actief in I vrije tijd Forum laat Zwarte Piet van hand tot hand gaan LEZERS SCHRIJVEN Wegwijs in Leiden Complex van Krantz maakt plaats voor parkeergarage PAGINA 4 DO/ST LEIDEN DINSDAG 24 NOVEMBER 198111 Het plaatsen van bl ieven van lezers betekent niet dat de redactie de daarin weergegeven mening onderschrijft. Brieven kunnen van redactiewege worden ingekort. Berufsverbote Mr. T. L. Bellekom (vakgroep staatsrechtelijke vakken van de juridische faculteit) spreekt morgen over Berufsverbote en democratie. Hij begint om 12.15 uur en spreekt in het Academie gebouw aan het Rapenburg (zaal 11). Armenzorg In het stedelijk museum De La kenhal wordt morgen een avond georganiseerd over ar menzorg in Leiden. D.E.H. de Boer en J.F. Heijbroek zullen met behulp van dia's nader in gaan op de geschiedenis van de hofjes, het weeshuis en het huis- zittenhuis. Aanvang is 20.00 N.C.B.O. De afdeling Leiden van het NCBO (Nederlandse Christelij ke Bond van personeel, werk zaam bij de Overheid en in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn) houdt donderdag een ledenver gadering met een feestelijk tin tje. Ter gelegenheid van het 35- jarig bestaan worden er vanaf acht uur in de grote zaal van het bejaardentehuis Haag wijk (Beethovenlaan 2) diverse toe spraken gehouden en is er na afloop een gezellig samenzijn. Eilanden In de serie Eilanden en hun be woners spreekt morgenavond in de de subfaculteit biologie (Schelpenkade 6) dr. J. van der Land. De organisatie is tn han den van de Kon. Ned. Natuur historische Vereniging die daarmee haar tachtigjarig be staan viert. Aanvang is om acht uur. Vrouwen In het buurthuis Op eigen wie ken (Valkenpad 2) wordt mor genavond een zogenaamde the ma-avond voor vrouwen gehou den onder de titel 'Wat te doen als je alleen komt te staan'. Twee vrouwen van het comité Vrouwen in de bijstand praten over de papierwinkel die schei dingen met zich meebrengen. Aanvang: kwart over acht. Hengelsport (1) De Ruisvoorn viste tn Oude We tering. De uitslag: 1. A. v.d Meer 26 stuks-4.000 gram. 2. A. Sinteur 20-3200; 3. W Weenink 20-2375; 4. J. Nieuwenburg jr. 19-1725; 5. L. van Deventer 16-19256. Th. van Daalen 19-16007. J. v.d. Berg 15-1275; 8. J. Nieuweburg sr 11-1640; 9. J. Brouwer 9- 1215; 10. J de Hoed 9-1175. Hengelsport (2) De Gulden Voorn viste een wed strijd in de stadswateren. De uitslag: 1. F. Smit 3.180-47; 2. W. Lardee 2370-37; 3. G. Har- land 2040-264. W. Hoogkamer 1670-24; 5. C. Lardee 1470-23; 6. H. van Alphen jr. 1180-15; 7. J. Schouten 1180-15; 8. S. de Bruin 1130-12; 9. H. van Alphen sr. 1080-17; 10. G. Kleijn 1000-11. Hengelsport (3) DW viste in de Oude Singel. De uitslag: 1. K. Laterveer 48- 3150, 2. C. Cornet 36-2775; 3. W. Smit 26-2400; 4. S Stolk 35- 2325; 5. J. Hakker 29-1825; 6. A. Laterveer 23-1725; 7. W. Teske 20-2050; 8. L. Waltman 13-1325; 9. P. Levering 14-1125; 10. P Blok 17-1025. Hengelsport (4) HSV-TOP viste in de Ring- vaart. De uitslag 1. C. Hoppenbrou wer 1119 cm - 49 stuks; 2. H. Schlagwein 822-38; 3. H. Schou ten 809-37; 4. G. Kokkedee 783- 35; 5. T. Hoppenbrouwer 758- 32; 6. J. Moenen 728-36; 7. W. van Berkel 693-33; 8. J. van Rijn 529-26. Hengelsport (5) DVS viste in de Ringvaart. De uitslag: 1. J. de Os jr. 20 stuks-3830 gr.; 2. W. van Loon 37-3050; 3. J. Helverstein 17- 2930; 4. H. van Loon 26-2625; 5. H. Slachwein 22-2100; 6. F. Hoppenbrouwer 13-2080; 7. J. de Os 14-2040; 8. W. van Berkel 22-1700; 9. F. Zandbergen 13- 1020; 10. C. Sinteur 11-925. Hengelsport (6) VGV viste in Badhoevendorp. De uitslag 1. H. Kluivers 254 cf 2 W. Kluivers 192; 3. Kok Rustige 189; 4. R. Boot 