i Piet Baart muzikaal herdacht Nieuw barokensemble presenteert zich DE GROENE MASKERS toont klasse MAANDAG 14 DECEMBER 1981 Tatje Tatje is dood. Zo heette ze niet echt, maar zo kende iedereen haar. In dat opzicht was ze dus ook uniek: niemand an ders op de wereld heette Tatje. Ze behoorde tot die kleine kring van onze echte goede vrienden, de mensen die je in je tweede huis te loge ren vraagt en met wie je naar het buitenland gaat. Ander half jaar geleden behoorde ze tot het groepje gezellige mei den dat in ons nieuwe huis de kamer schilderde (schilderen is vrouwenwerk), een paar maanden geleden behoorde Anne, mijn vrouw, tot het groepje vriendinnen dat Tatjes huis aan een grote schoonmaakbeurt onder wierp voordat zij naar het ziekenhuis moest. Dan ben je goed bevriend, wou ik maar zeggen. En dan komt het des te harder aan als iemand, ge heel ten onrechte, wegsterft. Daar komt nog bij dat Anne een extra band met Tatje had, omdat zij in hun zwan gerschappen vrijwel gelijk op gingen. Aafje (van Tatje) werd drie maanden eerder geboren dan onze Sara, Jelle werd tweeèneenhalve maand eerder geboren dan onze Jan- na. Alleen kreeg Tatje er nog een dochtertje, Merel, tussen in, een jaar na Aafje. Zes, vijf en drie zijn die kinderen nu, je moet er even niet aan den ken. Maar je doet natuurlijk niet anders, ik lag er net aan te denken toen Hugo zondag ochtend vroeg opbelde om me te zeggen dat Tatje dood was, en Anne bleek het die nacht gedroomd te hebben. Het was even onvermijdelijk als treu rig stemmend. Na het tele foontje zei Sara: „Als het in de krant staat, dat iemand dood is, dan is het al erg, maar door de telefoon is het nog veel erger, hè papa?" Dat had ze heel goed begreperi. Moedervlek Als iemand op zijn vierender tigste sterft, heeft hij een au to-ongeluk gehad, of hij had kanker. Tatje had kanker. Als een veenbrand had de kanker bezit van haar geno men. Het eerste vuurtje was nog niet geblust, of elders Niro Scheepmaker sloegen de vlammen weer om hoog. Het begon heel kalm met een moedervlek op haar been die groter werd. De huis arts zei dat er niets aan de hand was. Sommige huisartsen zouden eens iets op hun vakgebied moeten le zen, al was het maar een da mesweekblad. Hoewel het dus gewoon een groeiende moe dervlek was, ging Tatje naar een plastisch chirurg, om hem weg te laten halen. Ze vond hem ontsierend. Meteen de volgende dag, want er bleek haast bij, lag ze onder het mes. De moederolak bleek kwaadaardig, maar geluk kig, ze was er dankzij eigen initiatief nog bijtijds bij, het gevaar was afgewendDat dacht ze tenminste, want ze was de meest optimistische, de meest levenslustige vrouw die wij kenden. Al vóór die moedervlak, of ze nu met drie vriendinnen naar Londen of Parijs was, of een verj aars partij voor honderd vrienden en vriendinnen thuis organi seerde, was ze op de een of an dere manier altijd het klate rende middelpunt. Niet stuk te krijgen. Dus zeker niet door zoiets banaals als kanker! Toen ze, na een operatie of be straling, dat ben ik vergeten, op een manier ging liggen die haar het beste uitkwam maar de zuster niet beviel, ant woordde ze op de aanmer king van de zuster: floor 's, wie heeft er hier nu eigenlijk kanker, u of ik!?" Hoop Maar ja, het ene aangetaste deel van het lichaam leek nog niet genezen of afdoende weg gehaald, of het andere deel werd weer aangetast. Het dempte haar ondernemings zin en