'B en W klungelen met adviesgroep" eidse agenda Uitvoering van plan centrum krijgt gestalte Geen uitspraak over kernwapens Den Boeft loopt boos uit raad Energiebedrijf moet winst toch uitkeren DINSDAG 8 DECEMBER 1981 NaaM de Korenmolen moet een verkeersuitrit komen vanaf de hoek richting Molenplein. In Wassenaar WASSENAAR - Het centrumplan voor de bebouwde kom van Wassenaar is na meer dan twintig jaar nog steeds onderwerp van gesprek. Duide lijk is in elk geval dat niet zo rigoreus in de dorpskern wordt ingegre pen als in die eerste jaren van het plan werd voorgesteld. In het nieuwe centrumplan dat alweer uit 1978 stamt wordt ervan uitgegaan dat het huidige karakter van dit gebied behouden blijft. Daartoe wordt onder andere gedacht aan handhaving van de bestaande wegprofielen. Een ander belangrijk element van het plan is dat hinderlijke bedrijven wor den 'wegbestemd' naar een plek buiten de bebouwde kom. Dat laatste streven is al bijna afgerond. Om een duidelijker beeld te krijgen van het reilen en zeilen rond dit plan is het interessant om even terug te blikken. In 1960 stemde de toenmali ge gemeenteraad in met het zogenaamde Komplan. De weg werd daar mee vrij gemaakt voor ingripende wijziging van wegprofielen en een totale reconstructie van het eeuwenoude Dorpsplein. De bestaande be bouwing zou zelfs op enkele plaatsen worden doorbroken voor de aan leg van nieuwe straten. De monumentale en gevoelswaarde van de pan den waren toen ondergeschikt aan het ontwerp van een rechtlijnig stra tenplan. De Schoolstraat was gedacht als een pure winkelstraat met een breedte van veertien meter. Langs de rondlopende Duinrellweg naast de Dorpskerk zouden nieuwe woningen moeten komen. Omstreeks 1965 was menigeen echter ervan doordrongen dat het verkeer de spoor met dit plan was gevolgd. Typerend voor de verandering in het denken was, dat de term 'uitbreidingsplan' plaats maakte voor 'be stemmingsplan'. In 1978 werd het nieuwe centrumplan aangenomen door de gemeenteraad, dat gefaseerd wordt uitgevoerd. De bestaande situatie zal zoveel mogelijk blijven bestaan. Wel is het aanleggen van het parkeerterrein achter de Langstraat ten koste gegaan van enkele besloten hoekjes. Verstarring Een bestemmingsplan regelt niet in detail de verkeersbestemming van de verschillende straten en pleinen. Dit zou tot een te grote verstarring leiden. Het verplaatsen van bepaalde bedrijven houdt hiermee ook ver band. Vooral wanneer vrachtverkeer in het geding is, wordt verplaat sing als zeer wenselijk ervaren door het gemeentebestuur. Om toch nog enige variatie in het dorpsgebied te houden, laat het huidige plan vol doende ruimte voor een beperkt aantal bedreven en werkplaatsen. De bouw van het Sophiekehuis wordt nu door velen als een planologi sche slechte zaak beschouwd. Het beheerst de noordelijke entree van de gemeente en belemmert het zicht op het open gebied van de Berkhei en Nieuw-Rijksdorp. Nu het er staat wordt enige uitbreiding toch niet uitgesloten. In dit geval zou het gaan om hoogbouw aan de Van Zuijlen van Nijeveltstraat en laagbouw aan de kant van het Berkheiveld. Deze uitbreiding is vanwege de grote behoefte aan b^jaardenhuisvesting zo dicht mogelijk bij een verzorgingstehuis. De toekomst van de strook tussen de Berkheistraat en de Schoolstraat is nu in discussie bij de gemeente. De manege is wegbestemd en Nieuw- Rijksdorp blijft misschien behouden. Wel zullen in dit gebied enkele tientallen kleine woningen worden gebouwd. Wanneer het eenmaal zover is, zal de dinsdagmarkt ongetwijfeld van de straat naar het naast gelegen veld verhuizen. Het verkeer zal dan onbelemmerd kunnen cir culeren. Het