Kraakpanden niet ontruimd B en W gaan mogelijk twee panden vorderen D'66 wil zich niet vastleggen Milieu heffing gaat omhoog Onduidelijkheden rond panden aan Weddesteeg Leidse stadsrubriek LEIDEN LEIDEN - Gezinnen moeten het komend jaar ruim vijftien gulden meer betalen aan verontreinigingsheffing. Dit jaar bedroeg de aanslag ƒ133,50 en dat wordt ƒ148.80. Ook alleenstaanden ontko men niet aan een verhoging. Van ƒ44.50 dit jaar wordt het in 1982 ƒ49.60. Het hoogheemraadschap Rijn land heeft die verhogingen vastgesteld in de vandaag be handelde begroting voor het volgend jaar. De inkomsten aan verontreinigingsheffing komen mot deze verhoging vijf miljoen hoger uit. Het hoogheemraadschap zegt dat extra geld onder meer nodig te hebben door de stijging van de energiekosten en door nieuwe zuiveringswerken. Aan Kooilaan en Marislaan woningzoekende gezinnen op te geven voor de woning" "Waar moeten wij dan heen?", rea geerde A. Heetveld. "Het is aller eerst de vraag of u geregistreerd zou worden als woningzoeken de". antwoordde ambtenaar Me melink. "Maar als u geregi streerd zou staan, dan zou ook u op uw beurt moeten wachten". Eigenaar Delmeer heeft zijn huis boven de huurgrens proberen te trekken zodat de gemeente niej zou kunnen bepalen welke men sen (niet) voor de woning in aan merking komen. Maar de huur- commissie vindt dat het huis niet meer mag opbrengen dan 384 gulden per maand aanzienlijk lager dan de 675 gulden die Del- meer vraagt en ook ruim onder de huurgrens. Delmeer probeert nu al enkele maanden de woning voor 125 000 gulden te verkopen. Hij heeft de huurders de hwur opgezegd Delmeer vroeg de vor- denngscommissie de verkoop "haar beloop te laten". Lusthoflaan Al vanaf '78 wordt de woning aan de Lusthoflaan la illegaal be woond. Vordering dreigt, maar de v\jf huurders hebben mis schien geluk. Twee van hen, P. Stolp en E. Lommelaars blijken buna dne jaar als woningzoeken de ingeschreven te staan by Bu reau Huisvesting Als zij een woonvergunning bij Huisvesting aanvragen voor de Lusthoflaan, zou deze niet geweigerd worden De vraag is alleen nog of de eige naar, de stichting Pawanpoetra, Stolp en Lommelaars als hoofd huurders aanvaardt Pawanpoe tra is failliet, dus de curator zal dit moeten beslissen De andere dne huurders zouden dan onder kunnen huren. De vordenngscommissie zal B en W vermoedelijk adviseren deze zaak even haar beloop te laten. Halberstadt praat over informatie LEIDEN - Prof. dr. V Halberstadt praat vrijdag in de juridische fa culteit aan de Hugo de Groot straat 27 (Collegezaal A) over het informatie-akkoord dat onlangs tussen de regeringspartners overeen is gekomen. Hij was sa men met zijn mede-informateur De Galan de architect achter de ze reconstructie van het tweede kabinet Van Agt. Halberstadt, hoogleraar openbare financiën aan de juridische faculteit begint dit zogenaamde 'actualiteitencol lege' om twaalf uur. tijd tevergeefs voor 98.000 gul den te kooD aangeboden. Ook toen hij zijn prijs liet zakken tot 78.000 raakte hij zijn woning niet kwijt. Vijf maanden geleden vond Brandt de voordeur van de woning open en het slot verbrijzeld. Een kraakpoging, vermoedde hy. Daarom besloot hij de drie ka mers in de bovenwoning te ver huren. Hij vangt hiervoor 655 gulden exclusief in de maand- .iDe huurcommissie echter vindt een huurprijs van 476 gulden nog net redeliik). De dne kamerbewoonsters wonen "illegaal in de bovenwoning. Slechts één van hen is als wo ningzoekende ingeschreven maar nog