'Zelfvertrouwen bij Feyenoord groeit' 'Kinderarbeid' bij wk turnen Volksopvoeding Ugt op t w Spelen kosten Seoel 5,7 miljard Van Til: "Alles zit ons nu mee" J DINSDAG 24 NOVEMBER 1981 SPORT PAGINA 9 Een week nadat die molotov cocktail Joop Hiele in net Feyenoord-doel op een haar na miste, kreeg ik van een goede kennis in het archief wezen fotocopieën toegezon den van twee documenten die een kleine 70 jaar oud waren. Ze betroffen beide propagan da voor de voetbalsport "als middel van volksopvoeding". Koddig dus. Ik dacht toen: ik bewaar ze even, tot de volgende bom op de groene velden tot ontplof fing wordt gebracht. En zie: ik word (bij FC Den Haag- —FC Utrecht) op mijn wen ken bediend. Het ene document stamt uit 1914 en is afkomstig van een instelling die zich de "Tucht- Unie" noemt en zich ten doel stelt "tuchteloosheid bij ons volk te bestrijden, teneinde zijn zedelijke, geestelijke en lichamelijke kracht te verho gen". Een flonkerende taak. In een brief aan alle Neder landse gemeenten wijst de Tucht-Unie in dit verband op de waarde van de voetbal sport en verzoekt "terreinen hiervoor te reserveren". De Unie sluit een artikel bij dat de hoofdcommissaris van po litie in Amsterdam, Roest van Limburg, in 1912 neerpende en waarin hij de loftrompet over de voetbalsport steekt. De commissaris scheidt een sta tig proza af, maar dat was gewoon in die dagen. Men schreef of men een zwaard had ingeslikt dan wel de lief de in yoghurt bedreef. Je ziet dwars door de woorden de be snorde magistraat zitten. De commissaris schrijft, na zor gelijk over de tuchteloosheid "in ons goede vaderland" te hebben uitgeweid, het volgen de: "Ik kom dan tot warme aanprijzing van dat heerlij ke. opgewekte en opwekkende spel. dat juist omdat het met zulke geringe hulpmiddelen kan worden gespeeld, onder het bereik ligt van arm en rijk en dat ter wille van de praestaties van een gering aantal spelers, duizenden naar buiten lokt, niet alleen om frissche lucht op te doen, maar ook om mee lering te trekken uit de aanschouwing van wat berekening en sa menwerking vermogen; het spel dat op deze wijze juist in zoo wijde kring eene opvoe dende werking kan hebben en daarom in ons land door wie in het openbare leven maar iets te zeggen heeft niet ge noeg bevorderd kan worden: het voetbalspel". Aan het eind van het stuk spreekt hij als zijn me(e)ning uit "dat een deel van onze volksopvoeding op het voet balveld ligt". Prachtig. Oog- en oorstrelend. Ondertussen maakt de commis saris ook duidelijk wat hij met de voetbalsport na 1912 denkt wijzer te worden: min der werk aan de winkel voor de politie door een sterke ver mindering van het aantal ge vallen van openbare dron kenschap. Wie "frissche lucht" opdoet langs de lijn, kan immers niet in de kroeg zitten innemen, nietwaar? Van 1912 naar 1981, het is een hele stap. We schrijven niet meer zo(o) en we doen niet meer zo(o). Zeventig jaar later is ons top voetbal één der zorgenkinde ren van de samenleving ge worden. Volksopvoeding? Minder werk voor de politie? Hier passen wat grimlachjes. Nog een paar bommen en de vorming van de eerste "Voet- bal-ME" zal wel worden afge kondigd. Ach, Brero zei het al: het kan verkeren. Zonzijde Bekijkt u die uitschakeling van het Nederlands voetbalelftal voor de WK-1982 in Spanje eindelijk ook eens van de zon zijde: 1. U hoeft nu wat uw vakantie afspraken betreft geen enkele rekening te houden met dat gedoe daar in Spanje. 2. Het aantal echtelijke ruzies vanwege het eindeloze ge- staar naar dat rotvoetbal op het tv-apparaat zal nog geen tiende zijn van wat we bij plaatsing voor de WK zouden beleven. 