Fusie onderwij s- adviesdienst nog niet zeker agenda Endegeest mag gebouw huren Kees Zandbergen overleden Wethouder Verdier wil eerst overleg met Leiderdorpse scholen |"[Lg/£/s< Hersenletsel bromfietser Verzetsheld en oprichter van twee koren Kunstuitleen in Warmond Van gemeente Oegstgeest Burgerlij ke stand Bewoners Javastraat willen drempels LEZERS SCHRIJVEN: Tasjesdieven weer actief Bommetje door brievenbus Inbraak STAD EN RAND MAANDAG 30 NOVEMBER 19 LEIDERDORP - Het is helemaal nog niet zeker of de zelfstandige onderwijsadviesdienst van Leiderdorp (het O AC) opgaat in de regionale School Adviesdienst Leiden (SAD). De Leiderdorpse wethouder J. Verdier wil voorlopig eerst gaan overleggen met alle betrokken instellingen, voordat B en W toenadering gaan zoeken bij de SAD. Op de begroting voor 1982 staat een bezuiniging van maar liefst 67.000 gulden op het OAC, een dienst die kinderen met moei lijkheden individueel begeleid. Die 67.000 gulden krijgt de ge meente Leiderdorp van het rijk als ze toetreden tot de SAD. De conclusie is dan ook heel logisch. Als Leiderdorp niet toetreedt tot de SAD is er op de begroting een gat van diezelfde 67.000 gulden. Staan de onderwijsinstellingen en het OAC dan niet voor een voldongen feit? Nee, meent wet houder Verdier. "Het opnemen van deze bezuiniging op de be groting is niet meer dan een voornemen van B en W. We wil len zo de discussie in de gemeen telijke organen weer opnieuw beginnen. We gaan ons afvragen of wat we nu doen goed is", zo vertelt Verdier. Mevrouw Neleman, bestuurslid van het OAC, vindt een dergelij ke discussie wel zinvol, maar ei genlijk overbodig. "De discussie is zinvol omdat ze nog niet in brede kring gevoerd; alleen nog maar in de gemeenteraad, de commissie onderwijs en in het bestuur van het OAC". Ze voegt er meteen aan toe dat die discussie volgens haar nooit ge voerd zou worden als er niet be zuinigd hoefde te worden. Want de standpunten zijn zo eigenlijk ook wel duidelijk. Vorig jaar werd het werkplan van het OAC voor de jaren 1980 tot en met 1982 aangenomen. Daarin staat onder meer dat schoolbege leiding het best werkt in een klei ne opzet, omdat er dan veel con tact is tussen de scholen. Boven dien is de samenwerking tussen de scholen en het OAC uitste kend. B en W en de gemeente raad onderschreven het be- stuursstandpunt van ganse har te. Wethouder Verdier voegt er aan toe: "In de financiële situatie van vorige jaren was een discussie over geld niet nodig. Nu is het anders. We hebben dit jaar een tekort van drie miljoen moeten wegwerken. Hoe pijn dat ook doet, een paar dingen mogen daar niet buiten blijven. We heb ben toen gezegd: laten we deze bezuinigingen ook op de begro ting zetten. Maar of het ooit zover komt?" Aantrekkelijker Wethouder Verdier, die overigens ook voorzitter is van het bestuur van het OAC, vindt nog steeds dat een kleine adviesdienst het best is voor Leiderdorp. "Maar", zo zegt hij, "financieel is het een stuk aantrekkelijker om te regio naliseren. Niet het financiële al leen mag een voorwaarde zijn voor het wijzigen van het beleid. Het is wel een belangrijke voor waarde". De discussie zal dan ook hoofdza kelijk gaan om de zogenaamde vakinhoudelijke argumenten. Met andere woorden de vraag of aansluiting bij Leiden meer na delen geeft dan voordelen. Het ziet er echter al naar uit dat die vraag al beantwoord is. Nele man: "Voor de schoolbesturen bestaat er geen enkele aanleiding om aan te sluiten bij Leiden". Verdier zegt ook dat hij zal pro beren de instellingen te overtui gen van de noodzaak van toetre ding. Neleman weer: "Daar zal Verdier een harde dobber aan hebben. De huidige vorm