„AI moet ik die pot in m'n eentje winnen Visser dwingt selectie af Koeweit naar Spanje DINSDAG 8 DECEMBER 1981 De meester kan het nog. Dat is zondag bij Ajax-Haarlem on der een grauw wolkendek zonneklaar gebleken. Oh, wat moet het verrukkelijk voor hem zijn geweest om i>oor zo veel duizenden we-moeten- het-nog-zien hoofden te schit teren. Misschien was het zon dag wel het schoonste uur uit heel zijn carrière. Voorlopig heeft Cruijff de scep tic t over zijn rentree, onder wie ik mij schaarde, de wind uit de zeilen genomen "Voorlopig", zei Cruijff zelf ook. En Ajax-voorzitter Harmsen merkte droog op dat één zwaluw nog geen zo mer maakt. Nee, maar het was wel een hele mooie zwa luw. Eerlijk, ik had niet verwacht dat Cruijff het gemis van een jaar competitievoetbal op dé ze manier zou kunnen over bruggen. Ik weet wel dat je zijn prestatie op allerlei ma nieren kunt verkleinen: het ging hier om een thuiswed strijd en die brengt Ajax ook zonder Cruijff meestal wel tot een goed einde. Voorts zijn dl- le perscommentaren het er over eens dat Haarlem Cruijff liet voetballen. Haarlem is nu eenmaal een net te club. een vereniging met stijl, je vindt in haar gelede ren geen maaiers en cafévech ters. Dat is heel plezierig voor een ve dette. maar of een dergelijk onthaal hem ook wacht in Nijmegen, Rotterdam, Maas tricht of Breda moet worden betwijfeld. Dan zal pas blij ken wat Cruijff precies voor waarde heeft voor Ajax, want vooral in de zware uit wedstrijden TwentePSV, Sparta. AZ) is de Amster damse ploeg danig tekortge schoten. Verder kun je je afvragen hoe lang spelers als Ling en Lerby zich neerleggen bij dat uit drukkelijke primaat van Cruijff. Wat betekent zijn ge schitter voor het ploegver- band° Zeker, zeker. Maar ondertussen heeft Cruijff de voetbalge meenschap weer verrijkt met een doelpunt fhet eerste tegen Haarlem, dat lobje) dat we stellig nog menigmaal op het scherm krijgen voorgezet. En terecht, want het is een treffer van klassieke schoonheid, bij na net zo mooi als het legen darische kunstwerk dat hij ooit bij FC Den Haag aflever de. Cruijff als voetballer weer een genot, als prater nog steeds een vreemde snuiter. In het interview met Hans Kraay in Studio Sport speelde hij weer de vermoorde onschuld, de miskende messias. De pers had weer zus gezegd en zo ge schreven. kortom was weer ten onrechte lelijk tegen hem geweest. Zo'n gezeur. Cruijff heeft naar mijn weten altijd de lof gekregen die hij verdiende. Hoe is hij niet al heel jong bewierookt, hoeveel eer heeft de journalistiek hem niet gegeven voor zijn optre den bij de WK-1974? De groot ste krant en het grootste tv- station van Nederland heb ben hem in 1978 bijna op hun kmeén gesmeekt toch mee te gaan naar de WK-1978. Niet zijn voetbalcapaciteiten, maar zijn commerciëlege dragingen, uitlatingen en op vattingen vereisten wel eens een weerwoord. johan cruijff Dat heeft hij gekregen. Langs de Noordzee woont nu eenmaal volk dat de poten stevig op de grond heeft, dat niet zoals in Spanje met hijgerige mallotigheden als "de Verlosser" komt aandra gen De grote meester wordt buiten de krijtlijnen wel eens tegen gesproken. Nou én? Gekwelde Bakker Theo Bakker (30), trainer van de nationale juniorenploeg, is bitter gestemd omdat de Nederlandse Tafeltennisbond hem niet heeft aangezocht als coach van de herenselectie. De bond heeft de voorkeur ge geven aan een buitenlander, de Joegoslaaf Milan Stencel. Over de waarde en zwaarte van deze laatste heb ik geen oordeel. Wel kan ik mij inden ken dat de NTTB voor de functie met direct het oog op Theo Bakker heeft laten val len. 1Hij heeft er de juiste trai ningspapieren niet voor. Nu ben ik bepaald met iemand die de zaligheid alleen bij di ploma-houders zoekt, verre van dat, maar het zou toch vreemd om met te zeggen gek zijn als de hoogste Neder landse tafeltenmstrainer niet de vereiste opleiding heeft. Theo's geroep dat de bond dispensatie kan verlenen, vind ik bedenkelijk. Zó ga je niet beginnen. (Ziet