Solidariteit wil coup Druk Europa tart Turkije VS zoeken naar Libisch commando Formatiepoging België tweede keer gestrand 'Fransen terughoudend over vredesbewegingen" Poolse regering: Spaanse militairen gewaarschuwd Tweedracht in NAVO Reagan volhardt in beschuldigingen aanslag DINSDAG 8 DECEMBER 1981 BUITENLAND PAGINA 11 PARIJS (ANP) *- De Fransen be grijpen niets van de vredesbewe ging zoals die zich de laatste ja ren in Nederland ontwikkeld heeft. Deze indruk heeft het PPR-tweede Kamerlid Walt- mans overgehouden aan de eer ste dag van het bezoek van een Nederlandse parlementaire dele gatie aan Parijs. Bovendien bestaat er in Frankrijk weinig begrip voor de aarzeling in Nederland ten opzichte van het plaatsen van nieuwe kernwa pens in Europa, al waren de ge sprekspartners van de delegatie wel zo beleefd om dat niet rond uit te zeggen. De Fransen zijn voorstander van het plaatsen van nieuwe kernwapens in West-Eu ropa en zien bovendien weinig in de waarschijnlijk langdurige wa penonderhandelingen tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten in Gcnève, aldus delega tieleider Jan Nico Scholten (CDA) gisteren in Parijs De Nederlandse parlementariërs Nederlandse delegatie: hebben gisteren een bespreking gehad met Robert Pontillon. raadsadviseur voor internationa le betrekkingen van de Franse premier en met een viertal voor aanstaande Franse publicisten. Uit deze gesprekken is gebleken dat Frankrijk gelooft dat moge lijk langdurige onderhandelin gen in Genève negatieve gevol gen voor Europa kunnen hebben in de vorm van het stimuleren van vredesbewegingen en paci fisme. Anders dan in andere Eu ropese landen leeft de vredesbe weging in Frankrijk nauwelijks en de groei hiervan wordt dan ook als negatief ervaren. Er bestaat in Frankrijk een grote overeenstemming over het te voeren veiligheidsbeleid, zo is de indruk van de Nederlandse dele gatie. Bovendien voelt Frankrijk er niet voor de eigen kernmacht in te brengen in de onderhande lingen in Genève. Er wordt door de Fransen grote nadruk gelegd op de relatief sterke militaire po sitie van de Sowjet-Unie in Euro pa. aldus Scholten. Vandaag spreekt de delegatie - bestaande uit een aantal buitenlandspecia- listen aangevuld met de dne fractievoorzitters van de rege ringspartijen - onder andere rrfet vertegenwoordigers van de Franse sociadefensie. Hernu. en buitenlandspecialisten van alle fracties uit het Franse parlement. Frankrijk is voorstander van een grotere Europese inbreng in het militaire evenwicht dan nu het geval is. Dat zou, is de indruk van Scholten. ondermeer moe ten gebeuren via het opknkken van de Westeuropese Unie. Dat zal kunnen leiden tot een grotere materiële samenhang van het mi litaire apparaat en samenwer king op het gebied van militaire produktie. Het tweedaagse bezoek aan Parijs betekent het begin van een reis van de delegatie om zich in dne landen te onenteren over de opi nies over wapenbeheersing in Europa en de conferentie in Ma- dnd die zich buigt over de toet sing van de akkoorden van Hel sinki. Na Parijs reist de commis sie nog naar Moskou en Bonn. Geen van de delegatieleden ver wacht op deze reis geheel nieuwe feiten of standpunten te zullen horen, maar het nieuws wordt vooral gezien in het ter plaatse proeven van de verschillende op vattingen. Met name in Moskou zullen de ak koorden van Helsinki ter sprake komen, met als belangrijk onder deel de mensenrechtenproble- matiek. WARSCHAU (UPI) - De Poolse autoriteiten hebben gis teren gegevens verspreid die moeten bewijzen dat de vrije vakbond Solidariteit van plan