actiefin vrije tijd "Uit het hoofd leren kunnen de meesten niet eens opbrengen 'Leerlingen worden zo maar m het diepe gegooid' J. DE WATER B.V. WIJ BOUWEN WEER IN LEIDEN!!! CDA-raadslid: is besturen werkelijk vriendsjespolitiek? Overgang van mavo naar meao te groot Directeur Van Oortmeao ZATERDAG 5 DECEMBER 1981 LEIDEN LEIDEN - Bijna vijftig pro cent van de leerlingen van het middelbaar eco nomisch en administra tief onderwijs (m.e.a.o.) verlaat de school zonder diploma. Voor de gemid delde mavo-leerling is de overgang naar het mid delbaar beroepsonder wijs veel te groot. De op leiding is strenger, er zijn veel meer vakken en er moet meer tijd worden besteed aan het huis werk. "Dat zijn ze niet gewend", roept directeur C.E. Van Oort van de Leidse school voor MEAO. Zonder de vinger direct op allerlei zere plekken te leggen vindt hij dat de studen ten te weinig onderlegd zijn. "Rekenen kunnen ze niet en enige grammati cale kennis is nauwelijks aanwezig". De coördinator, E.J. Van Beek, van de mavo-afde ling van de "St.Agnes"- Scholengemeenschap ziet het allemaal wat an ders. Voor zijn gevoel wordt de Zwarte Piet te gemakkelijk naar het al gemeen vormend onder wijs geschoven. "De pas aangekomen meao—leer lingen worden nauwe lijks opgevangen. Ze ver langen dat de leerling zich van de ene op de an dere dag aanpast. Wij houden toch ook reke ning met de lagere school kinderen als ze in de brugklas komen". De landelijke stuurcom- missie m.e.a.o en staats secretaris Deetman (on derwijs en wetenschap pen) zijn reeds aan het be studeren hoe het een en ander kan worden verbe terd. De vraag is alleen hoe dat moet gebeuren? De stuurgroep is van me ning dat het onderwijs duidelijker gericht moet zijn op enerzijds de voor bereiding op latere stu die, anderzijds op de toe komstige beroepsuitoefe ning. De leerlingen moe ten in dit verband kun nen kiezen uit twee ver schillende programma's per vak, gericht op door studeren of werken. De heren Van Oort en Ver beek geven in bijgaande verhalen beiden hun vi sie op het falende aan sluitingssysteem in het beroepsonderwijs. Tekst Saskia Stoelinga Foto's Jan Holvast 7 r LEIDEN - Direkteur Van Oort moet eerlijk bekennen: ook op zijn school haakt de helft van de leerlingen voortijdig af. Hij vindt dat een hele slechte zaak, waaraan naar zijn meneing zeker iets gedaan moet worden. „Ondanks die veelvuldige voorlichting lukt het.niet dit percentage terug te dringen", zegt hij. Coördinator Van Beekniavo: V Coördinator Van Beek van de mavo-afdeling van de Agnes Scholengemeenschap"De moeilijkheid is dat de meeste dertien en veertienjarigen nog geen vastomlijnde plannen hebben" LEIDEN - Coördinator Van Beek (Agnes) weet van het probleem. Vol gens hem haken de mavo leerlingen niet alleen af op de meao, ook op andere beroepsgerichte opleidin gen hebben zij het moei lijk. "Het verschil tussen het algemeen vormend onderwijs en het beroeps onderwijs is te groot", zegt hij. Allereerst gaat Van Beek in op het vakkenpakket. De eis om twee moderne talen en handel in je pakket te hebben, noemt hij vrij exentriek. "Wat ik daar mee be doel? Kijk, als ik hier uit de kaar tenbak willekeurig 36 mavoleer lingen haal, blijken er slechts drie aan deze eisen te kunnen voldoen. Iedereen kan begrijpen dat als de meao, leerlingen met een ander pakket aanneemt er problemen kunnen ontstaan". Ook op de 'Agnes' doen ze veel aan begeleiding. In de tweede klas beginnen ze met de keuzebege- leidingslessen. Van de elf vak ken die de leerlingen nog hebben in de tweede klas moeten ze er acht overhouden in de derde. In de vierde klas hebben ze zes ver plichte vakken. Van Beek: "De decaan en klassele raar praten hierover met de ou ders en leerlingen. Ze proberen een interessegebied boven water te krijgen, gecombineerd met de vakken waar ze goed in zijn. Daar wordt het vakkenpakket