMING in het Westen van het land vraagt hoofd computerafdeling Een verantwoordelijke functie die een administratieve oplei ding op het niveau MBA vereist Daarnaast is op automatise ringsgebied kennis tot bet peil AMBI-S vereist, alsmede pro- grammeurservaring Wij zen den u op aanvraag verdere bedri|fs- en functiegegevens Bokslag aidclint! wervingen selectie Een kleurrijk tijdschrift met een verrassende kijk op Nederland. Verschijnt 10x per jaar. Vraag een gratis proefnummer aan bij THIEMEZUTPHEN Antwoordnummer 1 7200 VB Zutphen of bel even: 05750 - 10566 De toekomsl van Polen kan niel anders dan w' uiterst somber wor- den ingezien. Het be sluit van generaal Ja- ruzelski was het enige dat hij kon nemen in een poging Polen voor een absolute ramp te behoeden in de vorm van een bloedbad Of de gevreesde confrontatie zal utt- bii|ven hangt meer al van de Poolse bevolking dan van de machthebbers in Warschau. Dat Jaruzelski de noodtoestand zou afkondigen is op zichzelf nauweli|ks een verrassing Alleen het tijdstip was onzeker Het op treden van de vakbond Soiidan- teit is vooortdurend een onduld bare bedreiging geweest voor de communistische ideologie. De economische chaos en de in- mense voedselschaarste, alsme de de grote schaarste aan ener gie en brandstoften deden de rest Dat er niet veet eerder is ingegre pen heeft te maken met de grote verschillen van inzicht binnen de Poolse partijtop. Zowel Kania, de voorganger van Jaruzelski. als de huidige premier zeil waren bin nen die top voorstanders van een gematigde li|n ten opzichte van Solidanteit. in tegenstelling tot de haviken in het Poot se Centrale Comité Janjzelski zit nu in feite tussen twee vuren. Aangenomen moet worden dat hem dan de werkeli|- ke machthebbers in Moskou nog een laatste kans is gegund. Met de hete adem van Moskou en de voorstanders van de harde lijn in het Poolse Politburo in zijn nek (Olszowski en vooral de conser vatieve extremist Siwak) moet hij trachten door middel van dwang een politieke- maar ook een eco nomische oplossing te vinden voor de werkelijk gigantische pro blemen Een vnjwel onmogeli|ke taak. Onzeker in dit verband, maar van uiterst vitale betekenis, is de hou ding van de radicale vakbondslei ders. voor zover ze -nog op vrije voeten zijn. Zij hebben de keus tussen het voorlopig vergeten van wat Solidariteit sinds augus tus vorig jaar heett bereikt (nog algezien van de vraag of de bond op de keper beschouwd wel wat bereikt heett) en een harde con frontatie met de Poolse mach thebbers Het recente verleden biedt dan wei nig reden tot optimisme. De be noeming van generaal Janjzelski was een duidelijk signaal dat de communistische partij zich op maakte voor een hard offensief. Het had niet tot gevolg dat Soli dariteit voorzichtiger en behoed zamer ging opereren Het gevolg was eerder averechts De radica le elementen binnen Solidanteit keerden zich openli|k legen leider Walesa en zeker de laatste maanden is de verdeeldheid bin nen de vakbond groot. Voorlopig zal moeten worden ge zocht naar een compromis. Janj zelski heett in zgn toespraak niet alle deuren dichtgeslagen Hij heett bijvoorbeeld met getornd aan het stakingsrecht Maar vast staat wel dat Solidariteit veel zal moeten inleveren, in ruil voor het voorkome van een bloedbad dat anders onafwendbaar lijkt. JSTERDAM 12t/m 20 dec. Gaopandvan 10-17 an 1*22 uv' loagang I 7S0.kmdaron tol u,m/M zatardag an zondag 10-17 wu» Trem Toagang t*ia"a" t>.j NS-«talons STAAT DER NEDERLANDEN ITLENING T3B1 PER T3BB/T932 inschrijving volgens het tendersysteem op 15 december a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 1