Klein Links bereikt akkoord Ook gemeenteraad wil ontpolderen Merenwjk Raad stelt plannen vast voor twee binnenstadsbuurten CPNPPR en PSP presenteren kernpunten voor college Huizinga-lezing door Pools-Engelse auteur Leidse stadsrubriek DINSDAG 8 DECEMBER 1981 Auto totaal vernield bij botsing op Noordeinde LEIDEN - Een 25-jarige man uit Voorschoten heeft gister middag onder invloed van al cohol een botsing veroor zaakt op het Noordeinde. Ter hoogte van de Rembrandt- straat botste de Voorschote naar tegen een auto met aan hanger van een bloemenhan delaar. Deze was juist bezig wat bloemen uit te laden. Door de klap belandde de 2 hanger bovenop de motorkap van de auto van de Voorscho tenaar. De auto werd dan ook totaal vernield. Er vielen bij de botsing geen gewonden. Tegen de Voorschotenaar, die een bloedproef moest c dergaan, is proces-verbaal opgemaakt. LEIDEN De voorkant van de auto kon de klap met de aanhanger niet De Oude Venen: niet verontrustend LEIDEN - Bij hamerslag - dus unaniem - heeft de Lcidse ge meenteraad gisteravond beslist dat er een verzoek tot ontpolde- nng van de Merenwijk moet wor den gericht Provinciale Staten van Zuid-Holland Deze instantie neemt namelijk op tien december een besluit over een voorstel van statenlid Wessel (D'66). In dat voorstel wordt ge vraagd om eens serieus te onder zoeken of de Merenwijk niet kan worden ontpolderd. Zodat er ein delijk een einde komt aan de ru zie tussen gemeentebestuur en bewoners van de Merenwijkers aan de ene kant en het water schap De Oude Veenen aan de andere kant. Een goed voorstel, aldus de Leidse gemeenteraad, en het dient dan ook zeker een meerderheid te ha- LEIDEN - CPN, PPR en PSP zijn het eens gewor den over een gemeen schappelijk programma van kernpunten. De ^rie partijen hebben PvdA en D'66 uitgenodigd te pra ten over de vorming van een links meerderheids college na de gemeente raadsverkiezingen van volgend jaar. De kernpunten kunnen volgens "Klein Links" de basis vormen voor het beleid van een links col- Th. C. Deckers (65) overleden LEIDEN - Na een langdurig ziek bed is de oud-directeur van car- rosseriefabriek Deckers B.V. Th. C. Deckers op 65-jarige leeftijd overleden. Hij was veertig jaar directeur van de fabriek aan de Lammenschansweg (tot decem ber '78) en de laatste tijd nog ac tief als commissaris van het be drijf. Deckers B.V. kwam in 1955 van Zoeterwoude naar Leiden en kreeg iets meer dan tien jaar ge leden nog een vestiging in het Limburgse Weert. In totaal werken er negentig mensen bij Deckers B.V. Behalve deze func tie was de heer Deckers ook nog voorzitter van het bestuur van de RABO-bank in Leiden. lege. "Zeker gezien de economi sche situatie en de Leidse pro blemen is de komende raadspe riode een links meerderheidscol lege het meest gewenst", schrij ven PSP, PPR en CPN. Sinds 1978 heeft Leiden een college van wethouders dat bestaat uit PvdA en WD. In de zittende ge meenteraad beschikken de vijf partijen die een links meerder heidscollege zouden kunnen a 21 de 39 zetels. "Wij doen een beroep op U om U uit te spreken voor, dan wel een afspraak te maken over een links college dat kan rekenen op de steun van een meerderheid van de raad", vragen PPR, CPN en PSP aan de besturen van PvdA en D'66. Voorrang De lijst van gemeenschappelijke kernpunten van de drie kleine linkse partijen begint met de vaststelling dat betaalbare wo ningen voor Leidse woningzoe kenden "absolute prioriteit" moeten krijgen, dus voorrang boven alles. Om dat te bereiken moet volgens Klein Links het ge meentebeleid erop gericht wor den dat er in Leiden geen vrije- sectorwoningen (woningen die duurder zijn dan 211.000 gulden) of dure premiekoopwoningen