EG wil invoer staal beperken "Den Uyl maakt van bedrijven praathuizen Autoverzekering kan goedkoper Werkloosheid naar 443.000 Bezwaren tegen superajtrek afgewezen Beurs Amsterdam Kort zakelijk Tristar uit de produktie Onderhandelingen met veertien landen Ziekenfonds premie 9,1% Meer winst Suiker Unie JINSDAG 8 DECEMBER 1981 U±U G-matiging lede als gevolg van het optreden de Nederlandse staatssecre taris van Europese Zaken, Van den Broek, zal de kloof die gaapt tussen de salarissen van Europe se ambtenaren en die van verge lijkbare ambtenaren in de tien EG-lidstaten in de loop van de komende jaren kleiner worden. In de Europese ministerraad is gesproken over de hoofdlijnen om de "Europese" salarissen (die aanzienlijk veel hoger liggen dan "nationale" salarissen) in de ko mende jaren aan te passen. Nieuwsblad lond de jaarswisseling zal in Ne derland een proefnummer op de markt worden gebracht van een nieuw satirisch blad. Het blad, "de Opstoot" geheten, is een ini tiatief van een groepje journalis ten, tekenaars en fotografen, dat vindt dat er in ons land een scherp spottend tijdschrift ont breekt. Dit in tegenstelling tot ons omringende landen, waar bladen als Charlie Hebdo, Hara Kiri, Le canard enchainé Punch en Konkret verschijnen. Met "de opstoot" moet de draad weer worden opgepakt van een satri- sche traditie die in Nederland al voor de oorlog leek te zijn beëin digd, aldus de oprichters. Deze week wordt op beperkte schaal een "voorproefnummer" ver spreid. Boeren Sestig jonge boeren en coöperato- ren uit de tien EG-landen zijn de ze week, van vandaag tot en met vrijdag, op de Jflevohof in Bid dinghuizen bijeen. Zij discussie ren over de vraag, hoe jonge boe ren bij land- en tuinbouwcoope- raties kunnen worden betrok ken. lun congres werd vanmorgen ge opend door ir. A. de Zeeuw, di recteur-generaal landbouw en voedselvoorziening bij het mi nisterie van landbouw en visse rij. Boeren 2 n hoeverre hebben boeren te lij den onder de ingrijpende veran deringen in hun beroep? De vakgroep psychologie van de Landbouwhogeschool te Wage- I ningen probeert een antwoord op deze vraag te krijgen. Daar- j voor gaat zij komende voorjaar i tweehonderd veehouders onder vragen. Drs. H. Welles, leider van het on derzoek, hoopt in de loop van 1983 verslag uit te kunnen bren gen van zijn bevindingen en daaraan adviezen te kunnen kop pelen voor een beter beleid in de veehouderij. Welles is zelf van boerenkomaf. Hij is twee jaar veehouder geweest voordat hij in Nijmegen sociale psychologie ging studeren. AMSTERDAM (GPD) -De voorzit ter van het Nederlands Christe lijk Werkgeversverbond S. J. van Eijkelenburg heeft maandag in Amsterdam het beleid van Den Uyl (minister van sociale zaken en werkgelegenheid) op alle pun ten afgekraakt. Van Eijkelen burg uitte kritiek op alle onder delen van het werkgelegenheids plan van Den Uyl en veegde het rigoureus van tafel. „Wel een solidariteitsheffing vra gen, maar kennelijk nog lang geen werkgelegenheidsplan in portefeuille hebben. Den Uyl streeft, kennelijk zonder het zelf goed te beseffen, naar niets ont ziende nivellering. Hij is een middengroep-kraker, die de loonstructuur in bedrijven ver nielt, de loonstructuur, het fisca le en sociale stelsel uit haar voe gen rukt". Van Eijkelenburg, die sprak voer de werkgevers, verenigd in de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, afdeling Amsterdam, ziet bedrijven onder het Den Uyl- bewind veranderen „van produ cerende bedrijven in praathui zen, waar overleg prioriteit heeft boven werken". „De marktsector staat daarbij niet centraal in het politieke denken. Alle daarvan afgeleide vereisten (rendements herstel, investerings- en werkge- legenheidsherstel) zullen met dit beleid niet vervuld worden". Onvoorstelbaar, aldus Van Eijke lenburg, dat over voornoemde beleidsvoornemens morgen in de Stichting van de Arbeid ken nelijk nauwelijks overleg moge lijk is. Niettemin heeft de werk geversdelegatie tijdens het voor overleg voorstellen ingediend die wèl oog hebben voor het ha peren van de economie. Concre te voorstellen, die snel