is met geweld de macht over te nemen van de communistische regering. Er werden details vrijgegeven van een bijeenkomst van de vakbondsleiding waar volgens de autoriteiten de middelen voor een machtsoverneming zijn bespro ken. Het verslag van de vergadering van Solidariteit, die afgelopen don derdag in Radom is gehouden, moet zijn uitgelekt. De woord voerder van Solidariteit Marek Brunne verklaarde dat de gege vens juist zijn. Hij zei te vermoe den dat een bandopname van het gesprek, dat werd geleid door Lech Walesa, door een lid van de vakbondsleiding aan de autori teiten is toegespeeld. Brunne zei dat de overheid de 'smakelijkste' citaten heeft geko zen. Het verslag van de bijeen komst stond gisteren in de kran ten en de bandopname werd her haaldelijk door de radio uitge zonden. Uit het verslag blijkt dat Lech Wa lesa, die een gematigd standpunt inneemt, moest buigen voor mili tanten die directe actie en con frontatie met de regering eisen. Op de bandopnamen valt te beluis teren dat Walesa om zijn gema tigde opstelling scherp wordt aangevallen door Seweryn Ja- worski, een leider van de afde- ling-Warschau van Solidariteit. "Als je bij je gematigde stand punten blijft, zal ik je hoofd eraf snijden, en als ik het niet doe, dan doet iemand anders het wel", zo voegde Jaworski Walesa bitter toe. Walesa buigt uiteindelijk voor de radicalere houding van de mees te andere deelnemers aan de ver gadering in Radom. Hij zegt: "We moeten niet hardop over confrontatie praten. We moeten zeggen: we houden van onszelf, we houden van het socialisme en van de (communistische) partij en natuurlijk houden we van de Sowjet-Unie. We moeten ons werk doen via een politiek van voldongen feiten en afwachten". Walesa voegt hieraan toe: "Er zal een confrontatie komen, maar we zullen ons niet laten verras sen. Ze (de confrontatie) is on vermijdelijk". Op de vergadering van Radom. waar de nationale leiding van So lidariteit. dë regionale leiders en leden van de nationale commis sie bijeen waren, werd een harde slotverklaring uitgegeven. Hier in werd gedreigd met een alge mene staking als het parlement de regering speciale volmachten, zoals de bevoegdheid om stakin gen te verbieden, verleent. Ook werden in de verklaring scherpe voorwaarden gesteld aan een eventuele deelneming van Soli dariteit in een nationaal een heidsfront. ADVERTENTIE Twee extra voordelige koopjes b{j Witteveen. Allereerst zo'n wol len mohair pullover in wolwit met grijs. Voor'n zacht gj q prijsje: Daarbij een flannel bandplooibroek in grijs, zwart of marine 1 Natuurlijk kompleet met leren na ceintuur. BRUSSEL De Belgische (ex-)kabinetsfoi-mateur, Charles-Ferdinand Nothomb, net door koning Boudewijn van zijn taak ontheven, maakte gisteren aan de pers duidelijk, dat Belgié niet rijp is ooor een uit drie partijen bestaande regering. Oud-premier Martens formateur BRUSSEL (ANP) - Koning Boudewijn van België heeft oud-premier Wil- fried Martens (VBaamse Christelijke Volkspartij) gisteren opdracht gege ven een regering te vor- Hij onthief de Waalse christen-de mocraat Charles-Ferdinand No thomb. demissionair minister van buitenlandse zaken, die dag van zijn formatie-opdracht. Het was Nothomb mislukt een rege ring te vormen van christen-de mocraten. socialisten en libera len. Vier weken geleden werden er in Belgie algemene verkiezingen gehouden. Sinds die tijd zijn in Brussel al een informateur en twee regeringsformateurs versle ten. Nothomb was vorige week aan de slag gegaan als regeringsforma teur met het idee dat hij een rege ring van christen-democraten, socialisten