1 ll 1 "Glück": matig stuk met sterke regie fm f Trijfel DINSDAG 8 DECEMBER 1981 Boeken Omdat ik weet dat u aan tradi ties hecht, zal ik ook dit jaar weer een balans opmaken van de al even traditionele verkiezing van „The Book of the Year", die de concurre rende Engelse zondagsbladen altijd in december op dezelf de zondag publiceren. De Ob server vroeg aan 34 van zijn literaire medewerkers welke drie boeken zij het afgelopen jaar het beste vonden, de Sun day Times vroeg hetzelfde aan 24 van zijn medewerkers. Met speciale toestemming van Her Majesty the Queen mag ik de uitkomsten van de ze verkiezing optellen en uit splitsen, en een lijstje van de winnaars maken. Beroemde schrijvers gaven weer hun keus, ik noem: Kingsley Amis, Beryl Bain- bridge, Arthur Koestier, Wil liam Golding, V. S. Naipaul, Paul Theroux en Salman Rushdie (van de Sunday Ti mes) en Anthony Burgess, Malcolm Muggeridge, Harold Pinter, Stephen Spender, Ma ry McCarthy. Ian McEwan, Graham Greene (van de Ob server). Van elk. kwaliteits zondagsblad zeven auteurs, ik mocht niemand voortrek ken van de koningin. Niet minder dan 9 van de 58 meninggevers werden door een of meer van de ander me ninggevers genoemd als schrijver van hun favoriete boeken in 1981: Salman Rush die, Paul Theroux, Victoria Glendinning, V. S. Naipaul, lan McEwan, John Carey, D. J. Enright, Edward Cranks- haw en Peter Porter, Van Sal man Rushdie is dat geen won der: hij won dit jaar de veel begeerde Booker Prize met Midnight's Children". Hij zelf noemde als een van zijn drie favoriete boeken The White Hotel" van D. M. Tho mas: „Een roman van een laaiende intellectuele verbeel dingskracht. Mijn tip voor de Booker Prize van dit jaar: en V Door Nico Scheepmaker - gelukkig voor mij - heb ik bijna gelijk gekregen". Over die formulering heeft hij een tijdje zitten dubben, ge loof dat maar! In totaal wer den 117 verschillende schrij vers genoemd, en 118 verschil lende boeken, - want van Wi nifred Gérin werden twee verschillende, historische boe ken aangeprezen! De ondub belzinnige winnaar werd overigens „The White Hotel" van D. M. Thomas, dat zijn 7 stemmen kreeg van William Golding, („Lord of the Flies"), Frederic Raphael („The Glit tering Prizes"), Salman Eushdie (Midnight's Child ren"), Harold Pinter („The Caretaker"), Margaret Drab ble („The Millstone"), A. Al varez („The Savage God") en Graham Greene („The heart of the Matter"). Met andere woorden: het waren bepaald niet de minkukels die voor „The White Hotel" (zojuist als „Het Witte Hotel" in de verta ling van Wim Dielemans ver schenen bij Van Holkema Warendorf) kozen! De tweede plaats met 5 stem men ging naar V. S. Nai- pauls's verslag over de islam .Among the Believers", en de derde en vierde plaats wer den met elk 4 stemmen ge deeld door Booker Prize-win- naar Rushdie met „Mid night's Children" en Paul Theroux met „The Mosquito Coast". Dan waren er nog acht boeken, die met 3 stem men schoot gingen: Humphrey Carpenter („W. H. Auden"), Maxine Hong Kingston („China Men"), Na- dine Gordimer July's Peop le"), Stevie Smith („Me again"), Victoria Glendin ning (,A Unicorn Among Lions"), Marcel