"Versoepel loonmaatregel" luarnechehMÉ Salaris leraren aangetast? Baggeraars in staking wegens verlofregeling Dienstenbonden FNV politiek beschamend D'66 en WD: hogere aftoppingsgrens prijscompensatie Invoering middenschool wekt vrees in onderwijs Gewonden bij ketting botsing in dikke mist BINNENLAND ROTTERDAM/SLIEDRECHT (ANP) - Op alle Nederlandse baggerschepen in de Perzische Golf. in totaal 12 stuks, ligt het werk stil. Ook het cao-personeel in de werkplaatsen aan de wal staakt. Het gaat in totaal tot nu toe om 350 man cao-personeel. Dit zijn de eerste meldingen die zaterdag bij het actiecentrum van de Federatie Bouw- en Hout bonden FNV volgens bestuurder Jan van Twigt in Sliedrecht zgn binnengekomen. Het was de bedoeling dat zaterdag ongeveer duizend baggeraars op honderd schepen over de hele wereld het werk massaal zouden onderbreken uit protrest tegen de houding van werkgevers bij de onderhandelingen over een betere verlofregeling. Het conflict tussen de baggeraars en de vijf grootste baggercon- cerns in ons land spitst zich toe op de verlofregeling voor beman- ningen die aan het werk zijn in West-Afrika en de Perzische Golf. Uit eerder gevoerde onder handelingen resulteerde een principe-akkoord dat echter door de werknemers werd ver worpen. Vooral voor baggeraars in de Perzi sche Golf betekende de nieuwe verlofregeling van 70 dagen werken en 28 dagen vrij een ver slechtering. Zij willen nu hand having van de oude regeling van 60 dagen werken en 24 dagen vrij. Voor West-Afrika en Nigeria willen de vakbonden een verbe tering van de verlofregeling. Volgens woordvoerder Van Twigt van de FNV willen de werkge vers niet meer praten over aan passing van de regeling zoals de werknemers die willen. De baggeraars blijven tijdens de actie aan boord van hun schip. Dat heeft de actieleiding geadvi seerd, omdat de stakingen in sommige landen waar de maat schappijen aan het werk zijn, niet bijzonder worden gewaar deerd. In die landen zouden sta kende baggeraars in ernstige moeilijkheden kunnen komen als zij aan wal zouden gaan. Ook de baggerwerkzaam heden in West-Afrika/Nigeria liggen stil. Op de twaalf baggerschepen met ongeveer 250 Nederlanders aan boord is het werk neergelegd. Ook het personeel op het hulp- materieel zoals sleepboten, vlet ten en mastbakken (hijskranen op pontons) doet mee aan de baggerstaking. In de Perzische Golf is het aantal actievoerders volgens hoofdbe stuurders Jaap van der Linden van de Federatie Bouw- en Hout bonden inmiddels opgelopen tot 500 Ook in Portugal is het werk neergelegd door twintig bagge raars De werkgevers hebben tot 28 de cember de tgd om op de eisen van de baggeraars in te gaan. Op die dag wordt een grote vergade ring gehouden in Sliedrecht voor alle baggeraars die met verlof zgn. Mogelijk zullen dan ook speciaal gestuurde vertegen woordigers vanaf de verschillen de projecten overvliegen. Als de werkgevers niet met nieuwe voorstellen komen sluit Van der Linden nieuwe acties niet uit. De bij de actie betrokken concerns zijn: Ballast Nedam, Boskalis- Westminster. Hollandse Aanne mingsmaatschappij, Volker-Ste- vin en Zanen Verstoep. "Koopkracht minima handhaven" UTRECHT (ANP) - De diensten bonden FNV hebben vanoch tend felle kritiek geuit aan het adres van de politiek en minister Den Uyl (sociale zaken en werk gelegenheid) in het bijzonder. "De politiek heeft zich de afgelo pen viereneenhalf jaar gedegra deerd tot een beschamende ver toning. We hebben te maken met grote problemen op sociaal-eco- NOORDWIJK - Heel Neder land is bedekt met een dik pak sneeuw. Dat leverde tijdens het weekeinde voor ons land onge wone taferelen op. Zo werden in het gehele land langlaufers ge signaleerd. In het duingebied was het soms zelfs mogelijk om een afdaling van de duinen te maken. Op de foto wordt