Lokale omroepen oplossing" geen Wereldomroep in trek bij vakantiegangers Tegen piratenzenders Eenvormig vioolspel Rudolf Koeleman TIG maakt een wat minder goede beurt met De lieverdjes' "Les miserables" opnieuw verfilmd fe Anneke Krijnen naar VOO vandaag jöëgé/icht [^^Rfggramma] 981INSDAG 24 NOVEMBER 1981 RADIO - TV - KUNST HILVERSUM (GPD) - De afgelopen zomer hebben 850.000 Ne derlanders op vakantie in het buitenland naar de Wereldomroep geluisterd. Dit aantal betekent een verdubbeling van het luister publiek dat de Wereldomroep onder vakantiegangers in Europa heeft. Van de vijf Nederlandse uitzendingen per dag is die van half tien duidelijk het populairst. Toch is een toenemende belangstelling geconstateerd voor de uitzending van half zes 's middags. Bij de Wereldomroep veronderstelt men dat dit verband houdt met de reportages van de etappe-finish van de Tour de France, die door de sportredactie dit jaar voor het eerst verzorgd werden. De belangstelling voor sportnieuws in deze programma's werd dit seizoen voorbijgestreefd door de populariteit van het overzicht van de ochtendkranten. De luisteraars hadden de meeste be langstelling voor het nieuws en in het bijzonder Nederlands nieuws. De ochtenduitzendingen voor Europa - sinds juli dit jaar onder de titel „Nieuwslijn Europa" - heeft de formule van een actualiteitenmagazinc, dat nieuwsberichten, commentaren, re portages en interviews bevat. De enquête waaruit deze gegevens naar voren kwamen werd uit gevoerd door de afdeling kijk- en luisteronderzoek van de NOS in opdracht van de Wereldomroep. Dit onderzoek leverde ook nog interessante cijfers op betreffende het mediagebruik van de Nederlanders; evenals vorig jaar brachten vijf miljoen Nederlan ders hun zomervakantie in het buitenland door, de helft van hen luisterde in de zomerperiode regelmatig naar de radio en 35 pro cent van deze groep stemde af op de Wereldomroep. In het alge meen blijkt 30 procent van de vakantiegangers de behoefte te hebben zich tijdens de vakantie op de hoogte te stellen van het nieuws. Mede als gevolg van de uitkomsten van dit onderzoek overweegt de Wereldomroep het populaire ochtendprogramma „nieuws lijn Europa" een vervolg te geven aan het eind van de middag, door de uitzending van half zes hieraan aan te passen. HILVERSUM (ANP) - Het is een illusie te denken, dat het probleem van de piratenzenders kan wor den opgelost door snel wat lokale omroepen uit de grond te stampen of hier en daar een redelijk ogende piraat te legalise ren. Dit is één van de conclusies uit de zojuist verschenen vierde nota over lokale en regionale omroep van het informele overlegorgaan ROOS (Regionale Omroep Overleg en Samenwer king), waarin alle regiona le omroepen in ons land samenwerken. ROOS meent, dat legalisering van piratenzenders nauwelijks iets anders kan betekenen dan het toelaten van commerciële om roep. Ook vindt ROOS, gezien de aard van het programma van de meeste piraten, zo'n illegale of gelegaiseerde zender nauwelijks lokaal of regionaal te i "De doorsnee-piraat is vanwege de Nederlandstalige muziek veelal een alternatief voor Hilversum- 3", aldus de nota. Daarin wordt voorts gesteld, dat de program ma's van de huis-, tuin- en keu kenpiraten geen wezenlijke be dreiging vormen van het om roepbestel en ook dat met de komst van legale lokale omroe pen de meeste piraten stellig niet zullen verdwijnen. In de nota bepleit ROOS een sa menhangend omroepbeleid op nationaal, regionaal en lokaalni veau. Daarbij zal volgens ROOS bij de verdere ontwikkeling van lokale mroep rekening moeten worden