u het Nederlands voetbal elftal al worden getraind door een Nederlander die het grote diploma nog moet ha len?) 2) Theo's broer Gerard heeft de damesselectie onder zijn hoe de. Twee Bakkers aan de kop van ons tafeltennisin theo rie moet het natuurlijk kun nen. Maar het is te begrijpen dat de NTTB voor de Bakker- connection terugdeinst. Haat en nijd zijn in het tafeltennis- wereldje schering en inslag En de Bakkers staan nu niet direct bekend als de meest meegaande personen ter we reld. Uit teleurstelling dat hij niet tot bondscoach bij de heren is be noemd, heeft Theo zijn functie bij de jeugd er aan gegeven. Het ene meteen afkappen, om dat je het andere (nog) niet kunt krijgen. Mijn stijl is het niet. Dag Sportstichting Vrijdagavond neemt de Leidse Sportstichting, in een door B. en W. georganiseerde receptie in de Engelbertha-hoeve, af scheid van de Leidse sportge- meenschap. Ze maakt plaats voor een Sportraad Wat ik van het met-ambtenaren deel van de Sportstichting vond. heb ik al menigmaal in deze rubriek geschreven De werkwijze daarvan sloot naar mijn opvatting niet meer aan bij de eisen van de tijd. Door een gebrek aan openheid (en daarvoor had men echt niet op de door B en W goed te keuren statutenwij ziging behoeven te wachten) was het de belangstellende toeschouwer onduidelijk wat zich in het binnenste van de sportstichting afspeelde. En de rol en betekenis van de Raad van Beheer is mij altijd een raadsel geweest. Ruim tien jaar is Piet Biegstraaten voorzitter van de Sportstichting geweest. De kritiek die ik had op hem en zijn organisatie heeft hij af gedaan met: "Je schrijft maar raak, hoor, het is toch maar flauwekul". Nu sluit ik met uit dat ik er af en toe naast heb gezeten, want dat risico loopje met zo'n ondoor zichtig lichaam. Daarom heb ik hem een paar keer ruimte in deze krant aangeboden om de "flauwekul" recht te zet ten. "Nee", zei hij, "want jij hebt toch altijd het laatste woord". Maar heeft iemand die iets met overtuiging rechtzet dan echt nog wat te vrezen van een laatste woord Ach, zo'n gevecht tn het open tie ld was ook niets voor hem. Dat zal wel terug te voeren zijn op zijn opioeding en ach tergrond. In het roomskatho- lieke milieu waarin hij op groeide (en dat toen nog hecht en gesloten was) regelde men de zaken nu eenmaal anders Daar kwamen niet al te veel heren bij kijken Biegstraaten zou als voorzitter prima op zijn plaats zijn ge weest in de jaren 1955-1965. want toen leerden organisa ties vaker op deze manier be stuurd. Maar de jaren zeven tig vroegen om een andere aanpak. In het verlengde van het gebrek aan openheid dat niet alleen Biegstraaten maar het hele burger-gedeelte van de Sport stichting aankleefde) lag ook de verwaarlozing i»an de pu blic relations door deze instel ling. In de laatste acht jaar waren persbijeenkomsten van Biegstraaten c.s. een ui termate schaars goed, ik kan ze me zelfs niet goed meer her inneren. Viel er inderdaad maar zo weinig naar buiten te brengen? Wat er was. zout te hij steevast op tot de nieuw jaarsbijeenkomst. Dingen bleven daardoor te lang lig gen Zijn emotie bij het afscheid ran G Philipsen, een paar jaar terug, als directeur ran de Sportstichting, kon ik mij goed indenken. Jarenlang hadden ze samen, als goede maatjes, de Sportstichting be heerd en beheerst. Mannen van eenzelfde generatie, met ongeveer dezelfde opvatting hoe een zaak moest worden gerund. Biegstraaten moet hebben bevroed dat na bet vertrek van Philipsen zijn po sitie niet meer dezelfde zou zijn. Er zou, hoe dan ook, een andere wind gaan waaien. Tussen Biegstraaten en de nieuwe directeur, Jan Dui- vesteijn, zijn dan ook meer dan eens harde woorden ge vallen. Het kon niet uitblij- Harmoniemodel Maar elke balans heeft twee zij den Na de kntiek de lof. Van mensen uit zijn directe omge ving weet ik dat Biegstraaten heeft gewerkt als een paard voor de Leidse sport. Je kon hem altijd aanklampen, geen moeite was hem te veel. Als de vertegenwoordigers