Kerken achter leuze van TKV Justitie heeft handen vol aan gifschandaal WD en CDA willen soepeler prijsbeleid 11,58% Hardere aanpak fraudeurs Overstelpende bewijslast tegen Uniser Uitstel besluit weg door "Amelisweerd" Een lucratieve spaar- of beleggingsvorm i DINSDAG 24 NOVEMBER 1981 ESS Geestelijken botsen met politici in Amsterdam II AMSTERDAM (GPD) - „De strategische leus: "Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit eigen land", is een his- torische beslissing die wel eens dichter bij de eisen van het evangelie zou kunnen staan dan iedere andere" Deze stelling hield de Nijmeegse hoogleraar prof dr. Edward Schillebeeckx gisteren voor aan de achttien leden van een hoorgroep die gisteren in opdracht van de Wereldraad van Kerken begon aan een vijfdaagse hoorzitting over kernwapens en ontwape ning. Schillebeeckx behoorde tot de eer ste vier getuigen-deskundigen die ge hoord werden. Het viertal sprak over de theologische en ethische aspecten van het kernwapenvraagstuk. Op de eerste dag van de hoorzitting werd meteen al een duidelijk onderscheid zichtbaar tussen de theologen en de poli tici die voor deze bijeenkomst uit alle de len van de wereld naar de Vrije Universi teit zijn gekomen. In hun openingstoe spraken waarschuwden zowel de Neder landse minister van buitenlandse zaken, mr. Max van der Stoel, als zijn Zweedse geestverwant Olof Palme tegen de geva ren van eenzijdige stappen. Van der Stoel zei dat diepe emoties en koel denken sa men moeten gaan om wapenbeheersing een realiteit te maken. Hoewel hij de teleurstelling over de geringe effecten van onderhandelen zei te begrij pen, wees Van der Stoel op de tekens die er zijn dat wapenbeheersing mogelijk is. Hij noemde de gesprekken tussen de grootmachten die volgende week in Ge- nève beginnen over de middellange af standsraketten en de voortzetting van SALT begin volgend jaar. De zogenaam de non-proliferatie, het voorkomen dat steeds meer landen kernwapens gaan ma ken. verdient volgens Van der Stoel voor rang. Aan het slot van zyn betoog zei hij dat voorstellen tot eenzijdige stappen de onderhandelingen tussen Oost en West kunnen stimuleren, maar op zichzelf het evenwicht in de wereld gevaarlijk kun nen verstoren. De Zweedse oppositieleider Olof Palme he kelde de gedachte dat een beperkte kern oorlog te voeren zou zijn. In de theorie van de strategen misschien wel, maar in de realiteit hebben de vermeerdering en de verfijning van de wapensystemen de onveiligheid in de wereld vergroot. De grens van de vernietigingskracht van kernwapens was volgens Palme al in de vijftiger jaren bereikt. Hij noemde het een schandaal dat desondanks de verspil ling van natuurlijke hulpbronnen, kapi taal en kennis door is gegaan in een zinlo ze wapenwedloop. Secretaris-generaal Philip Potter van de Wereldraad, die op video te beluisteren was daar hij niet in Amsterdam kon zijn, sprak als zijn overtuiging uit dat de ker ken het er steeds meer over eens worden dat er geen morele rechtvaardiging is voor het bezit en gebruik van kernwa pens. Het komt er volgens hem op aan dit standpunt duidelijk naar buiten te bren gen en in passende en effectieve politieke actie te vertalen. Hij sprak de hoop uit dat de hoorzitting daarin de kerken een stap verder kan brengen. Bij de ondervraging van de eerste getuigen- deskundigen kwam de relatie tussen de wapenwedloop en de armoede in de we reld sterk naar voren. Dr. Burgess Carr uit Liberia zei dat de Wereldraad van Ker ken onder invloed van theologen uit de Derde Wereld heeft geleerd dat vrede al leen te realiseren is als er sociale rechtvaardigheid komt. Prof. Schille beeckx beaamde dat en voegde eraan toe dat ontwapening maar een klein deel is van de opdracht waarvoor de kerken staan. Die opdracht is het bevorderen