Amnesty voert weer actie Krakers moeten bij buren naar de WC' 'WSW financiële zorg voor gemeentebesturen' Wegwijs in Leiden DINSDAG 8 DECEMBER 1981 Wethouder Schoute: LEIDEN/DORDRECHT "Het jaar 1982 wordt voor de Wet So ciale Werkvoorziening (WSW) een bijzonder jaar. Maar of dat positief is, moet helaas betwij feld worden". Dit zei de Leidse wethouder Schoute gistermid dag in Dordrecht ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Federatie Sociale Werkvoorzie ning in Zuid-Holland. Wethouder Schoute (WD) sprak een rede uit. waarin hij bezorgd heid uitdrukte over de wijzigin gen in de wet en de financiële consequenties hiervan voor de gemeentebesturen. Hij wees on der meer op het dilemma tussen het zo goed mogelijk uitvoeren van de wet en de ook door de ge meenten erkende noodzaak van kostenbeheersing. De gemeentebesturen komen vol gens Schoute voor de vraag te staan welke financiële risico's ze durven te nemen. Wat kunnen de gevolgen zijn voor andere secto ren van het gemeente-beleid? Staat men voor de keuze: Meer subsidie aan buurthuiswerk of meer mensen via de WSW aan een baan helpen, welke argu menten spelen dan een rol, zo vroeg de wethouder aan zijn ge hoor. waaronder zich staatsecre taris van Sociale Zaken Dales (PvdA) bevond. Raadslid hekelt beleid LDM en Rijnland Een deel van het complex Noord- einde-Weddesteeg-Galgewater. Sommige tvoningen zijn verkocht, andere zijn gekraakt en weer ande re staan leeg. LEIDEN - Krakers moeten maar bij de buren naar de WC. Krakers hebben een groot vermogen om zich in het niets op te lossen. Zo redeneren de Leidse Duinwater Maatschappij (LDM) en het streekenergiebedrijf Rijnland (EBR) kennelijk, meent PSP- raadslid Ponsen. brief aan B en W vraagt het raadslid om oplossingen te zoe ken voor de problemen die kra kers hebben met het verkrijgen van gas, licht en water. Ponsen wijst erop dat de krakers van de panden aan de Weddesteeg (ei gendom van de Westland Utrecht Projectontwikkeling BV) hier de grootst mogelijke moeilijkheden ondervinden. "De LDM vraagt een garantiesom van 250 gulden per aansluiting. De krakers kunnen dit niet op brengen. Van elke vier apparte menten heeft er één water. Men moet maar bij de buren naar de WC, zo meent de LDM", schrijft het raadslid. Ponsen hekelt eveneens het beleid van Rijnland. "Het energiebe drijf vraagt een voorschot van 750 tot 1000 gulden, terwijl een garantie van 150 gulden normaal is. Het EBR lijkt er van uit te gaan dat krakers de rekening niet betalen en spoorloos ver dwijnen". Zij wijst op de regelingen die de energiebedrijven van Den Haag en Rotterdam er op na houden. Hier wordt een geringe borg of zelfs helemaal geen borg ge vraagd. Alleen legitimatie, die strikt vertrouwelijk blijft en dus niet gebruikt kan worden bij eventuele juridische stappen te gen de krakers. In Rotterdam bestaat ook een rege ling met de Sociale Dienst, waar bij het energiebedrijf machtiging kan krijgen om de rekening rechtstreeks af te schrijven van een uitkering. Het aansluiten 'op legitimatie' vindt Rijnland geen oplossing - aldus nog steeds de brief van de PSP - omdat het verdwijnen van krakers daarmee niet wordt opgelost. "Waarom aan krakers een groter vermogen wordt toe- Wethouder Schoute. Wethouder: gemeente zal sportraad hulp geven LEIDEN - Het inspraakorgaan voor de Leidse sportwereld kan rekenen op de nodige hand- en spandiensten van de gemeente. Dat verklaarde wethouder Tesse- laar (PvdA, sportzaken) gister