meer worden gebouwd. Tevens moet er een onderzoek worden ingesteld naar de mogelijkheid om de goedkopere woningen die er wel mogen komen dichter op elkaar te bouwen dan de laatste jaren gebruikelijk is. Dit wegens de schaarste aan bouwgrond in Leiden. CPN, PSP en PPR vinden dat wo ningbouw en renovatie beter in handen van de gemeente kunnen zijn. De partijen hebben daarom als kernpunt opgenomen dat de mogelijkheden van een "ge meenschapsbouwbedrijf' wor den onderzocht. "Los hiervan verleent de gemeente geen enke le medewerking aan commercië le projectontwikkelaars", aldus "Klein Links". Voor wat betreft de toewijzing van woningen vin den de drie partijen dat de in schrijvingsleeftijd bij het ge meentelijk bureau huisvesting naar zestien jaar moet worden verlaagd. Het wonen in woon groepen moet worden bevor derd, er wordt geen enkele me dewerking aan een spreidingsbe- •eid voor buitenlanders verleend on het aantal ligplaatsen van woonschepen moet worden uit gebreid, vinden CPN, PPR en PSP. Op het gebied van verkeer pleiten de drie partijen voor "maatrege len ter bevordering van een 'au- toluwe' stad, ook zonder directe afsluiting van het centrum". De werkgelegenheid moet worden bevorderd door bedrijven die aansluiten op de vraag naar werk in Leiden actief aan te trekken. Aan bestaande en vooral nieuw aan te trekken kleinschalige be drijven worden faciliteiten gebo den. Kernpunt voor Klein Links is ook dat het college van B en W uiterlijk januari 1983 een plan voor een experimenteel werkge legenheidsproject presenteert. Gemeentelijke funcies mogen van CPN. PSP en PPR in geen geval naar de particuliere sector worden overgeheveld, terwijl de gemeente het komend jaar dertig volledige banen moet omzetten in deeltijdfuncties van minimaal twintig uur. Het personeelsbe- len in de staten. De gemeente raad gooide er gisteravond overi gens nog wel een schepje boven op in de brief aan de staten zal uitdrukkelijk worden gesteld dat het volgens hem noodzakelijk is dat de Merenwijk wordt ontpol derd. In de notitie van het gemeentebe stuur wordt nog eens herhaald dat het instellen van het water schap De Oude Veenen, waaron der de Merenwijk valt, indertijd geen verantwoorde beslissing is geweest. Eerst zouden er dne waterschap pen komen, daarna werden het er vijf. De feitelijke consequen ties daarvan heeft de provincie volgens het Leidse gemeentebe stuur onvoldoende onder ogen gezien. "Met name is daarbij geen aandacht gegeven aan de positie van de betrokken partijen bij het bebouwde gebied van Leiden (Merenwijk)". De Blaey, secretaris van De Oude Veenen, die vanzelfsprekend ge baat is bij handhaving van de huidige situatie, vindt de nieuwe ontwikkelingen nog niet veront rustend. Hij weet: het voorstel van Wessel om een en ander eens te onderzoeken zal zeker een meerderheid halen, maar dat zegt helemaal niets volgens de vertegenwoordiger van het wa terschap. "Kijk, dat er wordt gevraagd om een onderzoek wil nog niet zeg gen dat er ook ontpolderd gaat worden. Welnee. Er zijn statenle den die vinden dat er een einde aan de problemen moet komen, maar die ook vinden dat de Me renwijk een polder moet bly- Noodzakelijk Maar ziet De Blaey de toekomst echt niet somber in'' Het is toch onmiskenbaar dat steeds meer mensen vinden dat er ontpol derd (In wezen overigens een louter juridische handeling) moet worden7 De secretaris: "Ja hoor eens. ik heb die stemmin gen nog niet gepeild. Ik heb. en dat meen ik ecrlyk, geen idee hoe het uit gaat pakken Maar ik wil wel dit zeggen: ik betreur het dat de hele zaak in de politiek is getrokken, want daardoor is de discussie niet meer zakelijk. Toe lichten? Het is toch duidelijk, er