dat gedemonstreerd door enige enthousiaste Noord- wijkse wintersporters, (foto Jan Holvast) DEN HAAG (GPD) - Zowel WD als D'66 vindt dat de vrijdag door het kabinet aangekondigde loonmaatregel moet worden versoepeld. In het debat daarover deze week zullen ze voorstellen de prijscompensatie op een hoger niveau dan 53.000 gulden af te toppen. D'66 stelt de grens bij 60.000, de WD wil hem optrekken tot 70.000 gulden. D'66-kamerlid Engwirda zei zater dag voor de TROS-radio, dat mi nister Den Uyl (sociale zaken) zich niet zal verzetten tegen een aftoppingsgrens bij 60.000 gul den (wat inhoudt, dat de maxi male compensatie per procent prijsstijging 600 gulden be draagt, in plaats van de voorge stelde 530 gulden). Engwirda wil die grens optrekken, omdat de mensen met een inkomen tegen 60.000 gulden ook al worden ge troffen door de recente verho ging van de premiegrens. Op een congres van zijn partij in Hattem kondigde WD-fractie- leider Wiegel aan, dat hij zal voorstellen de grens bij 70.000 gulden te leggen. Hij rekent daarbij op steun van D'66 en het CDA. „Voor de middengroepen zullen we proberen te redden wat er te redden valt", aldus Wie gel, die het huidige kabinet be stempelde als „een intermezzo- kabinet" dat hij spoedig aan in terne verdeeldheid ten onder ziet gaan. PvdA-kamerlid Van der Hek, bij afwezigheid van Meijer funge rend fractie-voorzitter, zei zater dag voor de VARA-microfoon dat zijn partij inhoudelijk kan in stemmen met de aangekondigde loonmaatregel. Deze houdt be halve aftopping van de prijscom pensatie een beperking in van het vakantiegeld tot 7,5 procent Zuidmolukker doodgeschoten TWELLO (ANP) - Een 25-jarige Zuidmolukker uit Vaassen (Gld) is in de nacht van zaterdag op zondag doodgeschoten in Twel- lo. De rijkspolitie in Apeldoorn heeft meegedeeld dat de 25-jari- ge "Atja" Haurissa een culturele avond had bezocht. Na afloop daarvan ontstond tussen enkele Zuidmolukse jongeren een woordenwisseling. Een van hen trok op een bepaald oment een vuurwapen, waarmee hij Hauris sa dodelijk trof. De vermoedelijke dader van de do delijke schietpartij is een 26-jari- ge man uit Twello, die na de schietpartij is gevlucht in een witte VW-kever. Tussen bepaalde groepen Zuidmo lukse jongeren in Twello be stond volgens de politie al enige tijd een vete. WEERRAPPORTEN Amsterdam De Bilt Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente Vlissingen Zd.-Limburg 8 Aberdeen Barcelona Bordeaux Brussel Frankfort Genève Helsinki Innsbruck Klagenfurt Lissabon Locarno Londen Luxemburg sneeuw -2 -5 meeuw 1 -2 geheel bew. geheel bew. 3 2 zwaar bew. 21 13 licht bew. -2 -9 half bew. regenbui geheel bew. 15 12 -1 -3 -2 -4 0 -3 -7 -12 0 -8 1 -13 19 15 6 -5 2 11 Mallorca München Nice Oslo Par(js Stockholm Wenen Zurich Casa Blanca Istanbul Las Palmas Tel-Aviv Turns half bew. mist - regen geheel bew. onbew. - geheel bew. onbew. -12 -16 •1 -8 -1 -4 20 10 van het salaris met een maxi mum van 5200 gulden. De PvdA aanvaardt deze plannen omdat ze nivellerend werken. Staatsaandeel Van der Hek kondigde voorts aan, dat zijn partij keihard zal vast houden aan de eis dat Shell en Esso hun volledige aardgaswinst in de Nederlandse economie in vesteren. Wanneer in februari uit een eerste rapportage van minis ter Terlouw (economische zaken) het tegendeel blijkt, zal de PvdA vragen om vergroting van het staatsaandeel in de gasbaten. „De PvdA en onze ministers in het kabinet gaan het dan heel hard spelen", aldus Van der Hek. Conflicten met de coalitiepart ners gaan de socialisten daarbij niet uit de weg. De sociaal-economisch specialist van de CDA-Tweede-Kamerfrac- tie, De Graaff, zei dat hij zou kun nen instemmen met een garantie voor mensen met een minimum inkomen bij de noodzakelijke bezuinigingen op de ziekte-uit keringen. Ook is het ontzien