Klanten Uniser schuldig? "Achter staking van politie gaan wij nooit staan" Journalist klaagt politie aan Ouderen willen ook rol spelen in maatschappij Meer bedrijven betrokken in Zwaardere straffen in Prinsendam-zaak Voorzitter politiebond: rainypacker DINSDAG 8 DECEMBER 1981 DEN HAAG (GPD) - De ouderen in ons land wjllen ook een rol spelen in de gemeentepolitiek. Met het oog op de komende ge meenteraadsverkiezingen (mei 1982) voeren de drie samenwer kende bonden een actie om de plaatselijke afdelingen te mobili seren. Dat gebeurt in het kader van een actie die deze ouderenor- ganisaties voeren voor gelijk waardigheid van de ouderen in de samenleving, onder het motto „Ouderen doen mee". Het Centraal Orgaan Samenwer kende Bonden van Ouderen in Nederland (COSBO) houdt deze week in Den Bosch, Amsterdam en Zwolle themadagen om de le den met de actie vertrouwd te maken. De bedoeling is dat de 1500 afdelingen, waarin de 400.000 leden van de drie bonden georganiseerd zijn, zelf initiatie ven ten aanzien van lokale partij afdelingen en bestuurders on dernemen om hun belangen naar voren te brengen. De drie bonden kanten zien hier mee (opnieuw) tegen pogingen om in gemeenteraden zogenaam de bejaardenpartijen te krijgen. BINNENLAND „Wij willen ons niet in één partij isoleren", zegt COSBO-voorzit- ter mr. M.P.I.G. yan Thiel, „dat zou trouwens een zuivere belan genpartij worden, die dus een eenzijdig karakter draagt en nooit sterk kan staan". De ouderenbonden willen dat men plaatselijk wensen naar voren brengt in het bestuurlijke vlak. Eén ervan is dat er geen leeftijd grenzen meer moeten bestaan voor raadsleden en andere verte genwoordigers, zodat ouderen worden uitgesloten. Volgens Van Thiel hebben sommige par tijen officieel geen maxima meer, maar hanteren zij nog wel „praktische leeftijdsgrenzen". Moet nog wennen De bonden weten dat anderen nog moeten wennen aan een gelijk waardige rol voor de ouderen. In dit verband wijzen zij er op dat van alle stemgerechtigde Neder landers tussen de 20 en 25 pro cent boven de 50 jaar is. Die leef tijd is de minimumgrens om lid te worden van een van de bon den: de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen en de Protestants-Christelijke Ouderen Bond. Dat meepraten kan, behalve in de gemeenteraad, gebeuren In by- voorbeeld raadscommissies op het gebied van welzijns- en ge zondheidszorg. algemene bij stand en in culturele raden. Ook willen de ouderen zeggenschap hebben in gesubsidieerde instel lingen in het kruiswerk, de ge zondheidszorg. Dat is dringend nodig, ook al omdat de rijksover heid allerlei taken heeft gedecen traliseerd, waardoor de bonden niet langer alle vraagstukken landelijk nationaal kunnen aan kaarten. „Ouderen willen zelf zeggen wat ze ervan vinden en wat ze willen doen", aldus Van Thiel en zijn medebestuurders. Een voor beeld is de kwestie van de woon lasten. die voor mensen met al leen aow-uitkering tussen de 30 en de 35 procent van hun inko men bedragen. In dit verband wordt zwaar getild aan dc gas- prysverhoging en aan het feit dat de gemeenten allerlei heffingen sterk verhogen. Een probleem vormt ook de ver keersveiligheid (op oversteekpa- den is vaak te weinig tijd voor oudere voetgangers om de ande re kant behoorlijk te bereiken). De veiligheid op straat is in aller lei plaatsen een moelyke zaak, vooral omdat er 's avonds en 's nachts geen politie in de buurt blijkt te zijn. Bereikbaarheid van gebouwen staat ook op de lijst. Op de drie themadagen zal worden gesproken over de manieren om plaatselijk actie te voeren, zoals het benaderen van de politieke partijen en het bekendheid ge ven aan de campagne „Ouderen doen mee". De taak van een ge meentebestuur zal er door mid del van inleidingen, film en dis cussie aan de orde komen om de leden te