176; 5. H. Wassing 136; 6. J. Kluivers jr.; 7. J. Kluivers sr.; 8. J. Helfen- stein; 9. W. Blom; 10. Land- waart 23. Hengelsport (7) Visvereniging Hengelsport vis te in het Rapenburg en de Oude Rijn. De uitslag: 1. W. den Edel 42 stuks-3280 gram; 2. F. van Eij- gen 28-2290; 3. Ph. Verstraten jr. 17-1950; 4. Ph. Verstraten sr. 21-1650; 5 P Verhoef 11-1600; 6. D. Boon 18-1560; 7. T. Blansjaar 18-1520; 8. E. van Houten 23- 1440; 9. P van Houten 16-1290; 10. A Levahrt 18-1020. Concordia Het jeugdkorps van Concordia heeft afgelopen zondag de eer ste prijs behaald op het muziek concours in Bovenkarspel. De jeugd behaalden deze prijs in de categorie SHOW. eveneens zei: "Niets". "Maar", voegde hij daar aan toe, nadat de laatste snik was weggestorven, "dat komt doordat de gemeente Leiden ons niets wil laten doen. Wij hebben wel degelijk een taak. Op het gebied van de re creatie bijvoorbeeld". Een bewo ner merkte op: "ftet enige dat ik jullie heb zien doen is een duur pand in Leiderdorp kopen". Over hoe de impasse moet wor den doorbroken hadden de ver schillende partijen ook zo hun ei gen meningen. Interessant is in dit verband het twistgesprek tus sen de ambtenaar van de provin cie en De Blaey. Tot ontpolderen zal het niet komen volgens De Blaey, omdat Noorland, lid van het dagelijks bestuur van de pro vincie, dat duidelijk heeft afge wezen. Hoe hij daar bij kwam, vroeg de ambtenaar hem vervol gens. "Dat heeft Noorland hele maal niet gezegd". Lie Blaey was niet te vermurwen. "Ik weet heel goed wat ik heb ge hoord", bleef hij volhouden. Wat wethouder Waal en het actie comité als de allerbeste oplos sing aandroegen valt te voorspel len: ontpolderen. De Merenwij- kers legden deze uitspraak ook vast en beslisten verder in grote meerderheid dat de Oude Vee- nen dient te stoppen met het in nen van lasten en het geld dat sinds '79 is geïnd alsnog moet te rugbetalen. Over één ding was iedereen, vriend en vijand, het gisteravond in elk geval wel eens: de provinciale staten van Zuid-Holland zullen zo snel mogelijk een besluit moe ten nemen, zodat er eindelijk eens duidelijkheid wordt gescha pen. WIM BRANDS Loondienst (1) Graag wil ik, als voorzitter van de Plaatselijke Huisartsenvereni- ging Leiden e.o. reageren op uw artikel in uw blad d.d. 20-11-1981: "Vreemde jongens die medicijn- Nogmaals, de PHV staat en stond negatief t.o.v. een plan voor een WGC (Wijkgezondheidscentrum) in de Mors nu, omdat er geen duidelijke medische urgentie is. Indien de gemeenteraad om poli tieke redenen toch meent dat er een gezondheidscentrum moet komen in de Mors, zal de PHV, omdat het gaat om huisartsen, ondanks ons negatieve stand punt, wegen zoeken tot samen werking met die huisartsen. Ten tweede bleek in een gesprek met de Vakgroep Huisartsge neeskunde van de universiteit dat haar kandidaat geheel niet van plan was in loondienst te gaan. Daarenboven heeft hij zich reeds in juli van dit jaar opgege ven aan de vestigingscommissie van de PHV, als kandidaat voor vestiging in de Mors en dit in september herhaald om zo mee te kunnen functioneren in de waarnemingsregelingen. S. Smit Voorzitter PHV Leiden Cobetstraat 43 Leiden Naschrift redactie: in het bewuste stuk ging het voornamelijk om het feit dat de PHV blijkens een brief van de universiteit - aan de toekomstige arts van het ge zondheidscentrum als "voor waarde" had gesteld dat hij als vrije ondernemer en niet in loondienst zou werken. Anders zou hij niet in de waarnemings diensten worden opgenomen. Met geen woord repte de PHV over die voorwaarde in haar brief aan de wethouder. Fiets Ten aanzien