3. Bedenkt u eens hoeveel u nü in de WK-maand bezuinigt op bier en pindanootjes. Politiek De sportbonden in Nederland voelen er weinig voor in con tact te treden met de vier gro te politieke over afspraken, dan wel een zeker gedragspa troon bij sportevenementen in omstreden landen. Dat bleek vorige week bij een ver gadering van de Nederlandse Sportfederatie (NSF). Het be stuur van de NSF had zich een voorstander van overleg getoond enerzijds om de cha os die rond Argentiniê-1978, Moskou-1980 en Uruguay- 1981 ontstond niet nog eens te hoeven meemaken; ander zijds (niet uitgesproken) om dat de NSF wel weet hoezeer de sport op óndere terreinen afhankelijk is van de poli tiek. Hoewel ik zeker niet tot de groep onnadenkenden behoor die nog altijd van mening is dat sport en politiek niets met elkaar te maken hebben on zin natuurlijk, want alleen via politieke besluiten komen al die sportaccommodaties en subsidies tot stand), kan ik me de huiver op dit punt van de sportbonden wel indenken. Want de politiek is op beslissen de momenten zo grillig en op portunistisch. Trouwens, van de één mag je wel naar Ar gentinië en niet naar Moskou, van de ander moet het precies andersom. (In 1980 mochten de Amerikaanse atleten niet naar Moskou, in 1981 móesten ze zo ongeveer omdat het de heer Reagan toen goed uit- kwam). De PvdA komt binnenkort met een nota over deze materie, zo las ik in Vrij Nederland. Daarin staat dat als het op een boycot aankomt de sport zich ondergeschikt moet ma ken aan de politiek. Verder wordt onbeschaamd opge merkt dat een sportboycot zo n aantrekkelijk middel ts "omdat het zo tveinig kost". (Aan de vraag of een sport boycot ooit wel eens nut heeft gehad, of het ooit wat heeft helpen oplossen, zal men wel niet zijn toegekomen). Sport en politiek ze zijn niet van elkaar los te maken, maar je kunt ze ook weer niet bundelen voor actie, althans niet in de westelijke wereld. Als ik me tot slot één frivole op merking in dit epistige geheel mag veroorloven: na de "Eed op de Kdótsbaan" tijdens de Franse revolutie kan ik geen goed historisch voorbeeld meer vinden waarbij sport en politiek mooi samengin gen... Labbekakkerig Onlangs heb ik in deze rubriek enig misnoegen geventileerd over de wijze waarop de redactie van AVRO's Sport- panorama een interview met de gestopte topturnster Bibi Vos aanpakte. Zonder enig tegenwicht te bie den, zonder goed geïnfor meerd te zijn, liet Joan Haan- HANS VAN ZETTEN appel toe dat de 15-jange Bi- bi een stroom van kritiek los liet op de landelijk trainings- coordinator van ket Gymnas- tiekverbond, Hans uan Zet ten. Hij was de schuld hiervan, daarvan, van dit en van dat. Ik heb bij die gelegenheid opge merkt dat het zó niet kon, dat dót geen verantwoorde jour nalistieke aanpak was. Aan de persdienst van de AVRO heb ik kort daarna ge vraagd hoe men bij Sportpa- norama nu eigenlijk te werk was gegaan. Was bijv. Van Zetten om commentaar ge vraagd'' O, men zou het uitzoeken en mij terugbellen, daar kon ik op rekenen. Nooit meer wat van gehoord Na lezing van een recent inter view met Van Zetten in NRC- Handelsblad begrijp ik ook wóórom De fraintngscoórdi- nator komt daarin terug op de hele kwestie en meldt "Een paar dagen na de uitzending heeft AVRO's Sport panora ma mij gebeld en zich in alle toonaarden verontschul digd". Mooi u dat Onder vier ogen verontschuldigen u*at je voor miljoenen ogen hebt fout ge daan Maar ach, hoe minder mensen er van weten, des te beter, nietwaar'' Mijn grootmoeder had een uit drukking voor dit soort gerit sel labbekakkeng. De AVROJe schijnt er goed te zitten. Van der Leek Henk van der Leek, de enkele dagen terug overleden oud voorzitter van de Leidse voet balvereniging LFC, is maar 59 jaar oud geworden. Een belangrijk deel van zijn vrije tijjd heeft hij besteed aan het dienen van de voetbalsport. En dienen is het woord De Van der Lee ken in Neder land hebben met hun toewij ding het clubleven gestalte ge- geven. In mijn beginjaren als journa list kwam ik hem zeker een paar keer per maand tegen. Hoe anderen hem ook hoor delen, ik vond hem een harte lijke en hoffelijke man, die een aangename plaats in het geheugen zal blijven