van mon diale gerechtigheid door de christelijke hoop een sociale en politieke inhoud te geven. In de huidige nucleaire situatie zou dat kunnen zyn het wapen van een eerste, riskante stap naar eenzijdige kern ontwapening. De Nijmeegse hoogleraar waarschuwde de vredesbeweging voor het al te gemakkelijk pretenderen dat God aan haar zijde is. „De kerken hebben geen ethische superioriteit Zij delen in de onzekerheden van onze cultuur". Van der Stoel rechtsen Olof Palme geen eenzijdige ontwapening DEN HAAG, LEIDEN, ALPHEN (GPD) - Justitie gaat harder op treden tegen mensen die belas tingfraude plegen en de bedrijfs verenigingen oplichten. Dat zegt officier van justitie bij de Haagse rechtbank, mevrouw mr. I.E. Klopper-Gerretsen. De officier zei dit aan de voor avond van drie processen tegen „zakenmensen" uit Leiden, Al phen aan den Rijn en Wassenaar. Het gaat hierbij om bedrijven die zowel de belasting als bedrijfs verenigingen hebben benadeeld. Volgens mr. Klopper zijn er met dergelijke fraudes „miljoenen guldens gemoeid". Deze week moeten de 44-jarige H. P. uit Alphen en de 47-jarige J. G. uit Leiden zich verantwoorden voor de rechtbank. Zij worden er onder andere van verdacht in de periode '76-'78 geen of te weinig belasting en premies te hebben betaald. De 37-jarige aannemer P.H. van R. uit Wassenaar heeft eveneens gerommeld met de boegen en zal dat donderdag voor de Haagse rechtbank moe ten toelichten. Eerder op de dag komt eerst de 35- jarige Alphenaar W.P. B. aan de beurt. Hij heeft, zo staat in de aanklacht, als eigenaar van de timmer-, metsel- en voegwerken- bedrijf de gemeenschappij voor bijna een half miljoen gulden ge flest door geen belasting te beta len. Ploeg (WD): kernafval in Derde Wereld HARDEGARIJP (ANP) - Het Tweede-Kamerlid Ad Ploeg (WD) vindt dat kernafval best kan worden opgeslagen in landen in de Derde Wereld. Ploeg zei gisteren, op een spreekbeurt in Hardegarijp voor WD-vrouwen uit de drie noordelijke provincies, dat met name India en Pakis tan goede mogelijkheden bie den om kernafval goed en verantwoord op te slaan. WEERRAPPORTEN Amsterdam De Bilt Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente Vlissingen hagelbui regenbui regenbui regenbui regenbui regenbui half bew. Zuid Limburg onbewolkt Aberdeen sneeuwbui half bew. onbewolkt onbewolkt onbewolkt Bordeaux Brussel Frankfort Genève Helsinki Innsbruck Kiagenfurt Kopenhagen Lissabon Locarno Londen Luxemburg Mallorca Munchen Oslo Parijs 18 10 0 13 5 01 18 12 04 bew half bew. zwaar bew. geheel bew. regenbui onbewolkt licht bew. onbewolkt licht bew. onbewolkt Stockholm Casa Blanca Istanbul Tel-Aviv Tunis onbewolkt licht bew. geheel bew. BREDA (GPD/ANP) - De behandeling van de grootscheepse Uniser-mi- lieufraude door de Breda se rechtbank, welke don derdag begint, legt zulk een omvangrijk beslag op de justitie in Breda, dat besloten is tijdelijk een derde meervoudige ka mer van de rechtbank te vormen. Deze kamer moet voorkomen dat er een onverantwoorde achter stand ontstaat bij de afhandeling van rechtbankzaken. De vlotte zakenlieden van Uniser in Moerdijk - de Holding bestond uit de Recycling Terminal Moer dijk (RTM), Drisolco en de Ex ploitatiemaatschappij Krimpen (EMK) - zitten vanaf medio au gustus achter tralies. De vijf die nu terecht staan worden ver dacht van een ongekende serie misdrijven tegen het milieu en tegen collega-zakenlieden. Uit de dagvaarding tegen de drie ex-directeuren en twee uitvoe rende chefs bliikt dat het onmo- gelijke bij Uniser heel goed mo gelijk was. De heren zagen er geen been in om op grote schaal de milieuwetgeving aan hun laars te lappen en de normale ge dragingen in het zakenverkeer tot een farce te maken. Contrac ten voor duizenden guldens wer den opgemaakt, maar nooit uit