avond in de gemeenteraad. De raad besloot om de Sportraad in oprichting (een particuliere vereniging die de belangenbe hartiging van de binnenkort op geheven Sportstichting over neemt) een jaarlijkse subsidie van 8.363 gulden toe te kennen. Op grond van de ervaringen in het eerste jaar zou dan voor de komende jaren een realistische begroting gemaakt kunnen wor den, zo meende de wethouder. Enkele raadsleden hadden vraagtekens gesteld achter de ge ringe hoogte van het bedrag. B en W kregen verder de opdracht de Sportraad in elk geval om ad vies te vragen over kwesties als de tarieven, de verdeling van de accommodaties, nieuwbouw en beleidsnota's op het gebied van de sport. Opdat verdwenen slachtoffers van regimes niet worden vergeten LEIDEN - Onder het motto '"Verdwenen" maar niet vergeten', voert Amnesty Interna tional deze maand actie voor personen van wie het lot en verblijfplaats onbekend zijn. Door aanhoudend druk uit te oefenen op de regerin gen van landen waar geregeld mensen "ver dwijnen", wil Amnesty er voor zorgen dat de slachtoffers niet wor den vergeten. In Leiden is in de openbare bi bliotheek aan de Nieuwstraat een speciale tentoonstelling aan de actie gewijd. Alle pu blicaties van en over Amnes ty International zijn voor ge legenheid bij elkaar geplaatst op een opvallende plaats in de bibliotheek. Verder is er uitgebreide informatie te ver krijgen over "verdwijnin gen". Inrde tentoonstelling wordt ook aandacht besteed aan onder drukte schrijvers, die vooral in net oostblok vaak slachtof fers zijn. Dit gedeelte van de expositie moet wat tegen- Kinderfilm "Mystery ijshockey puck" is de titel van een kinderfilm die woensdagmiddag om half drie in de KapelzaaLvan het K&O-gebouw aan de Oude Vest draait. Twee kinderen zijn er in deze film getuige van dat diamanten met een waarde van één miljoen in een ijshockeypuck worden verstopt en hoe wordt gepro beerd ze vervolgens over de grens te smokkelen. De film is geschikt voor kinderen vanaf acht jaar. Man van Uzer "De Man van lJzer", een film uit 1980 van de Poolse regis seur Andrzej Wajda, is woensdagavond te zien bij de Werkgroep TV-issue van de Leidse Studenten Ekklesia, Rapenburg 100. De film speelt zich af tijdens de bezetting van de Lenin-scheepswerf in de Poolse stad Gdansk. De vi deo-vertoning begint om half SoiLdSh tien. M sfeer. Ook wordt er informa tie gegeven over de opleidin gen van de SKL, die gericht zijn op creatief werken met groepen van allerlei aard. Belangstellenden voor deze bijeenkomst, die om half acht begint, kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de SKL, Noordeinde 2a in Lei den, tel. 071-130615, 's och tends van negen tot twaalj Pop In plaats van het aangekondig de optreden van de Nota Bene Band is woensdagavond de HaagslLeidse formatie EVE te zien en \e horen in sociëteit The Jam aan de 2e Binnen vestgracht. Deze groep speelt Gruppo Sportivo-achtige mu ziek. Het optreden begint tus sen half tien en tien uur. Hohe Messe T. te Laak geeft donderdag een lezing bij K&O over de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach. Bach schreef dit werk in zijn Leipziger periode, waarin hij een zeer drukbezet man was. Vandaar dat in die Hohe Messe, dat als een mees terwerk wordt beschouwd, muziek voorkomt die ook voor andere doeleinden is ge bruikt. De lezing (met mu ziekfragmenten) begint om kwart over acht en wordt ge houden in de kapelzaal van het K&O-gebouw aan de Ou de Vest. i 45 