van langdurig zieken voor het CDA aanvaardbaar. Het geld dat daar door minder wordt uitgespaard, moet wel elders gevonden wor den, zei hij. Daarbij wees hij op de mogelijkheid te snijden in uit keringen van mensen uit een ge zin met meerdere inkomens. Minister Gardeniers (volksgezond heid) verklaarde dat zij een eigen bijdrage van patiënten in de kos ten van medicijnen onontkoom baar vindt. Als het er komend jaar niet van komt, dan toch ze ker binnen de kabinetsperiode, zei ze bij de VARA. De bezuini gingsmaatregel (f 2,50 per recept, gebonden aan een jaarlijks ma- xuimum per verzekerde) zal pas sen in een pakket van ombuigin gen in de gezondheidssector, al dus de minister. Kraakpand in brand gestoken: één dode TILBURG (ANP) - Een 27-jarige man heeft tegenover de politie bekend dat hij gistermorgen rond acht uur een kraakpand aan de Lange Nieuwstraat in Tilburg opzettelijk in brand heeft gesto ken. Bij die brand is een tot nu toe onbekende man of vrouw om het leven gekomen. De verdach te woonde zelf ook in het pand. Hij heeft volgens een woordvoer der van de politie mogelijk ge handeld onder invloed van drugs. Een motief voor de brand stichting is nog niet bekend. In het pand, een houten barak op het voormalige terrein van het gemeentelijk energiebedrijf, woonden volgens de politie 23 - nomisch gebied maar vanuit Den Haag hebben we niet voel te ver wachten. Ook Den Uyl komt voorlopig niet veel verder dan de vakbeweging als grabbelton te gebruiken", aldus bondsvoorzit ter Freek Thomasson op het fU- siecongres van de Dicnstebon- den FNV in Utrecht Een beleid dat uitzicht biedt op herstel is er met. volgens Tho masson. H*j waarschuwde de po litici er mee uit te kijken weer de lonen en de uitkeringen te pak ken. "Wij hebben de buik vol van de gemakzucht waarmee het par lement de ondernemers de door ons betaalde bal toespeelt Er zijn wel andere koeien te mel ken". Als voorbeeld noemde Thomassen het aanpakken van de winsten van oliemaatschappijen, beleg gingsvoorschriften. het aan ban den leggen van de kapitaalcx- port en het "witten" van het om vangrijke zwarte geld-circuit. De dienstenbonden aan de cao-on derhandelingen in '82 in met de eis dat de koopkracht van ten minste de minima op peil moet worden gehouden. Thomassen wees het verwijt van de hand dat z'n bond met die eis de solidari teit met de niet-werkenden los laat. Hij wees erop dat ook de werkgelegenheid verder omlaag gaat als de koopkracht (en daar mee de bestedingen) al t zeer om laag zou gaan. Bovendien verklaarde hg dat de werknemers zonodig meer geld op tafel zullen leggen om de ziek tewet. wao, ww en andere uitke ringen op peil te houden maar de werknemers doen dat alleen als het moet. Eerst moeten - naast de lonen - andere financie ringsbronnen worden aange boord om ons sociale verzeke ringsstelsel op peil te houden. Met name kapitaalintensieve be drijven (ondernemingen met een hoge omzet en relatief weinig werknemers) moeten een extra duit in het zakje doen. aldus Tho- 'M Ruim 1 ton smeergeld bij Dow Chemical aangenomen TERNEUZEN (GPD) - Het uit Axel afkomstige hoofd van het marinedepartement van Dow Chemical in Terneuzen wordt ervan verdacht in de periode '77-'78 meer dan hon derdduizend gulden aan steekpenningen te hebben aangenomen van een trans portbedrijf uit de Zeeuwsch- Vlaamse kanaalzone in ruil voor gunstige adviezen en opdrachten. De zaak kwam aan het licht bij controle van 's mans belastin gaangifte door de FIOD (Fis cale Inlichtingen- en Opspo ringsdienst). De man zit in voorlopige hechtenis. De gemeentepolitie van Ter- neuzen, die bij het onderzoek is betrokken, sluit niet uit dat de Dow-employé ook van an dere bedrijven - onder meer in de montagesector - geld heeft gekregen. In die geval len zou het om kleinere be dragen zijn gegaan. Volgens