LEIDSCH DAGBLAD Tarieven worden verhoogd Fokker wacht met nieuw toestel Kapers nog met vier vliegtuigen onderweg Bestuur FC Utrecht treedt af na fraude I Van Dijk weer in opspraak Kabinet eens over bezuiniging van miljard gulden Weer ontruiming van Gronings kraakpand DINSDAG 8 DECEMBER 1981 OPGERICHT 1 MAART 1860 36648 Drecteur G Koopman Hoofdredacteur AAM Schuurmans AcJj -hoofdredacteur R 0 Paauw DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN DEN HAAG (GPD) - Minister Van Dijk heeft toen hij werd aange zocht voor de post ontwikke lingssamenwerking in het twee de kabinet-Van Agt tegenover de informateurs Van Thijn en Cre- mers en tegenover Van Agt dui delijk te kennen gegeven dat hij tegen een eenzijdige Nederland se olieboycot tegen Zuid-Afrika is. Hij hóeft echter niet verklaard af te zullen treden wanneer rege ring en Tweede Kamer zo'n een zijdige boycot zouden afkondi gen. Een dergelijk voorbehoud is uitdrukkelijk niet gemaakt. Dat verklaarde vanmorgen de woordvoerder van het ministerie van ontwikkelingssamenwer king desgevraagd naar aanlei ding van een artikel van Van Dijk in het voormalige CHU-blad De Nederlander 4 november 1980. Van Dijk wijst daarin een eenzijdige Nederlandse boycot om verschillende redenen fel van de hand. Nederlandse sancties zouden niet effectief zijn waar het hulp aan de slachtoffers van de apartheidspolitiek betreft, de Nederlandse betrouwbaarheid bij andere handelspartners scha den en bovendien zou Nederland kunnen rekenen op Zuidafri- kaanse tegenmaatregelen. Ten slotte wijst Van Dijk op de Ne derlandse investeringen in Zuid- Afrika en de tienduizenden Ne derlanders die er wonen en werken en mogelijk nadeel van Nederlandse sancties zouden on dervinden. In het regeerakkoord en het CDA- verkiezingsprogram wordt de mogelijkheid van eenzijdige Ne derlandse economische maatre gelen tegen Zuid-Afrika nadruk kelijk opengelaten, ook al wor den gezamenlijk met andere (westerse) landen te nemen sanc ties meer wenselijk geacht. In de regeringsverklaring van het ka- j binet-Van Agt is de instelling van een interdepartementale stuurgroep aangekondigd die moet onderzoeken hoe Neder land het meest effectief kan mee doen aan de bestaande (vrijwilli- ge) VN-olieboycot. Nog geen vraag naar MDF-100 SCHIPHOL (GPD) - Het uitblijven van orders heeft Fokker en McDonnell Douglas genood zaakt de produktie van de MDF- 100, hun nieuwe passagiersvlieg tuig, ten minste drie maanden uit te stellen. Aldus heeft een woordvoerder van Fokker mee gedeeld. Aanvankelijk was erop gerekend dat deze maand kon worden beslist. De mogelijk be langrijkste eerste koper, Delta Airlines in de VS, heeft om ver scheidene redenen de aankoop uitgesteld. Delta heeft niet alleen op bedrijfse conomische gronden tot uitstel van aankoop besloten, ook om de handen vrij te houden in het zicht van soortgelijke vliegtui gen van andere bouwers. Daar toe behoort de A-320 van de voornamelijk Frans-Duitse Air bus Industrie in Toulouse. Delta, maar ook United Airlines en andere Amerikaanse luchtvaart maatschappijen, hebben in feite dringend nieuwe vliegtuigen no- Maar door de economische crisis in de VS en daardoor het achter blijven van vervoer, de verliezen die in de luchtvaart worden gele den, de schade die zij hebben on dervonden door de staking van verkeersleiders in augustus en de hoge rentestand van dit mo ment, ontbreken voldoende mo gelijkheden om geld aan te trek ken voor de aanschaffing van vliegtuigen. Fokker en McDonnell Douglas be schouwen Delta als een potentie- Ie klant om het project van de grond