Proust Re membrance of Things Past", nieuwe vertaling), John Ca rey (.John Donne: Mind, Life and Art") en Sylvia Plath („Collected Poems"). Als u de genoemde twaalf boe ken aanschaft, kunt u er ver zekerd van zijn dat u in 1982 elke maand een heel goed boek kunt lezen! Je krijgt ove rigens niet de indruk, dat die Engelse literatoren veel over de grens lezen, behalve Ame rikaans. De niet-angelsaksi- sche schrijvers zijn bovendien vertaald: Marcel Proust, Ita- lo Calvino („If on a Winter's Night a Traveller", uit het Italiaans), Eli Wiesel („Night", uit het Frans), Paul Celan („Poems" uit het Duits, Czeslaw Milosz („The Captive Mind", uit het Pools), Andrei Bely („Petersburg" uit het Russisch), Isak Dinesen („Let ters from Africa", uit het Deens), Milan Kundera („The Book of Laughter and Forget ting", uit het Tsjechisch), Ma- zisi Kunene Anthem of the Decades" uit het Zulu) - daar bijft het zo'n beetje bij. Bo vendien is daar veel oud werk onder. Opmerkelijk zijn dan toch weer de uit het Russisch vertaalde samizdat-werken: Eugenia Ginsburg („Within the Whirl wind, twee maal genoemd). Lev Kopelev („The Education of a True Believer"), Alexan der Zinoviev („The Yawning Heights"), Vladimir Voinovic („The Life and Adventures of Ivan Chonkin", en Benedic Erofeev Moscow Circles"). De Russische dissidenten-lite ratuur IS belangrijk, daar helpt geen moedertje Rusland SCHEVENINGEN - Toneelgroep Globe verkeert in de merkwaar dige positie dat zij een stuk brengt van een schrijver die haar niet sympathiek is, zelfs enigs zins onsympathiek. Maximilian Dauthendey (1867—1918) schreef romans, gedichten en toneel stukken waarin hij, in navolging van zijn idool Maeterlinck, ge voelens zichtbaar wilde maken, emoties en sferen wilde overdra gen op het publiek. Bij Dauthen dey echter "gaan de ervaringen en emoties niet veel dieper dan de huid. Zijn eigen huid boven dien". Dauthendey, aldus Globe, is een egocentrisch, oppervlak kig iemand, die in 6000 lyrisch- hysterisch geschreven bladzij den niet iets tot stand heeft ge bracht dat van enige literaire be tekenis is. Behalve het stuk "Glück" dat door Globe nu ge speeld wordt. In "Glück" behandelt Deuthendey de vier fasen van geluk van het paar Eva en Arnold. In fase 1 be kennen de twee elkaar hun lief de, in fase 2 zijn zij op de toppen van hun geluk, fase 3 tekent hun desillusie en fase 4 toont hen wanneer zij aanvaard hebben dat onstuimig geluk tenslotte over gaat in stil geluk. Geuren, kleu ren, geluiden en symbolen zijn in dit stuk in grote mate aanwezig. Paul Vermeulen Windsant heeft de voorstelling zeer dynamisch ge regisseerd: "Glück" bevat een aantal regietechnische vondsten die het stuk naar een hoger plan tillen. De clowneske kwaliteiten van Theu Boermans worden zeer goed uitgebuit in de eerste scè ne; in de derde scène wordt de stilte die tussen beide gelieven gevallen is ook visueel gemaakt doordat Arnold zijn gedachten niét uitspreekt, maar via een overhead-projector op de muur projecteert, en Eva (Liesbeth Coops) in feite een monoloog voert. In de vierde fase zitten Ar nold en Eva aan weerskanten van een televisietoestel