Groenendijk blinkt uit tegen FC Toma Steun met via provincie FC Utrecht wacht af liockey selectie voor WK Bombay Wales gelast toernee naar Zuid-Afrika af Winst voor DTS-boksers Knappe zege Rijnsburgers KATWIJK - De zaalvoetballers van Glasbergen de Best haalden gisteravond een huzaren stukje uit door FC Toma met 5-4 terug te wijzen. De Rijnsburgers verbeterden daarmee hun benarde positie op de ranglijst van de inter-regionale competitie. In de hoofdklasse wees Van der Plas het zwakke Hollandia gedecideerd terug: 7-2. EKL Boys noteerde een knappe overwinning bij SRV Boys. DINSDAG 8 DECEMBER 1981 Glasbergen de Best-FC Toma 5-4 Aanvankelijk gaven de Rijnsbur gers in deze competitie te ken nen het zaalvoetbal als een aan genaam tijdverdrijf te beschou wen. De echte wil om te winnen was niet aanwezig, wat de ploeg op een lage stand op de ranglijst kwam te staan. De wedstrijd van gisteravond leerde dat de zaal- voetballers zich hebben bezon- In de beginfase was er van die posi tieve instelling nog weinig te merken want dankzij een paar technische foefjes van de Moluk se voetballers keek de thuisploeg al snel tegen een 0-3 achterstand aan. Voornamelijk dankzij een opleving van Wil Groenendijk belandde de Rijnsburgse forma tie in het juiste spoor. Hijzelf nam de eerste treffer voor z'n re kening terwijl hij Piet Haasnoot en Anne Ouwersloot in staat stel de te scoren. Na de doelwisseling kwam de thuisploeg weliswaar op achterstand te staan maar Piet Haasnoot en Wil Groenen dijk loodsten Glasbergen in veili ge haven. Van der Plas-Hollandia 7-2 Hoewel de thuisclub niet echt op VOETBAL - Met een salaris van 7000 gulden per week is Kevin Keegan de best betaalde voetbal ler van Engeland. Peter Shilton staat tweede met ongeveer 5500 gulden. HANDBAL - Het Nederlands jeugdteam speelt tijdens de WK in Portugal verder om de achtste tot en met de zestiende plaats. West-Duitsland, Italië en Portu gal zijn de eerste tegenstanders. SKI - De afdaling in Val d'Isere, meetellend voor de Wereldbeker, is gisteren geannuleerd. Sneeuw stormen maakten de wedstrijd en training onmogelijk. dreef was. bleek de Alphense te genstander geen partij. De ploeg was bevangen door de inlever- ziekte en gaf de thuisformatie zo doende legio mogelijkheden de score flink op te voeren. Dat het uiteindelijk 'slechts' 7-2 werd, was te danken aan de Katwijkers zelf, die de meest gemakkelijke kansen verkwanselden. Scores Van der Plas: Mart van der Plas (3x), Jan Hogewoning (3x) en Gert Zwaan. Wim de Jong zorg de voor de Alphense treffers. SRV Boys-EKL Boys 4-6 Een knappe zege van de Boys uit Katwijk. Dankzij deze overwin ning neemt de ploeg nog steeds een vooraanstaande positie op de ranglijst in. Scores: EKL Bennie Heemskerk, Ronald van der Pot (3x), Jan Pijnakker en Gijs Collé. SRV: Jaap Lintbeek (2x), Ron Mesman en Chris van Damme. TT 1 1 DEN HAAG (ANP) - Coach Wim van Heumen heeft zyn selectie samengesteld voor de strijd om het wereldkampioenschap dat van 29 december tot en met 7 januari 1982 in Bombay wordt gehouden. De titel is in bezit van Pakistan. Vergeleken bij de ploeg die heeft meegespeeld op de oefentnp in Pakistan zijn Hendrik-Jan Kooiman en Ronald-Jan Heyn, bei den van Bloemendaal, uit de selectie verdwenen. De Tilburger Siem Voermans heeft zich kunnen handhaven. Nederland speelt op 30 december de eerste wedstrijd tegen Engeland. Voor het vertrek, dat op 24 december is vastgesteld zal de selectie viermaal per week by elkaar komen om te trainen. De 16 spelers zyn: Doelverdedigers: Pierre Hermans (Amsterdam) en Joost Claushuis (HCKZ). Wouter Leefers: niet in Nederland, toch in hockeyselectie. Veldspelers: Ewout van Asbeck, Maarten van Grimbergen, Tim Steens en Ties Kruize (allen HCKZ), Siem Voermans en Jan- Carel Jenniskens (beiden Tilburg), Tom van 't Hek en Paul Litjens (beiden Kampong), Roderik