te krijgen, maar volgens Fokker wordt niet op Delta al leen gerekend. De ideale situatie zou zijn indien vier of vijf maat schappijen ongeveer gelijktijdig circa 75 vliegtuigen zouden be stellen. Fokker en Douglas zoe ken zulke zgn. launching custo mers ook in Europa en het Verre Oosten. In Europa wordt hier voor naar de KLM gekeken. Voor verkoop in het Verre Oosten is Japanse deelneming in het project voor beide bouwers van groot belang, maar de Japanners hebben nog steeds niet beslist. Kort geleden werd vanuit Japan bekend dat zij het meest voelden voor samenwerking met Fokker en Douglas, maar volgens Fok ker gaat deze maand opnieuw een Japanse delegatie naar de VS om zowel met Douglas als Boeing besprekingen te voeren. 18 PAGINA'S DEN HAAG (GPD) - Het kabinet heeft overeenstemming bereikt over de invulling van het grootste gedeelte van de 1063 miljoen gulden aan bezuinigingen, die in de bijgestelde Miljoenennota voor 1982 waren aangekon digd. Voor een deel heeft het kabinet dit geld gevonden via verhoging van diverse tarieven. Zo worden de tarieven verhoogd van de briefpost, de telecommunica tie (telefoon, telex), de girodienst, het testamentenregister, de politie bodes, griffierechten, het schoolgeld, de pachtprijzen, de kosten van belastinginning en de kadastrale heffingen. Deze verhogingen moe ten - met nog enkele andere inkomstenverhogingen - volgend jaar 300 miljoen meer in de schatkist brengen. Daar staan bezuinigingen tot een bedrag van ruim 700 miljoen gulden tegenover. Over 135 miljoen daarvan is nog geen overeenstemming bereikt. Sylyia Kristel "toe aan 2de carrière" PAGINA 5 "Klanten Uniser zijn ook schuldig" Poolse regering beschuldigt bond PAGINA II ORANJESTAD - Een van de drie Venezolaanse vliegtuigen tijdens een tussenlandirig op Aruba, waar ook werd getankt. Hier werden 21 van de 82 passagiers vrijgelaten. Vervolgens vlogen de toestellen in gesloten formatie naar de Colombiaanse haven stad Barranquilla, waar in ruil voor brandstof, voedsel en medi cijnen 77 bejaarden, vrouwen en kinderen werden achtergelaten. PANAMA (GPD,AFP,DPA- REUTER) - Vrijwel tege lijkertijd zijn gisteren vier vliegtuigen gekaapt. In Venezuela gebeurde dat met drie vliegtuigen kort nadat ze waren opgeste- Baby overleden na inslikken kaliunitabletten ZAANDAM (GPD) De 14 maan den oude Cihad Topker is zon dagavond na het inslikken van tien kaliumtabletten in het kin derziekenhuis te Utrecht overle den. Het jongetje had 's middags kans gezien in de ouderlijke woning in Zaandam de voor zijn vader be stemde kaliumtabletten - die een zoutverhogende werking hebben - te bemachtigen en op te eten. Hulp in het Zaandamse ziekenhuis en later in Utrecht mocht niet meer baten. gen met binnenlandse be stemmingen. Boven Italië werd gisteravond een Boeing 737 van de Libi sche luchtvaartmaat schappij "Libian Arab Airways" op weg naar Frankrijk gekaapt. Twee van de in Venezula gekaapte toestellen van het type DC-9 landden vanochtend in Panama. Eerder hadden de toestellen der zware bewaking op het vlieg veld van de Hondurese hoofd stad Tegucigalpa en op een vlieg veld op het eiland Arba gestaan De derde machine, een Boeing Koud Half tot zwaar bewolkt en enkele sneeuwbuien, vooral in de kustprovin cies. Minimumtemperatuur van 1 graad in Zeeland tot min 5 graden in Groningen. Middagtemperatuur om het vriespunt, maar aan zee enkele graden boven nul. Meest matige wind, draaiend van noord naar west. 9 december 1981 Geen harde knallers DEN HAAG (ANP) - Staatsse cretaris Lambers-Hacque- bard (milieuhygiëne) heeft de vuurwerkhandel