doet gewoon meer recht aan de ver langens van de onderwijsinstel lingen". De wethouder houdt de mogelijk heid echter wel open dat de ge meenteraad uiteindelijk zal be sluiten een zelfstandige dienst te houden. "Als iedereen nee zegt en de argumenten steekhoudend zijn dan zijn B en W echt niet zo eigenwijs om de aansluiting toch door te zetten". Wat steekhou dende argumenten zijn wil Ver dier niet vertellen, want "dan hebben we straks niets meer om over te praten". Hij wil wel kwijt dat de eerste reacties van de scholen negatief zijn. "Tot nu tor. zijn alle geluiden die ik hoor niet bemoedigend voor het stand punt van B en W". De grote schuldige in het hele spel is volgens Neleman en Verdier het ministerie van onderwijs. "Het ministerie wijst een kleine dienst af. Men zegt dat het zalig MAANDAG Leiden - Kijkhuis, Vrouwenkerks straat 17, Andy Warhol's Dracula, reg Paul Morrisey, 20 en 22.15 uur. Stadhuis - gemeenteraad. 19.30 i Vrouwenhuis - Hooigracht 79. voort) zette discussie Vrouwenhuis Open Dicht, 20 uur. Ontmoetingscentrum - hoek Boshuizi laan, bejaardensoos Zuid-West, 14: Vereniging Ouders van Drugsversla den - Lange Mare 45. 20 uur, tel. 13054 Voorschoten - Gemeentehuis, c sie financien. 20 uur. APOTHEKEN Leiden - De avond, nacht en zondag dienst van de apotheken in de regio Le den wordt waargenomen van vr 27 tot dec door Apotheek Leiden Zuid-Wes Brahmslaan 20, tel. 763134; Apothee Beker, Lijtweg 4, Oegstgeest, te WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38. te ten noorden van de Rijn: 134604, tel. te zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd.: gezon< Mevrouw Neleman (links) gelooft dat wethouder Verdier veel moeite zal hebben om de scholen te overtuigen Oegstgeest - interkruis, Lijtweg 7, te van de noodzaak tot regionalisering. "Daar zal hij een harde dobber aan hebben", zo zegt zij. De wethouder zelf 154500. kijkt geamuseerd toe. (foto Jan Holvast) is als je een grote schooladvies dienst hebt". Kans op een subsi die voor het 'kleine' OAC is er dan ook niet, daar zijn ze allet- wee van overtuigd. Teleurstelling Neleman vertelt dat het voorstel door het bestuur met teleurstel ling is ontvangen. Ook vindt zij de wijze van besturen niet hele maal netjes. "Er had eerst over leg moeten zijn met het bestuur van het OAC", zo meent zij. B en W hebben het spel niet eerlijk ge speeld, want zij zijn nu in het voordeel. Neleman: "De voor standers van regionalisering lig gen nu een stap voor. Want die genen die nu gespaard zijn bij de bezuinigingen denken goed te zitten. Maar als de toetreding niet doorgaat, dan zal de wethou der weer opnieuw geld moeten vinden in de onderwijsbegro ting". Het is logisch dat die in stellingen dan bezwaren gaan maken. Wethouder Verdier ge looft echter niet dat het zover komt. "Tot nu toe hebben we de rekening (de werkelijke betalin gen en inkomsten, in tegenstel ling tot de begroting die slechts een prognose geeft) altijd met een voordelig saldo kunnen af sluiten". Verdier hoopt dat het volgend jaar weer zo zal zijn, an ders zal hij toch weer zijn begro ting moeten doorspitten. HENNY VAN EGMOND Kees Zandbergen LEIDERDORP - Kees Zandber gen, oprichter van het Leidse Al- ma-Materkoor en het Nederlands Madrigaalkoor, is gisteren op 73- jarige leeftijd in zijn woonplaats Leiderdorp overleden. Zandbergen heeft in zijn leven veel gedaan voor de koren in Leiden. Zo was hij de grote promotor van de contactgroep Leidse koren. Hij was ruim dertig jaar voorzit ter van het Nederlands Madri gaalkoor en tot zijn dood voorzit ter van het Alma-Materkoor. In de tweede wereldoorlog was hij de man achter het verzet in Lei den. Hij maakte