de Axelaar zou de transportfirma hem het geld op eigen initiatief hebben ge geven „uit dankbaarheid vopj;j3ewezen diensten". DEN HAAG (ANP) - Het hanteren van de onlangs met dichloorfe- nol besmette blokken ananas le vert geen werkelijk gevaar op voor de gezondheid. Dat is de conclusie in een rapport dat TNO in Zeist heeft opgesteld na een in opdracht van Klaver Import bv in Alkmaar uitgevoerd onder zoek naar de verontreinigde ana- nasblikken. De onderzochte wikkels van de blikken van het merk Siam Food bevatten slechts zeer geringe hoeveelheden diochloorfenol en7 of dichloorfenolaat. De kwalijke geur werd veroorzaakt door dichloorfenol, een grondstof die wordt gebruikt voor het maken van onkruidbestrijdingsmidde len. De verontreiniging van de wikkels is volgens een woordvoerder van TNO ontstaan tijdens het zeetransport van de ongeveer 24.000 blikken van Thailand naar Nederland, begin november. De vorige lading van de container waarin de ananasblikken zijn vervoerd, heeft bestaan uit een chemische stof waarin dichloor fenol voorkomt, zo is komen vast te staan. Importeur Klaver overweegt de be trokken scheepvaartmaatschap pij aan te klagen wegens onzorg vuldig handelen, aldus een woordvoerder van dat bedrijf. De verontreiniging van de ananas- blikken kwam eind november aan het licht, vooral door de pe netrante geur van dihloorfenol op de wikkels. De 24.000 blikken zijn naar tien groothandels en distributeurs gegaan, in het bij zonder naar Drenthe en Zuid- Holland. Daar werden de blik ken verder verspreid onder win keliers. Kort na de ontdekking van de verontreiniging zijn de blikken uit de handel genomen en teruggestuurd naar de impor teur in Alkmaar. Akkoord over nieuwe cao bij Laurens DEN HAAG (ANP) - Tussen vak bonden en directie van de Lau rens Sigarettenfabrick in Den Haag is een principe-akkoord be reikt over een nieuwe cao. De di- rrotu' van Laurens heeft dat za terdagochtend meegedeeld Zo is men het in het 'betrekkelijk zware gesprek", aldus directeur W. van Son van Laurens, onder meer eens geworden over de werkgeversbijdrage aan de vak bonden. Verder gaat het bedrijf de kosten betalen die ontstaan door verkorting van de ploegen dienst van 40 naar 39 uur en big ft de werkgelegenheid voor het 570 man tellende personeel gehand haafd. De cao-onderhandelingen bg Ed Laurens liepen 23 november vast doordat er verschillen van me ning waren over genoemde pun ten. De vakbonden dreigden met een staking, wat overigens vol gens directeur Son niet nodig was geweest, omdat er best op lossingen te vinden waren. Het bleef bij een dreiging, want donderdag 3 december zgn vak bonden en directie weer om de tafel gaan zitten. Toen kregen de bonden de indruk dat in het standpunt van Laurens "enige beweging" zat, aldus bestuurder Dick ter Wisscha van de Indus triebond FNV. DEN HAAG (ANP) - Door een kettingbotsing voor het verkeersplein Leidschendam op de weg Amsterdam richting Rijswijk zijn zaterdag tegen de avond vier mensen zwaar gewond geraakt terwijl ongeveer twintig mensen lichte verwondingen hebben opgelopen. Bij de botsing waren volgens de verkeerscentrale van de rijkspolitie 33 auto's betrok ken. De rijbaan is ter plaatse tot ongeveer zeven uur afgesloten geweest voor het verkeer. De automobilisten zijn via Leiden omgeleid. Er was aan het einde van de middag een zeer dichte mist met zicht van ongeveer vijftig meter. Mogelijk is ook een felle laaghangende zon me de-oorzaak geweest van de botsingen. Rond acht uur zaterdagavond stond er voor het verkeersplein nog een file van anderhalve kilometer. Een tweede kettingbotsing deed zich in de loop van zaterdagavond voor op de weg Vleuten-De Meern als gevolg van gladheid. Voor zover be kend zijn daarbij geen gewonden gevallen. Bij de botsing waren vijftien voertuigen betrokken. Mist