scholen voor komende inspraak en medezeggenschap op dit niveau. BREDA (GPD) - De verdedigers van de vijf Uniser-ver- dachten proberen de verantwoordelijkheid voor het de bacle van de verwerking van chemisch afval steeds dui delijker af te schuiven op het overige bedrijfsleven. Ook gisteren probeerden ze aan te tonen dat de grote chemi sche bedrijven tonnen boter op hun hoofd hadden toen ze hun afval voor „verwerking" doorstuurden naar Uni- ser-bedrijven. De vijf raadslieden proberen de za ken nu al zo voor te stellen dat aannemelijk wordt dat niet al leen deze vijf verdachten, maar velen met hen eigenlijk voor de rechtbank hadden moeten ver schijnen. Het verhoor van de milieudeskun dige en „afvalchefvan chemie bedrijf Cyanamid maakte op nieuw duidelijk dat er veel meer aan de hand is dan alleen het Uniser-sehandaal. Cyanamid heeft steeds samengewerkt met Uniser-dochter EMK. Afgesproken was dat EMK het af val van Cyanamid zorgvuldig zou behandelen, maar in het voorjaar van 1980 bleek bij een tankpark in Rotterdam (bij Pan Ocean) zogenaamd Avenge-wa- ter (een afvalprodukt dat over blijft bij het maken van een be strijdingsmiddel) in hoge con centraties in de bodem te zitten. De tank was gehuurd door Uni ser. Rotterdamse rivierpolitie en een opsporingsambtenaar van het ministerie van volksgezondheid brachten een verkennend be zoek uit aan Cyanamid, de toele verancier van het Avenge-water. Dat bezoek en de maatregelen die Cyanamid verzuimde te ne men vormden een belangrijk on derdeel van het verhoor. "Struisvogelpolitiek" „Hebt u niet bewust aan struisvo gelpolitiek gedaan door door te gaan met de leveringen aan Uni ser ondanks talrijke waarschu wingen door het ministerie van volksgezondheid en politie? Hebt u niet opzettelijk uw ogen gesloten voor de waarheid?", vroeg de raadsman van een van de Uniser-verdachten mr. F. van der Laken. Milieuman J. Ouwer- kerk van Cyanamid: „Nee". "Maar er komt toch niet elke dag politie bij u om u te waarschu wen?" Ouwerkerk: „Het eerste advies was afkomstig van het mi nisterie". Van der Laken. „Is dat dan niet verontrustend?". Ou werkerk: „Dat zou je wel zo kun nen zeggen. We zouden zijn ge stopt als ze met bewijzen waren gekomen. We hoorden een aantal vage verhalen over ondergrond se leidingnetten en lekkende tanks. Het leek ons erg overdre- Weerrapporten Amsterdam De Bilt Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente Vlissmgen Zd. Limburg Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Bordeaux Brussel Frankfort Genève Helsinki Innsbruck Klagenfurt Kopenhagen Lissabon Locarno Londen Luxemburg Madrid Malaga Mallorca München geheel bew. geheel bew. hagelbui geheel bew. geheel bew. geheel bew. sneeuwbui half bew. 1 onbewolkt onbewolkt half bew. 1 geheel bew. •egen 3 3 10 Rechtbankpresident mr. L. van der Plas moest er blijkbaar even van slikken. „Dat was toch geen bor relpraat", meende hij. Ouwer kerk: „Het was ons te vaag". Raadsman mr. Van der Laken: „Hebt u tijdens een gesprek met politiemensen gezegd dat u door zou gaan met leveren totdat de rechtbank een veroordeling had uitgesproken?". Ouwerkerk: „Zo is het inderdaad gesteld". Benauwder De Cyanamid-medewerker kreeg het nog benauwder toen hij over de samenstelling van het Aven ge-water werd gehoord. „Zat er Xyleen (zwaar giftig -red.) in?" vroeg de ex-directeur van Uni ser. Ouwerkerk: „Weinig". De ex-directeur: „Wie vulde dan bij u de meldingsformulieren voor de Wet Chemische Afvalstoffen in? Deze stof komt op geen enkel formulier voor". De ondervraging van ex-Cyana- mid-medewerker H. Reijnders schiep nog meer duidelijkheid. „Heeft Cyanamid in het begin de transporten van Avenge-water niet zoals omschreven in de wet doorgegeven aan het ministerie van volksgezondheid?", vroeg advocaat mr. P. Wery namens een