van de takken ean sport invloed hadden op het ambtenaren apparaat. was dat voorna melijk door zijn toedoen En wat er ook gebeurde hij bleef geduldig, hij hield zijn posi tieve instelling Man van het harmoniemodel. Dat alleen al is een medaille waard. Jarenlang is hij op zijn wijze voor de Leidse sport tn de weer geweest. De uren die hij er belangeloos aan heeft be steed Men moet dat met on derschatten Men moet dat zé ker niet onderschatten. Dat geldt trouwens ook voor de andere leden van de Sport stichting. Te weinig weet ik helaas van hen af. Zij zullen ongetwijfeld ook hun bijdra ge hebben geleverd Het hoofdstuk "Sportstichting" verdient daarom, ondanks de kritiek, een vrolijk slot te krij gen. En dat zal vrijdagavond in de Engelbertha-hoeve stel lig het geval zijn. Pierre Vermeulen belust op revanche ROTTERDAM - Het zwaard van Damocles hangt dreigender dan ooit boven Feyenoord. Willen de Rotterdammers financieel en sportief nog iets van het lopende voetbalseizoen maken en niet volledig terugvallen naar de anonimiteit, dan is een eerste vereiste dat de voetballers zich woensdag revancheren voor de wanvertoningen van de laatste tijd. •n "Alleen slecht weer probleem voor Radnicki... ROTTERDAM - Zo geconcen treerd als Feyenoord naar het duel toeleeft, zo ontspannen lijken de gisteren in Rotter dam gearriveerde voetballers van Radnicki. Waar de Rot terdammers morgen in het trainingskamp in Bosschen- hoofd moeten afwachten of Jeliazkov (kuitblessure) en Wim van Til (gekwetste en kel) kunnen spelen, kennen de Joegoslaven maar weinig problemen. Alleen libero Pa- najotovic kan niet spelen hij is als gevolg van zijn gele kaart in de wilde thuiswed strijd voor één duel ge schorst. „Maar m Drizic en Avramovic heb ik twee man die hem zeer goed kunnen vervangen", al dus trainer Nenkovic. ..Ver der heb ik geen problemen, of het zou met het weer moe ten zijn. Die regen kan in ons nadeel werken, want wij zijn niet gewend op een glad veld te spelen". Voor het overige leeft Radnic ki, dat weer kan beschikken of spits Stoiljkovic, rustig naar woensdagavond toe. „Heel rustig", aldus Nenko vic, die zich net als in Nis weer in de rol van underdog praat, ..want er zit voor ons geen dwang achter om in de kwartfinale te komen. Het is al mooi dat we zover geko men zijn". Vooral op Europees niveau viel de vroegere Joegoslavische bondscoach (hij was dat van 1976 tot 1971. toen Ivic als jeugdtrainer onder hem dien de) van de ene verbazing in de andere over zijn ploeg die Napoli en Grasshoppers wip te en nu met 2-0 voorstaat te gen Feyenoord. Een heel ver schil met de competitie, waarin Radnicki een zeer be scheiden rol vertolkt Nenko vic: „Maar in de wedstrijden om de Euefacup tonen de spelers opeens heel veel inzet en doeltreffendheid. Mis schien komt dat omdat de ou deren zich juist op Europees niveau willen bewijzen en de jongeren graag naam willen maken. Dat is ze dan al aardig gelukt Komen we nog ver der. dan is dat mooi meegno men. want we hadden ons ze ker tegen Feyenoord totaal geen kans toegedacht". De thuisbeurt tegen Radnicki Nis, in de derde ronde van het Uefa- cup-toernooi staat dan ook ge heel in het teken van de rehabili tatie. Tegen de Joegoslaven, die zichzelf op Europees niveau blij ven verbazen, moet Feyenoord in de eigen Kuip eindelijk weer eens een goede beurt maken. Het is hard nodig, want het legioen dunt steeds verder uit. zoals de zeer magere voorverkoopcijfers voor het midweekse duel bewij zen. en de club bevindt zich ook sportief gezien middenin een pe riode vol kommer en kwel. Met een directeur (Peter Stephan) die bijna functieloos is gemaakt; een hoofdcoach (Jezek) die heeft op gezegd en een veldtrainer (Wes terhof) wiens contract aan het einde van het seizoen afloopt, lijkt voor de club de tijd rijp een nieuwe koers uit te gaan stippe len. Daar is al een aanvang mee gemaakt, sinds Aad van der Laan in het bestuur de portefeuille technische zaken heeft overge- Van Walsum. In de