van het interview met ndergetekende, dat is gepubli ceerd in het Leidsch Dagblad van 17 november jl. betreffende mijn veronderstelde manie voor fietsen, zijn gegevens over mijn betrokkenheid bij de tot stand- koming van de modellen van de "spanfiets" enigszins onjuist weergegeven. Het idee van Frans de la Haye voor een fiets, opge bouwd volgens het trek- en druk- mechanisme, stamt al uit 1972 en was uitgewerkt in een aantal schetsen en een zogenaamd bread-board-model. Op het mo ment van aanvang van de werk zaamheden ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de spanfiets, die uiteindelijk heb ben geleid tot de produktie van een 3-tal modellen (twee volgens de uitvoering die op de tentoon stelling is te zien en één in een aangepaste uitvoering, die nog niet in de publiciteit is geweest), was ik fulltime werkzaam als as sistent-ontwerper bij Tel, een grafisch en industrieel ontwerp bureau te Den Haag, waarvan Frans de la Haye mede-directeur is. Mijn werkzaamheden ten be hoeve van de spanfiets, onder su pervisie van De la Haye, betrof fen het verder verstoffelijken en construeren van het idee/ont werp, hetgeen heeft geresulteerd in schetsen, berekeningen, rap porten, technische tekeningen en de begeleiding van de model maker. Ruim een jaar geleden heb ik Tel verlatfen om mijn stu die af te maken. Sinds maart 1981 ben ik, eerste parttime, na beëindiging van de studie, fullti me werkzaam als zelfstandig in- drustrieel ontwerper op het ge bied van de produktontwikke- ling en projectinrichting. Ik hoop dat misverstanden, die door het interview zouden kun nen ontstaan, door bovenstaande uiteenzetting bij voorbaat uit de wereld zijn geholpen. Marcel Vroom, Wilddreef 14, Leiderdorp. Loondienst (2) Wij stellen het op prijs om langs deze weg duidelijk te maken dat wij ons distantiëren van de brief van de heer Smit, voorzitter van de plaatselijke huisartsen vereni ging, betreffende het gezond heidscentrum in de Morswijk, zoals deze op 18 november j.l. via uw dagblad in de publiciteit is gekomen. Y. Groeneveld R. van Leeuwen J. Verhage Rosmolen 2 Leiden puteerde Noorland liet het om diplomatieke redenen afweten), De Graaf, woordvoerder van de Unie van Waterschappen, De Blaey, secretaris van het het wa terschap De Oude Veenen en Drs. Schouten, een wetenschap per die een scriptie heeft ge schreven over de polderproble- matiek. Voorzitter was Prof. Wessel uit Oegstgeest, hoogle raar bestuurskunde Delft. Aan het begin van de avond kregen de partijen gelegenheid om uit te leggen hoe de impasse is ont staan. Het verhaal is bekend: toen de gemeente Leiden de Me- renwijk ging volbouwen werden er mondelinge afspraken ge maakt met het bestuur van de Broek-en Simontjespolder. Het gebied zou worden ontpolderd. Op een bepaald moment werd de Broek-en Simontjespolder ech ter opgeslokt door het nieuwe waterschap De Oude Veenen. En dat waterschap verklaarde niets te weten van afspraken en bleef dus doorgaan met het heffen van polderlasten. Over de rol van de gemeente zei de secretaris van de Oude Veenen, De Blaey, gisteravond: "Het is toch merkwaardig dat de ge meente nooit een bezwaar heeft ingediend tegen het feit dat de Broek-en Simontjespolder werd opgenomen in De Oude Veenen". Waarop wethouder Waal antwoordde: "Indertijd heeft iedereen er gewoon op ver trouwd dat het zou komen tot een ontpoldering. Dat was ook het meest logische". Wat doet het waterschap eigenlijk in de Merenwijk, was de volgen de vraag. De zaal antwoordde nog voordat De Blaey zijn mond ook maar open had kunnen doen. "Niets". Grote hilariteit na dat de secretaris