in daden moeten worden omgezet als er van een industrieel overeindko- men echt door daden nog iets te recht moet komen. Alles bijeengehaald houdt het werk ge vers voorstel in: lage loon somstijging door lastenverlich ting En dat via een minder grote stijging van de kosten van de so ciale zekerheid Van Eijkelen burg vreest de nieuwe financiële tegenvallers die het kabinet in middels heeft aangekondigd en die door extra ombuigingen moeten worden gefinancierd. Het werkgeversplan dreigt er door in de verdrukking te ko men. Er ontstaat op het politieke niveau een touwtrekken over fa tale opties. „Wie niet vóór de be drijven kiest, kiest uiteindelijk tegen de belangrijkste financie ringsbronnen van de collectieve sector". BURBANK (Reuter/UPI) - De Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed staakt de produktie van zijn 1-1011 Tristar wegens de geringe verkoopresultaten. Een woordvoerder zei dat hierdoor ongeveer negenduizend werkne- mers van Lockheed hun baan zullen verliezen. De verminderde internationale be langstelling voor de grote Jum- bo-straalvliegtuigen had ook ge volg voor de Tristar. In de eerste tien maanden van 1981 waren slechts vyf orders voor dit 50 mil joen kostende toestel ontvangen. BRUSSEL (ANP) - De EG-commissie in Brussel heeft van de Europese Ministerraad het groene licht gekregen om met een veertiental niet EG-landen te gaan onderhandelen over een beperking van hun staalexport naar de Europese Gemeenschap. De opdracht die de commissie kreeg ziet er als volgt uit: ga met Zweden, Finland, Oostenrijk. Polen, Hongarije, Bulgarije, Roe menie, Tsjechoslowakije, Japan, Spanje, Korea, Australië, Brazi lië en Noorwegen praten over de mogelijkheid dat die landen hun uitvoer van staal en staalproduk- ten naar de EG beperken met 9,5 pet. Genoemde landen hebben zich in het verleden al bij hun export be perkt. Maar gezien de beroerde situatie waarin de Europese staalindustrie nog steeds ver keert wil de EG ook voor 1982 weer zo'n beperking. De bij ge noemde landen te bedingen ex portbeperkingen moeten ook gelden voor ijzermangaan en voor gietijzer, zo is afgesproken. Nederland was daar niet zo ge lukkig mee omdat geimporteerd gietijzer voor het Nederlandse bedrijf Hoogovens een belangrij ke grondstof is. Maar, aldus de Nederlandse staats secretaris van economische za- zorgwekkend resultaat opgele verd", aldus Dik. In de raad is afgesproken dat bij de exportbeperkende maatregelen die de EG-commissie met de veertien landen gaat maken be paald zal worden dat men na een half jaar de situatie opnieuw zal bezien. NEW YORK (AP) - In het Newyorkse Rockefeller Center i traditionele ontstek bouwvakkers elk ja gisteren honderden 1 Staatssecretaris Dik ken, Dik, Nederland heeft de be sluitvorming in de raad niet te gen willen houden. Het had de exportbeperking waarover de commissie nu gaat praten met de veertien landen ook liever op een lager percentage gezien, bijv. 8 pet. Maar toch heeft het raadsbe sluit "voor ons land geen al te "Lagere premie bij gebleken rijvaardigheid" DEN HAAG (ANP) - In navolging van maatschappijen in andere landen zouden Nederlandse ver zekeringsmaatschappijen de po sitieve invloed van de door de ANWB twintig jaar geleden op gezette voortgezette rij-opleiding moeten verwerken, zodat pre miekortingen op autoverzekerin gen van 15 tot 25 procent zouden kunnen worden aangeboden. Dit verklaarde gisteren de chef ver- keersafdeling ANWB, ir. G.R. de Rest. tijdens de herdenking van het 20-jarig bestaan van genoem de opleiding. Groenteveiling Katwijk aan den Rijn. 7.50? A IM.'—W-h7.40nB l f.