Bouwman (HGC), Cees-Jan Diepeveen en Theodoor Doyer (beiden Bloemendaal), Arno den Hartog (Orarye Zwart), Job van der Have (Amsterdam) en Wou ter Leefers (KNHB). UTRECHT (ANP) - Het bestuur van FC Utrecht zal geen initiatieven ontplooien de problematiek met de gemeente op korte termijn op te lossen. De voet balvereniging neemt hangende het gerechtelijke on derzoek een afwachtende houding aan en bewaart voor de periode van dat onderzoek het stilzwijgen. Afgelopen vrijdag kondigde de Utrechtse wethouder Pot aan, dat de gemeente de officier van justitie ver zocht heeft de boekhouding van FC Utrecht door te lichten op strafbare handelingen. Pot zouden be trouwbare inlichtingen zijn toegespeeld, waaruit zouden blijken, dat de club gemarchandeerd heeft met de toeschouwersaantallen. Er zouden minder toeschouwers in de boeken genoteerd zijn, dus min der inkomsten, dan er werkelijk aanwezig waren, waardoor de club een zwart-geld-circuit op poten kon zetten. Die aantijging laat FC Utrecht voor wat het is. Manager Hesselberth: "Wij gaan er van uit, dat de gerechtelijke procedure inmiddels op gang is gebracht. Hangende die zaak hebben wij besloten geen commentaar te geven". De inlichtingen waren voor wethouder Pot tevens aanleiding de subsidiekraan dicht te draaien. FC Utrecht mocht nog rekenen op ongeveer honderd duizend gulden van de gemeente, maar dit bedrag wordt voorlopig niet uitgekeerd. De strop heeft vol gens Hesselberth geen consequenties voor de spe lerssalarissen. "Die kunnen wij betalen uit de recet tes. De spelerssalarissen zijn tot het einde van dit seizoen gegarandeerd". Over het voortbestaan van FC Utrecht tast men in het duister. Wethouder Pot gaf de club "hooguit twee maanden". Hesselberth noemt de situatie ernstig, maar ziet vooralsnog nog geen gevaar omtrent de overlevingskansen. Problematisch verloopt wel de schuldsanering. Het zogenaamde crediteurenover- leg ter gezondmaking van de 3,5 miljoen schuld wil niet vlotten. Binnenkort volgt er weer een gespreks ronde met de voornaamste schuldeisers, de fiscus, de bedrijfsvereniging en de krediet- en effecten- bank. Amersfoort In Amersfoort is een plan gelanceerd om het betaalde voetbal voor deze stad te redden. Initiatiefnemer Anton Coppoolse heeft daarvoor een voorstel ter ta fel gebracht dat bij de 200 aanwezigen die de verga dering bezochten, instemming vond. Coppoolse stelde voor een boek te laten verschijnen met waardebonnen ter waarde van vijfhonderd gul den. Deze boeken zullen op de markt worden ge bracht voor vyf-en-twintig gulden. De eerste oplaag zal 4000 exemplaren bedragen, zodat bij voldoende belangstelling een ton boven tafel komt Daarbij wordt van de winkeliers die aan dit plan wensen deel te nemen een bedrag van honderd gulden, als een soort inschrijfsom gevraagd. De actie zal vijf maanden duren. Daarna zal een rust poos worden ingelast, waarna opnieuw met een tweede actie van dezelfde strekking zal worden be gonnen. Bij de lancering van het plan zegden reeds 35 winkeliers hun medewerking toe en ook de verte genwoordigers van de winkeliersvereniging waren zeer positief. Uit een onder het Amersfoortse pu bliek gehouden enquête bleek 40 procent positief tegenover het plan te staan, 20 procent wilde erover denken. 30 procent was afwyzend en tien procent geloofde er totaal niet in. Indien de reacties, die ui terlijk vrijdag worden verwacht positief zijn, zal half januari een begin worden gemaakt met deze red dingsactie voor SC Amersfoort. LONDEN (ANP) - Onder druk van de Britse regering en an ti-apartheidsbewegingen heeft de rugbybond van Wa les de toernee door Zuid-Afri ka afgezegd. De bond ver klaarde gisteren dat de voor 1982 vastgestelde toernee "met tegenzin en veel spijt" is geannuleerd. De beslissing was het de afgelo pen woensdag al genomen. De mededeling naar buiten kwam nadat Wales eind van