vullen. V) PARIJS (ANP/AFP) - De organi satie van de Olympische zomer spelen van 1988 gaat de Zuidko- reaanse hoofdstad Seoel, volgens de huidige berekeningen, min stens 5,7 miljard gulden kosten. Die schatting hebben de verant woordelijke Zuidkoreaanse or ganisatoren vastgelegd in een brochure getiteld "Honderd vra gen en antwoorden over de spe len van '88 in Seoel", die zater dag in Parijs verspreid is. De uit gaven van het Zuidkoreaanse or ganisatiecomité worden in de brochure gepreciseerd. Het bou wen en aanpassen van de sport accommodaties gaat ruim 1,16 miljard gulden kosten. De op bouw van het Olympisch dorp staat op de begroting voor een bedrag van bijna 420 miljoen gul den, terwijl de andere publieke lijke voorzieningen (wegen, vliegveld, communicatiemidde len, hotels etc.) op 4,1 miljard be groot zijn. De financiering van het Olympisch sportevenement wordt gedragen door de regering, de stad Seoel, het zakenleven en privé-begun- stigers, terwijl de recettes van de sportwedstrijden 'ook een be langrijk deel van de inkomsten vormen. De te verwachten trans portproblemen worden in Seoel opgevangen met een uitbreiding van het metro-net. In 1985 dient dat gereed te zijn. Het vliegveld van Seoel, Kimpo, wordt in de komende jaren ook fors uitge breid. Zelfs bestaan er plannen voor een geheel nieuwe luchtha ven. Men moet in 1988 ,8,6 mil joen reizigers opvangen op Kim po. De luchthaven heeft momen teel een capaciteit van 3 miljoen passagiers. De overnachtingsgelegenheid in Seoel zal voor 1988 verdubbeld worden. De 10.000 kamers, waar over de hotels in de Zuidkore aanse hoofdstad op dit moment de beschikking hebben, zullen in 1988 met 11.000 stuks vermeer derd zijn. Voor de atleten wor den in het Olympisch dorp 3000 vierpersoonsappartementen ge bouwd. De te verwachten zesdui zend journalisten worden onder gebracht in het appartementen complex van de nationale uni versiteit. De Zuidkoreaanse organisatoren melden in hun brochure, dat 25 stadions voor de Olympische sportonderdelen al gereed zijn. Acht accommodaties zijn be- stekklaar. De komende jaren gaat men zich in Seoel bezighou den met de bouw van accommo daties voor turnen, wielrennen, paardesport, vijfkamp, worste len, roeien, kanoen en zeilen. Het atletiekstadion zal in 1983 gereed komen. Honderdduizend toe schouwers zullen daar plaats kunnen nemen. In Seoel zullen twee wielerbanen worden gebouwd: één wedstrijd en één trainingsbaan. De turnac- commodatie zal plaats bieden aan 15.000 mensen, terwijl het zwemstadion 12.000 kijkers zal kunnen herbergen. Voor het olympisch voetbalkampioen schap zijn drie stadions beschik baar. NIS - Ze mogen dan niet zo best voetballen de laatste tijd, gevat blijven de Feyenoorders wel. Pal na zijn succesvolle imitatie van de vrije trap die Oranje vorige week de weg naar Spanje versperde, werd Wim van Til door zijn medespelers van een nieuwe naam voorzien. „Platili" wordt hij sinds zondag genoemd. Het is kozend bedoeld („Want die bal van hem tegen Willem II was nog mooier dan die van vorige week", aldus Andre Stafleu), maar de betrokkene zelf weigert de in de benaming verborgen lof te aanvaarden. Wim van Til (knielend) scoort. Vele ogen slaan hem gade. "Als de prestaties beter worden, komen ook de toeschouwers terug". (Archieffoto). „Het was gewoon geluk", relati veert hij bescheiden tijdens de ruim zeven uur durende reis naar het diep in Joegoslavië verstopte Nis, waar met Radnicki gisteren de volgende UEFA Cup-tegen stander van Feyenoord wacht. „Nu draaide die bal er precies goed in, komt hg wat verder uit Rusland superieur MOSKOU (SID/ANP) - Bij het be gin van de strijd om de wereldti tels turnen in Moskou bestaat het vermoeden dat er met de ge boortedata van turnsters is 'ge rommeld'. In de ploeg van de Sowjet-Unie staan in ieder geval twee turnsters opgesteld, die vol gens opgave van leeftijd bij vori ge evenementen