maar kort. Bureau Huisvesting meent daarom dat de kamerbewoonsters plaats moeten maken voor een twee persoonshuishouden dat bij Huisvesting als woningzoekend geregistreerd staat en aan de beurt is voor een womng. De heer Goedhart (bemiddelaar in onroerend goed) erkende gister middag voor de vorderingscom missie dat eigenaar Brandt fout had gehandeld door illegaal te verhuren. Maar hy wees de com missie op de financiële proble men van Brandt De eigenaar heeft een hoge hypotheek geno men op het pand aan de Kooi laan Als Brandt het huis voor slechts 60.000 tot 70.000 zou kun nen verkopen, zou dat zijn faillis sement betekenen, aldus Goed hart. Hy bepleitte een ontheffing voor Brandt om het pand te kun nen verhuren aan de huidige ka merbewoonsters totdat de prij zen op de woningmarkt weer aangetrokken zyn. "Dat kan een of twee jaar duren, wie zal het zeggen". Als eigenaar Brandt de huur die door de huurcommissie is vastgesteld, zou moeten vol gen, "dan kan hy net zo goed meteen zijn faillissement aanvra gen", vertelde Goedhart de vor deringscommissie. Marislaan J. Delmeer heeft zijn woning aan de Marislaan 25 - na een leeg stand van vyf maanden ver huurd voor 675 exclusief per maand. Een notaris maakte het huurcontract op tussen Delmeer en de jonge huurster A. Heet veld. Vader Heetveld betaalde de huur, dochter betrok met vriend de woning (vijf kamers). Alles dik in orde, leek het. Maar "dit kan natuurlijk niet", ver telde J. Memelink van Bureau Huisvesting de vorderingscom missie gisteren. "Mevrouw Heet veld mag daar niet wonen. Zij is pas negentien en niet geregi streerd als woningzoekende. Het is een royale woning die bestemd is voor een gezin met een paar kinderen. Het is voor ons geen enkel probleem om zeer urgente LEIDEN - De krakers van de twaalf panden aan de Wed desteeg hoeven de koopwoningen nog niet te verlaten. Hoewel het overleg tussen burgemeester, politie en of ficier van justitie officieel nog tot vanmiddag half vier duurde, werd gisteravond al duidelijk dat de drie nu niet tot ontruiming wensen over te gaan. LEIDEN - De vorderingscommis sie zal B en W vermoedelijk advi seren de panden Kooilaan 2a en Marislaan 25 te vorderen voor ur gente woningzoekenden. Beide panden zijn op het moment ille gaal (dit wil zeggen: zonder woonvergunning) bewoond. De commissie heeft ook nog eens veertien panden op het oog die "in de gevarenzone zitten". Elf van deze panden staan leeg, de andere drie zyn illegaal be woond. Tijdens de commissie voor politie zaken meldde burgemeester Goekoop gisteravond dat zowel hij als de officier van justitie het oordeel van de rechter wil af wachten. Er zijn namelijk een aantal onduidelijkheden - bij voorbeeld hoelang de woningen werkelijk leeg stonden - waar het overleg nu niet zo snel uit komt. De commissie politieza ken was het gisteren met de bur gemeester eens dat de rechter nu uitkomst moet bieden. De krakers toonden zich vanoch tend verheugd over dit nieuws. De eigenaar van de panden, de Westland/Utrecht Project Ont wikkeling, onthield zich nog van commentaar. De heer Wouda van de WUPO zei eerst vanmiddag half vier te willen afwachten, wanneer het overleg officieel is afgelopen. Daarna pas gaat de WUPO overwegen al of niet naar de rechter te stappen. Vaagheden Tijdens het overleg stuitten officier van justitie, burgemeester en po litie op verschillende vaagheden. De voornaamste is de duur van de leegstand, een belangrijk cri terium bij het besluiten over een eventuele