veelal op afgestemd. De moei lijkheid is dat de meeste dertien en veertienjangen nog geen vas tomlijnde plannen hebben. Ei genlijk komt het beroepsgerich te nauwelijks ter sprake. Zelfs als ze in de vierde zitten weten ze nog niet wat ze willen gaan doen". "Het grootste deel van de mavo leerlingen van onze school stroomt door naar het havo-on derwijs. Ze weten in feite nog he lemaal niet wat ze willen en stel len op deze manier hun keus uit. Maar het kan ook zijn dat een zestienjarige in vier mavo opeens besluit naar de meao te gaan. Ja, in de meeste gevallen hebben ze dan niet het vereiste pakket. Wij leiden natuurlijk niet specifiek op voor het beroepsonderwijs" Vervolgens komt de coördinator op het punt van de aansluiting mavo naar meao. Dat verloopt volgens hem niet soepel. "We zijn al jaren bezig met de begelei ding van lagere-schoolkinderen naar het voortgezet onderwijs. Dat gaat steeds beter. Over aan sluiting mavo-meao wordt nau welijks gesproken. Terwijl de mavo-leerling, die net zestien is, in een vergelijkbare positie zit. Ze worden zo maar in het diepe gegooid. Toch dient zich een hele andere situatie voor deze men- "Van de oudste worden ze in een keer weer de jongste, maar ze worden wel voor vol aangezien. Er wordt niet écht op ze gelet. Daarnaast krijgen ze meer vak ken en veel meer huiswerk. Het systeem is keihard en ouderwets. De beroepspraktijk zit er immers achter. Ja. ik begrijp dat je dat feit de meao natuurlijk niet kan verwijten. Zij moeten goede mensen afleveren". De decanen van de Agnes probe ren er van alles aan te doen om de mensen die naar het beroeps onderwijs willen voor te berei den. Ze voeren gesprekken en gaan naar voorlichtingsbijeen komsten. De leerlingen wordt steeds voorgehouden dat het daar keihard werken is en de le raren echt niet 'aardig' zijn. Van Beek: "Toch benaderen we op een of andere manier niét de rea liteit. Ze blijven denken: dat ma ken we wel. Het is heel moeilijk om ze van dat spoor af te bren gen". Zwarte Piet Met de beschuldiging dat die van de mavo komen nauwe lijks de grammatica beheersen en niet kunnen rekenen heeft Van Beek het moeilijk. "Het is te gemakkelijk om die Zwarte Piet door te schuiven. Wij hebben in de brugklas ook allerei leerlin gen afkomstig van verschillende scholen met een verschillend kennisniveau. Er zitten er bij, die nauwelijks iets aan grammatica hebben gedaan, maar heel goed spreekbeurten kunnen houden" "De tijd dat alles er werd ingedrild is voorbij. Wij kunnen niet eisen van die lagere scholen dat ze het leerplan aanpassen. De leerlin gen mogen nu eenmaal rekenma chines gebruiken. Ook op de ex amens. Twee gedeeld door een half doen ze liever daarop, dan uit het hoofd. Ja, dat is nu een maal het Nederlandse systeem" De mavo-kandidaten die zich aan melden op de Leidse meao wor den allemaal toegelaten, on geacht het vakkenpakket. Dat is bij de wet verplicht. Van Oort: "Ja en wat krijg je dan: mensen die maar één vreemde taal heb ben of geen handel in het pakket. Het is zelfs zo dat kleine scholen soms helemaal geen handel meer geven omdat ze er te weinig kan didaten voor hebben". "Op de toeristische afdeling ko men hier veel mensen met alle talen en aardrijkskunde. Ze ver geten bij aanmelding even dat ze in het algemene jaar acht uur economie hebben. Velen denken ach, dat doen we er wel even bij. Ja, zo n denkwijze leidt tot te leurstelling." Een andere oorzaak voor het falen noemt Van Oort de overgang van het beperkte vakkenpakket naar het grote aantal vakken op de meao. "Ze hebben hier vijftien vakken en veel meer huiswerk. Er moet ook zeker op vijftien stu- die-uren worden gerekend bui ten de schooltijden om. De mees ten kunnen het niet eens opbren gen om eens iets uit het hoofd te leren. Recht is zo'n soort vak, pu re feitenkennis. Onverwachte re petities vinden ze ongewoon, dat