in 1967 geboren zouden zijn. Het tweetal, Natalia Iljenko en Olga Bitsjerova, zou in dat geval niet aan de titelstrijd mogen deelnemen omdat tijdens het congres van de internationa le turnfederatie vorig jaar, de mi nimum leeftijd op vijftien jaar werd gesteld. De turnbond van de Sowjet-Unie stelt dat beide turnsters die leef tijd hebben bereikt. Controle van deelnemerslijsten uit vorige ja ren leert echter dat twijfel over deze bewering gerechtvaardigd is. Twee jaar geleden werd voor het duo, ook bij wedstrijden in de Sowjet-Unie, als geboortejaar 1967 opgegeven. Iljenko en Bitsjerova behoorden toen nog tot de tweede keus van de Sowjet-Unie. Beide meisjes hebben zich evenwel 'te' snel ontwikkeld. Daarop werd de leeftijd aangepast. De falsificatie in het geval van Il jenko is het duidelijkst. In maart 1979 nam zij in Riga voor het eerst aan internationale wedstrij den deel. Op de deelnemerslij sten stond achter haar naam dui delijk vermeld: geboortejaar 1967. Ook trainster Natalia Popo- va maakte er geen geheim van dat haar leerling in dat jaar was geboren. Echter, vier maanden later bij de Spartakiade in Mos kou was de jonge turnster al een vol jaar ouder geworden. Zwart op wit stond bij Natalia Iljenko: geboren op 28 maart 1966 in Al ma Ata. Het correctieproces was al begonnen. De verbetering had echter nog niet alle instanties bereikt. Want in oktober 1979, weer twee maan den later, heette zij bij internatio nale jeugdwedstrijden om de Doesjba-trofee in Kiev geboren te zijn in 1967. Uiteraard via de officiële deelnemerslijsten. 'De zaak Iljenko' is niet de eerste die vermoedens van bedrog in de internationale turnerij heeft los gewoeld. Bij de Roemeense An- ca Kis werd in een tijdsbestek van twee maanden de leeftijd op de wedstrijdformulieren opge schroefd van 11 tot 13 jaar. Een andere turnster uit de Sowjet- Unie, Olga Moistepanova, 'ver ouderde' in vier maanden liefst twee jaar... Achterstand Op de openingsdag van de 21ste wereldkampioenschappen tur nen in het imposante "Olympis- ki" sportcomplex heeft de Russi sche herenploeg duidelijk ge maakt de titel voor ploegen te zullen prolongeren. Twee jaar ge leden doorbraken de Russen na een periode van negentien jaar de Japanse hegemonie Vorig jaar boycotte Japan de Olympi sche Spelen en gisteren presen teerde de Japanse cheftrainer Takuyi Hayata voor het eerst een nieuwe, verjongde ploeg. Na het afwerken van de verplichte oe fenstof kon hij opgelucht consta teren dat de achterstand op de Russen in de voorbije periode is geslonken. De Russen vergaar den 293.60 punten (maximum is 300), waarmee zij de basis legden voor prolongatie van de wereldti tel. Leonid Arkajev, de trainer die twee jaar geleden de Japan ners onttroonde, heeft een per fect uitgebalanceerd team waar in ook de jeugd een plaats heeft verworven. Japan staat met 291.50 pnt voorlopig op de twee de stek. Achter deze grootmachten voeren Oost-Duitsland (290.20 pnt) en China (290.00 pnt) een verbeten stryd om het brons. De Chinezen werden twee jaar geleden na het vertonen van gedurfde elemen ten nogal ondergewaardeerd vanwege het gebrek aan enige faam. Ongetwijfeld zullen de Aziaten opnieuw een aantal vondsten showen. In de ver plichte stof bestond daar giste ren uiteraard nog geen gelegen heid. Blijft over de Verenigde Staten. Na de bronzen plak van twee jaar ge leden heeft het team duidelijk aan kracht ingeboet. Zonder Kurt Thomas, die naar de profs is overgestapt, kon men gisteren niet imponeren. Een vijfde plaats in de tussenstand werd hun deel. De Rus Korolov voert na de ver plichte oefenstof het individueel klassement aan met 58.95 pnt. Hg wordt gevolgd door drie landgenoten. Ei? JA. OAT MOET IK JUL IE N06 EV/EN MELDEN 's /vocal &y- '&CH//6 jfA/ l/£/EHZ££OT 7/CU D4APCY-f ai Tl/O 41 TMI//S dan is het goed fout. Voor het he le team, want juist dat verschil in centimeters bepaalt vaak of het