deel uit van de ondergrondse en de binnenland se strijdkrachten. Na de oorlog werd hij benoemd tot comman dant van de binnenlandse strijd krachten in Leiden. In 1944 richt te Zandbergen het comité Habo (Hulp aan burgers in oorlogstijd) op, dat aan de Leidse bevolking in de hongerwinter warme maal tijden verstrekte. Kees Zandber gen was ook voorzitter van de WARMOND Warmond- gaat hoogstwaarschijnlijk deelnemen aan de kunstuitleen die in mei van dit jaar in Leiden is begon nen. Binnenkort komt een voor stel van de zijde van de gemeente waarin wordt uitgegaan van een proefperiode van één jaar en dat door verkoop van Warmondse kunstwerken aan de kunstuit leen in die periode geen bijdrage hoeft te worden betaald. Ook de andere regiogemeenten zijn uitgenodigd deel te nemen aan deze Leidse artotheek. De in woners van de gemeenten die meedoen kunnen dan kunstwer ken voor een bepaalde periode lenen en de gemeenten zelf kun nen werkstukken die onder hun beheer staan, in bruikleen geven aan de artotheek. Voor deelname aan deze kunstuitleen is normaal een bijdrage per inwoner ver schuldigd. De Kunstuitleen Leiden heeft al kunstwerken van Pieter Ge- raedts jr. in Warmond uitge zocht, die nu voor uitlening in aanmerking komen. OEGSTGEEST - Het voormalig ge bouw van de gemeente Oegst geest aan de Endegeesterstraat- weg wordt voorlopig verhuurd aan het psychiatrisch ziekenhuis Endegeest. Eigenlijk wil Ende geest het gebouw graag kopen, maar de benodigde goedkeurin gen zijn daarvoor nog niet ver leend. Enkele maanden geleden 'kraak ten' medewerkers en patiënten het gebouw. Zij hadden drin gend behoefte aan speel- en werkruimte. De gemeente had het pand juist verlaten omdat de verbouwing van het eigen ge meentehuis gereed was. Ende geest heeft het gebouw - met toe stemming van de gemeente - nu nog steeds in gebruik. Vooruitlopend op de koop wil de gemeente Oegstgeest het pand alvast gaan verhuren aan Ende geest. De huur gaat 2.500 gulden per maand bedragen. Het ge bouw moet Endegeest overigens 250.000 gulden gaan kosten. De Javastraat in Oegstgeest is een snelweg, vinden de bewoners. OEGSTGEEST "Wij zyn het zat. De Javastraat lijkt wel een snel weg", zo schrijven de bewoners aan de gemeente Oegstgeest. In een brief vragen bijna veertig Ja- vastraat-bewoners om maatrege len tegen het harde ryden van auto's. De commissie verkeer en vervoer vergadert aanstaande donderdag onder andere over dit verzoek. De gemeente Oegstgeest hoopt de problemen op te kunnen lossen door twee verkeersdrempels aan te leggen in de Javastraat. De aanleg van verkeersdrempels verdient uit oogpunt van de ver keersveiligheid aanbeveling, zo staat in een ambtelijk advies. Volgens datzelfde advies kunnen de drempels in het tweede kwar taal van 1982 worden aangelegd. Dezelfde commissie verkeer en vervoer moet zich buigen over een tiental aanvragen voor een parkeerontheffing in de zoge naamde blauwe zone in de Kem penaarstraat en Spaargaren- straat. Tien winkeliers hebben een verzoek om een dergelyke ontheffing ingediend. De groepscommandant van de rijkspolitie, GelderbLom, vindt dat de ontheffingen niet moeten worden verleend. Een goede en regelmatige controle van de ge parkeerde auto's wordt nage noeg onmogelijk als er zoveel ontheffingen worden verleend. Overigens wyst Gelderblom er nog op dat de blauwe zone al zo'n vijftien jaar bestaat. En nooit is door een winkelier een onthef fing aangevraagd. Nu gebeurt dat wel en dat is eigen lijk vrij simpel te verklaren. De Oegstgeester rijkspolitie is nu het korps niet meer kampt met grote personeelstekorten de laat ste tijd meer gaan controleren in de Kempenaarstraat en in de