de week de Zuidafrikaanse bond had ingelicht. De toer nee was voor de zwart Afri kaanse landen aanleiding het voortbestaan van de Geme- nebestspelen op het spel te zetten. Onverbloemd dreig- ten. De regering in Londen had de rugbybond van Wales duide lijk gemaakt, dat de voorge nomen toernee in strijd was met het akkoord van Gle- neagles (1977), waarin de Ge- menebestlanden zich uitspre ken tegen het onderhouden van sportieve kontakten met Zuid-Afrika. De anti-apart heidsbeweging in Wales had de rugbybond er op geatten deerd, dat de toernee een ad- hesie-betuiging zou beteke nen aan het adres van de blanke minderheidsregering van Botha. Onder die -dubbe le druk ging de rugbybond overstag. SCHIEDAM - Als voorbereiding op de kampioenschappen van Zuid-Hol land werden er gisteren in Schiedam bokswedstrijden voor nieuwelin gen georganiseerd. Twee Leidse pugilisten van DTS kwamen in de ring en in beide gevallen leverde het een overwinning op. Robert Zandvliet versloeg in het weltergewicht zijn Rotterdamse tegen strever Neutigem. In het middengewicht won Martin Derogee op pun ten van De Nijs uit Roosendaal. Pfaff: weer in training BRUSSEL (ANP) - Jean-Marie Pfaff, de doelman van Beveren die zaterdagavond na een bot sing met de Anderlecht-speler Brylle met een hersenschudding in een ziekenhuis te Brussel werd opgenomen, is weer thuis. Gisteren werd hij ontslagen, maar Pfaff moet nog wel enige dagen rust houden. De Belgische bondscoach Guy Thijs heeft Pfaff wel opgenomen in de selectie voor de vriend schappelijke interlandwedstrijd tegen Spanje, die op 16 decem ber in Valencia zal worden ge speeld. De selectie bestaat uit: Mare Baec- ke (Beveren), Jan Ceulemans (Club Brugge), Alexandre Czer- niatynski (Antwerp), Eric Gerets (Standard), Willy Geurts (Ander- lecht), Frank Mariman (Ant werp), Walter Meeuws (Stan dard), Luc en Mare Millecamps (beiden Waregem), Jacques Mu- naron (Anderlecht), Jean-Marie Pfaff (Beveren), Michel Preud- 'homme (Standard), Erwin Van- denbergh (Lierse), Rene Vande- reyeken (Genua), Wilfried van Moer (Beveren: Frank Vercaute- ren Anderlecht) en Rene Ver- heyen (Lokeren). "Gij zult niet zwartwerken" Aan de Beeklaan in Den Haag is een moslim-informatiecentrum geopend. Een van de doelstellin gen is, de verstandhouding tus sen Nederlanders en moslims te verbeteren, zo verklaarde de heer M. F. Shamsi, ondervoorzitter van de stichting die het centrum beheert. Deze stichting bestaat fi nancieel van donaties, onder an- Pakistan, Saoedie—A- de oliemaatschappij Voor bedrijven in zwakke gebieden dere rabié e Aramco. Dr. S. J. v islam i Koningsveld, docent aan de theologische facul- Leiden, zei bij de opening van het centrum, dat er drie za ken zijn die in Nederland de in formatie over de islam bemoeilij ken, te weten: het gebrek aan or ganisatie en erkend islamitisch leiderschap onder moslims in Nederland, de polemische ma nier waarop islamitische infor matie wordt verschaft, en het ge brek aan goede basisliteratuur over de islam in de Nederlandse taal, met name in schoolboeken. Informatie over de islam heeft, vol gens dr. Van Koningsveld, vaak het karakter van verkondiging van de islamitische boodschap. "De zo gegeven informatie vol doet niet aan de eisen van nauw keurigheid, om van onpartijdig heid maar te zwijgen". Met name voor de Nederlandse moslims die bij dit centrum zijn betrokken zag dr. Van Konings veld een brugfunctie weggelegd. Een nieuwe vertaling van de ko ran in eigentijds Nederlands noemde hij een voorname taak voor het informatiecentrum. Een groep van ruim veertig zus ters van de congregatie van Onze Lieve Vrouw in Amersfoort heeft - in het kader van de discussie over kernwapens - de Neder landse bisschoppen laten weten, dat zy zich achter het IKV-- standpunt schaart. De zusters er varen de IKV-stellingneming ('Kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland', voor