Dorpsplein zou dan autovrij kunnen worden. Passages Het verlevendigen van de Schoolstraat en de Achterweg door een sterke winkelbezetting is een achterhaalde zaak. Door een architect worden nu schetsplannen uitgewerkt voor kleine woningen die passen bij de overgebleven bouwwijze. Verwacht wordt, dat versterking van de woonfunctie vlak naast de winkelkern op een aanvaardbare wyze voor de verlevendiging van het gehele centrum kan zorgen. De architect is ook bezig met een invulling van de Luifelbaan, tegenover de winkels. De Gang zal in de huidige vorm behouden blijven. Wanneer het laatste bedrijf vertrokken is, zullen de voormalige woningen en schuren een woonfunctie krijgen. Het verkeer zal jn de Gang niet toegelaten wor den, met als mogelijke uitzondering de fietsers. De auto's van de bewo ners kunnen eventueel via het parkeergebied Kloosterland de Kerk straat bereiken. Hetzelfde parkeerterrein zal in belangrijke mate gaan bijdragen tot een toenemend bezoek aan de Langstraat-noord. Een tweetal winkelpassages zal de verbinding tussen beide vormen. Het is ook dit deel van de Langstraat dat onder bescherming staat van de wet (monumentenzorg). Voorzover er al wordt verbouwd, moet aan strenge eisen ten aanzien van de geveluitvoering en de dakvorm worden vol daan. De grote zorg om het oude karakter blijkt ook uit het feit dat het bestemmingsplan nauwkeurig aangeeft dat de oude poortjes tussen de panden open moeten blijven. Sommige zakenmensen aldaar willen lie ver de poortjes gebruiken voor uitbreiding. De situatie in de Van Hogendorpstraat is, mede door het loslaten van het Komplan, nog niet afgerond. Er is voorzien in woningbouw op een deel van de parkeerruimte en er is op de hoek van het Tuinpad nog plaats voor een winkel met bovenwoning. De gemeente heeft dit perceel al eens te koop aangeboden, maar er kwamen geen gegadigden. Ook kun nen er eventueel nog enkele huizen komen nabij het Domineeslaantje. Het Tuinpad zal nauwelijks worden gewijzigd, al wil de gemeenteraad wel een deel ervan verbreden. Dat is een van de punten waar tegen nog een bezwaarschrift loopt, daar de bewoners geen afstand willen doen van hun voortuintje. In totaal zijn er vijf bezwaarschriften nog in be handeling De toestand in de omgeving van het parkeerterrein de Hoek kan zich ook- nog wijzigen. Volgens het centrumplan moet de doorbraak in de be bouwing van de Langstraat beperkt worden tot vier meter en komen er winkels tot aan de hoek van de Molenstraat. Verder is er gedacht aan een verkeersuitrit vanaf de hoek richting Molenplein, vlak naast de Korenmolen. De panden Achterweg 36, Tuinpad 13 en Langstraat 78-80 worden afgebroken. WIM OLYSLAGERS Felle kritiek Leiderdorpse raad op college LEIDERDORP - Veel kri tiek was er gisteravond op de aanpak in de afgelopen weken door B en W van de problemen rond de ad viesgroep sociaal-culture le planning. "Een blamage voor het gemeentebe stuur", zo zei het PPR- raadslid Mommaas. De meeste andere fracties zei den hetzelfde, soms in wat voorzichtigere bewoor dingen. Wethouder Verdier, die zijn collega Gehner verving (zy is op vakan- tie), gaf toe dat er de laatste tijd spanningen hebben bestaan tus sen de adviesgroep en B en W. "Er is intensief over de proble men gesproken en we hopen dat de zaak nu weer in het goede spoor is gebracht", zo zei hij. De raad nam met die mededeling Burgerlijke stand LEIDEN - Geboren Jacob zv. M. van Weizen en A.M. Vendel; Thomas Jan zv. P.A. Stam en A.P. Thomas; Carlo Engel- bertus Johannes Petrus zv. E.A.M. Oost- dam en C.E. Niessen; Melisse dv. J. Noé en J.M. Verrijt; Paulus Benjamin zv. A.F.J. van Raan en P.M. Wilke; Anne