Spaargarenstraat. "Daarbij bleek tevens dat er ook diverse auto's van winkeliers fout geparkeerd stonden", zo schryft Gelder blom. Hij vindt het overigens onjuist dat de winkeliers parkeervakken in beslag gaan nemen die juist be doeld zijn voor winkelende men sen. Zo wordt hen de gelegen heid gegeven hun inkopen te doen en dat is in het belang van de winkeliers. Er is voor de win keliers voldoende parkeergele genheid op het parkeerterrein aan de Terweëweg en aan het einde van de blauwe zone in de Spaargarenstraat, zo eindigt Gel derblom zyn brief. LEIDEN - Geboren: Hakan, z v A. Dur- sun en S. Kavak; Ilona, d v H. Spaander man en J. Meijvogel. Sander André, z v R.J. Hendriksen en D, Boesaard; Char- lene, d v F. van Delft en K.P. Zuijder- duijn; Karin, d v A. Mieloo en M.C. Klein; Annemieke Marit, d v H. IJzer man en A. den Daas; Johannes Cornelis, z v R.E. van Woerden en M.J. van Es; Laura Jacobijntje, d v W.J. van Hars kamp en J. Sluijmer; Said, z v A. Ait Barghane en Z. Assaou; Melis d v I. Yil- dirim en N. Kok, Brenda Elisabeth Bar bara, d v M de Jong en M.J. Rusman; Madeleine Iris, d v N.P. Tjon-Pian-Gi en C.E. van Loon, Onno. z v Th.H.M. van Paridon en S. Faber, Willie Deborah d v G.Ph. van der Woerd en J.W. Rijnsbur ger; Michiel Anton, z v A. van de Weert- Harrison; Alexander, z v J.M. Witte I.M. del Camino Gil Gonzalez; Albert David, z v T. Verbeek en J.W. van der Mast; Marcel Raimond, z v J.A.M. Kort en Y.J.M. Helmer; Jonathan, z v S. Kuijt en H. van Oosterhout; Jeroen Willem Peter, z v J.P.A.M. Schönberger en M.A- .H.A. Delsing; Wendelina Catharina, d v C.H. Buis en C.J. Kriek, Wendy, d v H. Belt en I.M. Philippo. OEGSTGEEST Op de kruising Kennedylaan/Irislaan in Oegst geest hebben zich zaterdag twee gelijksoortige aanrijdingen voor gedaan. 's Morgens botste een 30-jarige Leidse vrouw met haar personenauto tegen de auto van een 56-jarige vrouw uit Noord- wijk. Door de slechte weersom standigheden had de vrouw de naderende (grijze) auto niet ge zien. Zaterdagavond gebeurde er op de zelfde manier een ongeluk. Hier bij waren twee heren, een 55-ja- rige Amsterdammer en een 35-- jarige man uit Hazerswoude, be trokken. Bij beide aanrijdingen vielen geen gewonden. Wel wer den de auto's in min of meerdere mate beschadigd. stichting Dodenherdenking in Leiden. Uit handen van prins Bernhard ontving hij het dit jaar ingestelde Verzetsherdenkingskruis voor zijn werk in de oorlog Hij was verder drager van de gouden ere medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Aanstaande donderdag wordt Kees Zandbergen begraven. In de Zoeterwoudse Meerburgkerk wordt voor hem een requiemmis opgedragen. In het Leidsch Dagblad van iy no vember jl. lazen wij dat B en W van Leiderdorp de straatnamen voor een gedeelte van de wijk Buitenhof hebben vastgesteld. Het deed ons goed te lezen, dat naast Steve Biko en Helder Ca- mara ook sommige Nederlandse literatoren het waard waren op- deze manier voor de historie be waard te blijven. Begin van dit jaar hadden we ech ter verheugd vernomen dat de PSP onder allerlei namen van strijders vóór vrijheid en/of té gen rassendiscriminatie ook de naam had genoemd van Salva dor Allende; een man die in 1970 op democratische wijze door het Chileense volk gekozen werd tot president, maar op brute wijze door militairen op 11 september 1973 uit de weg werd geruimd; iemand die tot het einde van zijn leven een geweldloos verdediger bleef van de democratie en zich weerbaar bleef inzetten voor de armen en onderdrukten van zijn volk. Dat het zinvol is zo iemand te eren door een straat naar hem te noe men, spreekt voor zich. Dat B en W het kennelijk niet juist