levenslust allerminst, ze maakte verre reizen, kreeg vlagen van verliefdheden, de kanker mocht dan lichame lijk stap voor stap terrein winnen, geestelijk kreeg hij bij haar geen voet aan de grond. „Hoe was het met Tat?" - „Zoals het met Tat al tijd is!" was dan het verbaas de antwoord. Je mag zoiets natuurlijk nooit zeggen: „ten onrechte weggestorven", God trekt immers zijn eigen plan en anders staat het wel in de sterren geschreven, maar zo'n gedachte komt toch onwille keurig bij je op als iemand zo jong is! Moeder van drie klei ne kinderen, altijd kernge zond geweest, geen grijze duf fe muis maar iemand die vol op van het leven genoot en het ook gemakkelijk aankon, en die ook niet 'gestraft' hoefde te worden omdat ze nu een maal te veel rookte of te veel dronk. Plezier in het leven, dat was het enige onmatige dat haar verweten kon wor den. Maar intussen moet het Gebouw van Hoop dat zij rondom zich had opgetrokken (ze stortte zich ook op alle mo gelijke en nog onmogelijke ge neeswijzen, vastbesloten de Onoverwinnelijke als eerste te overwinnen) zelfs voor haar langzaam zijn afge brokkeld. Els Rooden, de ac trice, stierf, met wie ze samen in het Anthonie Leeuwen hoekziekenhuis had gelegen. Het ene na het andere televi sieprogramma kwam melden dat er vooral geen valse hoop gewekt mocht worden met in terferon en andere nieuwe wondermiddelen. Wij, de vrienden thuis, HAATTEN zulke tv-programma, want Tatje zou ongetwijfeld liggen kijken. Plannen Tot op het laatst maakte ze nog plannen voor de toekomst. Ze liet zich, met drain en al nog naar huis vervoeren om met haar man en kinderen Sin terklaas te kunnen vieren, maar daarna ging het toch snel bergafwaarts. Je moet een beetje geluk hebben in het leven, dan zwijn je er wel tus sendoor, maar dat geluk had ze dus niet. Tant pis. LEIDEN De Harmonie "Nieuw Leven" herdacht zaterdagavond j.l. in de aula van het BTS-ge- bouw aan de Vondellaan de on langs op 72-jarige leeftijd overle den dirigent Piet Baart. Voorzit ter André Bruins schetste ter in leiding de betekenis van deze kunstenaar, die eens als begaaf de Leidse jongen leerling werd van dit zelfde korps, althoorn en, aan het conservatorium, trombo ne studeerde, met lof slaagde voor het eindexamen, lid werd van het Residentie- en het AVRO-orkest, leraar aan de Leidse Muziekschool en dirigent van zes amateur-korpsen. Na een operatie verloor hij grotendeels z'n stem, maar keerde toch weer terug, zette met enorme wils kracht door tot hy, aan een ande re ziekte, op 2 oktober j.l. be zweek. Het plan was, dat Baart op 12 december (deze avond dus) zijn afscheidsconcert zou geven. Het programma er voor had hij nog op het ziekbed aan voorzitter Bruins opgegeven. In de hoop het nog zelf te kunnen dirigeren. Toen het hem duidelijk werd, dat die wens niet vervuld kon wor den, deed het hem goed te weten, dat zijn leerling Arie Spieren burg, een hoornist, die taak zou overnemen. De voorzitter ver zocht de aanwezigen, staande, de betreurde dirigent in stilte te her denken. Namens mevrouw Baart overhandigde hij aan Spieren burg het dirigeerstoKje van haar echtgenoot. De uitvoering van het concert was geen gemakkelijke opgave. Men moest een aantal vroeger ge speelde werken weer in korte tijd "ophalen" en zelfs een nieuw, Johann Christian Bachs "Sinfonia" (in Bes) instuderen. Maar de gedachtenis aan de overleden dirigent, gaf de muzi kanten de