waarop een brandend haardvuur zicht baar is. Beiden zijn oud en broos geworden, bewegen schuifelend door het vertrek en raken elkaar niet aan. Al deze dingen, en meer, zijn door Vermeulen Wind- Liesbeth Coops en Theu Boermans in "Glück". sant toegevoegd aan de tekst, waardoor een dubbelheid ont staat: Globe onderzoekt, evenals Dauthendey, het wezen van het geluk, maar laat tegelijkertijd zien hier niet te diep op in te kun nen gaan, geluk is ongrijpbaar, en zichzelf ook met een korreltje zout te nemen. De voorstelling wordt gespeeld in een uitvergrote poppenkast met één kamer, die in elke scène iets veranderd is wat betreft inrich ting en kleur. Tijdens de laatste proefvoorstelling onlangs in Scheveningen bleken de eerste en derde scène het sterkst door, in het ene geval, de uitbundige joligheid en, in het andere geval, de intense stilte. Scène vier kon, ondanks de fraaie vormgeving, geen indruk op mij maken, mo gelijk doordat het wéér van de stilte moest komen, die al zo goed was uitgebeeld in de derde scène. Maar aan een proefvoor stelling mag men niet te veel conclusies verbinden. Wanneer de voorstelling naar de Randstad komt (9 januari Rotterdam, 19 ja nuari Haarlem, 29 en 30 januari Utrecht) zal zij al een heel eind ingespeeld zijn. In Scheveningen was zij echter het aankijken al waard. JACQUELINE MAHIEU. LEIDEN - De pianist Frank Her man geeft morgenavond een concert in de Kapelzaal van K&O. Hij zal composities vertol ken van Mozart (Adagio KV 540), Schumann (Kreisleriana, opus 16), J.S. Bach (Preludium en Fu ga in gis) en Debussy (Etudes). Frank Herman, die is opgeleid door Theo van der Pas, Jan de Man en Geoffrey Madge, heeft na zijn studie recitals gegeven zo wel in Europese landen als in het Midden-Oosten. Het studentenmuziekgezelschap 'Sempre Crescendo' geeft van avond een concert in de Stadsge hoorzaal. Op het programma staan o.m. werken van Bach (3e Brandenburgs Concert), Bartok (Roemeense Volksdansen), Brahms (Liebeswalzer) en Schu bert (5e Symfonie). KLEINE VAART) Breehees 7 rede Benghazi, Breehelle 5 te Rotterdam, Dutch Faith 7 te Rotterdam. Dutch Glory 6 vn Rotterdam nr Tees, Dutch Mate 6 vn Rotterdam nr Zee, Dutch Sailor 7 te Rotterdam, Dutch Spirit 6 vn Rotterdam nr Tees, Mare Altum 7 te Rotterdam. Mare Bonum 7 vn Rotterdam nr. Sol- vend, Mare Liberum 6 te Rotterdam. Mare Magnum 5 te Rotterdam, Sylvia Epsilon 7 te Terneuzen verw. Sylvia Gamma 9 te Cork verw, Sylvia Omage 6 te Bordeaux, (GROTE VAART) Aclla 7 te Bangkok, Aldabi 7 te Libreville, Alhana 5 545 zzw Togo nr, Rotterdam, Alnati 5 120 wnw St. Pauls Rocks nr. Sa Roquc, Alphacca 6 v Maceino nr. Rio Granda, Aludra 5 40 wzw La Pallice nr La Palli- Amersfoort 5 360 n Cabo Verde nr. Leg horn, Amstclbrink 7 te Jebel Ali, Amstelburcht 5 360 w Azoren nr. Egyp- Amstelmeer 5 120 zo Rhodos nr. Con- Amstelveen 7 25 z Cyprus nr. Malta, Amstelvliet 6 te Piraeus, Amstelwal 5 90 nw Pearl Harbour nr Tokio, Antillacape o v Point Lisas nr. Bruens- buettel, Bilderdijk 6 te Rotterdam, Breda 7 te San Jean, Broere Emerald 7 180 z Abidjan nr. Las Palmas, Chevron Eindhoven 5 te Maracaibo, Chevron Kentucky 5 240 nw Key