vervolgens Bejaarden Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) afdeling Leiden, Rapenburg 48. Soosmiddagen ma, di, do, vrij 13-16.30 uur, tel. 124252. Minder-validen Organisatie voor minder-validen AMVO, spreekuren donderdag 14- 15.30 uur. Gerecht 10, tel. 143503. In Voorschoten: Leidseweg 33, don derdag 19-20 uur, tel. 01717-3309. Sterbus Aangepast busvervoer voor minder- validenen bejaarden die geen ge bruik kunnen maken van het nor male openbaar vervoer. Ritaanvra- gen: Hooglandsekerkgracht 32, tel. 071-122443, 9-12 uur. Huurcommissie Voor geschillen over huren. Schut tersveld 9. Spreekuur dagelijks van maandag tot en met vrijdag van 8.30-10 uur Telefonische inlichtin gen van 10-12 uur 071-131541 Moeders voor Moeders Mevrouw zuster E. Janssen-Nie- meyer, Hofdyck 32, Oegstgeest, tel. 071-153652. VBOK Vereniging Bescherming Ongebo ren Kind. Hulp voor moeder en kind by ongewenste zwangerschap. Tel. 071-895724. Rutgershuis Bureau voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen, tel. 126802. Spreekuur ma en vrij 20-22 uur, di en do 14-16 uur en do 19-23 uur. Stimezo-kliniek Medisch Centrum voor Geboortere geling. Kort Rapenburg 1-3; voor abortus, sterilisatie (plaatselijke verdoving), kunstmatige insemina tie en sperma-opslag. Tel. 071- 126961 (9-16 uur). Cortona-stichting Cortona-stichting, Haagweg 47. Alcohol en drugs Consultatiebureau voor alcohol en drugs. Lange Mare 45, tel. 130547, spreekuur ma en do 19-20 uur. Op werkdagen geopend van 9-17 uur. Vrijwillige hulpverlening Vrijwilligerscentrale Leiden, Lan- gegracht 246a. Informatie over vrij willigerswerk. Dagelijks geopend van 9-17 uur, tel. 149064. Wetenschapswinkel Informatiecentrum voor onderzoek van de universiteit. Tel. 071-148333 tst. 5933; geopend ma-vry 10-16 uur. JAC Jongeren Adviescentrum Leiden (JAC). Hulpverlening aan jongeren ma, di, do en vry van 16-22 uur: meisjesspreekuur woe van 16-22 uur. Tel. 071-126052. VIDO Hulpverlening voor vrouwen in dt overgang, tel. 071-126646 en 071 412808. ANIB ANIB. bond van gehandicapten en arbeidsongeschikten afdeling Lei den e.o. Telefonisch spreekuur da gelijks van 18.00-19.00 uur; persoon lijke gesprekken volgens afspraak, tel. 071-143464. Hulp by aanvragen van voorzieningen, aantekenen van hoger beroepen en algemene advie- KBO Katholieke Bond van Ouderen, af deling Leiden. Zelfstandige paro chiële en interparochiële sociëtei ten. Inlichtingen 071-133179 (van 9.00 tot 12.00 uur). PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond, regio Leiden. Belangenbe hartiging voor ouderen. Nadere in formatie: 071-890692, 071-310696 en 071-171512 Vrouwen om bijstand LEIDEN - Het forum over de pol derlasten-affaire in de Meren wijk, dat gisteravond in het ker kelijk centrum De Regenboog werd gehouden, leverde in we zen niets concreets op. De partij en (de gemeente, het waterschap De Oude Veenen en de provin cie) vielen vooral op doordat ze zich ware meesters toonden in het doorschuiven van de Zwarte Piet. Een handeling die een be woner op een gegeven moment de volgende opmerking ontlok te: "Alleen Sinterklaas ontbreekt hier nog". De avond was georganiseerd door het comité van huiseigenaren uit de Merenwijk, dat al enige tijd actie voert tegen het feit dat het waterschap De Oude Veenen polderlasten heft in deze stads wijk. Ten onrechte gebeuit dat volgens de eigenaren, omdat huns inziens De Oude Veenen in de Merenwijk geen enkele pres tatie levert. Ook gisteravond zou menigeen er op wijzen dat in de Merenwijk alles wordt gedaan door de gemeente. Achter de tafel in de goed gevulde zaal van De Regenboog zaten: wethouder Waal van ruimtelijke ordening namens de gemeente, Spierings een ambtenaar van de provincie Zuid-Holland (gede Comitee Vrouwen in de Bijstand, Informatie, advies en contactgroep voor vrouwen met bijstandsuit kering. Geopend op dinsdagmor gen van 10-12, Sophiastraat 36, tel. 214256, 214162. 