en liberalen zou kun nen vormen. Aan het begin van zijn poging verklaarde hij te den ken aan een soort regering van nationale eenheid zoals er in 1935 een gevormd was door de legen darische Paul Zeeland. Dat was ook een regering die steunde op een brede meerderheid in het parlement, aangevuld met een aantal 'technocraten'. In politieke kringen in Brussel was echter voor het begin van de for matiepoging van Nothomb al duidelijk dat zij moest misluk ken. Voor en na de verkiezingen hadden liberalen en socialisten elkaar reeds duidelijk gemaakt dat hun opvattingen ter gezond making van de Belgische econo mie zo uiteenliepen dat ze niet samen in een regering zouden kunnen zitten. Na zijn bezoek aan koning Boude wijn zei de van zijn opdracht ont heven formateur. "Alle partijen had ik een nota voorgelegd waar in de prioriteiten duidelijk ver ankerd lagen. Een ieder die wen ste mee te werken kon iets van zijn eigen programma in deze no ta terugvinden. Die bereidheid heeft niemand getoond. Boven dien betreur ik dat er geen enkel gesprek tussen de mogelijke coa litiegenoten en mij heeft plaats gevonden". Charles-Ferdinand Nothomb zei ervan overtuigd te zijn dat het nu duidelijk is dat Belgié niet rijp is voor een regering die bestaat uit drie partijen. (Van onze correspondent Gerrit-Jan Hoek) MADRID - Het antidemocratische manifest dat zondag door 100 Spaanse extreem rechtse officieren en onderofficieren werd gepubliceerd, heeft gisteren een felle reactie ontlokt van de hoge legerleiding. De generale staf van het Spaanse leger, de Jujem, vaardigde het bevel uit dat alle troepen, officieren en soldaten, in allerijl op het appel dienden te ver schijnen. In alle kazernes werd een nota van de generale staf voorgele zen. waarin afstand genomen werd van het manifest De nota van de generale staf beschuldigde de honderd rebelse officieren en onderofficieren dat zij een verkeerde opvatting hebben van de taak van het leger, zoals die in de grondwet is vastgelegd. Minister Van der Stoel (buiten landse zaken) zal deze week in Brussel bij zijn Turkse ambtgenoot aandringen op spoedige terugkeer naar de mocratische verhoudingen in Turkije. De Nederlandse be windsman zal er daarbij voor waarschuwen dat het uitblij ven van een vaste datum voor verkiezingen in Turkije grote problemen zal geven in de Raad van Europa (waar Tur kije als lid kan worden ge schorst). de Europese Ge meenschap. die financiële hulp aan Turkije inmiddels al heeft bevroren, en binnen de NAVO Dit viel op te maken uit uitla tingen van de Nederlandse defensie-minister, mr. Hans van Mierlo. gisteren in Brus sel die over de kwestie-Tur- kije uitgebreid overleg had gepleegd met Van der Stoel Vooral binnen de NAVO dreigt Turkije deze week in de achtereenvolgende vergade ringen van de NAVO-minis- ters van defensie en van bui tenlandse zaken aanleiding te geven tot de nodige wrijving omdat de Europese zorgen over de generaals vierkant staan tegenover de Ameri kaanse steun voor het militai re regime De uitbundige lof van de Amerikaanse defen sieminister Weinberger het afgelopen weekeinde voor de rust-en-orde-generaals in Turkije komt, zo zei minister Van Mierlo. ..niet overeen met de Nederlandse opvat tingen". De Turkse premier Bulent Ulu- su, kennelijk gesterkt door deze Amerikaanse steun, ver klaarde gisteren op een pers conferentie met 35 Westduit- se journalisten dat als de Eu ropese landen hun steun aan Turkije intrekken, de Turkse regering zijn betrekkingen met Europa zal verbreken. Op 12 januari volgend jaar komt dc Raad van Europa