gebeurde op de mavo niet. Ze zeggen ook dat het hier strenger is. Wij hebben inderdaad regels. Bij ons moeten voor de overgang naar het tweedejaar praktisch al le vakken voldoende zijn. Ook de vakken die ze niet kiezen. Op sommige mavo's gaat dat er an ders aan toe". Stoomcursus Van Oort geneert zich er gewoon voor om te vertellen dat de on dergrond van de eerstejaars der mate slecht is dat ze verplicht zijn de eerste weken van het schooljaar stof van de vijfde en zesde klas lagere school te herha len. "Het eenvoudige rekenwerk beheersen ze niet. Ook met de grammatica is het zeer droevig gesteld. Dat is voor ons toch geen basis om verder te gaan met de vreemde talen". Een ander probleem is de aanslui ting. "We doen er van alles aan om dat te verbeteren", zegt van Oort. De eerste week op school maken ze kennis met de vele fa cetten van de beroepspraktijk. 'Bouwrijp maken' noemen wij dat. Ze weten dan wat ervan ze wordt verwacht. Daarna volgen in de tweede en derde week de stoomcursussen rekenen en taal LAK Het LAK is op zoek naar be stuursleden. Deze open uni versitaire instelling houdt zich bezig met het organise ren van culturele activitei ten: theater- en fimvoorstel- lingen, exposities, allerlei cursussen en andere projec ten. In het het LAK-bestuur zijn per 1 januari één a twee plaatsen vrij voor vrijwilli gers met een brede algemene culturele belangstelling en bij voorkeur bestuurlijke erva ring. Wie belangstelling heeft kan zich wenden tot het secre tariaat van het LAK, tel. Streekcommissie De streekcommissie vergadert maandagavond in Holiday Inn. Deze commissie beslaat uit twintig slreekbewoners met als doel de burgers te be trekken bij de ruimtelijke or dening eti de inspraak op provinciaal niveau. Op de agenda staan twee punten: signalen uit de streek ieder een die iets wil opmerken over een provinciale aangele genheid op het gebied van ruimtelijke ordening kan dat dan doen) en de nota in spraak in de ruimtelijke or dening van Gedeputeerde Staten. De vergadering be gint om acht uur. Film Femke organiseert dinsdag een filmochtend voor vrouwen. Op het programma staat de film "Wat doet U mevrouw? Niets, ik ben huisvrouw". Huisvrouwen praten over hun werk, hun wensen en waarom ze geen loon uitbe taald krijgen. De filmochtend begint om half tiener is kin deropvang. Femke is geves tigd in hel Volkshuis, Apothe- kersdiik 33. Sterrenkunde Voor de vijfde achtereenvolgen de maal organiseert de Ster- rewacht komend jaar cursus sen op het gebied van sterren kunde. zowel voor beginners als voor mensen die al enigs zins m deze materie thuis zijn. Alle cursussen beginnen in januari. Nadere informa tie: Sterrewacht Leiden, post bus 9513. 2300 RA Leiden, on der vermelding van 'cursus- informatie' De inschrijving sluit op 15 december Huisvrouwen ging van Huisvrouwen heeft voor de komende weken de volgende activiteiten op haar programma dinsdagochtend 8 december kerstkaarten ma ken in verenigingsgebouw In 't Want. Noordeinde 2a, aan vang kwart voor tien. woens dag 16 december kerstlunch in Holiday Inn met medewer king van Liesbeth O'Sulli- van. van half twaalf tot half vijf; donderdag 17 december een dagexcursie naar Ant werpen. Voor meer inlichtin gen tel. 121777 en 215903 Fotoclub wijk) heeft sinds kort een foto club Onder leiding van twee fotografen kunnen liefheb bers zich één avond per week vertrouwd maken met de grondbeginselen van de foto grafie Wie lid wil worden of meer informatie hebben kan op uxjensdagavond terecht in het buurthuis tussen half acht Jazz In café Scarabee aan de Pie- terskerchoorsteeg speelt zon dagavond vanaf negen uur het kwartet Frits Kaatee Als speciale gast zal dit keer op treden de jonge saxofonist Boris van der Lek ADVERTENTIE lil BOUW- EN AANNEMINGSMIJ. LEIDERDORP - LIJNBAAN 1 - TELEFOON 071-899208 (o.a. Tehuis voor daklozen in de