andere verdachte. „Hij (de verdachte - red.) meende dat het niet hoefde", aldus Reijn ders. Wery: „Heeft hij daar toen ook een rede voor opgegeven?". „Dat weet ik niet meer". „Is het misschien omdat een van de rest stoffen Methanol is?", aldus We ry. „Ja, dat is heel goed mogelijk want Methanol kon nog als brandstof worden gebruikt". „Is de hoofdoorzaak misschien dat Cyanamid het niet wilde opge ven omdat er anders heffingen moesten worden betaald?". Reijnders: „Ja". Woonvergunning eerder gegeven voor koophuizen DEN HAAG (ANP) - Met ingang van 1 januari is voor koopwonin gen met een kale koopprijs vanaf 211.000 gulden geen woonver gunning meer vereist. Nu ligt de ze grens nog op 234.000 gulden. Voor huurwoningen komt de nieuwe grens te liggen op een ka le huurprijs van 620 gulden. Deze grens lag op 600 gulden. De nieu we grenzen gelden voor de ge meenten waar de woonruimte- wet van kracht is. Minister van Dam (volkshuisves ting) heeft deze wijzigingen aan gebracht in de woonruimtebe schikking 1974. Om de gemeen ten een extra instrument in han den te geven bij de woonruimte verdeling heeft de minister voorts in de nieuwe beschikking opgenomen dat de gemeenten de nieuwe grenzen mogen verhogen met 50 procent. Nu mogen ge meenten de grenzen slechts met 25 procent overschrijden. Een woordvoerder van de Vereni ging van Nederlandse Gemeen ten verklaarde gisteren ingeno men te zijn met de aanpassing van de beschikking. AMSTERDAM Al applau- diserend hebben zo'n duizend hoofdstedelijke politie-agenten gisteren besloten tot harde ac ties, indien niet nog deze maand maatregelen zijn geno men ter verbetering van de werksituatie in Amsterdam. Felle protesten kwamen er ver der tegen de veroordeling tot één jaar cel van de Amsterdam se hoofdagent V., die eerder dit jaar een133-jarige vrouw dood schoot. V. is tegen dat vonnis in hoger beroep gegaan. ADVERTENTIE AMSTERDAM (ANP) - De Raad voor de Scheepsvaart heeft giste ren de officieren van het passa giersschip "Prinsendam" ge straft met drie weken tot twee maanden ontzeging van hun vaarbevoegheid. Een assistent- werktuigkundige, een tweede werktuigkundige en de kapitein moeten ieder drie weken hun vaarbewijs inleveren, de eerste stuurman een maand en een hoofd-werktuigkundige jnag twee weken niet varen. Ruim twee weken geleden advi seerde inspecteur A P. Visser van de Scheepvaartinspectie alle werktuigkundigen en de eerste stuurman hun vaarbevoegdheid voor een week te ontnemen. Voor de kapitein adviseerde Vis ser toen geen straf. De Raad pleitte gisteren een derde werk tuigkundige in het geheel van schuld vrij. De behandeling door de Raad van de Scheepvaart van de onder gang van de "Prinsendam" nam een week tijd in beslag. Op 4 ok tober vorig jaar ontstond brand in de machinekamer van het schip en na een week brandend rondgedobberd te hebben zonk het schip naar de bodem van de Golf van Alaska. Voorzitter mr E.J. Rosen Jacobson van de Raad meende gisteren bij de uitspraak dat alle betrokke nen schuldig waren aan de "ern stige" ramp. behalve een tweede werktuigkundige. De raad vindt echter dat het oordeel van de scheepvaartinspecteur te weinig recht doet aan de verschillen in functie tussen de officieren. De raad meent dat een onverwacht lek in de lagedrukleiding van de brandstoftoevoer naar één van de motoren oorzaak is geweest van de brand. De olie is vervol gens gaan lekken op de niet geï soleerde gloeiend hete leiding voor de uitlaatgassen waardoor de olie vlam heeft gevat Aan de ze directe aanleiding hadden de gestrafte officieren geen schuld maar wel had op hun initiatief ogenblikkelijk de toevoer van de motor afgesloten moeten wor den. De raad vindt dat de brandweeroe feningen aan boord van het crui seschip te weinig deskundig zijn geweest en bovendien onvol