gehouden met de moge lijkheid dat regionale omroep tot steun van die lokale omroep kan zijn en omgekeerd. Men verwacht echter eerst van de minister van CRM een duidelijk beleidsbeeld, onder meer omdat een lokale omroep volgens ROOS al snel duurder is dan werd begroot. "Dat kan er mede toe leiden, dat de lagere overheid zich met de programmering gaat bemoeien en/of dat naar com merciële bronnen wordt ge zocht". LEIDEN - De cyclus van drie con certen met viool-pianosonates onder auspiciën van K&O moet wel door een weinig gelukkig ge sternte beïnvloed zijn. Moest eerst de violist Jean-Jacques Kantorow zich door omstandig heden terugtrekken, ook Antoi- I ne Oomen was op het laatste mo- i ment wegens ziekte verhinderd te begeleiden. De jonge violist Rudolf Koelman en Martijn van den Hoek werden bereid gevon den hun plaatsen in te nemen. Op het programma van deze eer ste avond stonden de sonate K V. 296 van Mozart, de sonate op. 30 no. 2 van Beethoven en de sonate van César Franck. Rudolf Koel man kan violistische begaafd heid zeker niet ontzegd worden. Een zeer respectabele linker handtechniek wordt echter be lemmerd door een vrij grove stokvoering, die nuances in de klankvorming verhindert. In for te-passages neigt Koelman tot het forceren van de toon, die daardoor te zwaar wordt aange zet, en die in hoge liggingen een vlijmscherpe klank krijgt. Zijn techniek mag dan al volwassen zijn, in muzikaal opzicht staat Rudolf Koelmans spel nog in de kinderschoenen. Of het nu Mo zart, Beethoven of Franck is, het klinkt allemaal eenvormig en haast liefdeloos. Uit zijn toegift, Guitarre van Moszkowsky, bleek wel een duidelijk gevoel voor het virtuoze. Martijn van den Hoek's vaardige maar droge en harde begeleiding voegde hier weinig positiefs aan toe, waarbij wel de geringe voorbereidingstijd in aanmerking moet worden geno men. De volgende avonden van deze cyclus, 7 en 14 december, zullen sonates van Mozart, Beet hoven. Prokovieff. Brahms en De Falla uitgevoerd worden. MIES ALBARDA. De befaamde Parijse nachtclub 'Crazy Horse Saloon' bestaat dertig jaar. Dat wordt in december gevierd met een jubileumshow. waarvoor de mooie, langbenige danseressen al druk aan het repeteren zijn. De meisjes zijn in niet al te overdadig leer gehuld en dragen Oostenrijkse helmen, met welke militaire uitmonstering ze indruk op het nachtclubpubliek proberen te maken. Liza Minnelli ontmoette in het afgelopen weekeinde in een theater op het Newyorkse Broadway een andere Amerikaanse musical-ster, te weten Lisa Mordente. Deze Lisa met een s schittert op het ogenblik in de rockmusi- cal 'Marlowe'Liza maakte Lisa na de voorstelling in het Rialto-theater haar complimenten. 'Gastronomische gids noemt me neer zich. U weet niet eens het verschil tussen saté en een lollie'. Het was één van de weinige op merkingen tijdens de toneel voorstelling van de toneelvereni ging Tot Ieders Genoegen' gis teravond in een afgeladen Leidse Schouwburg, die echt geestig waren. Want waarschijnlijk was 'De Lieverdjes' ('Dear Children'), een blijspel in drie bedrijven van de toneelauteur Jack Popplewell in een vertaling van Frans Cine- leon, één van de minst tot de ver beelding sprekende toneelpro- dukties van dit ambitieuze ama teurtoneelgezelschap. Opvallend was bijvoorbeeld de grote fre quentie waarmee één van de speelsters (Mijni Boom) gesouf fleerd moest worden. We zijn overigens van haar altijd een gro te rolvastheid gewend. Waar schijnlijk werd deze artistieke onzekerheid veroqrzaakt door de zorgen rond haar echtgenoot, die door ziekte gisteravond ook niet z'n