gevoerd. Zo werd in het vooijaar van 1978 de Shell-raffinaderij een verwer kingsmethode van afvalloog voorgeschoteld en na enige cor respondentie in het laboratorium te Moerdijk gedemonstreerd. Na het binnenhalen van het contract werd de overeengekomen, als milieuvriendelijk aangeduide verwerkingsmethode terzijde ge schoven. Vrijkomend afvalwater werd bij de EMK-vestiging in Krimpen in de Hollandse IJssel geloosd, de brandfbare oliepro ducten werden onder valse voor wendsels doorverkocht en be landden bij Belgische tuinders. Ook bedreigingen passen in het Uniserverhaal. Toen justitie de zaak eenmaal op het spoor was, gelastte volgens de dagvaarding één van de directeuren een chef operator bewijsmateriaal voor de politie te vernietigen. Tegensput teren zou zijn beantwoord met het dreigement: "Denk eraan Ge rard, je hebt een dochtertje. Daarmee zou best eens iets kun nen gebeuren". De Uniser-zaak wordt behandeld door drie rechters onder presi dium van rechtbankpresident mr. L. C. van der Plas. Meer dan een maand al is deze kamer van de rechtbank hiermee doende, zodat ander werk blijft liggen. Vandaar die derde tijdelijke strafkamer. Dat deelde gisteren de griffier van de rechtbank, drs. B. Hooijmans, en het hoofd van het gerechtssecretaris, de heer B. Burger, tijdens een persgesprek Het onderzoek in de milieufraude door 30 man rijkspolitie verricht, heeft duizenden vellen papier aan processen verbaal opgele verd. Het dossier van de Uniser- zaak is één meter hoog. Die mas sa papier moet ook nog in veel voud worden vermenigvuldigd. Rechtercommissaris mr P Paalvast is met het gerechterlijk vooronderzoek al maandenlang in het geweer geweest. Een zit ting van de rechtbank in raadka mer om te beslissen of de ver dachten in de zaak in voorarrest moesten blyven heeft van 's mid dags twee uur tot 's avonds ne gen uur geduurd. Wat nimmer is voorgekomen: m overleg met de advocaten moest een uitvoerig schema van zittingsdagen wor den voorgesteld dat mogelijk meer dan 14 dagen en waar- schijnlek zelfs dne weken zal du- Ambtenaren, zowel van het pakket van de officier van justitie als van de griffie van de rechtbank, zijn uit hun gewone werk ge haald om de Uniser-zaak tijdig rond te krijgen, terwijl het jus titieapparaat volgens beide zegs lieden van de Bredase justitie al overbezet is. Rechters in Breda vechten al voortdurend tegen een achter stand en de Uniser-zaak was ei genlijk teveel, maar via een der de meervoudige kamer hoopt men alles nog te kunnen klaren DEN HAAG (GPD) Minister Zeevalking van verkeer en waterstaat heeft de Vrienden van Amelisweerd, die hy gisteren op bezoek heeft gehad, meegedeeld dat hij pas volgend jaar zal beslissen over het al dan niet aanleggen van rijksweg 27 door het bos van Amelisweer. De minister, die het college van burgemeester en wethouders van de stad Utrecht en het college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht heeft gehoord, wil alsnog eveneens de Utrechtse gemeente raadscommissies horen. Voorts wil de minister wachten op zijn eerste ontmoeting met de Tweede Kamer. Dat is op 24 januari. Zeevalking heeft de Vrienden bevestigd dat het om alles of niets zal gaan. In zijn contacten met het college van b. en w. van Utrecht zijn nog ideeèn aan de orde geweest de weg eventueel voorlopig eerst smaller aan te leggen. De Vrienden hebben de minister gevraagd de Kroonprocedure over de weg te heropenen. De Kroon heeft de noodzaak van de weg uitge- sprokn in de vaststelling van het bestemmingsplan en, in juni jl., in een vernietiging van het gemeenteraadsbesluit een nieuw bestemmings plan, zonder rijksweg 27, voor te bereiden. Volgens de Vrienden zou de beslissing anders uit zijn gevallen as Rijkswaterstaat geen, op dat mo ment reeds beschikbare gegevens had