doende. Niet alleen de hoofd werktuigkundige en een tweede werktuigkundige hebben hier aan schuld, ook de kapitein gaat volgens de raad hierbij niet ge heel vrijuit. Dode door paarden op snelweg NIJMEGEN (ANP) - Op de A-52 (Arnhem-Nijmegen) is gister avond bij Nijmegen een auto op drie loslopende paarden ingere den. waardoor een van de inzit tenden van de auto om het leven kwam en een andere zwaar ge wond raakte. Bij het ongeluk kwamen twee van de paarden om en raakte het derde zwaar ge wond. Het slachtoffer is de 59-jarige H.J. Gigingack uit Wolfheze. Voorzitter Hermah Teeuwen van de Algemene Christelijke Politie Bond, de grootste po- litievakorganisatie in Neder land met 23.000 leden, acht het onaanvaardbaar dat zijn organisatie acties zoals totale werk weigering zal steunen. „Want dan zou de politie niet meer aan zijn primaire taak voldoen. Werkproblemen bij de politie mogen er nooit toe leiden dat de veiligheid van de burger in gevaar zou ko men. Als we aan acties den ken, denken we juist aan ac- tievormen die hac^i ingrijpen binnen de politic-organisatie en de overheid. Je zou bij voorbeeld kunnen denken aan het niet meer uitdelen van parkeerbonnen of de ad ministratieve verwerking van processen-verbaal vertra gen". De voorzitter van de politie bond reageert hiermee op de recente onrust onder het Am sterdamse politiepersoneel. In een speciale ledenvergade ring, gisteren in Amsterdam, namen ruim duizend politie mensen een resolutie aan waarin de besturen van de politievakorganisaties werd opgedragen hardere eisen te stellen in het overleg met de minister van binnenlandse zaken. Als vóór 31 december niet aan de eisen tegemoet is gekomen, zal het Amster damse politiepersoneel, in to taal ruim drieduizend man, tot acties overgaan. „Met de resolutie zijn we wel blij", zegt Herman Teeuwen. „We hebben zóveel meer houvast als we deze week met de mi nister gaan praten". Toelage De eisen die in de resolutie zijn opgesteld hebben betrekking op de volgens de bonden en hun leden moeilijke en slech te werksituatie voor Amster damse agenten. Daarom wil len ze een extra maandelijkse toelage, meer manschappen en verandering in het Am sterdamse politiebeleid en haar organisatie. „Op het ogenblik spitst de zaak zich toe op die extra maande lijke toelage. Aan die andere eisen is door de minister, zij het dan mondjesmaat, wel voldaan", zegt Teeuwen. „Er wordt nu een projectgroep opgesteld die de interne orga nisatie bij de politie gaat be kijken en we krijgen meer personeel voor de grote ste den. Alleen die maandelijke toelage, daar zitten wij zelf ook tegen aan te hikken De Amsterdamse leden willen vijfhonderd gulden per maand erbij. Dat kan nooit, geen werknemer ziet zijn sa laris met zesduizend gulden in één jaar stijgen. Daarnaast kan je het niet maken om Amsterdam er zo uit te lich ten en een andere rechtsposi tie te geven. Dan knjg je pro- Voorzifter Teeuwen aanhtk- ken legen toelage. blemen binnen andere poli tiekorpsen in Nederland. In Den Haag bijvoorbeeld heb ben ze laatst al tegen een eventuele extra maandelijke toelage voor Amsterdam ge protesteerd. Als Amsterdam dat krijgt willen zij dat ook, want zij vinden hun stad min stens zo gevaarlijk". "Vies werk" De Amsterdamse politieagen ten spreken memoreren dat er veel negatieve aspecten aan het werk bij de Amster damse gemeentepolitie is. Ze willen een maandefijkse toe slag voor zoals ze het zelf noe men „vies. vuil, zwaar en on regelmatig werk". - Vindt u niet dat zij die toela ge daarooor dan moeten krij gen? „Dc zaken worden verkeerd be naderd. Kijk, je kan wel steeds geld blijven geven, maar dat verandert niets aan de werkomstandigheden Wij vinden dat je eerst moet be kijken waarom de Amster damse politieagent het in zijn werk zo moeilijk heeft. Nu, dat wordt