traditionele welkomstwoord kon houden. Dat werd ditmaal uitgesproken door regisseur John Donders. Het stuk liet veel te wensen over. Zo vraag ik me af in welk jaar Frans Cineleon 'Dear Children' heeft vertaald. Woorden als 'knal', 'mieters' en 'okido' kun nen in 1981 echt niet meer. Ook komt 'het meenemen van een koffer, dat makkelijker zou zijn dan goud stelen van de Neder landse bank' in een Engels-geo riënteerd toneelstuk (Engelstali ge namen. Engelse krant, geplan de huwelijksreis naar Schotland) uitermate vreemd over. Van de spelers noemen we nadrukkelijk Sylvia Jansen, Gé van Haaren en Wim Beekman. Vooral Sylvia Jansen viel zowel voor als na de pauze op door haar zeer spon taan en natuurlijk spel. Gé van Haaren, langzamerhand een ou de rot in het vak, wist de omis sies door Mijni Boom achtergela ten, vaak zeer vakkundig op te vangen, maar ook de rolvastheid en het goede spel van Wim Beek man als de onvermoeibare In specteur Allenby dient hier ver meld te worden. Yvonne Bonnet speelde ook niet onverdienste lijk. Er waren gisteravond echter teveel versprekingen, aarzelin gen en hiaten om 'De Lieverd jes', los van de grote publieke be langstelling, een wat positieve recensie mee te geven. Het eind- produkt was, wellicht veroor zaakt door overmacht, beslist on voldoende. BERT KOEKEBAKKER SARLAT (AFP) - In Sarlat, in het Zuidwest Franse departement Dordogne, zijn de opnamen be gonnen voor een nieuwe verfil ming van "Les miserables", het meesterwerk van Victor Hugo over het sociale onrecht in het Frankrijk van de periode na kei zer Napoleon de Eerste. PARIJS (AFP) - De Franse Prix- Femina is toegekend aan Cathe rine Hermary-Vieille voor haar roman 'La nuit du grand vizir'. Deze eerste roman van de 35-jarige schrijfster werd in de eerste ron de al als de beste aangewezen. Het is een oosters verhaal dat in de negende eeuw in Bagdad speelt. De Franse Prix-Medicis is toege kend aan Francois-Olivier Rous seau voor "l'Enfant d'Edouard'. Dezelfde onderscheiding voor een buitenlander ging naar de Is raëliër David Sahar voor zijn ro man 'Le jour de al comtesse'. In deze veertiende versie onder re gie van Robert Hossein, speelt de 62-jarige Lino Ventura de rol van de tragische held Jean Valjean. Deze rol is in het verleden onder andere vertolkt door beroemdhe den als Harry Baur en Jean Ga- bin. Behalve de 92 min of meer grote rollen komen in de nieuwe film ruim 3.000 figuranten voor. Hossein heeft geen beroep op buitenlandse spelers gedaan. Wel wordt erover gedacht, de be geleidende muziek te laten com poneren door de bekende Ita liaan Ennio Moricone. "Les miserables" die Hugo (1802-1885) in 1862 publiceerde, is na de bijbel, het "rode boekje" van Mao en "Twintig mijlen on der zee" van Jules Verne het meest gelezen boek ter wereld. Voor de verfilming is een bedrag van ruim 25 miljoen frank (ruim 11 miljoen gulden) uitgetrokken, hetgeen de hoogste som is die ooit in Europa voor een film is besteed. De film wordt zowel voor de bioscoop als voor de tele visie gemaakt. Fred Verbakei eindredacteur van 'Capriool' HILVERSUM Fred Verbakei wordt per 1 januari 1982 eind redacteur van het NOS-tele- visieprogramma Capitool, dat wekelijks op zondag van 12.00 tot 12.45 uur via Neder land 2 wordt uitgezonden. Hij volgt Dick van Reeuwijk op, die óp dezelfde datum als hoofdredacteur in dienst treedt bij de Verenigde Noordhollandse Dagbladen. Verbakei heeft enkele jaren geleden samen met Ton Plan ken het NOS-programma „Den Haag Vandaag" gepre senteerd. ADVERTENTIE geef Iets voor de flets bijvoorbeeld: uw fietsenmaker hééft't allemaal