energie om het toch te maken. Daarom past hier een VOORSCHOTEN - Het Baroken- semble Voorschoten gaf zater dagavond zijn eerste openbare uitvoering. Dit amateurgezel schap bestaande uit een kern van een 12-tal strijkers en clavecim- bel heeft zich ten doel gesteld naast het gezamenlijk musiceren ook jonge musici, zowel beroeps als amateur, in de gelegenheid te stellen podiumervaring op te doen. Hoewel men pas sinds maart o.l.v. Malcolm Hund-Da- vies repeteert, werd besloten nu al een concert te geven teneinde voor een - inmiddels toegezegde - subsidie in aanmerking te ko men. De keuze om zich tot barok-mu- ziek te beperken wordt behalve door voorkeur ook vaak gedic teerd door het feit dat in een klei ne gemeente nu eenmaal vaak niet voldoende instrumentalis ten voorhanden zijn voor een groter orkest. Het spelen in een dergelijke kleine bezetting stelt echter niet alleen hoge eisen aan de individuele capaciteiten van de spelers, maar vooral aan het samenspel. En dat betreft niet al leen de aandacht voor gelijk spe len, maar ook voor het op dezelf de wijze hanteren van de strijk stok in streekmanier en streek- soort, nog afgezien van het ge lijklopen van op- en afstreken. In dit opzicht waren de leden van het Barokensemble nog vaak te individualistisch bezig, zoals ook bleek uit een onvoldoende ogen- contact met de dirigent, waar door men soms op hol dreigde te slaan. Onvolkomenheden die mettertijd zeker zullen verbete- Veel zorg was besteed aan de inzet ten en het tempo, die in de Ou verture en dansen uit Handels opera Alcina en de 17e eeüwse dansen van Brular tot een leven dige vertolking leidden. In de Concerti grossi van de Fesch en Locatelli wreekte zich de m.i. niet zo gelukkige opstelling: de tweede violen aan de ene zijde te genover de eerste violen met de celli en violone aan de andere zy- de zaten te geïsoleerd om tot een gelijkwaardige dialoog te ko men. Overigens werden in het bijzonder de snelle delen met veel vaart gespeeld. Met de twee in Italiaanse operastijl geschreven cantates voor so praan en continuo van Handel en Joh. David Heinichen toonde de sopraan Marianne Hund-Davies een grote affiniteit met deze stijl. Haar warm getinte stem met een sober toegepast vibrato en een juiste dosis expressiviteit maak ten van de nogal conventionele aria's verfijnde stukjes muziek. Zij werd daarin smaakvol bege leid door de claviciniste Julia Theis. Jammer dat de mondelin ge toelichting op het concert - op zich zelf toch al niet zo'n erg goed idee - slechts algemeen be kende biografische gegevens be vatte maar de toehoorders over de inhoud van de cantates in het ongewisse liet. Een door Kees van Venetië pittig geblazen Trompetconcert van Torelli besloot het te omvangrij ke programma van het Baroken semble Voorschoten, dat alle ele menten heeft om een positieve bijdrage aan het culturele leven van die gemeente te leveren. MIES ALBARDA. woord van respect voor wat, on der de klaarblijkelijk deskundi ge directie van Arie Spierenburg, werd bereikt. De niet zo gemakkelijke Sinfonie klonk stijlgetrouw en aantrekke lijk. In 't bijzonder moet ik de ho- boiste voor haar mooie solo in het middendeel prijzen. Voor het overige vermeldde het programma, geheel volgens Baarts afscheids-bedoelingen, prettige, licht verstaanbare mu ziek, zoals een door Johan van der Mey geselecteerde collectie uit films van Morricone, "Blues for Brass" en