West nr. Freeport, Chevron the Hague 6 te Grays, Dallia 5 v Cartagena nr. Aruba, Delfborg 6 te Kielerkan., Dockexpress 11 5 450 ozo Colombo nr. Mihara, Docklift 1 5 360 o Puerto Rico nr Duin- Eemhaven 6 v Antwerpen nr. Ham- Ficus 5 v Tanjong Prick nr. Balikpa- pan, Flammulina 5 v lJmuiden nr Freeport, Fulgur 7 te Maputo verw, Gooiland pass 6 Sa Tome nr Rio de Ja neiro, Hollandia 5 te Hamburg, Incotrans Spirit 6 v Breraerhaven nr Amsterdam, Kieldrecht 6 v Port Colborne nr. Mon treal, Kylix 6 te Shellhaven, Laconica 5 12 zo Gibraltar nr Teesport, Largsbay 5 te Hongkong. Latia 7 v Ras Tanura nr Mina al Fahal, Lepton 5 te Sullomvoe, Loosdrecht 7 te Suezkan, Meta 5 230 zzo Houston nr. Bonny. Moordrecht 6 te Antwerpen, Nedlloyd Baltimore 6 te Hongkong, Nedlloyd Bangkok 7 te Iquique. Nedlloyd Delft 5 v Hongkong nr Singa- Nedlloyd Fukuoka 7 te Lome verw, Nedlloyd Hobart 5 v Kobe nr. Keelung, Nedlloyd Honshu 5 180 z Ceylon nr. Singapore. Nedlloyd Kimberley 7 295 zzw San Sal vador nr. Balboa. Nedlloyd Kingston 6 v Port Elizabeth nr. Los Angeles, Viana 8 te Mina al Fahal verw,. AHA!! G£HAK- *ei"AK ..r>g ZDN N06 wCU &ezi6 PATGge^T MiJ Pg. kan£> cm p>& eet^zek. - PAee Hg BVKtcpuj. /d SMoEPMWVEL V OÖK SCHOOLSE - HtSFTEAJ y HAOPEaj B&ree kuajajea ■2.&TT&J OOtc TAAJOAISTS* !T »PIB FRED BASSET Je weet hoe het soms gaat als je errand j voor de eerste keer ontmoet1 S 4030 t, f £r~\ 0 BRAAP' wl ;Sg~| f/\ 1 O p/\ r 1 j v - y) VIND HETavr MET o i/hrd -VEB.V£l£N0? De belevenissen van Joinmeke DE GROENE MASKERS Moet ik hier nog lang in de stank xitten Jqmmeke vinden we terug.' Mij za/ deze keer niet meer lachen.' M V Agenda Leidse bioscopen LUXOR (121239): "Kannibal apocalyp se". da. 14.30. 19.00 en 21.15 uur,'zo 14.15, 16.30, 19.00 en 21.15 uur, 16 jr CAMERA (124919): "The wild bunch", da. 19.00 en 21.3(Hiur.J2 jr woe. 14.30 Nachtvoorstelling: "Fame", vr. en za. 24.00 uur, 16 jr. LIDO 1 (124130): "Hoge hakken, echte liefde", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo. ook 16.45 uur, 12 jr. LIDO 2: "Lion of the desert", da. 14.30 en 20.00 uur, 12 jr. LIDO 3: "Le voyage en douce", da. 19.00 en 21.15 uur, do., vr.. ma. en di. ook 14.30 uur, 16 jr. Kindermatinee. "Herbie is de pisang", za. en woe. 14.30 uur. zo. ook 16.45 LIDO 4: "Door het oog van de naald', da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur. zo ook 16.45 uur. 16 jr. STUDIO (133210): "History of the world, part l",da. 14.30.19.00 en 21.15 uur, zo. ook 16.45 uur, al (Alle Lido-theaters en Studio zijn zater dag 5 december 's avonds gesloten) TRIANON (123875): "The postman al ways rings twice", da. 14.30. 19.00 en 21.15 uur, zo. 14.15. 16.30, 19.00 en 21.15 uur, 16 jr. REX (125414). "Sweet young girl", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur. zo. 14.15. 19.00 en 21.15 uur, 16 jr Bioscopen Alphen (voor reserveringen 01720-20800) EURO 1: "Hoge hakken, echte liefde", da. 13.30, 19.00 en 21.30 uur, zo. 13.30, 16.30, 19.00 en 21.30 uur, zo. ook 16.30 uur, 12 jr. Nachtvoorstelling: "Coogan's bluff', za. Kindermatinee "Dik Trom en het cir cus". za.. woe. en zo. 13.30 uur Nachtvoorstelling "The french connec tion 1", za. 24.00 uur. 16 jr EURO 3: "Close encounters of the third kind", da. 13.30. 