-- 'S^O, C I 2,80 - 4,60, C II 2,10 - 3,20. Breekpeen B per kist 1,80 - 2,-, C I 1.80 - 3,10, bloemkool 8 I 2,30 - 2,33, 8 II 0,69, 10 I 1,87, 10 II 0,52, 12 I 53 - 1,20. LEIDEN - Op de Leidse veemarkt wer den vandaag 3401 dieren aangevoerd. Dit brengt het totaal over maandag en i dinsdag op 4907. De aanvoer zag er ge specificeerd als volgt uit: slachtrunde- ren 100; gebruiksvee 212; graskalveren 29; nuchtere kalveren 1741; veulens/po- i ny's 5; varkens 605; biggen 36; schapen/ lammeren 603; bokken/geiten 70. j Prijsnoteringen: slachtvee - slachtrun- I deren hetzelfde als gisteren; nuchtere i slachtkalveren van 125 tot 200; slacht- zeugen van 350 tot 360. Gebruiksvee. melk- en kalfkoeien van 1800 tot 3000; varekoeieh van 1200 tot 2500; pinken van 950 tot 1750; graskal veren van 600 tot 950; nuchtere kalveren rood van 360 tot 585; zwart van 280 tot 480; biggen van 120 tot 130; schapen van 190 tot 260; lammeren van 190 tot 275; geiten van 20 tot 100. Toelichtingen: slachtrunderen matig, I rustig, stabiel; kalf- en melkkoeien dito; varekoeien dito; vaarzen en pinken dito; i graskalveren dito; nuchtere kalveren re- delijk, redelijk, iets hoger; varkens rede- lijk, rustig, iets lager; lopers en biggen I matig, rustig, stabiel; schapen/lamme- ren redelijk, rustig, stabiel; geiten dito. DEN HAAG (ANP) - Het aantal werklozen is in november met 16.000 toegenomen tot 443.000. Dit zei minister Den Uyl van socia le zaken en werkgelegenheid gis teren tijdens een commissiever gadering over het sociaal-econo misch regionaal beleid. Geluk kig, aldus Den Uyl, is de toena me iets minder dan in november vorig jaar. De groei van de werk- UTRECHT (ANP) - De staatsse cretaris van sociale zaken en de minister van volksgezondheid hebben besloten de premie voor de verplichte ziekenfondsverze kering, nu 8,6 procent, voor 1982 vast te stellen op 9,1 procent. De loongrens (de inkomensgrens waaronder werknemers ver plicht verzekerd zijn) gaat om hoog van 42.300 naar 43.450 gul den en het maximum premie dagloon (het bedrag waarover premie moet worden betaald) van 138 naar 142 gulden. De Ziekenfondsraad heeft eind ok tober voor volgend jaar een ho gere premie van - volgens de be rekeningen toen - 9,2 procent plus een opslag van 0,2 procent om een begin te kunnen maken met het wegwerken van het in tussen tot 700 miljoen gulden op gelopen tekort bij de verplichte ziekenfondsverzekering. De tekorten zijn in 1981 sterk ge groeid doordat de rijksbijdrage is ingetrokken en doordat ten ge volge van de loonmaatregel de premie-opbrengst meer bij de ra mingen achterbleef dan de uitga- Over de loongrens was de zieken fondsraad in zijn advies sterk verdeeld. Een krappe meerder heid heeft zich uitgesproken over de "normale" verhoging tot "normale", trendmatige, verho ging tot 43.450 gulden. Vakbewe ging en ziekenfondsen willen een extra verhoging tot 48.200 gulden om het aantal zieken fondsverzekerden, dat de afgelo pen jaren geleidelijk is gedaald, weer op peil te brengen. Bij de nu voor 1982 vastgestelde loon grens zal het aantal verplicht ver zekerde werknemers volgens de berekeningen van de raad vol gend jaar met 15.000 teruglopen. Daar komen de meeverzekerde gezinsleden dan nog bij. Na erop gewezen te hebben, dat onderzoek in binnen- en buiten land heeft uitgewezen, dat cur sisten na een dergelijke oplei ding aanmerkelijk minder bij on gevallen zijn betrokken dan nor maal het geval is, zei hij het no dig te achten, dat de voortgezette rijopleiding ook voor particulie re automobilisten sterk wordt bevorderd. De ANWB heeft altijd gezegt het te betreuren, dat de overheid het nu nog bestaande vijfjaarlijkse contract met iedere rijbewijsbe zitter niet ombouwt tot een be langrijk actiepunt ten behoeve van de verkeerseducatie. Gezien de zeer slechte kennis over de nieuwste verkeersregels en -te kens zou het vijfjaarlijks toezen den van een informatiefolder al een erg nuttige zaak zijn, aldus ir. De Regt. Uit ANWB-onderzoek is gebleken, dat vooral de leeftijdsgroep van 45 tot 60 jaar veel behoefte had aan het verbeteren van de eigen rijstijl. Veel van deze zogenoem- automobilisten heb ben fouten in hun rijstijl laten luipen, die in precaire situaties sneller tot ongevallen leiden. BREDA (ANP) De winst van de coöperatieve vereniging Suiker Unie is gestegen van 9.3 miljoen gulden in 1979/80 tot 18,7 miljoen gulden in het boekjaar 1980 81 Deze winststijging, zo deelt de coö peratie mee, is incidenteel. Ze is hoofdzakelijk te verklaren uit de tijdelijke hoge wereldmarktprij zen voor suiker in de tweede helft van 1980 en uit goede prij