bijeen. Verwacht' wordt dat bij die gelegenheid van ver schillende kanten zal worden gepleit voor opschorting van het Turkse lidmaatschap. Volgens Ulusu zal Turkije het niet zo ver laten komen, maar zich dan uit eigener be weging terugtrekken. Spanje Behalve over Turkije lijkt ook de verwachte toetreding van Spanje tot de NAVO nog voor problemen te gaan zor gen in Brussel. Met name Griekenland voelt er volgens diplomatieke kringen op het NAVO-hoofdkwartier weinig voor om het lidmaatschap van Sparge zo maar te accep teren. De Griekse premier Papandreou. zelf bepaald niet geporteerd voor de NA VO. wil dc bevriende Spaan se socialisten, die tegen toe treding van hun land zgn maar geen meerderheid heb ben. niet zo maar laten vallen. De kritische Griekse opstelling en het feit dat de Griekse pre mier gisteren persoonlijk niet aanwezig was in de Euro- groepvergadering op het NA VO-hoofdkwartier in Brus sel. leidden ertoe dat de Eu ro-groep (waarin de Europese NAVO-ministers van defen sie bgeen zitten, uitgezon derd Frankrgk) niet met het gebruikelijke slotcommuni qué kon worden beëindigd In dat communique zou na melijk wat over Spanje's toe treding moeten slaan, maar men kon het niet eens wor den over de tekst daarvan Vandaag is de vergadering van de Euro-groep daarom voortgezet. Weerstand Door dit conflict kreeg de Eu ro-groep gisteren voor het eerst direct het politieke ge wicht dat de Europese defen sieministers er ook voor de toekomst aan willen hechten. Tot nu toe was de Euro-groep een wat ingeslapen gezel schap. maar daar zal nu een eind aan komen, zo hebben de Europese defensieminis ters gisteren afgesproken. De Euro-groep zal volgens mi nister Van Mierlo veel meer intern en informeel overleg plegen over gezamenlijke Westeuropese problemen Zo gaat het met name ook over een gezamenlgk standpunt ten aanzien van de groeiende weerstand in West Europa te gen de kernwapens De Euro pese defensieministers zou den die Europese inzichten ook duidelgker tot uiting wil len laten komen tegenover de Verenigde Staten. Het initiatief van de defensie ministers ligt op één lgn met de behoefte van de ministers van buitenlandse zaken in de Europese Gemeenschap om meer over veiligheid onder ling te kunnen praten. Beide initiatieven hebben gemeen dat het om Europees overleg gaat. waaraan de Verenigde Staten in eerste instantie geen deel hebben. De discus sie in de Euro-groep over de ze zaak ging. volgens minis ter Van Mierlo, om vragen als: „Wordt Europa niet te veel als satelliet van de Ver enigde Staten gezien, heeft het wel genoeg eigen identi teit; beseffen de Amerikanen wel voldoende dat Europa di rect aan de kant van het slag veld zit". Averechts Tussen de landen bleken ver schillen van mening te be staan over de manier waarop de publieke opinie in West- Europa beter kan worden voorgelicht Sommige landen meenden, aldus Van Mierlo. dat de publieke opinie vooral van de Russische dreiging moet worden overtuigd. Van Mierlo persoonlgk heeft er daarbg echter voor gewaar schuwd dat dit wel een ave rechts effect zou kunnen heb ben omdat het de mensen al leen nog maar banger zou maken. ..We overtuigen de mensen niet alleen met nog meer cgfers en nog meer be wapening", aldus Van Mier lo. Hoe het dan precies wel moet, zal nu nader bestudeerd gaan worden door de NAVO-am- bassadeurs in Brussel. Van Mierlo. maar -bgvoorbeeld ook de Westduitse minister van defensie Apel. vindt de informele discussie tussen de Europese defensieministers echter zo belangrijk dat hij meer contact met ze wil heb ben dan de twee keer per