Ja- cob Hendrik zv. A.J. Alkema en C.E. Leibbrand; Maria Elizabeth Christiana dv. E.C. van der Poel en E.M. Zwanen burg; Kenneth Samuel Lincoln zv. B.L.H. Morsink en M.I. Pattiapon; Anna Frances Acushla dv. A. Peacock en F.K. Lynch; Alexandra Johanna Wilhelmina dv. H.J.W. Akerboom en M.H. Riebeek; Comelis Simon Jacobus zv. A.H.M. van der Hulst en G.C.M. van Egmond; Peter zv. C. Messemaker en J.J. Boezaard; Ed win zv M Hageman en M.J. Bek; Jim my zv. R.W. van 't Hoen en M. Hansen; Martinus Maarten zv. M. van Duijn en P. Koopman; Anton Johannes zv. G.A. van den Berg en A.J. Koolhof; Saskia dv. M. Cupido en M. Westrik; Arno Benjamin zv. A.H.A.M. van haarlem en J.M.C. Kromhout; Debora dv. C. Kortenoeven en K. van der Waal; Maryke dv. H.J.A. Driessen en J. van der Zwart; Mees Eli sabeth dv. F. Duijfjes en G.G.J. Veile- koop; Grietje Cornelia dv. J.M.J. Her mans en H. Weidijk; Jan zv. J.J. Visser en E. Hiemenz; Aynur dv. M. Ózedmir en S. Akkaya; Bob zv. J. van Es en D.J.E. van Vliet; Jacobus Gerardus zv. J. Schreuder en M. de Haas; Diane Jo hanna dv. G.P.A. Walraven en J.P.M. van Velthoven; Dennis zv. G.J. Junge- rius en M.G.M van Schie; Thu dv. T Phan Van en M. Tran; Danielle dv. E. Zonderwijk en M. de Best; Maaike dv. R.W. van der Kraan en M.J. Vreeken; Raymond Jacob zv. B.L. Burley en A. Guijt; René Adriaan zv. A. Spaander- Ronald Edward zv. J.A.R. Keus i Broekhuysen; Danielle dv. R. de Boer en J. Snatersen; Ian Bernardo zv. H.J. Luyk en R. Molina; Alexandra Wilhel- mina dv. J P. Bijvoet en M.W.A. Kralt; Raad stemt in met lift voor gehandicapten naast bordes gemeentehuis WASSENAAR - Zonder veel en thousiasme stemde de gemeen teraad in Wassenaar gisteren in met het aanbrengen van een hef plateau aan het bordes van het gemeentehuis. Dit moet dienen om tot een betere toegankelijk heid voor gehandicapten te ko- Alleen PvdA-raadslid Greep hield tot het einde zijn bezwaar staan de, dat deze voorziening voor ge handicapten ontoereikend is en daarom beter kan worden aange houden. Cocheret de la Moriniè- re (WD) had ook zijn bedenkin gen, maar stemde tenslotte voor het voorstel van het college. Speelman (CDA) zei veel waarde te hechten aan de voorbeeldwer king van dit besluit waarmee ruim vijftigduizend gulden is ge moeid. In het voorstel van burgemeester ert wethouders valt te lezen dat de voorbereiding veel voeten in de aarde heeft gehad. "Een deel van het college is van mening dat het een onvoldoende oplossing is en minder urgent nu er een nieuw gemeentekantoor komt." Wethouder Van der Klaauw (CDA) zei blij te zijn met de steun in de gemeenteraad, nadat de be handeling in besloten zitting door raadscommissies veel tijd had gevergd. Greep (PvdA) wenste duidelijk heid over de standpuntbepaling binnen het college maar kreeg van burgemeester Staab geen ruimte. Deze verweet de PvdA- fractieleider een poging om in deze zaak tweedracht te zaaien. "De wens van goed toegankelij ke openbare gebouwen onder schreven we allemaal, maar er zijn twijfels rond de financiering van verreikende voorzieningen voor gehandicapten. En verder moet u niet te veel suggereren." geen genoegen. Alle fracties ver weten B en W dat zij als raad niet op de hoogte waren gehouden van de situatie. "Over de werk- Ijsberg wijze zijn zoveel publicaties ver schenen, dat er op dit moment toch wel wat vragen over de werkwijze zijn", zo begon de WD'ster Huigen. "Het verbaast ons dat er in dit stadium zoveel aandacht wordt besteed aan de politieke verantwoordelijkheid. Is het zoeken van een vlag voor de lading om het plan en pro gramma door de raad te lood- Veel feller was het PPR-raadslid Mommaas, die vooral kritiek had op