ontruiming. De eerste woningen werden begin septem ber opgeleverd, maar toen was de WUPO al enkele maanden be zig de huizen te koop aan te bie den. Goekoop zei gisteren dat hij het liefst uitgaat van de datum waarop de woningen op korte termijn en met weinig middelen voor bewoning gereed konden worden gemaakt. Behalve dat niet bekend is hoelang de woningen aan de Weddesteeg nu werkelijk leeg staan, is het ook niet duidelijk welke termijn moet worden aangehouden. Een Leidse notitie zegt dat woningen niet gekraakt mogen worden wanneer ze nog geen negen maanden leeg staan. De op komst zijnde leegstandswet heeft het echter over maar vijf maanden. Burgemeester Goe koop zei gisteren niet te weten welke richtlijn in dit geval moet worden aangehouden. Bovendien werd gesteld dat wan neer nu tot ontruiming wordt overgegaan, de woningen weer "kraakrijp" zouden worden ge maakt. Al zou de termijn van vijf of negen maanden leegstand nu nog niet overschreden zijn, dan gebeurt dat straks toch wel. De belangstelling voor de koopwo ningen van het Galgewatercom- plex is namelijk gering. De hoge prijzen zyn hier vooral debet aan. De WUPO heeft overigens al twee De woning Marislaan 25 die weliswaar bewoond wordtmaar niet door een gezin, zoals Bureau Huisvesting wil. De gemeente gaat het pand daarom misschien vorderen. De bovenwoning aan de Kooilaan 2a heeft ongeveer negen maan den leeg gestaan. De eigenaar, autohandelaar C. Brandt, heeft de woning (drie kamers) in die De gekraakte panden aan de Weddesteeg. De krakers kunnen er voorlopig blijven zitten. maal een poging gedaan de ver koop van de woningen iets ge makkelijker te maken. Volgens de WUPO zou de gemeente de voorwaarde moeten laten vallen dat 21 woningen van het com plex alleen aan Leidenaars mo gen worden verkocht. In haar streven de Leidse woningnood te verlichten stemde de gemeente echter niet in met dit verzoek. Volgens de krakers zijn de wonin gen van het Galgewatercomplex echter bepaald niet de huizen waar de gemiddelde Leidenaar op zit te wachten. Van de 75 wo ningen zijn er 51 die zo tussen de 227.000 en 369.000 gulden kosten. Slechts de 24 premiekoopwonin gen zijn iets goedkoper. De kra kers vinden het dan ook niet ver wonderlijk dat er van de 75 wo ningen nog maar twintig zijn ver kocht. door René. van der Velden Jaap Visser LEIDEN Geen afspraken vóór verkiezingen LEIDEN - D'66 wil bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de han den vrij houden. Het bestuur van de Leidse afdeling stelt de leden voor om vooraf geen enkele bindende afspraak te maken met andere partij en over de samenwerking in het nieuwe college van B en W. Evenmin wil D'66 bij voorbaat partijen daarvan uitsluiten. Dit staat te lezen in een resolutie die het bestuur de leden heeft voorge legd. D'66 kiest dus voor een andere strategie dan vier jaar geleden. Toen lieten de democraten blijken voorstander te zijn van een college dat zou moeten bestaan uit PvdA, WD en D'66. "Inmiddels heeft de harde politieke werkelijkheid geleerd dat andere partyen dankbaar ge bruik hebben gemaakt van deze ideologische opstelling van D'66", schrijft het bestuur nu in een strategienota die in overleg met de ge meenteraadsfractie is opgesteld. Vier jaar geleden was D'66 nauw be trokken bij het programmatische overleg voor de vorming van een nieuw college met PvdA en WD, maar toen het op de portefeuillever deling aankwam, vielen de democraten buiten de boot. PvdA en WD verdeelden de wethoudersposten. "Machtsberekening