Kraakpanden mogelijk ontruimd Vereniging wil middenschool College van prof. G. Zoutendijk verstoord Leidse stadsrubriek 'De Nobel niet welkom aan Zoeterwoudseweg' i aangetroffen i Nader overleg over W UP O-woningen aan Weddesteeg - Merkwaardige - partij schoenen door René van der Velden Jaap Visser LEIDEN sterdam- Als enige van de veertien PvdA-raadsleden was hij er falikant op tegen dat de gemeenteraad de be volking zou oproepen naar Amsterdam te gaan. (Een blijkbaar succesvolle op roep.) 'De discussie over buitenland se betrekkingen en over de fensie hoort niet in de ge meenteraad thuis maar in het parlement", begon Eikerbout in de gemeenteraad. Je zou zeggen 'Die houdt dus ver der zijn mond dicht', maar nee hoor. Eikerbout werkt in de Tweede Kamer en nou net toevallig niet als parlements lid... Daér moet hij altijd netjes zijn mond houden, dus hiér in de gemeenteraad was hij met geen geweld te stop pen. "Demonstraties komen voort uit de bevolking", begon Ei kerbout zijn betoog. "Ik houd daarom met van een overheid die de bevolking oproept tot demonstraties. Bovendien twyfel ik aan het effect van zo'n oproep. Iedereen heeft toch al lang beslist om al dan niet te gaan". Eikerbout deelde vervolgens mee "geen koude-oorlog gan ger" te zijn. Maar de leuzes van het interkerkelijk Vre desberaad (IKV) zijn voor hem onaanvaardbaar: "Deze leuzes zijn misleidend en te sterk gericht tegen de Ver enigde Staten en de NAVO. De demonstratie in Amster dam werkt destabiliserend en ïp slecht voor de Europese veiligheid" Hoe zeg-u? Des tabiliserend? Eikerbout stond in zijn betoog volstrekt alléén in de.rtftds- fractie van de PvdA Dat is moedig of dat is rechts Za terdag kon hy in elk geval sé- men met de kinderen, thuis voor de buis bekijken of zijn gade (het ex PvdA-raadslid Joyce Hes) in de menigte was te herkennen. Experimenten stimuleren LEIDEN - De Middenschool- Vereniging, afdeling Leiden is opgericht. In een zaal van 't Par lement aan de Nieuwe Rijn wa ren gisteravond mensen uit het onderwijs bijeen om te bespre ken hoe zo snel mogelijk in Lei den een middenschool van de grond kan komen. Zij verwachten dat de invoering van de middenschool in een of andere vorm niet meer lang op zich zal laten wachten. G. Egas, lid van de werkgroep midden school in Leiden, verwacht dat de nieuwe minister van Onder wijs, J van Kemenade, in 1982 met een discussienota zal komen over de middenschool. Gevolgd door een wetsontwerp over opzet en inhoud van een nieuw stelsel van vervolgonderwijs. "Het wordt daarom de hoogste tijd dat er in het openbaar gediscus sieerd gaat worden over de pro blemen en vragen over de ver wachte invoering. Niet alleen in het algemeen maar juist tegen de achtergond van de specifieke Leidse onderwijs-situatie", aldus Egas. De opzet van de middenschool is dat alle kinderen in de beginja ren van het voortgezet onderwijs gelijke kansen hebben. Leerlin gen, die van de lagere school ko men, blijven een aantal jaren (tot hun vijftiende of zestiende jaar) bij elkaar zonder dat zij voor een bepaalde richting hebben geko zen. Waarbij ze gezamenlijk in aanraking kunnen komen met die kennis en vaardigheden, die in onze samenleving voor alle kinderen belangrijk worden geacht. "Het middenschoolkind geniet een brede vorming en een uitgestelde studie- en beroeps keuze". Van Kemenade vertegenwoordigt met zijn opvatting over de nood zaak van de middenschool een bepaalde stroming in de huidige samenleving. Tegenstanders van de middenschool, waaronder de vorige minister van onderwijs, denken dat het onmogelijk is kinderen van zeer uiteenlopend niveau onderwijskundig te 'be happen'. De Leidse middenschoolvereni ging denkt voorlopig nog niet aan massaal invoeren van de middenschool. Net zoals al el ders in Nederland experimenten aan de gang zijn (Alphen a/d Rijn), wil zij dat dit ook in Leiden mogelijk wordt. "Scholen krij gen dan de gelegenheid uit te zoeken