zichtige eenzijdige stappen om tot tweezijdige ontwapening te komen) als een 'teken van hoop'. "Kernbewapening", zeggen de zus ters. "is in strijd met onze christelijke opdracht tot leven. We zijn geroepen tot vrijheid, niet tot angst. De aarde is ons door de Schepper toevertrouwd om haar te voltooien, niet om haar te vernietigen". Beroepen Hervormde Kerk: beroepen te Heerde J. Broekhuis Rijssen; aangenomen naar Lemelerveld kandidaat L. den Besten Woer den. die hiermee bedankte voor onder andere Oude en Nieuwe Wetering, naar Vroomshoop W. M. Rikin Heerlen (voorheen pre dikant in Indonesië); bedankt voor Koudekerk aan den Rijn S. T. Baarda Zevenbergen, voor Nieuwe Pekela kandidaat G. van Asselt Hardenberg. Gereformeerde Kerken Vrijge maakt: bedankt voor Oldehove (Gr.) D. F. Ensing Smilde-Diever. Gereformeerde Gemeenten: be dankt voor Oosterland (Z.) M. Mondria Waardenburg. De zending van de Gereformeer de Kerken in Nederland zal me vrouw drs. C. H. Meijers, staflid van het Hendrik Kraemer-insti- tuut te Oegstgeest, uitzenden naar Botswana (noordelijk van Zuid-Afrika). Zy gaat als lid van een daar te vormen groep 'alfabe- tiseringswserk' doen onder on geveer vierduizend vluchtelin gen uit Angola. Die zochten aan het eind van de jaren zestig in dit land een goed heenkomen. Zij hebben er zich. als een vrij geïso leerde stam, inmiddels definitief gevestigd. Mevrouw Meijers, die vóór zij naar Oegstgeest kwam veel ervaring opdeed bij het lager en voortge zet onderwijs, zal na een voorbe reiding in Nederland, Kenia en Zimbabwe op 1 arpil haar werk in Botswana beginnen. Strijdkreet Het korps Leiden van het Leger des Heils zond ons bericht dat de verkoop van het kerstnummer van De Strijdkreet is begonnen. Er is dit jaar geen speciale kerst- collecte. Daarom hoopt men, dat van De Strijdkreet des te meer zal opbrengen. Ook nu wil het Leger een grote groep mensen die juist met deze dagen tussen wal en schip dreigen te vallen het gevoel geven, dat ze erby horen. Zaterdag 12 december wordt in het academiegebouw aan het Ra penburg in Leiden een openbare studiedag gehouden over het thema 'Historische betrekkingen tussen moslims en christenen. Ideologie en werkelijkheid'. De dag, die uitgaat van de Leidse fa culteit der godgeleerdheid, be gint om half 10 en eindigt om kwart voor 5. Zes Zweedse predikanten zijn een actie begonnen tegen zwartwer ken en belastingontduiken. Zij hebben een elfde gebod geformu leerd - "Gij zult niet zwartwer ken" - en richtlijnen gegeven voor een juiste inxmlling van de bekende formulieren. De gelovi gen worden opgeroepen om in ge val van maatschappelijk onbe hagen politieke en legale wegen voor protest te bewandelen. DEN HAAG (GPD) - Steun verlening voor bedrijven in zwakke gebieden van Nederland zal vooralsnog een 'Haagse' aangelegen heid blijven. Minister van economische zaken Ter louw voelt er niet voor het geld daarvoor door de pro vinciale besturen te laten verdelen. Hij vreest dat ze in de verleiding zouden kunnen komen het voor andere, weliswaar ook dringende, zaken te beste den. Terlouw gaf van zijn gebrek aan vertrouwen blijk in een debat dat de Tweede-Kamercommissie voor economische zaken giste ren wijdde aan het regionale so ciaal-economische Beleid. Met name uit het CDA kwam de vinciale besturen meer bevoegd heden op dat punt te geven en ze daarvoor ook de financiële mid delen te verstrekken. Terlouw had in de commissie een nota over het regionale sociaal- economische beleid te verdedi gen die nog grotendeels onder het bewind van de WD'er Van Koppelbazen van 119 zwartwerkers aangehouden GRONINGEN (ANP) - Met de aanhouding van drie man denkt de rijkspolitie in Groningen een omvangrijke zaak met zwartwer kers te hebben opgelost. De drie gisteren aangehouden mannen zouden van augustus 1980 tot ju ni 1981 mensen