anderhalve maand dat Van der Laan nadrukkeljk met de technische zaken bezig is, wer den twee jeugdspelers gecon tracteerd. Henk Duut uit de ei gen jeugd en Andre Hoekstra van De Zwervers uit Kapelle. Officieel heet het in de woorden van Van der Laan dat het een aanzet is „om talentvolle jonge ren in te passen in de nabije en iets verdere toekomst". Gepro jecteerd op de bezuinigingen die ook in het voetbal worden door gevoerd en gekoppeld aan de magere prestaties van dit sei zoen, kunnen die contracten ook een waarschuwing inhouden voor de duurdere spelers binnen de selectiegroep van Feyenoord. Zij kunnen vermoedelijk zelf be palen waar die „nabije toe komst" begint. Wat dat betreft was de uitspraak die Vaclaf Je- „Ik kan nu moeilijk het halve elf tal op de reservebank zetten", zei hij toen. „Als ik maatregelen neem ten aanzien van de opstel ling. dan gebeurt dat pas na de wedstijd tegen Radnicki". Aan de vooravond van die partij verlieten gisteren woorden van gelijke strekking zijn mond „Al le spelers die in Joegoslavië heb ben gefaald, krijgen nu de kans zich te revancheren", zei Jezek in voor hem ongewoon krachtige taal. De Tsjech wil zijn laatste s Rotterdam dan ook zo goed mo gelijk afsluiten. „Ik wil Feye noord mintens met Europees voetbal achterlaten, als ik straks vertrek", ventileerde hij als zijn wens. „En als mijn besluit om nu al op te zeggen, voor een positief schokeffect heeft gezorgd, zou ik daar alleen maar blij mee zijn. Hoewel dat niet de bedoeling Tegen de achtergond van zijn af scheid aan het eind van het sei zoen is het duel met Radnicki dus ook voor Jezek („Ik mag nog een jaar buiten Tsjechoslowakije Jezek vertelt de Feyenoorders Mulder mi en Groenendijk dal zij wellicht bij de selectie behoren voor de wedstrijd tegen Radnicki. blijven werken, maar ik heb nog geen concrete aanbiedingen") De spelers lijken het allemaal aan te voelen. Van der Laan tenmin ste, zegt dat hij de spelersgroep zelden zo gemotiveerd heeft ge zien als nu. „Iedereen is onge looflijk bezig met die wedstrijd. Ik proef gewoon dat ze bikkel hard zullen werken. Doen ze dat en valt dat resultaat toch tegen, dan is dat erg naar, maar niet het einde. Alleen in het uiterste ge val volgen er misschien maatre- KOEWET - Door een overwinning (2-0) op Saoedi-Arabië heeft Koeweit zich gisteren geplaatst voor de eindronde van het toer nooi om het wereldkampioenschap voetbal, dat medio 1982 in Spanje wordt gehouden. De doelpunten kwamen op naam al- Dakheel, die in de 36ste en 56ste minuut scoorde Door de zege wrd Koeweit een van de twee landen uit de Aziati sche/Oceanische zone. die in aanmerking komen voor deelne ming aan het WK Het tweede land word China of Nieuw-Zee- land. China is uitgespeeld en heeft 7 punten uit 6 wedstrijden. Nieuw-Zeeland heeft er 4 uit 4 en komt op 14 december uit tegen Koeweit en vijf dagen later tegen Saoedi-Arabie De dreiging tussen de regels wordt niettemin gevoeld door de voet ballers. Door Vermeulen bijvoor beeld. Hoewel hij zegt in Carlo de Leeuw (geblesseerd nu) geen echte concurrent te zien. „al heeft hij wel mogelijkheden", is hij wel degelijk bereid het boe tekleed aan te trekken „Ik heb inderdaad gefaald in Nis. dus ik heb ook wat goed te maken. En dat zal ik doen ook Al moet ik die pot in mijn eendje winnen Da kan natuurlijk niet, maar ik ben er wel vreselijk op gebrand wat te laten zien. Dat is me niet vaak meer gelukt, nadat Peturs- son was vertrokken. Maar dat is ook wel een beetje logisch Ik moet doelpunten voorbereiden, maar dat kan ik hier niet meer Vijf, zes seizoenen heb ik naast Nanninga gelopen bij Roda JC Die liep altijd bij de tweede paal En hier loopt een spits die bij de eerste paal staat. Dus gaat alles over hem heen. Maar dat maakt woensdag niet uit. Als we ge woon ons eigen spel spelen pak ken we ze in. Alles op de aanval en komen ze er aan, dan maar plat. Ik ben die halve kopstoot van meneer Vojinovic nog steeds niet vergeten. Die heeft dus nog steeds