Overgang Speciaal voor jaar en ouder is er donder dagmiddag een bijeenkomst, georganiseerd door de v.i.d.o. (vrouwen in de overgang) werkgroep Leiden. Wat kun nen vrouwen van 45+ alle maal zelf of met elkaar? Moe ten ze wel zo nodig naar aller lei hulpverlenende'instanties snellen? Over dat onderwerp praat Rxa v.d. Heijden in het Leidse Volkshuis, Apothekers- dijk 33, om twee uur. Voor meer informatie: Adriénne Stam. tel. 071-892114. Cursussen Donderdagavond kunnen be langstellenden kennis maken met de creativiteitscursussen van de Stichting Kadercur sussen Leiden, door zelf crea tief bezig te zijn in de kerst- De Squashclub van Holiday Inn houdt vrijdag de tweede kennismakingsavond. Be langstellenden kunnen ken nis maken met de squash- sport. Om acht uur wordt een inleiding gegeven ovef de sport en de club, waarna een korte demonstratiewedtrijd te zien zal zijn. Daarna kan iedereen zelf de baan op om de squashsport eens te probe ren (mits-voorzien van eigen sportschoenen Hengelsport Hengelsportvereniging VGDV viste in de Nieuwe Rijn. Uit slag 1 W. Kluivers 30 stuks- 568 cm, 2 W Blom 18-327, 3 H. Kluivers 17-279, 4 J. Kluivers jr. 11-194, 5 Wassing 7-141, 6 K. Rustige 5-113, 7 J. Kluivers sr. 5-99, 8 Landwaard 4-82, 9 Borst 4-71,10 J. Helfenstijn 2- 34. in Amsterdam kan informa tie over de actie worden inge wonnen: 020-865991. Het hoogtepunt van de interna tionale campagne tegen "ver dwijningen" is echter ge pland op de tiende december, de dag van de rechten van de mens. Dan is er een demon stratie in Den Haag waarbij de ambassades van onder meer Marokko, Ethiopië, Zai re, Guatemala en de Filippij nen worden aangedaan. De demonstranten zullen daarbij het jaarboek van Amnesty In ternational aan het personeel van de ambassades overhan digen. De demonstratie be gint rond half twee vanaf de gmt rond half Kloosterkerk. In de bibliotheek is een expositie ingericht voor de Amnesty-actie. In de tentoonstelling wordt ook aandacht besteed aan schrijvers, die met name in het Oostblok actief zijn. wicht geven aan de verdwij ningsactie, die met name op Midden- en Latijns-Amen- ka is gericht. Bovendien pas sen de schrijvers goed in het straatje van de bibliotheek. Om het werk van Amnesty nog meer bekendheid te geven, worden er deze maand op verschillende punten in de stad kaarten verkocht met af beeldingen van Amnesty. Na deze maand zullen de acties nog doorgaan tot maart, waarbij onder meer aan aller lei groeperingen, zoals vak bonden en kerken, wordt ge vraagd een verklaring tegen "verdwijningen" te onderte kenen. Voor de Leidse bevolking is er zeventien december een schrijfavond waarop brieven kunnen worden geschreven aan regeringen. Ook kan ie dereen deelnamen aan de zo genaamde Maandelijkse Ac tie. Deelnemers krijgen dan iedere maand een stencil waarin een oproep tot actie staat voor slachtoffers van "verdwijningen". Die acties zullen bijvoorbeeld het stu- ren van kaarten of het bena deren van ambassades behel zen. Via een telefoonnummer Volgens Marijke Mooijaart en Machiel Nijholt van Amnesty afdeling Leiden vinden dat de aandacht op de "verdwij ningen" nooit mag verslap- pén. In de afgelopen tien jaar verdwenen er over de hele wereld maar liefst een mil joen personen. Daarbij waren de regeringen van hun land óf niet bereid een onderzoek in te stellen óf wilden de re sultaten van zo'n onderzoek niet bekend maken. "Onderdrukkende regimes la ten vooral de laatste jaren lie ver mensen "verdwijnen" dan ze openlijk gevangen te nemen. Voor organisaties als Amnesty wordt het daardoor steeds moeilijker de verant woordelijke aan te wijzen. Vaak kun je echter wel stel len dat de tegering verant woordelijk is, want die moet tenslotte de rechten van de burgers beschermen". Ponsen (PSP) gedacht om in het niets op te los sen dan aan schimmige BV-tjes en dubieuze onderneminkjes werd wederom niet geheel dui delijk", schrijft het raadslid dat er verder op wijst dat elders enig verlies op de koop wordt toege- Ponsen pleit ervoor dat B en W met. de Sociale Dienst, Rijnland en de LDM in overleg treden om de kwestie te bespreken. Voorts verzoekt zij het punt in de raads commissie voor volkshuisves ting aan de orde te stellen. Bomalarm in opvanghuis bleek vals LEIDEN - Een melding dat er een bom zou zijn geplaatst in Corto- na aan de Haagweg, deed de poli tie gisteravond laat besluiten de bewoners over te brengen naar het naburende zustershuis. Na een zoekactie werd echter gecon stateerd dat het om loos alarm moest gaan, zodat de bewoners weer naar hun eigen bed konden terugkeren. Cortona is een op vanghuis voor moeders en hun kinderen. Aanrijdingen op Rijksweg 4 LEIDEN - Twee aanrijdingen, twee minuten na elkaar, waren zich gisteravond te noteren op de Rijksweg 4 naar Amsterdam. De eerste keer ging het om een ket tingbotsing die ontstond toen een automobilist niet tijdig stop te voor een file die was ontstaan voor de geopende brug over de Oude Rijn. Er vielen geen ge wonden, maar vier auto's werden wel aanzienlijk beschadigd. Twee minuten later botsten er op een ander gedeelte van de Rijks weg weer twee auto's op elkaar. Een van de wagens kwam daar bij in de vangrail terecht. De le zingen van beide automobilisten over de schuld van de aanrijding, lopen uiteen. LEIDEN - Een dertigjarige Leidse vrouw moest gisteren met een beenbreuk worden overgebracht naar het ziekenhuis na een aan rijding op de kruising Turfmarkt en oude Singel. De vrouw, die op, de fiets reed, kreeg op de krui sing geen voorrang van een 19— jarige automobilist die haar aan reed. Vrouwen om bijstand Comitee Vrouwen in de Bijstand, Informatie, advies en contactgroep voor vrouwen met bijstandsuit kering. Geopend op dinsdagmor gen van 10-12, Sophiastraat 36, tel. 214256, 214162, 213182, 140227. Telefonische hulpdienst Gehoor per telefoon. Wie in nood verkeert of eenzaam is kan altijd per telefoon (uit)praten of informatie krijgen. Dag en nacht, vertrouwe- lijk. Telefoon 071-125202. Kinder- en jongerentelefoon: op woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00-18.00 uur, 071-125202. Burgerraadslieden Koombrugsteeg 2, tel. 143171 (kan tooruren). Spreekuren ma, di en wo 11.00-12.00, do 18.30-20.00 uur. Dierenbescherming Secretariaat: 071-149398. Eerste hulp: 071-125141. Zwerf- en pleeg- dieren (buitendienst): 071-212026. Dierenhulpdienst Dierenhulp- en ambulancedienst Leiden e.o., tel. 071-125141 Gratis hulpverlening aan gewond geraakte of anderszins in nood verkerende dieren in de gemeenten Leiden, Lei derdorp. Oegstgeest, Warmond en Zoeterwoude. Gezinsverzorging Stichting Gezinsverzorging Leiden, Rembrandtstraat 17-21. Aanvragen voor hulp aan langdurig zieken, be jaarden en gezinsverzorging. Tele foon 149441 (maandag Lm vrijdag 9- 10 en 13-14 uur. Reclassering Algemene Reclasseringsvereniging, Rynsburgerweg 167, tel. 071-171424. Bereikbaar op werkdagen van 9-17 uur voor hulp en informatie aan .meerderjarigen (vanaf achttien jaar) Rechtswinkel Juridisch Adviesbureau. Noordein de 2a. tel. 071-130775. Openingstij den: afdeling wonen en werken ma en do 18.30-18.45 uur. woe 10.15- 10.30 uur; afdeling belastingen ma 18.30-20.30 t Bureau Rechtshulp Bureau voor Rechtshulp, Heren gracht 50, tel. 071-123942. Spreeku ren ma en di 10-12.30 uur, woe 13.30- 16 uur, do 18.30-20.30 uur. Raad van Arbeid Kantoor geopend maandag tot en met vrijdag 9-12 uur en 14-16 uur. Telefonische informatie kinderbij slag: 8-12 uur. Wao/wsw Hulp- en adviesbureau wao/wsw. Gratis hulp voor mensen die ar beidsongeschikt zijn en al dan niet een uitkering hebben en voor dege nen die via de wsw te werk zijn ge steld. Elke donderdagavond spreek uur in 't Spoortje, Bernhardkade 40 van 19.00-20.30 uur, tel. 142505, post bus 3221 2301 DE Leiden. Onderwij swinkel Leiden-Noord, Sophiastraat 36, tel. 071-126325, geopend maandag t/m vrijdag van 12-17.30 uur. Dienstencentrum Bejaarden Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) afdeling Leiden, Rapenburg 48. Soosmiddagen ma, di. do, vrij 13-16.30 uur, tel. 124252. Minder-validen derdag 19-20 uur. tel. 01717-3309. Sterbus Aangepast busvervoer voor minder- validenen bejaarden die geen ge- bryik kunnen maken van het nor male openbaar vervoer. Ritaanvra- gen: Hooglandsekerkgracht 32, teL 071-122443, 9-12 uur. Huurcommissie Voor geschillen over huren. Schut tersveld 9. Spreekuur dagelijks van maandag tot en met vrijdag van 8.30-10 uur. Telefonische inlichtin gen van 10-12 uur 071-131541. Moeders voor Moeders VBOK Vereniging Bescherming Ongebo ren Kind. Hulp voor moeder en kind bij ongewenste zwangerschap. Tel. 071-895724. Rutgershuis Bureau voor geboorteregeling en sexualiteits vragentel. 126802. Spreekuur ma en vrij 20-22 uur, di en do 14-16 uur en do 19-23 uur. Stimezo-kliniek Medisch Centrum voor Geboortere geling. Kort Rapenburg 1-3; voor abortus, sterilisatie (plaatselijke verdoving), kunstmatige insemina tie en sperma-opslag. TeL 071- 126961 (9-16 uur). Cortona-stichting Cortona-stichting, Haagweg 47. Voor opvang en begeleiding van al leenstaande ouders met kinderen in crisissituaties. Alcohol en drugs Consultatiebureau voor alcohol er. drugs. Lange Mare 45, tel. 130547, spreekuur ma en do 19-20 uur. Op werkdagen geopend van 9-17 uur. Vrijwillige hulpverlening Vrijwilligerscentrale Leiden, Lan- gegracht 246a. Informatie over vrij willigerswerk. Dagelijks geopend van 9-17 uur, tel. 149064. Wetenschapswinkel Informatiecentrum voor onderzoek van de universiteit Tel. 071-148332 tst. 5933; geopend ma-vrij 10-16 uur JAC Jongeren Adviescentrum Leiden (JAC). Hulpverlening aan jongeren, ma, di, do en vrij van 16-22 uur; meisjesspreekuur woe van 16-22 uur. Tel. 071-126052. VIDO Hulpverlening t overgang, tel. 071-126646 en 071 412808. ANIB ANIB, bond van gehandicapten en arbeidsongeschikten afdeling Lei den e.o. Telefonisch spreekuur da gelijks van 18.00-19.00 uur; persoon lijke gesprekken volgens afspraak, tel. 071-143464. Hulp by aanvragen van voorzieningen, aantekenen van hoger beroepen en algemene advie- KBO Katholieke Bond van Ouderen, af deling Leiden. Zelfstandige paro chiële en interparochiële sociëtei ten. Inlichtingen: 071-133179 (van 9.00 tot 12.00 uur). PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond, regio Leiden. Belangenbe hartiging voor ouderen. Nadere in formatie: 071-890692, 071-310696 en 071-171512.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 4