18.30 en 21.00 uur. zo 13.15. 16.00. 18.30 en 21 15 uur, 12 jr Nachtvoorstelling "Een bataljon malle meiden", da. 13.30.18.30 en 21.00 uur. zo. ook 16.00 uur, al., za. ook 24.00 uur. 16 jr. Bioscoop Voorschoten (voor reserveringen 017174354) GREENWAY The octagon", do en woe. 20.30 uur. vr. 19.00 en 21.15 uur. za. 19.00 uur, 16 jr "La Terrazza", zo. 20.45 uur, ma. en di 20.30 uur. 16 ir. "De sheriff ziet ze vliegen", za. 14.00 en 16 00 uur. zo. 15.30. woe 16.00 uur. al Kindermatinee: Assepoester en andere tekenfilms, zo. 13.30 uur. woe 14.15 Bioscopen Katwijk (voor reserveringen 01718-74075. 5 de cember na 19.00 uur geen voorstel ling) CITY 1: "The sound of music", da. 19.45 uur. al. CITY 2 "The exterminator", da. 14 45 (beh za. en woe 18 45 en 21.15 uur, 16 jr Kindermatinee "Pink panther festi val". za en woe. 14.30 uur CITY 3 Nighthawks". da. 14.45. 18 45 en 21.15 uur, 12 jr. bu gebraden kalf». 4.00 U 16 l Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Acade misch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot zaterdag 13.00 uur (Elisabeth-zickenhuis). Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis: Middagbezoe kuur: 13.45-14.30 uur. Avondbezoekuur: 18.30-19.30 uur. Kraamafdeling* vaders extra van 18.00-18.30 uur. Kinderafdeling: dagelijks van 14.00-19.00 uur. (Niet meer dan 2 bezoekers per patient) Sportmedisch Advies Centrum: blessurespreekuur: Elisabethzie- kenhuis Leiderdorp, 's maandags van 19.30-20.30 uur. Bezoekuren St. Elisabeth-Ziekenhuis: Volwassenen: dagelijks van 14.00-14.45 en van 18.30-19.30 uur. Klasse afd.: dagelijks van 11.15- Galerie Demse Stephan - Bakkersteeg 18-20, tot 28/12 Wim Bettenhausen et sen en schilderijen; Jan de Graaf, plas tieken. vr., za.. zo. van 13.30 - 17.30 uur. Galerie Van der Vlist - Botermarkt 30. groepstentoonstelling Kunst als ge schenk, t/m dec. Cafe De Ouwe Vest - Oude Vest 81. t/m 24/12. foto-tentoonstelling, performan ce Wim Lamboo; fotografie: Theo v.d Holst jr., dagelijks vanaf 15 uur. Foyer LAK-Theater - t/m 17/12. tentoon stelling van Gideon Sinvani. ma t/m vr van 10-17.30 uur. LAK-Galerie academiegebouw - Rapen burg 73, t/m 15/12, tentoonstelling Tijs Veraart, ma t/m vr van 10-18 uur Museum Boerhaave - Steenstraat la. t/m feb '82, 'Mooie klokken, beste kijkers', ma t/m za van 10-16 uur, zo van 13-16 i 3/1/ '82, 'Evolutie van beenvissen', ma t/m vr van 10-17 uur. zo van 14-17 uur. Rijksmuseum van Oudheden - Rapen burg 28, t/m 3/l/'82, 'Vondsten uit verle den land', ma t/m z van 10-17 uur, zo van 13-17 uur Rijksmuseum voor Volkenkunde - Steenstraat 1, t/m 31/*82, 'Indianen van Mexico. Azteken in 't verleden, Nahua's van heden', ma t/m za van 10-17 uur, zo en feestdagen van 13-17 uur. 12.00 uur. van 14.00-14.45 uur en van 18.30-19.30 uur. Kraamafdeling dagelijks van 11.15-12.00 uur (alleen voor echtge noot) en van 15.00-16.00 uur en van 18.30-19 30 uur Kinderafdeling dagelijks var 15.00-18.30 uur C.C.U. (hartbewaking): dagelijks van 14.15-14.45 en van 19.00-19.30 Intensieve verpleging: dagelijks van 14.00-14 