ge vraagd om voor de komende jaarwisseling geen spullen te verkopen die meer geluid maken dan 150 decibel. Zij loopt daarmee vooruit op het vorige week afgekondig de verbod op hard-knallend vuurwerk, dat pas het ko mende jaar van kracht zal worden. Secretaris Hoekestein van de Federatie Vuurwerkhandel zegt dat de vuurwerkhandel positief zal reageren. Er zal waarschijnlijk alleen nog wat oude voorraad hard- knallend vuurwerk worden verkocht. De gemeenten is gevraagd de verkoop en het afsteken van vuurwerk alleen de laatste twee dagen van het jaar toe te staan. 727 landde de afgelopen nacht op het vliegveld van Guatemala Stad Het Libische lijntoestel kwam na landingen in Beiroet en Athene vanmiddag op het vliegveld Ciampino bij Rome terecht. Die landing was eerder in de ochtend al aangekondigd, wat op het Ita liaanse vliegveld tot de nodige paniektoestanden leidde. Vrijgelaten passagiers in Honduras verklaarden dat ze bijna 22 uur onder dreiging van het opblazen van de toestellen hadden ge leefd. De kapers waren volgens verklaringen in het bezit van ma chinegeweren en handgranaten. Over zowel de identiteit van de ka pers van de in Venezuela gekaap te vliegtuigen als hun eisen be staat nog onduidelijkheid. Aan vankelijk werd aangenomen dat het Portoricanen waren, die strij den voor volledige onafhanke lijkheid van de Verenigde Sta ten. Later echter kwamen er be richten als zou het gaan om de vorig jaar in Venezuela opgesta ne Revolutionaire Rode Vlag Be- weging. De kapers, die bij het begin van hun actie meer dan 250 mensen in hun macht hadden, een aantal dat inmiddels door tussentijdse vrijlatingen is verminderd tot ruim 200, zouden onder meer de vrijlating eisen van 20 politieke gevangenen in Venezuela en stopzetting van de 100 miljoen dollar overschrijdende economi sche hulp van het Venezolaanse bewind aan de junta in El Salva dor. De kapers van het Libische toestel eisen van Libië de vrijlating van Imam Moussa Sadr, de geestelij ke leider van de Sjiietische ge meenschap in Libanon. Moussa Sadr verdween in augustus 1978 toen hij een bezoek aan Libië bracht. Nieuw-Nieuw In de sleuteltjes-rubriek U weet dat u als klant van het Leidsch/Alphens Dagblad verschil lend mogelijkheden heeft om uw advertentie zo goed mogelijk te Bij de Sleuteltjes is daar ook veran dering in gekomen. U kunt nu plaatsen met VIGNET. Voor de detaillist een nieuwe moge lijkheid van adverteren. Bel voor in lichtingen 071-143545. Tijdens het debat over de rege ringsverklaring kwam uit de op positie kritiek op het feit dat wel voor ruim anderhalf miljard aan nieuwe uitgaven was ingevuld, maar dat niet was aangegeven hoe er precies tot een bedrag van 1063 miljoen zou worden bezui nigd. Toen was nog slechts de verdeling over de departemen ten bekend. Uit een vanochtend door minister Van der Stee (financiën) aan de Tweede Kamer gestuurd over zicht blijkt dat nu het grootste deel van de bezuinigingen is in gevuld. Ongeveer 30 procent van de ombuigingen wordt gevon den via tariefsverhogingen. Een deel van het bedrag wordt ge vonden door verhoging van de inkomsten. Zo worden de inkomsten van de PTT verhoogd met 180 miljoen door onder meer verhoging van de posttarieven (115 miljoen), de telecommunicatietarieven (20 miljoen) en enkele tarieven van de girodienst (10 miljoen). Bo vendien wordt op de begroting van verkeer en waterstaat, waar onder de PTT valt, 38 miljoen be zuinigd op de „natte waterstaat", mag de Rijksdienst voor de IJs- selmeerpolders 20 miljoen min der gebruiken voor de afwerking van woonkernen en worden en