met voorbijgaan aan programma-inhoud en beginselen van democratische besluitvor ming leidde tot een college van PvdA en WD. D'66 was de makelaar van het huidige college zonder het courtage voor deze bemiddeling in ontvangst te nemen." De les die het D'66-bestuur uit deze ervaring heeft getrokken is dat het nu vooraf geen voorkeur wil uitspreken. Wel wordt in de strategienota de verwachting uitgesproken dat bij de onderhandelingen "op program matische gronden" de voorkeur zal uitgaan naar de PvdA. Bovendien wil D'66 bij de onderhandelingen na de verkiezingen over het nieuw te vormen college veel eerder praten over de portefeuilleverdeling, om herhaling van de gebeurtenissen van 1978 te voorkomen. Tegelijkertijd met de onderhandelingen over het programma moet de samenstelling van het nieuwe college aan de orde worden gesteld, aldus de resolutie van het D'66-bestuur. Ook wordt in deze resolutie opgemerkt dat het nieuwe college moet berusten op een "stabiele en werkbare meerder heid in de raad". Inmiddels is bij D'66 de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkie zingen van mei 1982 gesloten. Zeventien leden hebben zich aangemeld, onder wie de zittende raadsleden Hoekema en Witteveen De lijsttrek ker van vier jaar geleden, Glaubitz, die tot voor kort fractieleider was, keert niet terug. Opvallend is dat het voormalige raadslid Wouter Kuy- per een terugkeer in de Leidse politiek ambieert. Hy werd in 1970 na mens D'66 in de gemeenteraad gekozen. De fractie trad in die jaren toe tot het PAK (een samenwerkingsverband van PvdA, PSP en D'66). De samenwerking daarbinnen was dusdanig dat Kuyper in 1973 besloot te breken met zyn partijgenoot Oosterman (de latere wethouder) met wie hij de fractie van D'66 vormde. In zijn eentje richtte Kuyper de afge scheiden Democratische Fractie op. Pas na lang aandringen van het afdelingsbestuur en het hoofdbestuur van D'66 stelde hij zyn raadszetel ter beschikking. Op de kandidatenlyst staat verder o a. de naam van Ruby ven Essen, die vroeger landelijk partijvoorzitter was. Zy wil ove rigens niet op een verkiesbare plaats staan Voor het lijsttrekkerschap hebben slechts twee leden zich kandidaat ge steld. De huidige fractieleider Hoekema enKuyper. weer met een kern van ae ou de bedelaars aan de slag ge gaan zonder een poging te wagen nieuwe amateurspe lers aan te trekken. "Dat is met volgens de af spraak. Die bedelaars wor den op zo'n manier een ver kapte toneelvereniging met een subsidie van 37.000 gul den; tien keer zoveel als alle Leidse amateurtoneelgezel schappen by elkaar krygen briesten commisieleden Lin- tclo wist van niets en keek naar Hans van Dam. Die werd keihard op z'n vingers getikt door de commissie. Van Dam zou veel te ver zyn gegaan in zyn toezeggingen aan Lintelo. Het eind van het bedje was een besluit dat er dit jaar maar geen amateur- voorstelling in de Schouw burg moest worden gehou den Lintelo en de zijnen trokken zich de kwestie zeer aan. Lin telo ging echter door Liet de feeks de feeks en bewerkte een nieuw stuk, 'Gevaarlijke befdc' Inmiddels wordt er elke woens dagavond gerepeteerd. In het voorjaar hoopt de groep aan de generale repetitie toe te zyn Op 25 maart is een voor stelling gepnkt in het LAK- theater Vrywel zeker zullen er voorstellingen in Zoeter- meer en het Leiderdorp se Muzenhof volgen. Robert Laan, die de reclame voor de groep verzorgt, be weert dat de amateurs door de tegenslagen fanatieker zyn geworden en dichter naar