30 uur en van 19.00- 19.30 uur Academisch Ziekenhuis Voor alle patiënten (behalve kinde ren) zijn de bezoekuren als volgt Elke dag: 14.15-15.00 uur en 18.30- 19 30 uur. Avondbezoekuur afdeling Verlos kunde 18.00-19.00 uur. Praematurenafdeling dagelijks van 14.30-14 45 uur en van 18.30- 18.45 uur Bezoek aan ernstige patiënten wanneer voor ernstige patiënten doorlopend bezoek wordt toege staan kan de hoofdverpleegkundi ge hiervoor speciale kaarten ver strekken. Bezoektijden Kinderklap. Dagelijks: 15.00-15.45 uur en 18.30- 19.00 uur. (alleen voor ouders van kinderen kan er een afwijkende tijd afgesproken wor den met de hoofdverpleegkundige). Bezoektijden kinderafdeling Elke dag: 14.15-15 00 uur en 18.30 19.00 uur. Alphen aan den Rijn Rijnoord: le*en 2e klas 11-1130 uur; 13.30 14 15 uur en 18.30-19.30 uur. 3c klas 13 30-14 15 uur en 18.30-1930 uur Kraamadeling 13.30-14 45 uur alleen voor echtge noten 19-20 uur. Kinderafdeling voor ouders 18.00-18.30 uur. Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vliegverkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden ge meld bij het informatiecentrum Geluidshinder Schiphol (tel. 020- 175000) (&)u(icrl/lieuius 8 December 1981 Honderd jaar geleden stond in de krant: -In Hongarije neemt de onvei ligheid op schrikbarende wijze toe In Battaszek hebben drie schelmen een van de markt naar huis keerenden daglooner vermoord. Een waker, die hen betrapte en een agent, die te hulp kwam en het drietal wilde arresteeren, werden beiden eveneens vermoord. Diefstallen worden niet meer genoemd, om dat die legio zijn. In Miltyas werd een huisgezin aan zes per sonen door de buren vermoord toen die zich wilden meester maken van den koopprijs van twee ossen. En zoo gaat het voortdurend Gewoonlijk wor den de misdadigers niet ont dekt en worden zij hoe langer hoe brutaler Eenige dagen geleden hoorde een baanwachter op de lijn Dux-Bodenbach, tn de nabij heid van het plaatsje Herbst- wiese in het noorden van Tsje- choslowakije. red des aimonds een jammerlijk kindergeschrei. Ofschoon de personentrein spoedig komen moest, ijlde de man naar de plaats van waar het geluid kwam en oond een driejarig king op de rails ge bonden. Hij had nog juist tijd het wicht los te snijden en zoo van den dood te redden De bar- baarsche moeder uon het kind moet reeds ontdekt zijn. sche politie op het station Frie- drichstrasse den koopman Del Gracio uit New York. die be kend staat ah handelaar in verdommende middelen, uit den trein gehaald en gearresteerd Zijn arrestatie heeft geleid tot de ontdekking van een groote smokkelarij in verdoovende middelen In samentverking met de Hamburgsche politie autoriteiten heeft men ui de vrijhaven van Hamburg 27 kis ten en pakketten tn beslag we ten te nemen, die te zamen 250 kg. morphine bleken te bevat ten. Deze morphine was afkom stig uit Turkije en stond gereed ter verzending naar het huiten- land. Del Gracio moet de stich ter en vermoedelijk ook de geld schieter van deze handelsaffai- re zijn geweest Naar andere heden, die bt; deze zaak betrok ken zijn, wordt nog gezocht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 17