was eveneens de oorzaak van een kettingbotsing op de A-7 tussen Purmerend en Hoorn. Hier raakten elf mensen gewond van wie twee in het ziekenhuis zijn opgenomen. De overigen konden na behandeling weer naar huis. In totaal zestien voertuigen zgn door de botsing zwaar beschadigd. UTRECHT (GPD) Het Neder lands Genootschap van Leraren (NGL) is bang dat de extra kos ten die nodig zijn voor de mid denschool uit de lerarensalaris sen moeten komen. Het NGL is bereid om kritisch deel te nemen aan het overleg dat minister Van Kemenade en staatssecretaris Deetman volgend jaar over de middenschool willen voeren. Maar de invoering zal niet over de ruggen van de leerkrachten mogen gebeuren, aldus voorzit ter Van den Maagdenberg zater dag op de algemene vergadering van het NGL in Utrecht. De NGL-voorzitter opperde het plan om de middenschool gefa seerd in te voeren; namelijk eerst vijf jaar een eenjarige cursus, dan tien jaar lang een tweejarige en ten slotte eventueel een drie jarige middenschool. Staatssecretaris Deetman, die bij het NGL voor het eerst vertelde wat in grote lijnen de inhoud van de middenschoolnota zal wor den, kiest echter voor een drieja rige middenschool. De bestaan de typen van voortgezet onder wijs (beroepsonderwijs, mavo, havo en vwo) zullen na de mid denschool blijven bestaan. Dat wil zeggen dat de leerlingen na de middenschool dezelfde keuze kunnen maken die ze nu na de lagere school kunnen doen. De staatssecretaris zei dat er ernstig overwogen wordt om het voort gezet onderwijs een jaar langer te laten duren, zodat leerlingen na de middenschool bijvoorbeeld nog drie havo-jaren of vier gym nasium-jaren moeten volgen. Staatssecretaris Deetman vocht deze berekening zaterdag aan. De bewindsman noemde het be drag onvoldoende bewezen. Hij wees er de leraren onder meer op dat de vergelijking tussen de middenschool en het voortgezet onderwijs van dit moment mank gaat. Als in verband met het te ruglopende aantal leerlingen geen maatregelen worden geno men. komt het volgens Deetman tot een koude sanering van scho len. En dat is niet de bedoeling Dan zou, ook zonder midden school, veel geld extra in het voortgezet onderwijs gepompt moeten worden. Banenplan Ter bestrijding van de werkloos heid in het voortgezet onderwijs lanceerde het NGL zaterdag een banenplan dat voorziet in bgna 14.000 extra arbeidsplaatsen. Het sluitend het gebied voor derde graads leraren wordt. Dat zgn de minst-verdienenden. De tweede fase van het voortgezet onder wijs zal dan overblijven voor tweedegraads leraren, waarna eerstegraads leraren, de duurste, uitsluitend in het hoger beroeps onderwijs zouden mogen werken. Op die manier kan de rgksoverheid veel geld besparen, dat nodig is om de invoerings operatie van de middenschool te betalen. Volgens het NGL gaal die invoering 1 miljard gulden per jaar kosten. NGL wil het plan nog niet aan de bewindslieden van onderwgs aanbieden, omdat het een sterke tegenstander is van de salaris maatregelen voor leraren die op stapel staan. De 14 000 arbeidsplaatsen komen m in het plan van het NGL bij door drie maatregelen: taakver lichting voor oudere leraren, klasseverkleining en educatief verlof De taakverlichting zal verplicht moeten zijn voor alle leraren vanaf 50 jaar Deze maat regel zal het rijk 87,4 miljoen gul den kosten. De gemiddelde groepsgrootte zal met èën leer ling verlaagd moeten worden, wat de overheid 34.8 mihoen kost. Het educatief verlof zal een jaar lang uit 15 leseenheden moe ten bestaan; leraren zouden om de zes jaar van deze regeling, die 106,7 miljoen gaat kosten, ge bruik moeten maken ADVERTENTIE Besparing ZUIVER ZIJDE,ZUIVER WOL. Onderblouscs. hemdje» en broekjet Dun, behaaglijk en warm. BREESTRAAT 126. LEIDEN TEL 071130960

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 15