de geheimzinnigheid van de afgelopen weken. "De wijze van presentatie is ver beneden peil. Het is een blamage voor het ge meentebestuur dat openheid hoog in zijn vaandel heeft staan. Dit geklungel heeft ons de afge lopen weken geïrriteerd", zo ver telde hy. De PvdA'er sloot zich bij zijn kritiek aan. Mommaas stelde verder een reeks vragen naar aanleiding van de brief van B en W naar de advies groep sociaal-culturele planning. Hij vond namelijk dat de raad veel te weinig informatie had ge kregen de laatste tijd. De vragen werden gisteravond niet beant- Ook CDA-fractieleider Den Boeft was niet gelukkig met de huidige situatie. "Er is een onbevredi gend gebeuren aan de gang ge weest", zo stelde hij vast. "Het college moet goed begrijpen dat wat je zo hoort een dreigende zaak is voor een raadslid. Hope lijk gaat de deksel wat verder open". Den Boeft vermoedde dat wat tot nu toe naar buiten is ge komen slechts "een topje van de ijsberg" was. "Hoe heeft het in godsnaam zover kunnen ko- Wethouder Verdier moest het ant woord op de vele vragen van de raad schuldig blijven. "Ik heb er wel een mening over, maar het is beter dat wethouder Gehner u dat zelf vertelt", zo zei hij. Hij zei wel dat het college "geleerd heeft van wat er is gebeurd". De fracties waren overigens wel te vreden over de benoeming van de nieuwe voorzitter van de ad viesgroep, gemeentesecretaris Willems. Hij moet er nu voor zor gen dat het vierjarenplan en het programma voor de sociaal-cul turele activiteiten volgend jaar maart klaar is. In Leiderdorpse raad LEIDERDORP - De gemeenteraad van Leiderdorp doet geen uitspraak over kernwapens. Een CDA-motie, waar in de verontrusting van de Leiderdorpse bevolking over de kernwapenwedloop wordt uitgesproken, werd ver worpen. De PPR en de PvdA vonden de motie "weinig tot nietszeggend". De stemmen staakten (acht voor en acht tegen) bij een motie van de PvdA. In die motie werd plaat sing op en vervoer over Leider dorps grondgebied van kernwa pens afgewezen. Ook werd me dewerking aan atoomschuilkel ders en het betrekken van de ge volgen van een kernoorlog ("je kan je daar niet tegen bescher men") uitgesloten. De kernvraag tijdens de discussie was: Is een gemeenteraad be voegd dit soort uitspraken te doen? De WD en een deel van het CDA vonden van niet. De WD stemde tegen elke motie. Het CDA kwam met een eigen motie waarin alleen de veront rusting werd uitgesproken. Wet houder Bezemer (PvdA) over de CDA-motie: "Die verontrusting is allang bekend in Den Haag. Die vierhonderduizend mensen in Amsterdam zijn niet onopge merkt voorbij gegaan. Wij moe ten hier een daad stellen. Ik ben het met het CDA eens dat we weinig macht hebben om zoiets te doen. Maar het is belangrijk dat we dat kleine beetje macht nu gebruiken De PvdA-fractie- leider De Water: "Deze wapens zyn zo vernietigend dat er geen reden is om te praten over of je als gemeenteraad nu wel of niet een dergelijke uitspraak mag doen". Het nut van een dergelij ke uitspraak lijkt niet erg groot, maar is het wel, zo stelde De Wa ter. "Eén korrel zand is weinig. Vele korrels zand kunnen een dijk vormen tegen kernwapens". De CDA-fractieleider Den Boeft vond de motie van de PvdA ech ter onaanvaardbaar. Hij stelde dat de motie pleitte voor eenzij dige ontwapening. Den Boeft meende dat als je in Leiderdorp geen kernwapens wil, je ze ook niet in andere steden wil. En dat is volgens hem eenzijdige ontwa pening. Drie leden van de CDA- fractie waren het daarmee eens. Wethouder Meerburg (één van de "dissidenten" van het CDA) zag het al aankomen. "We moeten al le haarkloverijen naar achter schuiven en gewoon uitspreken dat als het