achtergehouden over het minde re verkeer op rijksweg 222, de randweg rond Utrecht. Rijkswaterstaat heeft de Kroon volgens de Vrienden in juni laten weten dat er in 1985 op de rijksweg 222 van Oudenrijn tot de Kardinaal de Jongeweg een file van 12,1 km zal zijn als rijksweg 27 niet wordt aange legd. Teruggerekend naar nu zou dat volgens de Vrienden betelkenen dat er vandaag de dag een file zou zijn van 5,7 km. Dat is niet het geval. De drukte op rijksweg 222 is zelfs teruggelopen van 68.000 naar 67.000 auto's. Voor volgend jaar kan een vermindering met 15 procent worden verwacht. De Vrienden erkennen dat de provinciale weg 9 (Doorn-Maarn-Amers foort) een knelpunt is. Als rijksweg 28 (Utrecht-Amersfoort) klaar is zullen 5000 a 15.000 auto's uit de richting Den Haag-Rotterdam en het zuiden, rijdend naar Amersfoort, de 222 nemen. Daar staat tegenover dat na de gereedkoming van de randweg-noord rond Utrecht, volgende maand, 5000 a 10.000 auto's minder van de 222 gebruik zullen maken. Volgens de Vrienden is de 222 derhalve nog jaren toereikend. De Maxi male capaciteit van de weg is 75.000. Vermindering van de capaciteit van de 222 is volgens de Vrienden niet interessant, want als de capaciteit wordt teruggebracht tot 35.000 scheelt dat van de huidige geluidsbelasting van 78 decibel slechts dne vijf. Geluidwerende voorzieningen zijn derhalve hoe dan ook nodig. half bew. onbewolkt onbewolkt onbewolkt Bejaarde in toekomst meer op zichzelf EDE (ANP) - Het ministerie van CRM denkt, dat bejaarden in de toekomst meer op zichzelf of op hun directe omgeving aangewe zen zullen zijn dan nu het geval is. Dat bleek vandaag in Ede uit een toespraak van mr P.J. Blom- menstein. chef van de hoofdafde ling bejaardenbeleid van het mi nisterie. "Burenhulp, vrijwilligerswerk en onderling hulpbetoon van oude ren zullen aan betekenis, om vang en diepte moeten toene men", aldus Blommenstein. Patroon voor slagroom verwondt man HILVERSUM (ANP) - Een 35- jarige man uit Huizen is gis termiddag op de Drukke Groest in Hilversum getrof fen door een bewerkte pa troon van een slagroomspuit. zoals die door huisvrouwen gebruikt worden. Het projec tiel werd vermoedelijk door baldadige jeugd van een dak geworpen. Het is de tweede keer dat de politie van Hilver sum met een dergelijk voor val wordt geconfronteerd. Na opname in het R.K.-Zieken huis in de omroepstad bleek de man uit Huizen niet alleen een grote vleeswond te heb ben, maar werd ook gecon stateerd dat het dijbeen ge deeltelijk was gebrijzeld. Volgens de Hilversumse politie worden dergelijke geprepa reerde patronen waarschijn lijk door jongelieden vanaf het dak van het inkelcentrum Hilvertshof naar beneden ge gooid of geschoten. Precies drie weken geleden werd de politie ook al gealarmeerd voor zo'n projectiel, dat vanaf de straat omhoog was ge sprongen. dwars door de ruit van een restaurant aan de Groest was gevlogen en zich tenslotte in het plafond had geboord. Toen raakte nie mand gewond. De politie gaat nu een uitge breid onderzoek instellen, enerzijds om uit te vinden wat er met deze ongevaarlij ke lijkende patronen gedaan kan worden om ze tot een le vensgevaarlijk projectiel om te maken en anderzijds om zo mogelijk de daders te achter halen DEN HAAG (GPD) - WD en CDA willen het prijsbeleid versoepelen. Volgens deze partijen kan in bepaalde sectoren van het bedrijfsleven de prijsbeschikking worden losgelaten als er dan maar een meldingsplicht voor prijsverhogingen wordt ingevoerd. Bij ontsporingen kan de minister van economische zaken altijd met een zogenaamde sector-be schikking ingrijpen. De nieuwe maatregel zou per 1 januari 1982 moeten ingaan en vooral moeten gelden voor de handel in duurza me consumptiegoederen en ver der onder andere voor textiel (de