een "Charleton" (twee werkopdrachten van Baart), een Clock shoe dance, de Florentiner Mars en een werk voor trompet-solo, waarin de voorzitter een zeer verdienstelij ke solo blies. Niets sombers dus, maar wel een concert, ook door het welslagen, de muzikant Baart waardig. JOHAN VAN WOLFSWINKEL De belevenissen van Jommeke We moeten beslissen hoe we die vermetele indringers i Tullen straffen t- Deze papegaai snijden *ve in ieder geval in honderd stukken.' Agenda Leidse bioscopen LUXOR (121239): "Het meisje met kali ber 45". da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo. 14.15.16.30, 19 00 en 21.15 uur. 16 jr. CAMERA (124919): "Emmanuelle 2". da. 19.00 en 21.30 uur. 16 jr Kindermatinee: "De lieverdjes van Am sterdam", za. zo en woe. 14.30 uur. Nachtvoorstelling: "César et Rosalie", en za 23.30 uur, 16 jr. ÏO 1 (124130): "Hoge hakken, echte r. Zo. EURO 2: "Door het oog van de naald", da. Iq3.00. 18.30 en 21.00 uur. Zo ook 16.00 uur. 16 jr. Nachtvoorstelling: "Piranha", za 24.00 .16 jr. EURO 3: "Calligula". da. 13.30 en 20.15 uur Zo. 15.45 en 20.15 uur. Za en woe alleen 20.15 uur. 18 jaar. Kindermatinee: "Zorro. de ontembare". Za. zo en woe 13.30 uur. Nachtvoorstelling: "Onverzadigbaar", za 24.00 uur. EURO 4: "Een bataljon malle meiden", da. 13.30. 18.45 en 20.15 uur. Zo. 13.345, 16.15, 18.45 en 21.15 uur. al. Nachtvoorstelling: "Pik in en starten maar", za 24.00 uur, 16 jr vrij ei LIDO GREENWAY. "Chnstiane F". do 13J0. vnj en za 19 0 en 21.15 uur. zo. 15.30 en 18.15. woe 20.30 uur. 12 jr. "Bye, bye monkeys", zo en ma 20.45 uur. 16 jr. Kindermatinee: Astenx verovert Ro me". za 14.00 uur. zo 13.30 uur en woe 14.15 uur. Bioscopen Katwijk (voor reserveringen 01718-74075) CITY 1: "Caveman" da 19 45 uur. 12 jr. da. 14.45 (beh z 1.15 Kindermatinee: "Dik Trom in het cir cus". za en woe 14.30 uur CITY 3: "Close encounters of the third kind", 14.45. 18.45 en 21.15 uur, 12 jr CITY 4: "Sound of music", da. 19 45 uur. al. "Exterminator", da. 14.45 uur, 12 jr. CORSICAAJCSC MACARONI arrursr jet. fruit een few de ui ui oUff-ot gehakt een »nul)e U)m, een •nulje basilicum en een enuQe mworaan. Zout ■maak Giet er en LEIDEN - Sinds het eerste optre den, juni dit jaar, is het William Byrd Vocaal Ensemble uitge groeid tot een koor met klasse. Aangezien een aantal program ma-onderdelen ook in dat de buutconcert waren gezongen, was een vergelijking mogelijk. Zo waren de madrigalen van Ge- sualdo veel sterker geworden. Met overtuiging en durf werden de dissonanten neergezet, de tekst werd met zorg behandeld, en hoewel sommige inzetten wat aarzelend waren, was er van saai heid geen sprake meer. De En gelse madrigalen van W. Byrd klonken evenwel breekbaar en nerveus; deze moeten misschien nog een paar maanden bezinken. In Badings Missa Brevis, uit 1950, was de koorklank van het En semble op zijn móóist. De bas sen, die in de werken voor de pauze nogal licht en bescheiden hadden geklonken, waren nu ze ker en sonoor, waardoor zij de merkwaardige spanning die in deze mis bestaat tussen sopraan- en baspartij in harmonieuze sa menwerking met de homogeen klinkende sopranen konden rea liseren. De 'Quatre Motets pour le Temps de Noèl' (1952) van Fr. Poulenc, nu integraal uitgevoerd, lieten horen tot welke perfectie Nico van der Meel zijn koor heeft ge traind. Deze bijzonder gecompli ceerde werken vergen van een koor veel: snelle articulatie, uit