Rembrandtstraat) NA MEER DAN 30 JAAR ERVARING IS ONS GEEN WERK TE GROOT OF TE KLEIN. Erkend N.V.O.B. bedrijf Lid Garantie Instituut Woningbouw (G.I.W.). Wrevel over ajfaire-SPD LEIDEN - De gang van zaken rond de loskoppeling van de So ciaal Psychiatrische Dienst van de GG eh GD is het raadslid Cor- rie Kramp (CDA) in het verkeer de keelgat geschoten Zij vindt het vreemd dat deze ingrijpende reorganisatie door verschillende raadsleden woensdag uit de krant moest worden vernomen. In een open brief aan het college vraagt zij zich af hoe het zit met de informatie-verschaffing aan raadsleden Vreemd vindt Kramp het óók dat de fractieleden van de PvdA ken nelijk wel over de overheveling van de SPD op de hoogte waren In hun vergadering van dinsdag avond kwam het principe-be sluit van burgemeester en wet houders over de SPD al aan de orde. B en W hadden op aan drang van het ministerie beslo ten de SPD per januari over te hevelen van de GG en GD naar een private stichting Dat bepaalde zaken eerst in het college worden besproken en daarna pas aan de raadsleden worden voorgelegd, kan volgens Kramp soms best zinnig zgn Het feit dat sommige raadsleden ken nelijk wel en anderen niet zijn in gelicht. bevordert volgens haar echter de samenwerking niet en schept wantrouwen over de ma nier waarop het college informa tie verstrekt Kramp vraagt zich nu af of bestu ren werkelijk vriendjespolitiek is. of dat er gewoon sprake is van politieke onhandigheid "Politie ke en democratische controle is prachtig", zo besluit Kramp. "Maar het zgn loze kreten wan neer er geen eerlijke en gelijke informatieverschaffing aan alle raadsleden aan is vooraf ge- pn Kramp boze open brief Steun clubhuis voor krakers LEIDEN - Het club cn buurthuis Inde Vroolgckc Arke aan de Pie- terskcrkchoorsteeg hccfV zgn steun betuigd aan de krakers van de woningen aan de Weddestceg In een brief sehrgven team en bestuur van het buurthuis "Wg vinden het een slechte zaak dat een projectontwikkelingsmaat schappij zo lang dc gelegenheid heeft om over de ruggen van dc Leidse woningzoekenden haar speculatieve praktgken uit te voeren" Gedoeld wordt op de Weslland Utrecht Project Ont- wikkclingsmaaUchappg Directeur Van Oort can de Leidse school i brede opleiding eigenlijk niet opgeven Niveaus Het voorstel van de stuurgroep meao om leerlingen straks de mogelijkheid te geven per vak op twee niveaus af te studeren, nl. in de praktgkrichting (P-stroom) of in de studcerrichting (S-stroom), moet nog heel goed worden be studeerd Ook binnen de Leidse meao staat dit rapport met voor stellen volop in de belangstelling en ter discussie Nu vraagt Van Oort zich nog af hoe bgvoorbeeld Nederlands in de P-stroom en T- stroom op verschillende manie ren moet worden gegeven "Het komt er in feite op neer dat de P-stroom iets makkelgker zal gaan worden. Het staat voor mg als een paal boven water dat er iéts moet gebeuren, maar ik blgf erbij: het zou heel erg jammer zijn als het huidige meao-niveau zou worden verlaagd". en dan beginnen we echt. We waarschuwen van begin af aan dat als je niet regelmatig werkt, je met Kerst de achterstand niet meer kunt wegwerken" Daarnaast hebben alle klasselera ren een extra taakuur om met de leerlingen te praten over proble men in en buiten de school en om achter de redenen van hun mislukking te komen. Ook wordt geleerd hoe ze moeten studeren. Óndanks ale inspanningen moet Van Oort toch beamen dat deze werkwijze niet het gewenste re sultaat oplevert. In een verlaging van het niveau ziet de direkteur vooralsnog niet zoveel. "We wil len onze brede opleiding eigen lijk niet opgeven. Nu sluiten we goed aan op het bedrijfsleven. Ie dereen wil onze leerlingen graag hebben. Ze kunnen allemaal ba nen krijgen En wat moeten we straks met allerlei diploma's bin nen een richting"'"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 3