aan ons ligt wtf geen medewerking verlenen aan plaatsing of vervoer van kernwa pens. Ik ben bang dat er anders helemaal geen uitspraak komt", zo zei hij. Even later bleek hij ge lijk te hebben. De motie van het CDA werd verworpen (zes voor, tien tegen) en de stemmen staak ten bij de motie van de PvdA. In de volgende raadsvergadering moet er dan opnieuw worden ge stemd en dan wordt ook die mo tie verworpen. De WD-wethou- der Gehner is dan terug en wet houder Bezemer (PvdA) is er dan niet. Met negen stemmen tegen en zeven voor wordt de motie dan verworpen. CDA beledigd LEIDERDORP - CDA-fractie leider Den Boeft is gister avond boos weggelopen uit de Leiderdorpse raadsverga dering. Hij maakte zich ver schrikkelijk kwaad, omdat B en W geen mededelingen deden over hoe Muzenhof beheerd gaat worden. Die mededelingen had hij nu al zo'n zes weken geleden ge vraagd en wethouder Geh ner, die niet aanwezig was, had beloofd ze gisteravond te doen. "Ik vind dit schokkend", zo reageerde Den Boeft toen hij een negatief antwoord (van burgemeester Van der Have) kreeg op zijn vraag of hij nog mededelingen kon ver wachten. "Dit is een beledi ging aan het adres van mijn fractie". Burgemeester Van der Have, die duidelijk met het geval in z'n maag zat, probeerde de zaak nog te sussen. Hij zei dat het niet meer mogelijk was geweest de mededelin gen rond te krijgen voor de raadsvergadering. Het lag vooral aan de afwezigheid van wethouder Gehner. WD-fractieleider Stuiven- berg nam zijn wethouder echter gelijk in bescher ming. "Ze is afgelopen zater dag pas weggegaan", zo zei hij. Voor Den Boeft was toen de maat vol. "Niet alleen bij de sociaal-culturele planning, maar ook bij de culturele planning is het in het college een rommeltje". Met veel misbaar verliet hij de verga dering. Achternagesneld door zijn partijgenoot, wet houder Verdier, die hem na enige tijd weer in de zaal te rug begeleidde. DINSDAG Leiden - Kijkhuis. Vrouwenkerkkoor- straat 17. film The Roaring Twenties van Raoul Walsh. 20 en 22.15 uur. K&O-gebouw - film The Big Sleep r Humphrey Bogart. Vikingzaal Hotel Nieuw Minerva - Vrou- wensteeg 11, openbare voordracht ge houden door het Theosofisch Genoot schap over het onderwerp 'De wet der gevolgen en de vrije wil', 20 uur. 't Parlement - Nieuwe Rijn 52, openbare lezing van het Rozekruisers Genoot schap 'Voorbereiding op Transfigura tie'. 20 uur. Kapelzaal K&O-gebouw - Oude Vest 45. kinderfilm 'Mystery ijshockey puck', woe om 14.30 uur; voor kinderen vanaf 8 jaar. Stadhuis - werkgroep Vreewijk, wi Werklozen Advies Centrum - Breestraat 19. ma t/m vr van 10-12 uur. tel. 122000. NVSH bibliotheek - Rapenburg 48. NVSH informatiecentrum, geopend op werkdagen van 14-16 uur en dins va" 21 uur. Stats jongerencentrum - Haarlemmer straat 73, Nederlandse les voor buiten landse jongeren, 19-20.30 uur; aanslui tend soos, muziek of film; woe so< sport. 15-17 uur. Jongeren Advies Centrum - Caecilia- straat 67. ma t/m vr van 16-22 uur, tel. 126052. Algemene Reclasserings Vereniging - Rijnsburgerweg 167, tel. 156440. Bereik baar op werkdagen van 9-17 uur, voor hulp en informatie aan meerderjarigen (vanaf 18 jaar), die door problemen in conflict zijn of dreigen te komen met politie en/of justitie. Vrouwenhuis - Hooigracht 79, café avond, 21-1 uur. Lezing Baha'i's - Buizerdhorst 17, tel. 213490. Buurtwinkel - Haarlemmerstraat 73b, tel. 125736, Werklozen Belangen Vereni ging Leiden adviesbureau, woe van 10- 12 uur. Leiderdorp - Gemeentehuis, school raad, 20 uur. Voorschoten - Poppentheater Wellus Nietus, Churchillweg, woe 14.30 uur. WOENSDAG Stadhuis - raadscommissie financiën, maatschappelijke aangelegenheden en volksgezondheid, 20 uur. Stadhuis - raadscommissie ruimtelijk ordening, openbare werken en verkeer, do 16 uur. Museum De Lakenhal - deelcommissie De Lakenhal, do 16 uur. The Jam - 2e Binnenvestgracht, optre den de groep EVE. 21.30 uur. Rapenburg 100 - Film 'De man van Ij zer'. van de de Poolse regisseur Andrzej Waida. 