gebalanceerde ritmiek, grote contrasten in dynamiek, om maar enkele moeilijkheden te noemen. Het derde motet, 'Vi- dentès stellam' klonk van de vier het minst zeker, hetgeen mis schien veroorzaakt werd door de lastige hoge sopraanpartij, die dit motet beducht maakt. De enig werkelijk kritische kantte kening zou gemaakt kunnen worden over de altklank, deze zou over het algemeen dieper en zwaarder mogen zijn. Organist Theo Goedhart had als intermez zi de orgelwerken met smaak uit gezocht; vooral de twee gedeel ten uit 'La Nativité du Seigneur' (1936), van O. Messiaen vormden een geslaagde bijdrage aan dit prima concert. ELLEN LOOYESTIJN LIDO 4: "Door het oog van de naald", da. 14.30. 19.00 en 21.15 uur. Zo. 14.30. 16.45.19.00 en 21.15 uur. 16 jr STUDIO (133210): "History of the World", da. 14.30.19.00 en 21.15 uur. Zo. 14.30. 16.45. 19.00 en 21.15 uur. al. TRIANON (123875)"The postman al ways rings twice", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur. Zo. 14.15,16.30,19.00 en 21.15 uur. 16 jr. REX (125414): "Intiem dagboek", da. 14.30 en 20.00 uur, 16 jr. Bioscopen Alphen (voor reserveringen 01720-20800) EURO 1: "Enter the Niiya", da. 13.30, 19.00 en 21.30 uur. Zo. 14.00,16.30. 19.00 en 21.30 uur. 16 jr Nachtvoorstelling: "Enter the Ninja". za 24 00 uur. 16 jr. Rijksmuseum voor Volkenkunde Steenstraat 1. t/m 3/l/,82, 'Indianen van Mexico. Azteken in 't verleden, Nahua's van heden', ma t/m za van 10-17 uur, zo en feestdagen van 13-17 uur. Galerie Denise Stephan - Bakkers teeg 18-20. tot 28/12 Wim Bettenhausen et sen en schilderijen; Jan de Graaf, plas tieken. vr. za.. zo van 13.30 - 17.30 uur. Galerie Van der Vhst - Botermarkt 30. groepstentoonstelling Kunst als ge schenk, t/m dec. Café De Ouwe Vest - Oude Vest 81, t/m 24/12, foto-tentoonstelling, performan ce: Wim Lamboo; fotografie: Theo v.d. Holst jr.. dagelijks vanaf 15 uur. Koyer LAK-Theater t/m 17/12. tentoon- van I0g17 30 Sinvani, ma t/m vr LAK-Galerie academiegebouw - Rapen burg 73, t/m 15/12, tentoonstelling ^js Veraart, ma t/m \üfiM,n Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Acade misch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot zaterdag 13.00 uur (Elisabeth-ziekenhuis). Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis: Middagbezoe kuur: 13.45-14.30 uur. Avondbezoekuur: 18.30-19.30 uur. Kraamafdeling: vaders extra van 18.00-18.30 uur. Kinderafdeling: dagelijks van 14.00-19.00 uur. (Niet meer dan 2 bezoekers per patiënt). SportmedUch Advies Centrum: blessurespreekuur: Elisabethzie- kenhuis Leiderdorp, 's maandags van 19.30-20.30 uur. Bezoekuren St. Elisabeth-Ziekenhuis: Volwassenen: dagelijks van 14.00-14.45 en van 18.30-19.30 uur. Klasse afd.: dagelijks van 11.15- 12.00 uur. van 14.00-14.45 uur en van 18 30-19.30 uur. Kraamafdeling: dagelijks van 11.15-12.00 uur (alleen voor echtge noot) en van 15.00-16.00 uur en van 18.30-19.30 uur. Kinderafdeling: dagelijks van 15.00-18.30 uur. C.C.U. (hartbewaking): dagelijks van 14.15-14.45 en van 19.00-19.30 Intensieve verpleging: dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00- 19.30 uur Academisch Ziekenhuis Voor alle patiënten (behalve kinde ren) zijn de bezoekuren als volgt Elke dag 14.15-15.00 uur en 18.30- 19.30 uur. Avondbezoekuur afdeling Verlos kunde 18.00-19 00 uur. Praematurenafdeling dagelijks van 14 30-14.45 uur en van 18.30- 18.45 uur. Bezoek aan ernstige patiënten. wanneer