wordt alleen maar naar ëén standpunt geluisterd en dat is niet het onze' Betekent ontpoldering van de Me renwijk overigens het einde van het waterschap De Oude Vee nen? De Blaey: "Die Merenwij kers kunnen wel zeggen dat onze begroting voornamelijk steunt op inkomsten uit hun gebied, maar dat is niet waar Per jaar krijgen we drie ton uit de Meren wijk; dat is 18 procent van het to taal. Ik geef toe. een aardig be drag. Maar valt de Merenwijk weg. dan zullen we daar heus wel weer overheen komen. Dat weet ik zeker. We hebben, als het er op aankomt, genoeg veerkracht" Gezondheidscentrum Op het gebied van de gezondheids zorg pleiten de drie partijen voor gezondheidscentra, met de werkers in loondienst. Op onder wijsterrein moet de gemeente een actieve rol spelen bij het tot stand komen van een midden schoolproject in Leiden, onder wijs aan culturele minderheden en tweede-kansonderwijs mogen niet lijden onder de bezuinigin gen en op alle basisscholen wordt de invoering van een con- tinu-roo»ster mogelijk gemaakt, aldus Klein Links. De lijst van kernpunten besluit met de opmerking dat het beleid van rijk en provincie niet klakke loos mag worden overgenomen door de gemeente. 'Tegen be leidsmaatregelen van deze over heden die nadelig zijn voor de Leidse bevolking zal de gemeen te in samenspraak met de bevol king protesteren en al het moge lijke doen om de gevolgen van deze maatregelen af te wenden". LEIDEN - De Pools—Engelse schrijver Stefan Themerson houdt op 11 december in de Hooglandse Kerk de jaarlijkse Huizinga-lezing De belangstelling voor de toespraak van Themerson is groot alle zitplaat sen in de kerk zijn inmiddels uitverkocht. Nadat de laatste jaren een aantal bekende mensen (Rudy Kousbroek en Karei van het Reve bijvoorbeeld) de Huizinga-lezing uitspraken, is het nu de beurt aan een relatief onbekende. Er zijn niet veel mensen die het werk van de in Polen geboren en in Engeland wonende Themerson kennen. Het is zelfs zo dat Themerson in Nederland bekender is dan in Engeland. Zo is de exploitatie van zijn eigen uitgeverijtje in handen van de Nederlandse uitgeverij De Harmonie Gering is de produktie van Themerson ovengens niet De nu 71-jange schrijver heeft in totaal twintig boekpublicaties op zijn naam Een deel is in het Pools geschreven. Het gaat om een aantal school— en kinder boeken. Het werk van Themerson werd door zijn Nederlandse vertaler Nicolaas Matsier als volgt getypeerd. Voor filosofen is het te literair en voor literatoren te filosofisch. Matsier: "Dit zal wel de reden zijn waarom Themersons werk zo goed als nooit gerecenseerd is in bij voorbeeld het Times Literary Supplement". Hogewoerd en Verversbuurt LEIDEN - De gemeenteraad heeft gisteravond de plannen vastge steld voor twee wijken in de bin nenstad: de Verversbuurt en de Hogewoerd en omgeving. Met name bij de Hogewoerd moesten de raadsleden nog enkele kno pen doorhakken. Het bestem mingsplan voor de Verversbuurt werd zonder noemenswaardige discussie en vrijwel overeen komstig het voorstel van B en W vastgesteld. Een voorstel van het CDA om de Veerbrug aan de Utrechtse Veer uit het plan te schrappen haalde het niet. De nieuw aan te leggen brug is volgens B en W een be langrijke schakel in de verbin ding van de groengordel langs de singels. Het CDA kreeg slechts steun van de kleine linkse partij en en de liberaal Langerak. Het bezwaar van Cramer's Brand- stoffenhandel aan de Hogewoerd (146-148) werd door de raad - an ders dan door B en W - gegrond verklaard. CDA. WD en D'66 vonden dat het bedrijfsbelang hier zwaarder moest wegen dan het scheppen van enig openbaar groen. Het voorstel van B en W hield in dat opslagruimte van het