hebben gevonden deze man dit pos- thuum eerbewijs te geven, doet met name de Chilenen uit de Chili Groep in Leiderdorp pijn. De Chili Groep begrijpt deze handelwijze van B en W niet en betreurt die ten zeerste. We doen daarom een dringend beroep op de gemeente alsnog de beslissing in deze zin te wijzigen. Chili Groep Leiderdorp, Huygensdreef 20, Leiderdorp. LEIDEN Uit een woning aan de Storm Buysingstraat zijn het af gelopen weekeinde twee video—- recorders en 28 video-banden weggehaald. Ook een filmcame ra, een fotocamera en een mun ten- en postzegelverzameling werden ontvreemd. De inbrekers kwamen binnen door het force ren van een raam. LEIDEN Een 18-jarige Leids jongen moest gisteravond me ernstig hersenletsel in het AZ worden opgenomen. De jongei botste met zijn bromfiets tegei een personenauto die op de Ja cob Catslaan reed. De jongen komend vanaf de Christiaai Huygenslaan, had de auto nie opgemerkt doordat een ande voertuig zijn zicht belemmerde De bestuurder van dit voertuif heeft waarschijnlijk niets van he ongeluk gemerkt want hij door. De bromfiets werd totaa vernield; de voorkant van de per sonenauto werd ernstig bescha digd. Dit ongeluk was een van de in to taal 37 aanrijdingen in Leidei het afgelopen weekeinde. LEIDEN - Twee jongens op eenj bromfiets roofden zaterdagmid dag een tasje van een 57-jarige Leidse die op de Hogewoerd fietste. De buit was zeer gering. Later op de zaterdagmiddag zijn in warenhuizen bij de markt en op de Hoogstraat ook tal van tasjes geroofd. Vijf vrouwen waren het slachtoffer. In totaal is ongeveer 500 gulden en een aantal giro kaarten gestolen. De politie vermoedt enig verband) LEIDEN - De bewoners van een woning aan de Sparrenrode kre gen gisteravond de schrik van hun leven. De brievenbus, waar in door balddadige jongens een bommetje was gegooid, kwam met een luide knal tot ontplof fing. De schade bleef beperkt tot de brievenbus. De jongens kon den niet meer worden achter haald. LEIDEN - Een inbraak in het voormalige Krantzcomplex aan de Langegracht kon gisteravond door de Leidse politie worden voorkomen. In het Krantzcom-1 plex, dat op het moment wordt gesloopt, troffen twee agenten een wagen aan, volgeladen met lood, zink en andere nog waarde volle voorwerpen. De bestuurder i van de wagen was niet meer aan wezig. Deze, een 24-jarige Lei- denaar, kwam later op de avond uit eigen beweging naar het poli tiebureau. LEIDEN - Een 25-jarige Leide- naar is zaterdagnacht op heter daad betrapt bij het openbreken van een aan de Haven gepar keerd staande auto. Bij verhoor bleek dat de jongeman eerder op de avond ook al in twee andere auto's had ingebroken. Zijn buit bleef beperkt tot een paar rol letjes snoep en een ruitenwisser. Wel had hij geprobeerd ook een radio te demonteren. Dit was hem echter niet gelukt. LEIDSCH &s DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave: Uitgeversmaatschappij Leidsch Dagblad B V. LEIDEN Postbus 54. 2300 A8 LEIDEN Telefoon: 071-144941 Geen krant ontvangen: tel 071-123143 tussen 18.00-19.30 uur (nabezorging na 19.30 uur); zaterdag van 16 30-18 00 uur Abonnementsgelden oij vooruitbetaling te voldoen. Bij automatische overschrijving geen administratie- en incassokosten Voor betaling van abonnementsgelden uitsluitendiglro 3203571 t.v.n. Damiate Holding BV Kwartaalabonnement f53,45 Per post t 75,80 Jaarabonnement f202.30 per post f 291,70 Losse nummers f 0,75. Directie: G. Koopman Plv. Alg. redactiechef: Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o.a. in: Bonn. Brussel, Londen, Parijs. Washington, Cairo, Rome. Madrid. Stockholm en Djakarta.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 2