jaar dat de Euro-groep bgeen komt Van Mierlo sloot daar om niet uit dat Nederland de komende maanden het initia tief zal nemen voor tussen tgdse informele ontmoetin gen van de Europese NAVO- ministers van defensie FERRY MINGELEN Breestraat 139, Leiden. WASHINGTON (GPD/UPI) - De Amen kaansc veiligheidsdiensten zoeken voor alsnog zonder resultaat naar de moord commando's die de Libische leider Gad- haffi op Ronald Reagan en zijn naaste medewerkers zou hebben afgestuurd. Zonder dat de afgelopen dagen veel nade re bgzonderheden over dit door een re cente overloper verraden complot be kend zijn geworden, houden het Witte Huis en vooraanstaande leden van de se naatscommissie die toezicht houdt op de inlichtingendiensten, vol dat Libië een terroristische aanslag in de VS voorbe reidt. Democratische senatoren als Henry Jack son. een voormalig openbaar aanklager, en Daniel Moynihan zijn ervan overtuigd dat de scherpe veiligheidsmaatregelen rond de president, zijn familie, diverse ministers en senatoren als Baker en La- xalt. die tot zijn nauwe knng van politie ke enden behoren, terecht zijn geno- Volgens sommige zegslieden echter, is tot nu toe niets gebleken dat de gegevens kan bevestigen die een dne weken gele den overgelopen informant heeft ver strekt over een moordcommando van tien leden, compleet met namen en schuilnamen die zij bg eerdere gelegen heden zouden hebben gebruikt. Maar tien terroristen tegelijk op stap in de VS. zeggen deskundigen op het gebied van dit soort strijdwijzen, kan nauwelijks ef fectief zgn, omdat het de kwetsbaarheid vergroot van een kleine groep die het wat de logistiek betreft toch al moeilijk ge noeg zou hebben wanneer zij zich in de VS zou bevinden. De hardnekkige ontkenningen van de krgt- witte Gadhaffi tijdens een televisieinter- view, omtrent zijn bedoeling Reagan naar het hiernamaals te verwnzen. zeggen de VS op zichzelf niets. Reagan, grinnikend, zei ..Hg weet dat we ervan afweten". In Washington steekt intussen ook de ver onderstelling maar het is niet helemaal duidelijk welk doel die dan zou moeten dienen. Een Amerikaanse poging om slecht economisch nieuws van de voorpa gina's te houden, of bgvoorbeeld een in spanning van Israël om Amerika in direct conflict te brengen met een Arabisch land. teneinde de Arabische wereld radi caal te verdelen tussen gematigden en ha viken. Kortom, de speculaties zgn in volle gang. terwijl Nancv Rttagan weigert zich te ver schuilen achter donkere zonmnebnllen en andere misleidende uitmonstering, terwgl ook de VS zo langzamerhand een eind breien aan hun reeds twee maanden oude inventarisatie van het beleid ten op- zichte van Libië Senator Moynihan zegt we moeten van dat land geen olie meer kopen, en alle betrekkingen verbreken die nog zijn blijven bestaan nadat de Libi sche ambassade na eerdere incidenten reeds was gesloten Het Witte Huis heeft ondertussen aange kondigd, dat president Ronald reagan de nationale kerstboom in Washington dit jaar misschien van een afstand zal aanste ken. gezien de aanslag die Libië op zgn leven zou beramen De traditie wil dat de Amerikaanse presi denten op 17 december op een terrein tussen het Witte Huis en het monument voor Washington eennaar geheel Amen ka uitgezonden toespraak houden en ver volgens de lichtjes van de boom aanste- hn Mevrouw Nancy Reagan. die de pers giste ren een blik gunde op de kerstverMenng in het Witte Huis. vertelde dat haar leven als gevolg van aanvullende veiligheids maatregelen rond haar man. verder is in gekapseld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 11