zwart hebben la ten werken. Naar ruwe schatting is volgens de politie voor zeker een half miljoen aan zwart loon uitbetaald. De zwartwerkers werkten voor de vennootschap onder firma BMS. die zich onder meer bezig hield met het laden en lossen van sche pen. Dit bedrijf begon aanvanke lijk in Almere. maar verlegde z'n activiteiten later naar de Eems- haven en Delfzijl. Volgens de po litie werkten sommige mensen slechts enkele dagen voor het be drijf, terwijl anderen tenminste veertig dagen actief waren. Ook de inzet per dag verschilde sterk: van vier tot zestig man per dag, aldus de politie. Aardenne tot stand is gekomen. Hij heeft die inmiddels, samen met zijn collega van sociale za ken en werkgelegenheid, Den Uyl, enigszins bijgesteld. In het bijzonder is de voorrang voor Zuid-Limburg en (oost-)Gronin- gen er nog eens extra in aangege- In de oorspronkelijke nota was wat extra aandacht op de Randstad komen te liggen en was geop perd dat de allergrootste nood van de zwakke gebieden wellicht ook te verlichten zou zijn door een premie te stellen op een trek CDA-kamerlid gispt eigen munster RAALTE (GPD) - Het CDA-Twee- de-Kamerlid Weijers heeft gister avond op een algemene leden vergadering van het CDA-Over- ijssel in Raalte scherpe kritiek geuit op de ministers Van der Stee (CDA; financiën) en Den Uyl (PvdA; sociale zaken en werkgelegenheid). Over Van der Stee's opmerking dat loslating van de koppeling tussen lonen en uitkeringen bespreekbaar moet zyn, zei Weijers: „Het was niet verstandig om dat te zeg gen". Hij voegde daaraan toe zich „grote zorgen" te maken over het beleid van minister Den Uyl, waar het de sociale zeker heid betreft. Weyers wil dat niet wordt getornd aan de koppeling tussen de inko mens en de uitkeringen. „Ons land moet dieper en scherper be seffen dat het verschaffen van in komens aan de niet-actieven een zware last is op de schouders van de actieven. Maar we moeten de bewuste koppeling handhaven", aldus het kamerlid. SAS VAN GENT (ANP) - De di rectie van De Suikerunie in Sas van Gent heeft zich bereid ver klaard de schade te vergoeden die zondagmorgen is aangericht door de dijkdoorbraak van een bezinkbassin bij de fabriek. Vol gens drs. W. Dusarduyn, burge meester van Sas van Gent, die gisteren het gesprek met de di rectie heeft gevoerd, is nog niet bekend hoe groot precies het be drag van de aangerichte schade naar het westen. Uit de Kamer krijgt Terlouw alle steun voor zijn bijstelling van het beleid: geen volksverhuizing naar het westen maar hulp om te probe ren de zwakke gebieden weer enigszins op de been te helpen. Absolute voorrang krijgen daar bij het zuiden van Limburg en Groningen. Wel bly ft Terlouw er bij dat er niet langer een heffing (belasting) moet worden gehe ven op investeringen die in de Randstad worden gedaan. Die maatregel heeft hy overgenomen van Van Aardenne. Van het kabinet wordt verwacht dat het nog vóór de zomer een compact beleidsplan voor het re gionale sociaal-economische be leid opstelt, dat concreet vertelt wat er met gebruikmaking van de financiële regelingen wordt gedaan en wat er nog meer ge daan kan worden. De PvdA'er Wallage was één van de opstel lers van een motie die daarom vroeg. Hy had zich afgevraagd waarom het regionaal beleid zo slecht werkt. „Hoofddoel van het regionale be leid is het wegwerken van regio nale achterstanden in inkomen, in opleiding en in kansen op werk. Dat doel wordt echter bij lange na niet bereikt Voor zover er al sprake was van een taakstel ling voor het tot stand brengen van werk is over de laatste tien jaar nog niet de helft gereali seerd." „En wat over de effectiviteit van het beleid nog meer zegt: van de 9500 arbeidsplaatsen die de laat ste zes jaar tot stand kwamen in de gebieden waar de bijzondere premies gelden, zou volgens het Centraal Planbureau zestig pro cent ook zonder