bedrijf zou moeten wijken voor groen. De raad schrapte voorts de geplan de brug in het verlengde van de Nieuwebrugsteeg. Het aantal woonboten in het Utrechtse Veer stelde de raad vast op het huidi ge aantal van elf. De illegaal gebouwde opslagruim te van aannemersbedrijf aan de Hogewoerd 191 JOBO moet vol gens de raad verdwijnen. WD- er Zonnevylle zei er niets voor te voelen om achteraf illegale bouw te legaliseren. Het CDA vond het belang van het bedrijf hier van meer gewicht en bepleitte dat B en W dan tenminste zullen zoe ken naar oplossingen, waarbij het voortbestaan van het bedrijf is gewaarborgd. Het voorstel van de kleine linkse partijen om het Notarishuis aan de Hogewoerd uitsluitend voor gezinsbewoning te bestemmen kreeg verder geen steun. Dit pand, eigendom van handelaar De Bolster, mag van B en W eventueel ook door een- en twee persoonshuishoudens worden bevolkt. Gezien de grootte van het pand en de hoge prijs achtte wethouder Waal (PvdA) de kans op leegstand groot, wanneer de bestemming zou worden be perkt. Verversbuurt Het plan voor de Verversbuurt gaf de raad nog aanleiding voor een tweetal uitspraken. Beide had den betrekking op de toekomst van de Rooms-Katholieke be graafplaats bij de Herensingel. Op initiatief van het CDA werd vastgesteld dat er pas voetgan gersbruggetjes mogen worden aangelegd, nadat het geplande parkje daar is gerealiseerd. Een motie van de PPR om de be graafplaats en de bijbehorende kapel een actievere functie te la ten vervullen werd eveneens aanvaard. door René van der Velden Jaap Visser Op de helling De informatiekasten aan de stadhuismuur en de burger lijke stand-rubriek zijn nog steeds niet van de helling gegleden. Daar waren ze be gin dit jaar opgezet door be- volkingshoofd Hilgeman. Die vindt het eigenlijk maar niets dat "elke Leidenaar die gaat trouwen met z'n hele ziel en zaligheid aan de muur van het stadhuis" komt te han gen. Ook over de burgerlijke stand- rubriek in de dagbladen heeft de chef burgerzaken z'n twij fels. Al weer een hele tijd ge leden heeft Hilgeman verte genwoordigers van het Leidsch Dagblad en de Leid se Courant bij zich op visite gehad om te praten over al of niet afschaffen van de bur gerlijke stand-rubriek in de krant. De kranten houden de burger lijke stand-gegevens liever in de krant. Ouders hechten er narrielijk veel waarde aan om in de krant te lezen dat zij pas een zoon of dochter hebben gekregen. Privacy-bewaker Hilgeman heeft nog steeds geen besluit genomen over de informatie- kasten en de burgerlijke stand-rubriek. Hij wacht lie ver de conclusies af van een door het ministerie van justi tie samengestelde commis sie. Deze commissie gaat lan delijk regels opstellen over de privacy-bewaking. Hilge man: "Nu er een landelijke regeling aan zit te (komen, heeft het voor mij natuurlijk weinig zin om al vast in m'n eentje op plaatselijk niveau te gaan rommelen" In de commissie van het minis terie van justitie zitten ook ambtenaren van de Neder landse Vereniging Ambtena ren Burgerlijke stand (de NE- VAB). Hilgeman is bestuurs lid van de NEVAB. Dus indi rect heeft Leiden in elk geval wel een vingertje in de priva- cy-pap. Hilgeman wijst er op dat het een hele toer zal worden om een betere bescherming van de privacy via het wetboek te garanderen. Op het oog lijkt het een peuleschilletje om de zogenaamde burgerzaken in het wetboek te veranderen. Het verlagen van de leeftijd waarop iemand meerderjarig Bevolkingshoófd Hilgeman is er niet zo gelukkig mee dat iedereen die zaligheid aan de stadhuismuur komt te hangen. is bijvoorbeeld. Lijkt een kwestie van in het wetboek even 21 in 18 veranderen. Maar volgens Hilgeman komt daar veel meer bij