elkaar zyn gegroeid Vandaar dat het voor hen geen probleem is om geld in hun hobby te investeren. Zo als het er nu naar uitziet, kost 'De gevaarlyke befde' hen honderd gulden per persoon. Robert Laan "Wanneer we allemaal onze familie naar de voorstelling in het LAK sle pen, draaien we misschien net quitte". Bionische man De bionische hand van Gerard de Lange werkt voortreffe lijk. Vorig jaar werd de magi sche kunsthand van de Rot terdammer aangebracht op de etalageruit van zijn winkel aan de Breestraat in Leiden. Sindsdien hebben heel wat Leidenaars hun hand op die van De Lange gelegd om zo getuige te kunnen zijn van de stuntprijzen in de winkel. De hand van De Lange werkt energiebesparend. Als het personeel naar huis gaat, worden de lichten in de win kel gedoofd. De bionische hand van de Rotterdamse on dernemer is zo afgesteld, dat de tl-buizen in de zaak aan- flikkeren, zodra iemand De Lange de hand drukt. De bionische ingreep levert volgens De Lange een ener giebesparing van zo'n 65 pro cent op. Inmiddels zijn al meer dan veertig filialen van een magische energiebespa rende hand voorzien. Op deze manier steekt de Rotterdam se zakenman jaarlijks tien duizenden guldens aan niet uitgegeven elektnciteitskos- ten in zijn zak. Alleen het Leidse filiaal levert per jaar al een besparing van ruim dui zend gulden op. Deze besparing wordt door de gezamenlijke binnenstad- winkeliers ogenschijnlijk in één klap tenietgedaan door de overvloedige feestverlich ting. Wie heeft daar nou weer de hand in? Schorriemorrie De 'Bedelaars' hebben de "Ge temde Feeks' weer de vry- heid gegund. Regisseur Peter Lintelo en zijn 'Bedelaars' hebben voor een ander, nog zwaarder toneelstuk, geko zen: 'Gevaarlyke Liefde' of wel 'Les Liaisons dangereu- ses' van Laclos. Heel wat Leidenaars hebben het afgelopen jaar Gerard de Lange de hand gedrukt Desondanks spaart de Rotterdammer jaarlijks tienduizenden guldens aan niet uitgegeven elektnateitskosten uit. Foto Holvast). De 'Bedelaars', byna allemaal Leidse amateur-toneelspe lers, zyn gehard uit de stryd gekomen. Vorig jaar raakten zij in conflict met Schouw burg-directeur Hans van Dam. De amateurs mochten in verband met het 1200-jang bestaan van de Leidse Schouwburg de 'Bedelaars opera' opvoeren. Zwaar ge subsidieerd toneel door 'het volk' voor 'het volk'. Maar in de aanloop naar de première botsten de bedelaars steeds vaker en nadrukkelyker op de figuur van de Schouw burg-directeur. Deze stak niet onder stoelen of banken dat hy het werken met 'schorriemorrie' niet zo op prys stelde. "Voor Van Dam zyn wy nog minder dan de gordynen die op zyn ka mer hangen", zo typeerde een amateur de opstelling van Van Dam tegenover 'De Bedelaars'. Het conflict werd een rel toen de zaak de krant haalde Maar het feest ging uiteindelyk toch door en werd een rede ly k succes. De Schouwburg commissie nep uit dat er op de ingeslagen weg moest worden doorgewandeld: elk jaar een andere groep ama teurs in de Schouwburg. Van Dam zag al dat in en uit ge loop van 'namaak-acteurs' niet zitten Als er dan toch amateurs in zyn 'cultuurpa- leis' moesten worden toegela ten dan maar onder leiding van Peter Lintelo. Van Dam vertelde Lintelo dat hy weer aan de slag kon. Lin telo. zich van geen kwaad be wust. ging aan de slag en be werkte 'De getemde feeks' van Shakespeare. Lintelo werd echter teruggefloten door de Schouwburgcom missie. Hy was zonder mede weten van de commissie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 3