lichtgewicht fiets- spatlap C kilometerteller C snelheidsmeter spaakreflectoren pak-af-tas regenkleding D voetpomp reparatie-doosje DEN HAAG (GPD) - Mevr. J H. Krijnen, tot mei j.l. Tweede-Ka merlid voor de WD, is benoemd tot parlementair radioverslag geefster bij de Veronica Omroep Organisatie Anneke Krijnen, die lid is van de Emancipatieraad en Vein het dagelijks bestuur van het Humanistisch Verbond, werd by de laatste kamerverkiezingen door de liberalen op een onver kiesbare plaats gesteld. Volgens de VOO is in de persoon van mevrouw Krijnen een „zwa re politieke verslaggeefster" ge vonden Tijdens haar lidmaat schap van het parlement was zij belast met emancipatie-zaken, milieu en Europese aangelegen heden Mevr. Krijnen volgt als presentatri ce van het politiek podium v.in Info Magazine (elke vrydag van 17.30 tot 20.00 uur op Hilversum II) Dieudonné ten Berge op. NEDERLAND I 18.28 - Micro-elektronica in bedryf (1) (TELEAC) 18.58 Journaal (NOS) 19 00 - D'r kan nog meer by (EO) 19 15 - Kop en staart (EO) 19.30 - Ronduit (EO) 20.10 De bijbel en Rembrandt (EO) 20.30 - Van U wil ik zingen (EO) 21.00 - De nieuwe mens (EO) 21.25 - Tenslotte (EO) 21.27 - Journaal (NOS) 21.55 - Den Haag vandaag (NOS) 22.10 - De schok van het nieuwe (NOS) 23.05 Journaal (NOS) 23.10 - Nieuws voor doven en slechthorenden'(NOS) NEDERLAND II 18.25 Paspoort voor Joegoslaven en Italianen (NOS) 18.35 Sesamstraat (NOS) 18.50 Jeugdjournaal (NOS) 18.59 - AVRO's Toppop (AVRO) 19.25 - Wie van de drie (AVRO) 20.00 Journaal (NOS) 20.27 - Mies (AVRO) 21.30 Dallas, tv-sene (AVRO) 22.20 - Televizier magazin (AVRO) 23.00 - De toestand in de wereld (AVRO) 23.05 100 beroemde schilderyen (AVRO) 23.20 - Journaal (NOS) 23.25 Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) Woensdag 25 november NEDERLAND I 15.31 - De woestynen op de grens van Amerika en Mexico (VARA) 15.47 - Captain Caveman (VARA) 15.59 Plik, de schipbreukeling uit de ruimte (VARA) 17.15 - De film van Ome Willem (VARA) DUITSE TV DUITSLAND I (Region, progr NDR 18 00 Spur nach Levkas, tv-serie 18.30 Aktual. 18.45 Kleutersern- 18 55 Spur nach Levkas. tv-serie 19.25 Region ma- gaz. 19.50 Progr.overz. WDR 18 00 Goldene Zeiten, tv-sene 1830 In form. progr 18.40 Goldene Zeiten. tv-serie 19.15 Aktual. 19 45 Cultur progr) 20 00 Journ 20 15 Aktual. 21.00 Spelprpgr 2145 Dallas, tv- sene 22 30 Aktral 23.00 Amus- progr 0.10-0.15 Journ DUITSLAND II 18.20 Tekenfilmserie 18 40 Teken film. 18 57 Progr -overz 19 00 Journ 19.30 Unter Geiern. Duits-Frans»- speelfilm. 21.00 Aktual 21.20 Ak- ual. 22.05 Inform, progr. Aansl.. DUITSLAND III 18.00 Kleuterprpgr 18.30 Cursus 19 45 Journal 3 20 00 Journ 20 15 Region progr. 21 00 Portret 21 15 Inform progr 21 45 Gesprekken 22.30 Inform sene 23 00 Sport. 23 30 BELGISCHE TV NET I 18 00 Kinderserie 18 05 Kleuter- progr 18 35 Open School 19 07 Uitz. door derden 19 37 Lotto-winnaars, meded en morgen. 19 45 Nws 20 10 Verkeerstips. 20 15 Talkshow 21 15 Inform progr 22.05 Kwis 22.35- 22 50 Toto en num NET II 18 00 Kinderserie 18 05 Kleuter- progr 18 35 Open School. 19 07 Uitz. door derden 19.37 Lotto-winnaars, meded. en morgen. 19:45 Nws 20 10 Verkeerstips. 20.15 Inform, progr. 20 55 De postmeester, speelfilm. 