iets van me te goed". PAUL DE TOMBE UTRECHT Tenslotte kon ook het meest principiële lid van de landelijke technische commissie hardrijden het niet tegenhouden Ria Visser werd geselecteerd voor de schaatsinterlandwed- strijd Nederland—Noorwegen, die op 19 en 20 decembr in Gro ningen plaats heeft. Met presta ties dwong de Oud Beijerlandse haar plaats binnen de kernploeg af. De 2.13,29 minuten, in Utrecht op de 1500 meter verwe zenlijkt. was daar een uitmun tend voorbeeld van Ondanks een diskwalificatie op de 1000 meter wegens drie valse starts, toonde Ria Visser op ondubbel zinnige wijze aan dat zg momen teel de beste schaatsennjdster van Nederland is. De toch nog verrassende aanwij zing van Visser voor de inter landwedstrijd tegen Noorwegen heeft z evenwel zelf moeilijk ge maakt. Zij wenste zich op eigen houtje voor te bereiden op de in ternationale confrontaties en ging de kernploeg uit de weg. De LTC behandelde haar, zelfs toen zij met schitterende resultaten kwam, principieel als een ge westelijke rijdster. Dat houdt in dat zij zich via de nationale B kampioenschappen moet plaat sen voor de Nederlandse A kam pioenschappen. die op 9 en 10 ja nuari in Heerenveen worden ge houden Hilbert van der Duim werd in Utrecht onbedreigd winnaar van de Dom-trofee. Voor de derde achtereenvolgende keer toonde hg zich op het Utrechtse kunstijs verreweg de sterkste allround- schaatser Niemand kon daar omheen Ook spnnttrainer Gau- ke Ngholt niet. De Friese coach, die de mening is toegedaan dat het wereldkampioenschap spnnt voor sprinters is en niet voor all rounders, gaf volmondig toe dat de beste schaatsers die een natie bezit aan de start moeten v. r schijnen Ngholt bleef niettemin vasthouden aan het feit dat de nummers en en twee van het Nederlands kampioenschap sprint op het wereldkampioen schap in Alkmaar moeten uitko men. Mocht in de loop van het seizoen evenwel blgken dat Van der Duim zich kan meten met de beste sprinters, dan wordt er een plaats voor hem ingeruimd "Het zou absurd zgn als ik dat niet deed. Maar ik moet de sprint ploeg, die niet voor niets in het 7Z&SV TT" y &E<S//Vr Afer T//C/£ OAezsr j, aw w&sr/wo leven is geroepen, toch in be scherming nemen", aldus de Friese politieambtenaar Het gonsde op de verre van knusse gsbaan in Utrecht van de geruch ten. Wie zich daar evenwel niets van aantrokken waren de schaat sers, die onder zich steeds verbe terende omstandigheden, hun rondjes draaiden. Van der Duim, opmerkelijk ontspannen, kwam op de 1500 meter uit op een tgd van 2.01,91 minuten Niemand kwam bg hem in de buurt. Fnts Schalij moest bgna vier secon den toegeven, maar hg herstelde zich uitstekend op de dne kilo meter. De stoicgnse allrounder uit Weesp hoefde slechts ander halve seconde prgs te geven op Van der Duim. die met een tgd van 4.13,41 minuten ongenaak baar was Ook in de breedte vielen de presta ties niet tegen Zowel conditie- trainer Tjaart Kloosterboer als gstrainer Henk Boer toonden zich tevreden "Naast Van der Duim en Schalg ontwikkelen Kramer en Van der Pal zich goed De selectiewedstrgden in Eindhoven en Utrecht hebben veel uitgewezen. Voorlopig ben in content", aldus Kloosterboer De Nederlandse ploeg voor de schaatslandenwedstrgd Neder land-Noorwegen op 19 en 20 de cember a.s. in Groningen Dames Ria Visser, Alie Boorsma. Ina Steenbruggen. Thea Lim bach. Reserves Yvonne van Gennip en Joke van Rgssel. Spnnt Lieuwe de Boor. Sies Uil- kema, Jan Ykema, Miel Govaert. Geard Kuiper. Ron Ket Allrounders Hilbcrt van der Duim, Fnts Schalg. Yep Kramer. Harm van de Pal, Rolf Sibrandy. Egbert Post Eerste reserve Hein Vergeer, tweede reserve Marcel Scheper kamp. Reserve Peter de Kant. Uitslagen danu-s 1000 meter 1 Ina Slernbruggen 1 30 18. 2 Alio Boorsma I 30.80 1500 meter 1 Visser 2 13.29 2 Boorsma 2.11,01 Tsstw,ev 73tsses afaec 1 Ykcma 1 19,25 I Eindstand all rounder- I Van der Duim 82 871 punten 2 Kramer 84.2)3. Schaly 84 354

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 9