gedaan in een spe ciale projectgroep. Over drie maanden horen we daar meer over. Die projectgroep zal on der meer bekijken of het werk op kantoor efficiënter gedaan kan worden Wij den ken dat er dan wel tien pro cent personeel vrij zal komen om op straat te gaan werken. Dat zou al byna driehonderd man politie op straat meer betekenen. Daarnaast kun nen we van de minister al 175 man extra personeel voor Amsterdam direct krijgen, die over twee jaar volledig in zetbaar zullen zijn. Al deze maatregelen kunnen de werkomstandigheden al aan zienlijk verbeteren". Onlusten Wel vindt Teeuwen dat er een uitkering-ineens voor de Am sterdamse politie zou moeten komen: „Bijvoorbeeld een vergoeding voor de moeilijke jaren '80 en '81 Wc denken daarbij aan een bedrag van duizend gulden". Herman Teeuwen schetst dat de moeilijke Amsterdamse werksituatie ook zyn weer slag gaan krijgen op politie korpsen in andere steden „Het wordt steeds minder een specifiek Amsterdams probleem, omdat er zo vaak assistentie van buitenaf wordt gevraagd. Bij grote on lusten moeten agenten uit an dere steden komen assiste ren. Dat doen ze natuurlijk, want het is hun werk Maar het betekent wel dat er dan gaten vallen in de korpsen waar de agenten vandaan worden gehaald Dat heeft weer tot gevolg dat daardoor weer overuren worden ge maakt en dat te veel werk neerkomt op de schouders van een te kleine groep De slechte Amsterdamse werksi tuatie is een zware belasting geworden voor dc Neder landse politie in het alge- mCO LISETTE GOTTSCHAL Stockholm Zurich Casa Blanca Istanbul Las Palmas Tel-Aviv half bew. onbew. onbewolkt 1 onbewolkt 1 onbewolkt 1 half bew. onbewolkt 1 onbewolkt -1 regfen ADVERTENTIE. -3 -11 3 16 0 01 5-3 0 n Uit de U.S.A. t Straight Bourbon Whiskey met karakter. Meer dan 6 jaar oud. Volgens traditie gerijpt. Unieke houtskoolbehandeling./ Na arrestatie bij demonstratie in Amersfoort AMERSFOORT (ANP) - De journalist Cees Grimbergen, die gisteren door de Amers- foortse politie werd gearresteerd toen hij ra dio-opnamen maakte van een demonstratie bij het Centraal Mobilisatie Bureau, zal een klacht indienen bij de officier van justitie De Nederlandse Vereniging van Journalis ten (NVJ) wil burgemeester Vermeer van Amersfoort schriftelijk opheldering over de gang van zaken vragen. Grimbergen was dc enige arrestant. Hij werd opgepakt, omdat hij tot vier maal toe een verzoek van de politie negeerde om ergens anders te gaan staan. De verslaggever, die werkte met bandrecorder en microfoon, wil de echter zo dicht mogelijk by de demon stranten blijven. Tegen dc journalist is pro ces verbaal opgemaakt, waarna hij - na een verblijf van enkele uren op het bureau - werd vrijgelaten. De protestactie was georganiseerd om steun te betuigen aan twee dienstplichtigen, die hun herhalingsoproep hadden genegeerd. Opval lend is dat van de 30 actievoerders, onder wie de twee personen die door dc mare chaussee wegens het negeren van een herha lingsoproep werden gezocht, niemand werd aangehouden. De NVJ is verontwaardigd en zal de kwestie aankaarten binnen de overlegcommissie „politic-justitie-pers" Dit overlegorgaan heeft indertijd gezorgd voor de landelijke politic-perskaart, waarmee verslaggevers zich tijdens politie acties duidelijk kunnen onderscheiden van burgers Grimbergen was in het bezit van die perskaart. In het verleden zijn in Amersfoort al vaker moeilijkheden geweest tussen politie en journalisten In mei 1979 werd een televisie- journalist. die opnamen maakte van een de monstratie tegen kernenergie, door agenten aangehouden die hem verzochten zyn film vergunning te tonen. Later moest de politie haar excuses aanbieden, omdat voor be roepsmatig filmen in het geheel geen ver gunning nodig is.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 7