21.30 uur. APOTHEKEN Leiden - de avond, nacht en zondags dienst van de apotheken in de regio Lei den, wordt waargenomen van vr 4 tot 11 dec door: Apotheek Reyst, Steenstraat 35, tel. 120136; apotheek Voorschoten, Leidseweg 66, tel. 01717-2525. WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604, tel. ten zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. - gezond heidscentrum, Berkenkade, Leider dorp, tel. 410131, spreekuur i van 14-1c -- Oegstge 154500. Voorschoten - gezondheidscentrum, v.d. Waalslaan, tel. 4641. LEIDERDORP - Het energiebedrijf Rijnland moet de winst over 1980 gewoon uitkeren. Eventuele verliezen moeten weggewerkt worden door bezuinigigen en door de reserves van het bedrijf aan te spreken. Dat stelde de CDA'er Roest gisteravond in de raadsvergadering. De WD'er Scheffer was het met hem eens. Roest vind het niet-uitkeren van de winst geen "behoorlijk bestuur". Het is onzin om nu al winsten te reserveren voor te verwachten verliezen, zo stlde hij. Het energiebedrijf moet gewoon kostendekkend werken. Wethouder Bezemer (tevens lid van het college van beheer van het ener giebedrijf) verklaarde dat de statuten van Rijnland eisen dat winsten worden uitgekeerd. "Het is een rare zaak als je winst gaat uitkeren terwijl je weet dat je verlies gaat leiden", zo meende hij. Als de winst toch wordt uitgekeerd moeten de gemeente later het verlies aanzuive ren, zo waarschuwde hij. WASSENAAR - De voormalige boerenwoning Schoolstraat 29 in Wassenaar (rechts op de foto) zal worden opgeknapt. Volgens burgemeester en wethouders speelt dit huis een grote rol in de karakteris tiek van deze straat. Zij wil len dan ook 345.000 gulden beschikbaar stellen voor een grote opknapbeurt. De raadscommissie voor tech nische diensten nam het voorstel echter niet voet stoots over. Sommige leden wensen een globale schets voor de gehele straat alvo rens over dit pand te beslis sen, anderen willen absolute zekerheid omtrent rijkssubsi die. LEIDSCH S& DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave: Uitgeversmaatschappij lakte* Dagblad B V Gaan krant ontvangen: tal. 071-123143 tussen 16.00-19.30 uur (nabazotglng na 19.30 uur); zaterdag van 16.30-18.00 um*. Abonnementsgelden bij vooruitbetaling te voldoen. B4| automatische overschrijving geen abonnementsgelden uftskiitend giro 3203571 tv.n. Dam late Holding B te Haarlem. Kwartaalabonnement 57,35 Per poet 7930 Jaarabonnement 217,90 per post 307.30 Loase nummers 0.80 Directie: G. Koopman Hoofdredacteur A A. M. Schuurman# Adjunct-hoofdredacteur: Ptv. Alg redactiechef J. M. J Post Rubriekchefs J. Kroon (stad) J P M. van der Meer (regio) W Wirtz (binnen landt J. Ruygrok-Hoogeveen (buitenland) A. A. van Brussel (sociale economie) P. J de Tombe (•port) P. C. Roster (radio en televisie, kunst) W. C. H. Schrama (nieuwsdienst en feature) S J de Groot (feestelijk leven) AAngeskMen bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o.a. In: Bonn. Brussel. Londen. Parijs, Washington. Cairo. 071-140151 H Sondert 071-t55854 H v d Poat 071-766251 O. Hoenson 071-170484* J. C. van Kuilenburg 071-767549 Bijkantoor Katwijk aan Zee 2225 BL - Badstrast 9 2220 AD -Postbus 164 Tslsfoon 01718-16151 Redactie Katwijk A. Brandenburg tel 01718-12383 privé 071-133895

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 2