levensmiddelen-detailhandel is vrijgesteld van het prijsbeleid). De twee fracties hebben deze wens gisteren bij motie kenbaar ge maakt in een vergadering van de Vaste Tweede-Kamercommissie voor het midden- en kleinbedrijf. Daarmee werd onder andere voortgeborduurd op een sugges tie die CDA-fractieleider Lub bers vorige week in de algemene beschouwingen over de rege ringsverklaring had gedaan. De vorige bewindsman van econo mische zaken (Van Aardenne) had ook al opmerkingen in de richting van versoepeling ge maakt, maar vanwege de demis sionaire status van het kabinet- Van Agt I had hij de zaak met verder uitgewerkt. Andere partijen gaven deze wens weinig steun. PvdA-woordvoer- ster mevrouw Salomons stelde Gezondheidszorg: Drieduizend banen weg na bezuiniging DEN HAAG (ANP) - Het pakket van bezuinigingen, dat het kabi net vorige week bekend maakte, zal in de gezondheidszorg bete kenen. dat er drieduizend banen minder bijkomen in de loop van 1982 Zoals bekend moet op de gezond heidszorg 385 miljoen gulden be zuinigd worden. Een bedrag van 140 miljoen gulden moet daarbij gevonden worden door het aan nemen van minder personeel Voor volgend jaar betekent dat. dat plannen om het aantal banen op te voeren met 9.000 terugge draaid woden tot 6.000 extra ba- Een woordvoerder van het minis terie van volksgezondheid en mi lieuhygiëne heeft dit gisteravond desgevraagd bevestigd. Het verschil van 3 000 banen ten opzichte van eerdere plannen /al erop neerkomen, dat in totaal 700 specialisten en fysiotherapeuten minder aangenomen worden in ziekenhuizen. Bovendien zullen in totaal 2300 verpl.-.-gkundig.-n, paramedic! en administratieve krachten aangenomen worden. dat met deze motie het loonover- leg onder druk kan worden ge zet. Er kunnen looneisen uit voortvloeien. Zij vond wel dat het prijsbeleid doeltreffender zou moeten zijn in sectoren waar de concurrentie onvolkomen is. Staatssecretaris Van Zyl (economi sche zaken) zei dat de motie vooruitloopt op het volgende maand te houden pryzenoverleg, waarin werkgevers en werkne mers hun wensen zullen uiten. Hij wil dat dit overleg „open" zal zijn, maar er is wel haast om er voor te zorgen dat per 1 januari de nodige wijzigingen in het be leid kunnen worden doorge voerd. Hy beloofde de motie te zullen doorgeven aan minister Terlouw, die de eerst verant woordelijke man voor het prijs beleid is Enige moeite had de bewindsman met een CDA-motie, waarin de regenng werd gevraagd aan te geven met behulp van welke in strumenten en maatregelen zy wil zorgen voor het gelyklopen van de inkomensontwikkeling voor zelfstandigen met die van de werknemers. Het kabinet is al bezig maatregelen te ontwerpen, zodat die motie in feite met no dig is. vond Van Zyl. Dit bezwaar gold ook enigszins voor een D'66-motie, waarin werd ge vraagd om fiscale steun voor be ginnende ondernemingen. Vol gens Van Zyl zyn op dit terrein mogelijkheden voor belasting vrijstelling gesuggereerd, maar hy zegde niets toe. ADVERTENTIE NMB Spaarbrief met beursnotering Een waardepapier dat op de Effecten beurs verhandelbaar is. De NMB Spaarbrief is te verkrijgen in coupures van duizend en vijfdui zend gulden. Gemakkelijk over draagbaar, ook als schenking en cadeau. Fiscaal voordelig voor hen die straks voor pen sionering in een lager belastingtarief vallen: de rente is pas na de datum van uitkering belastbaar. Verkrijgbaar op alle NMB-kantorcn. U kunt daar tevens, geheel vrij blijvend uiteraard, de huidige koers en het effectieve rendement opvragen. I 'Uiul pa&na 484 N B NlCX«*AK>V>« lacoc n'. 'ANC--,e De NMB denkt met u mee. Coupoi ip Ja, ik wil graag meer weten over de NMP Spaarbnef met beursnotering :r informatie U>24-t1 I De heer/mevrouw Straat I \Xbon plaats

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 7