voor ernstige patiënten doorlopend bezoek wordt toege staan kan de hoofdverpleegkundi ge hiervoor speciale kaarten ver strekken. Bezoektijden Kinderkliniek: Dagelyks: 15 00-15.45 uur en 18J0- 19.00 uur. (alleen voor ouders van kinderen kan er een afwijkende tyd afgesproken wor den roet de hoofdverpleegkundige). Bezoektijden kinderafdeling Elke dag: 14.15-15.00 uur en 18.30- 19.00 uur. Alphen aan den Rijn Rljnoord: le-en 2e klas 11 11.30 uur, 13.30-14.15 uur en 18.30-19.30 uur; 3e klas: 13.30-14 15 uur en 18.30-19.30 uur Kraamadeling 13.30-14.45 uur alleen voor echtge noten 19-20 uur Kinderafdeling voor ouders 18.00-18 30 uur. Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vliegverkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden ge meld bij het informatiecentrum Geluidshinder Schiphol (lel 020- 175000) n 10-18 i Muzenhof - Cor Gordijnsingel 4. ten toonstelling van etsen en schilderyen van Henk HoUebeek. 18/11 tot 15/12. ma. t/m za. van 10 - 23 uur. zo. van 14 - 22 De Bange DuiveKRyndykstraat 4)- Ex positie Lydia Luyten en Pol Jong. dag. 1-5 uur. t/m 19 december. Holland Galerie - Langebrug 32a, t/m 20/12, expositie Japanse Houtsneden, vr.. za.. zo. van 11-17 uur Art-tea-house "de oude rijn" - tot 11/1, expositie Wynand Zijlstra. Mcehtilt; di. t/m i 110-17 v n 11-17 i c^ucLcViieuius 14 december 1981 Honderd jaar geleden stond in de krant: - In de Stephans-kerk te Wee- nen is een lijkdienst gehou den voor de slachtoffers van den theater-brand. Vervol gens had de begrafenis plaats op den vijf mijlen buiten de hoofdstad gelegen doodenak- ker, die door een 700-tal in fanteristen en een ofdeeling lansiers werd bewaakt De stroom van belangstellenden was enorm, duizenden rijtui gen versperden als het ware den weg, deputatién met om floerste banieren en rouw vlaggen vormden een onaf- z ten ba ren stoet. In het midden van het kerkhof was een katafalk opgericht, met treurwilgen omringd en waarop kaarsen waren ont stoken. Op die katafalk wa ren 160 kisten in een halven cirkel geplaatst, alle van wit metaal, met een krans op elk deksel. Het was een hartver scheurend toneel en men hoor de dan ook slechts snikken en jammeren. Toen de menigte verzameld was, toog een stoet van geestelijken van alle kerkgenootschappen, Katho lieken, Protestanten, Joden en Grieken naar de katafalk om, ieder op hun eigen wijze, een gebed voor de dooden ten hemel op te zenden en een woord van vertroosting voor de treurenden te spreken. Daarna sprak ook de burge meester van Weenen. De ge- heele keizerlijke familie met den kroonprins aan het hoofd, alle hooge hofbeamb ten. de bevelhebbers van het leger, het ministerie, het par lement en de gemeenteraad waren aanwezig Temidden van aangrijpende tooneelen werden lijkkisten in het zestig meter lange en vijftien meter breede grof neegelaten. Vijftig jaar geleden: - De Engelsche Cunard-lijn heeft besloten den bouw van het 73.000 ton groote stoom schip, dat thans op de werf van de firma John Broum aan de Clyde tn aanbouw is. te staken. Er werkten 3000 ar- beider» aan het schip. De bouw zal zoolang onderbro ken worden tot dat de om standigheden zich gewijzigd hebben Men had verwacht het schip tn Februari 1932 van stapel te laten loo pen Het zou de "Blauwe wimpel", momenteel in het bezit van het Duilsche stoomschip "Bre men", moeten terugunnnen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 19