kele andere uitgaven met 35 mil joen verlaagd. Maar over een be zuiniging van 70 miljoen gulden op verkeer en waterstaat is men het nog niet eens. Een andere grote bezuiniger is het ministerie van onderwijs en we tenschappen. waar gezocht is naar 180 miljoen gulden. Dat be drag is gevonden door verlaging van de rijksbijdrage aan de aca demische ziekenhuizen met 50 miljoen gulden. In ruil daarvoor mogen die ziekenhuizen hun ta rieven verhogen. Door beper-» king van de prijscompensatie op materiële uitgaven bezuingt on derwijs nog eens 54 miljoen. Ver scherping van de controle op de leerlingenaantallen en verminde ring van de uitgaven ten behoeve van werkende jongeren leveren onderwijs 30 miljoen op. De rest van de bezuinigingen wordt ge vonden via kleinere posten. De departementen van binnen landse zaken en van economi sche zaken leveren resp. 93 mil joen en meer dan 80 miljoen gul den in. EG wil invoer van het staal beperken PAGINA IS UTRECHT (GPD) - Het bestuur van FC Utrecht is sinds gisteren demissionair. De zeven leden van het Utrechtse voetbalcollege kwamen na de ontdekking van fraude tot een eensluidend standpunt: terugtreden en de lo pende zaken afhandelen. Eerder besloot het bestuur van FC Utrecht surséance (uitstel) van betaling aan te vragen. Voorzit ter Kees Werkhoven heeft dit m een vertrouwelijk gesprek aan de Utrechtse wethouder Pot meege deeld. Volgens manager Hessel- berth is over dit besluit nog geen contact geweest met de KNVB. De aanvraag zal vermoedelijk mor gen door de rechtbank worden behandeld. Besluiten zij surséan ce te verlenen dat zullen twee of meer bewindvoerders benoemd worden. Directeur Hesselberth zal de schuldeisers vandaag op de hoogte stellen van het besluit. Bij surséance van betaling bepaalt het bestuur betaald voetbal vol gens de KNVB-reglementen of en op welk tijdstip de licentie in getrokken wordt. De KNVB is niet van plan FC Utrecht onmid dellijk uit de competitie te zet ten. „Voor een goed verloop", zegt voorzitter Eric Vilé, „is het van belang dat FC Utrecht het einde van het seizoen haalt". Buiklanding SCHIPHOL (ANP) - Een Fokker F-27 Friendship van de NI^M is even na half twaalf, direct na de landing op Schiphol door het landingsgestel gezakt en op z'n buik op de baan beland. Geen van de 23 passagiers liep verwon dingen op. De Friendship was uit Bremen gekomen. LEIDSCH DAGBLAD GRONINGEN (ANP) - Ongeveer 150 man politie heeft vanochtend voor de tweede maal het voormalige hotel Hofman in Groningen ont ruimd. Daarbij werden ongeveer veertig krakers geboeid afgevoerd. In het zwaar gebarricadeerde pand bevonden zich naar schatting dertig tot veertig krakers. Gisterochtend werd het pand voor het eerst ontruimd. Die verliep erg rustig. Zeven krakers werden aangehouden. Daarna werd het pand weer ter beschikking van het Leger des Heils gesteld. Gisteravond ver schafte een groep krakers zich met geweld toegang tot het pand. Leger des Heilsfunctionarisen en daklozen die zaten te eten werden door gemaskerde krakers met stokken, kettingen en riemen het gebouw uit gejaagd. Voorbijgangers werden later bekogeld met zakjes verf. Het pand dat volgens de krakers al een jaar leegstaat is bestemd om een centrum voor daklozen te worden. Besprekingen daarover zijn nog gaande. Wilt u mij nu metéén noteren als abonnee Naam: Adres: Woonplaats: Gironr.: Tel S v p. bon ingevuld tn een open enveloppe tonder postzegel opsturen naar L eidsch Dagblad. A ntwoordnummer 10050. 2300 VB Leiden en de krant komt SNCL in da bus.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 1