erg slecht of iets minder slecht gaat met een elftal Dank zij Wim van Til, die niet al leen in dit geval zijn woorden ui terst zorgvuldig en realistisch kiest, kon Feyenoord de „minder slechte" periode dus weer voor even prolongeren. Althans, in cij fers. Te beredeneren valt het nauwelgks. maar feit is dat de Rotterdamse ploeg nu al twaalf wedstrijden achtereen zonder nederlaag van het veld is gestapt. De vergulde ketting werd met veel geluk (beaamt ook Van Til, „want alles zit ons de laatste tijd mee") aaneen geregen in compe titie. beker en UEFA Cup en kwam uitgerekend tot stand in een periode vol voetbal-armoe en bestuurlijke kommer en kwel. De uitspraken staan vaak haaks op de spel prestaties; de verzame ling van punten voorkomt voor alsnog een echte uitbarsting. Dat de machtsstrijd niettemin nog al tijd in volle hevigheid gevoerd wordt onder het deksel van de Kuip. blijkt wel uit de absentie van Peter Stephan Eerder mocht de manager de lo ting voor de tussenronde van de UEFA-Cupstrijd al niet bijwo nen, waarvoor hij als excuus „drukke werkzaamheden" moest opvoeren. Meevliegen naar Nis werd hem zelfs ronduit verboden. „Je kan niet, want je bent bezig met het contracteren van clubs voor het Rotterdam toernooi", heet nu de uitvlucht die het bestuur hem opdrong De smoes ligt er ditmaal zo dik bo venop dat iedereen er doorheen prikt. De waarheid is gewoon dat Stephan langzaam maar tergend zeker de Kuip wordt uitgetrei- terd. kÖLOMEi. C)è,T 770//0 - £A/ Pavaour ÓEEFT GEEN P«?BLEMEMy Ook Van Til onderkent die treiter trend. Hij weigert echter daar over zijn mening pnjs te geven. „Stephan is er met bij, dat con stateer ik ook, maar verder ga ik niet naar de reden vragen Ik weet het. dat is kortzichtig, maar het is het beste voor mezelf. Ik bemoei me zo min mogelijk met dat soort zaken, want ik heb het al moeilijk genoeg met mezelf'. De vormcrisis waann de 28-jange middenvelder lang verkeerde, is dan ook nog altijd niet voorbg. Hij tobt er al mee vanaf de aan vang van de lopende competitie, zoekt wanhopig naar de oorza ken. „Dat houdt me bezig. Daar om heb ik ook mijn mond gehou den toen het echt slecht ging, al les tegen zat en andere spelers er van alles uitgooiden. Ik speelde zelf waardeloos, dus wat had ik te zeggen. Ik moest eerst maar eens uitvinden waaraan het lag dat ik zo hopeloos presteerde". Daar is hij nog altijd niet achter. „Maar langzaam aan gaat het iets beter Met het hele elftal trou wens. We hebben vaak geluk, dat is waar. maar het heeft ook vaak zwaar tegengezeten. Dan mag het toch ook wel eens meezit ten?" De club heeft het hard nodig, zegt hg als de Feyenoorder pur sang, die al vanaf zijn vijftiende als speler in de Kuip vertoeft „Het heeft me dan ook pgn gedaan dat wc zo laag stonden en dat het pu bliek meer en meer weg bleef. Ons spel gaf daar aanleiding t"«- dus als de prestaties weer beter worden, komen ook de toeschou wers terug", weet hij stellig. „En die prestaties kunnen we verbe teren Als we maar blijven werken, met verstand, met over leg" Daar schort het echter nogal eens aan binnen het ooit bezongen Feyenoord. dat zich voorlopig dan ook alleen kan opwarmen aan de koele cijfers „Maar door die punten groeit toch het zelf vertrouwen weer zegt Van TU. „En als dat helemaal terug is, kunnen we nog hoog eindigen in de competitie Ik denk ook dat we een grote kans hebben verder te komen in de UEFA Cup Goed, Radnicki heeft Napoli ge wipt, maar ik acht ons wel dege lijk in staat die club eruit te knik keren. Daarna kan de tgd in ons voordeel werken Het zelfver trouwen komt al beetje bg beetje terug en misschien voetballen wc voor de volgende ronde in maart de sterren van de hemel. Nmu J.t, la'.' MA. r. Dat zou alleen maar goed zgn voor de club Gaal het goed in het veld, dan verbeteren vanzelf ook de verhoudingen daarbui ten PAUL DE TOMBE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 9