22.25-22 50 Open School. De televisie-actualiteitenrubriek Televizier-Magazine txin de AVRO is vanavond groot deel gewijd aan de gespannen situatie in Noord-Ierland. Men zal voorts mede aan de hand van het bezoek van de Russische president aan West-Duitsland een bijdrage heb ben over de kernwapenproblematiek. (Nederland 2 om 22.30 uur). De EO zendt vanavond een herhaling uit van 'De bijbel en Rem brandt'. een documentaire over de belangrijkste Noordnederland se schilder uit de zeventiende eeuw Rembrandt Harmensz van Rijn werd in 1606 in Leiden geboren Al jong verwierf hij faam als portretschilder Maar hiernaast schilderde, tekende en etste hij ook veel dramatische bijbelse ixjorstellingen. Veel heeft Rembrandt te danken aan Pieter Lastman, de Amster damse schilder (1583 1623), die ook de leermeester was van Jan Lievens. Rembrandt vroegste werken, zo omstreeks 1626, zijn ..De Doop van de kamerling" en „Het feest van Esther". De invloed van Lastman ia hier nog overheersend. DINSDAG 24 NOVEMBER HILVERSUM I AVRO 18 06 Radiojourn. 18 25 Top per van toen 19.02 13 Speciaal 19 30 (S) Operette fragmenten uit La Toi- seon d or 20 03 Hollands Glorie, hoorspelsene. 21 02 Crinoline 22 02 Sportpanorama. NOS 23.02-24 00 (S) Met het oog op morgen, vara a al, )si Elpee tuin. 1 02 (S) Groot bcht 5 02 (S) Truck. HILVERSUM II KRO 18 00 Nws. 18 10 Buitlands commentaar. PP 18 20 Uitz van het CDA HUM VER HOND 18 30 Na vijven en zessen KRO 19 00Kin- deren in de liturgie 19 20 Kruispunt 20 00 Nws 20 03 Bidden om vrede 20.15 Dremelvrees. 20.30 Spektakel. TELEAC 21 30 In het Ziekenhuis, les 8 22 00 Geologie, les 10 KRO 22 30 Nws 22 40 Wetenschap 23 00 (S) Zin in muziek 23 40 (S) Radioka- 23 55-24.00 Nws HILVERSUM III NOS 18 04 De Avond pits VARA 19 02 Popdonder 2102 Nashville HILVERSUM III 22 02 and all that jazz 23 02-24 00 Elpee tuin HILVERSUM II VARA 7 00 Nws gymnastiek 7 20 Radioweekblad De VARA met nieuws en informatie 7 20 De Wekkerradio 7 30 Nws 7 45 Mynheer de Voorzitter 8 00 Nws 8 11 Aktualiti-iten uit binnen- en bur tenland 8 30 Nws. 8 33 Reactietele foon. 8 40 De Vooruitgang NOS 9 05 Gymnastiek voor de vrouw 9 15 Werkbank 9 25 Waterstanden 9 30 Nws TELEAC 9 32 Avanti Avanti VARA 10 02 Hoor Haar 10 30 Nws 10 32 Hoor Ha.ir 11 10 Schoolradio 11 30 Nws 11 32 Switch on. school radio )i 4 j Zei i c< ntiail OVER H EI DS VOOR LICHTING 12 16 Uit zending voor de landbouw NOS 12 26 Mededelingen voor land en tuinbouw 12 30 Nws VARA 12 36 Zeist Centraal, vervolg 13 00 Nws 13 11 Ding» n van d«- dag 13 30 Nws 13 32 Dingen van de dag. vervolg 14.00 Oude Schoolliedjes door de Merels 14 20 De Schuurpapier 14 30 Nws 14 32 De Schuurpapier, vervolg 14 50 Kindem een kwartje 15 30 Nws 15 32 Leef tij genoeg 15 30 Nws 16.32 Radion htbank 17 00 Dingen van de dag 17 30 Nws 17 36 Onder Vuur WOENSDAG 25 NOVEMBER leder heel uur nieuws VOO 7 03 (S) Ook Goeie morgen 9 03 (Si Muziek terwy u werkt 10 02 <S) Kletskop VPRO 10 45 (S) Villa VPRO. met om 10 45 Villa VPRO vreemd 11 00 Vil la VPRO Vervolg 12 03 Villa VPRO Verzet 13 06 SWelingelichte krin gen 13 35 <S)Ecn klap op jc kop EO 14 20 (S) Theologische Verkennin gen 14 35 Radio Kleuterkrant- 15 02 (S) Open huis 16 15 (S) EO aktief 16 20 S) Licht en uitzicht 16 55 (8) EO Metterdaad 17 (2)Tijdsein. 17 45 'e< Metterdaad leder heel uur nieuws KRO Om 8 30 10 30 12 30. 14 30. 16 30. n 17 30 Echo 7 02 Manneke Pop 8 34 Para plu 10.34 Muziek, zang en Dans. voor U Toen en Thans 12 34 Pop^ slag Q3 30 Weeshuis van de hits 14 34 K Rock 16.34 Nieuws HILVERSUM IV NCRV 7 00 Nws 7 02 Het levende woord 7 0 (S) Preludium 8 00 Nws 8 05 <S> Platennws 8 45 (S) Musica Sacra 19 15(S)Ondcr de hoogtczon 10 00(S)Orkestpalct 12 OO.Si Diver timento 13 00 Nws 13 05 <S) Het grote werk 14 00 'S) Kerkconcert 14 30 <S> Clavecimbelmuz ISOOfS) De Kamermuziek van Mozart 15 45 (Sl Muziek van eigen tyd 16 30 iS) Literama woensdag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 5