zen voor het nevenprodukt me lasse. Inmiddels zijn wereldsui kerprijs en melasseprijs alweer sterk gedaald. Met het winstbe- drag van 18.7 miljoen, dat het streefcijfer met zes miljoen over treft, kon de in vier voorgaande jaren ontstane achterstand voor een overwegend deel worden goedgemaakt loosheid deed zich uitsluitend voor bij mannen, terwijl de werk loosheid bij de vrouwen daalde. Als gevolg van seizoensinvloeden was het aandeel van de bouw vakkers in het werkloosheidscij fers met 83.000 werklozen groot, 32.000 meer dan vorig jaar. Ook het westen heeft nu een werk loosheidspercentage van 8 pro cent en de werkloosheid is dus ook hier, met name in de grote steden, 'van een buitengewoon verontrustende aard'. Volgens Den Uyl is er in het oosten sprake van een werkloosheidssi tuatie die, zij het sterk conjunc tureel bepaald, sterker is dan die in het Noorden en in Limburg, èn die de situatie in de traditio nele werkloosheidsgebieden in ons land gaat benaderen. Helaas is het aantal openstaande aanvragen naar werknemers overaal tot een nauwelijks waar neembaar aantal teruggelopen, aldus Den Uyl. Adviezen beleggingsmaatschappij omstreden DEN HAAG (ANP) - De belasting inspecties hebben in een twintig tal gevallen de bezwaarschriften afgewezen die zijn ingediend, bmdat de fiscus de zogenaamde superaftrek voor de inkomsten belasting niet heeft aanvaard, al dus een woordvoerder van het ministerie van financiën. De betreffende belastingplichtigen kunnen nu tegen deze afwijzing in beroep gaan bij de administra tieve rechter in belastingzaken, het gerechtshof. De overige bezwaarschriften (in to taal gaat het om enkele duizen den) houdt de belastinginspectie aan totdat de rechter, eventueel in hoogste instantie, uitspraak in deze kwestie heeft gedaan. Daar na zullen deze bezwaarschriften overeenkomstig de rechterlijke uitspraken worden afgedaan. De superaftrek is in 1977 en daarna naar voren gekomen als een be lastingvoordeel dat men via in vesteringen in buitenlands, met name Amerikaans onroerend goed zou kunnen behalen. De be legger financiert zijn aankoop grotendeels via een lening, waar over hij rente verschuldigd is. Deze rente betaalt hij echter niet, maar wordt bij de hoofdsom van zijn schuld gevoegd. Volgens de beleggingsmaatschappij zou die rente aftrekbaar zijn voor de in komstenbelasting. Het gaat hier bij om belastingaftrekken die va rieren van zo n 30.000 tot 200.000 gulden. De maatschappij ont vangt een vergoeding. Betaalt de belegger die vergoeding niet meer dan wordt het contract on gedaan gemaakt en is hij zijn ge hele schuld kwijt. In Nederland is deze constructie gepropageerd door het American Land Pro gram Financiën heeft in de loop der ja ren duidelijk gemaakt dat deze zogenaamde voorwaardelijke rente niet aftrekbaar is. In feite gaat het, zo wordt op het departe ment gezegd, om een handel in aftrekposten die je, malige staatssecretaris Noote- boom aan te halen, ook met "een bus met lucht" zou kunnen uit- Omdat een aantal van de feitelijke gegevens die noodzakelijk waren om de superaftrek te beoordelen nog ontbraken, is een onderzoek ingesteld. Het ministerie van fi nancien heeft dat georganiseerd, omdat het een groot aantal geval len betrof en een eenvormige be handeling daarvan uit een oog punt van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid wenselijk was. In afwachting van de resultaten van dat onderzoek zijn alle be zwaarschriften aangehouden. Het onderzoek heeft zich uitge strekt tot de Verenigde Staten, vanwaar de gegevens dit jaar be schikbaar zijn gekomen. Volgens financiën kon in 1977 op grond van de bestaande belas tingwetgeving al worden be paald dat de rente waar het in de ze kwestie om gaat, niet fiscaal aftrekbaar was. Om dit nog eens nadrukkelijk vast te leggen heeft staatssecretaris Nooteboom in 1979 in het kader van de repara tiewetgeving - bedoeld om ma zen in de belastingwetgeving te dichten een wetswijziging doorgevoerd die mede op de su peraftrek van toepassing was. DINSDAG 8 DECEMBER ACTIEVE AANDELEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 15