stimuleringsbe leid tot stand zijn gekomen", al- Swapo ontkent vernietiging hoofdkwartier LUANDA, ANGOLA (AFP) - De leider van de Namibische onaf hankelijkheidsorganisatie Swa po, Sam Nujoma, heeft catego risch tegengesproken dat het centrale hoofdkwartier van Swa po is vernietigd zoals Pretoria gisteren had bekendgemaakt. "Onze politieke of militaire hoofdkwartieren zijn niet in An gola gevestigd maar in Namibië zelf', aldus Nujoma in een vraag gesprek met AFP in Luanda. Een Zuidafrikaanse legerwoord- voerder had meegedeeld dat in november bij een aanval in An gola het hoofdkwartier van Swa po was vernietigd. Griekse ex-premier weggestemd ATHENE (AFP/Reuter) - De Griekse ex-premier George Rallis heeft gisteren het lei derschap over zijn conserva tieve partij "nieuwe demo cratie" verloren. Dit heeft een woordvoerder van de party meegedeeld. In een stemming waar Rallis zelf om had gevraagd, keerde een meerderheid van de 112 parlerhentsledep van de par ty zich tegen hem. Rallis werd in mei van dit jaar geko zen als leider van "nieuwe de mocratie" toen de oprichter van deze partij, Constantine Karamanlis, president werd. De conservatieve partij ver loor de verkiezingen in okto ber van de socialistische par tij (Pasok) van Andreas Pa- pandreaou. De parlementsleden van de partij komen volgende week weer bij elkaar om een nieu we voorman te kiezen. De vroegere rtiinister van defen sie Evangelos Averoff zou voor de post kandidaat zijn. Deze heeft Rallis verweten verantwoordelijk te zijn voor het verlies van "nieuwe de mocratie" bij de laatste ver kiezingen. is. Lagerhuisüd: 'Prinses Margaret lichtzinnig' LONDEN (UPI) - De Britse koninklijke familie moet dezer dagen wel in angstige spanning verkeren. Het socialistische lagerhuis- lid William Hamilton dat haar onafgebroken mikpunt maakt van zijn aanvallen, werd zondag op een haar na één stem door zijn partij-afdeling in Fife in Schotland afgewezen. Bij een stem ming over de vraag of men hem toch nog in genade zou aanne men, waren er evenveel voor- als tegenstemmers, zodat een nieuwe stemming moet plaatshebben. "Willie" Hamilton heeft het kastijden van de leden van de konink lijke familie tot zijn lagerhuismissie gemaakt. Over prinses Mar garet heeft hy gezegd dat zy "lichtzinnig" is en nog geen werk zou krijgen in een textielfabriek. Prins Charles en prinses Anne zijn volgens hem "niet in het arbeidsproces op te nemen" en koningin-moeder Elizabeth verstaat de kunst om de glimlach om haar mond aan en uit te schakelen als de lichtknop. Nog pas vorige week stelde Hamilton voor dat de koningin en haar verwanten opnieuw zouden worden ingedeeld als ambtenaar en dat enkelen hunner dan 'op natuurlijke wyze zouden worden afgevloeid'. Denen naar de stembus KOPENHAGEN (UPI) - In Dene marken zijn vandaag om negen uur de stemlokalen opengegaan om de bijna 3,8 miljoen stemge rechtigden de gelegenheid te ge ven een nieuwe volksvertegen woordiging te kiezen. Het zijn vervroegde verkiezingen omdat de sociaal-democratische min derheidsregering van premier Anker Jörgensen op 12 novem ber een nederlaag in het parle ment leed toen de drie kleine "gedoogpartijen" - centrum-de mocraten. christelijke volkspar tij en radicaal-liberalen hun steun onthielden aan een voor stel van de regering de verzeke ringsmaatschappijen en pen sioenfondsen een deel van hun grote rentewinst in de landbouw en de industrie te laten beleggen om daar nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen. Verwacht wordt dat de verkiezin gen niet veel verandering in het politieke bestel zullen brengen. Aangenomen wordt dat de de missionaire premier Anker Jör gensen straks weer aan het hoofd komt te staan van een sociaal-de mocratisch minderheidskabinet, dat opnieuw de steun van enkele kleine partyen nodig zal hebben.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 10