kijken. De wettelijke aansprakelijkheid van de ouders moet bijvoor beeld opnieuw worden beke ken en veranderd. Daarom verwacht Hilgeman niet dat de huwelijksafkondi gingen en de informatiekas ten op korte termijn van de stadhuismuur af kunnen. "Op z'n vroegst op 1 januari 1984, zo heb ik ergens horen fluisteren". Nu de burgerlijke stand-ru briek voorlopig niet uit de krant zal verdwijnen kunnen wat Hilgeman betreft ook De Bewust Ongehuwde Moeders (de BOM-vrouwen) voortaan uit de krant vernemen dat zij moeder zijn geworden De BOM-vrouwen hebben inder tijd een keer opgemerkt dat zij het maar raar vonden dat hun kinderen nooit de burge- lijke stand-kolommen halen Hilgeman Ons beleid bepaalt dat zogenaamde wettige kin deren de krant ingaan tenzij de ouders daar bezwaar tegen maken en dat zogenaamde onwettige kinderen alleen de krant ingaan wanneer daar op aangedrongen wordt Een BOM-VfQUW kan dus by de aangifte te kennen geven dat zij graag wil dat haar kind in de burgerlijke stand-rubriek wordt opgenomen Daar ma ken wy geen enkel probleem Mondje dicht Frank Kouwenhoven, redac teur van "Centrum", heeft zich gestoten aan de geslo tenheid op het Academisch het het Ziekenhuis Centrum tweewekelijkse blad waarvar elke veertien dagen 8500 ex emplaren naar medewerk (8t)tra en aanhang ziekenhuis gaan. Net een maand in dienst, schreef Kouwenhoven nog een gematigd commentaar over de geringe bereidheid van de medicijnmannen en -vrouwen om 'Centrum' actu eel en leesbaar te houden "Het kost me soms wel moei te om mensen te overtuigen van de noodzaak om onder werpen snel af te handelen", ontboezemde hij. "Ik vraag bijvoorbeeld een interview aan met iemand. De reactie is dan: Prima hoor. leuk idee. kom gerust eens langs Vol gende week al7 Nee. dat valt een beetje slecht, kan het ook over dne weken?". er een fors commentaar bo venop: "En dan al die ge heimzinnigheid wanneer er een keertje leuke dingen zijn gebeurd in het ziekenhuis! Geen miljoenenzwendel hoor, en ook geen honderd duizend ongevallen. Maar een vertraging in het werk of een foutje in de bouw: huis-, tuin-, en keukenfeiten die je als redacteur je lezers niet wilt onthouden. Dan bel je meneer X op van de afdeling Y. om een beetje te weten hoe de vork in de steel zit, en de reactie is steevast 'Hoezo? Wat weet u daarvan? Gaat u daar een artikelenserie over schrijven. Wat komt daar dan allemaal in te staan? Ik wil het eerst lezen, dat zeg ik u maar vast!' En ik dan maar uitleggen dal het niet om een artikel gaat, maar om een in lichting, en dat ik nog niet eens zeker weet of ik er wel een berichtje van zal ma ken"... Net twee maanden in dienst moet Kouwenhoven wel ont zettend 'balen' van zyn werk by 'Centrum' Tóch niet Kouwenhoven heeft het naar zijn zin. Hij heeft zyn ver woestende commentaar al leen bedoeld voor dié men sen op het ziekenhuis die hun mond niet open willen doen, vaag 'lullen', moeilyk doen of hem aan de lyn houden Hoeveel van de 8500 zyn er dat? Dat valt mee. Kouwenhoven "Er zyn afdelingen die heel open zijn. Ik verbaas me wel eens hoe open mensen kun nen zyn, zelfs te open af en toe. De geslotenheid is beslist geen schering en inslag" Maar vervelend vond Kou wenhoven wel dat hy een blikseminslag op 27 oktober waarbu 150 computers be schadigd werden, pas een maand later in zyn 'Centrum' kon beschryvcn "Soms is het zó vervelend als je geen reactie krygt. Zo'n houding van die mensen is gewoon stom. Waarom doen sommige mensen toch zo moeilijk, waarom zyn ze zo bang7 Ze denken meteen dat er wat achter myn vragen zit Ja. dan ga ik inderdaad op myn beurt ook al gauw denken hier zit wat achter"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 3