213182, 140227. Telefonische hulpdienst Burgerraadslieden Dierenbescherming Secretariaat 071-149398. Eerste hulp: 071-125141 Zwerf- en pleeg- dieren (buitendienst): 071-212026 Dierenhulpdienst die m conflict zyn of dreigen te ko men met politie en/of justitie. Rechtswinkel Kantoor geopend maandag tot en met vrijdag 9-12 uur en 14-16 uur Telefonische informatie kinderbij slag: 8-12 uur. Dierenhulp- en ambulancedienst Leiden e tel 071-129141. Gratis hulpverlening aan gewond geraakte of anderszins in nood verkerende dieren in de gemeenten Leiden, Lei derdorp, Oegstgeest, Warmond en Zoeterwoude. Gezinsverzorging Stichting Gezinsverzorging Leiden, Rembrandtstraat 17-21. Aanvragen voor hulp aan langdurig zieken, be jaarden en gezinsverzorging. Tele foon 149441 (maandag Vm vrijdag 9- 10 en 13-14 uur Reclassering Algemene Reclassenngsvereniging. Rijnsburgerweg 167, tel. 071-171424 Bereikbaar op werkdagen van 9-17 uur voor hulp en informatie aan meerderjarig61! (vanaf achttien jaar) Juridisch Adviesbureau, Noordein- de 2a, tel 071-130775. Openingstij den: afdeling wonen en werken ma en do 18.30-18 45 uur. woe 10.15- 10.30 uur, afdeling belastingen ma 10.00-12.30 uur. di en woe 18.30- 20.30 uur. Klachtenbureau di en do 18.30-20.30 uur. Bureau Rechtshulp Bureau voor Rechtshulp, Heren gracht 50, tel. 071-123942. Spreeku ren ma en di 10-12.30 uur. woe 13.30- 16 uur, do 18.30-20.30 uur Raad van Arbeid Raad van Arbeid, Hoge Rijndijk 306. Leiden, tel. 071-899375. Voor al- gemenekinderbyslagwet, aow, aww, afkoop rentekaarten en vov. Wao/wsw Hulp- en adviesbureau wao/wsw. Gratis hulp voor mensen die ar beidsongeschikt zijn en al dan niet een uitkering hebben en voor dege nen die via de wsw te werk zijn ge steld. Elke donderdagavond spreek uur in 't Spoortje, Bemhardkade 40 van 19.00-20 30 uur, tel 142505, post bus 3221 2301 DE Leiden. Onderwij s winkel Leiden-Noord. Sophiastraat 36, tel. 071-126325. geopend maandag t/m vrijdag van 12-17.30 uur. Dienstencentrum Hooglandsekerkgracht 32, tel. 071- 140483. Algemene informatie dag. 9- 10 uur. Het forum (links) en de voornamelijk van mening LEIDEN - De sloop van het Krantzcomplex aan de Langegracht heeft gisteren een aanvang genomen. De voormalige fabriek gaat ruime maken voor een parkeergarage naast de Digros—ves tiging en de toekomstige bouw van een nieuw politiebureau. De gemeente heeft onlangs toegestemd met de bouw van een par keergarage door Digros. De garage krijgt een capaciteit van 375 auto's. Tijdens de bouw. die ongeveer anderhalf tot twee jaar gaat duren, wordt aan de Langegracht een tijdelijk parkeerter rein aangelegd. De bouw van een nieuw politiebureau zit wel in de planning, maar zal voor het jaar 1985 waarschijnlijk niet tot de financiële mogelijkheden van de gemeente behoren. Tegelijkertijd met de sloop van de voormalige Krantzcomplex is gisteren ook begonnen met de aanleg van een fietspad aan de overkant van de Langegracht. Nu de nieuwbouw bij het Energie Bedrijf Rijnland (EBR) is voltooid wordt het fietspad vanaf het EBR doorgetrokken naar de Korte Mare. Het werk aan dat fiets pad is een kwestie van een paar dagen. zijn vanmorgen geslecht. Daarachter is nu de Marekerk zichtbaar De muren van geworden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 4