hoe een middenschool het best kan worden opgezet", zegt leraar P. Batelaark "Wij wil len ook de totstandkoming van een openbaar gemeentelijk over leg over de invoering van de mid denschool in Leiden stimuleren en natuurlijk ondersteunen wij initiatieven van Leidse scholen als het gaat om experimenten, projectaanvragen of andere plan nen die met het middenschool idee te maken hebben". LEIDEN - Studenten wiskunde eii een aantal studentenorganisa ties en actiegroepen hebben van ochtend een college verstoord van Prof. G. Zoutendijk, bijzon der hoogleraar in de Mathemati sche Progammering aan de Leid se universiteit. Zij deden dat, omdat de hoogleraar huns in ziens e<?n paar weken geleden ra cistische opmerkingen heeft ge maakt in het openbaar. En zij ei sen dat hij die uitspraken terug trekt. De professor antwoordde dat hij helemaal geen racist was, maar voegde daar even later wel aan toe: "Iedereen doet wel eens een domme uitspraak, die hij la ter betreurt". Stuntman Burgemeesters zijn dus ook maar gewone mensen. Al thans Cees Goekoop begint er op te lijken. Die doet ge woon onhandig en dat is gek genoeg. Zijn voorganger Adriaan Vis had meer weg van een te duur betaald 'opperwezen' Vis gedroeg zich als de onge kroonde koning van Leiden en bewoog zich statig als een vorst door 'zijn' stad. In het openbaar een flater slaan, dat was er bij hem nooit bij. Met Vis was weinig te lachen. Dat is met Goekoop wel even an ders. Het begon al op zijn eerste werkdag als burgemeester van Leiden. Goekoop par keerde zijn bolide nogal on handig op de Breestraat en sloot het portier met de sleu tels nog in het contact. Geen punt. De politie brak het por tier van het hoofd van de po litie weer open. Deur open maar meteen vielen Goe- koops paperassen ten prooi aan de wind en fladderden vrolijk door de Breestraat. Een paar maanden later stapte hij in Zeeland, tijdens een trip met de wethouders, met het verkeerde diplomaten koffertje in de hand uit de trein... 'Neem me niet kwa lijk, wie heeft m'n eigen kof fer gezien'. Weer wat later fietste hij par does tegen een NZH-bus op en moest in het Academisch Ziekenhuis worden opgelapt. 'Pardon buschauffeur, ik had u niet gezien'. Onlangs was hij 'open en bloot' te zien op de piraten-teevee. Er stak een bries van kritiek op. Goekoop bood zijn excu- Zijn laatste stunt verrichtte Goekoop in het Engelse Ox ford. De stuntman stond aan het hoofd van een delegatie die de jaarlijkse 'Remem brance Day-parade' in Lei den's zustergemeente bij woonde. En Goekoop slaag de er moeiteloos in om het Saint Giles' Hotel op stelten te zetten. Terwijl Goekoop er- Burgemeester Goekoop is 'gewoon' onhandig. Meestal om te lachen maar soms minder plezierig. Op de foto wordt hij afgevoerd nadat hij met zijn fiets op een stadsbus was ingereden. gens op zijn gemak zat te di neren, onstond er in zijn kof fer die op zijn hotelkamer stond een onheilspellend ge piep. De staf van het hotel vreesde voor een bomaanslag en riep de hulp van de politie in. Op het moment dat de koffer werd opengebroken, arriveerde Goekoop in zijn kamer. Juist op tijd om de agenten te vertellen dat de bom slechts een oproep-pie- per was. De pieper was waar schijnlijk uit zichzelf gaan piepen omdat de batterijen leeg waren... Sorry. 400.001 Als de kernbom valt, dan alsje blieft niet op het Academisch Ziekenhuis Leiden. Radio-actief besmette slachtof fers kunnen in Nederland na melijk alleen maar worden 'geholpen' in het isolatiepa- viljóen van het Academisch Ziekenhuis. Capaciteit: vijf bedden... Het isolatiepaviljoen is toege rust om gezond beenmerg over te brengen op patiënten met beschadigd beenmerg. Radio-activiteit beschadigt het beenmerg. Voor besmette werknemers van ziekenhui zen of kerncentrales staan dus vijf bedden in Leiden klaar. Het isolatiepavijjoen telt op het moment ovengens nog weinig radio-actieve klanten maar vooral patiën ten met bloedkanker en met plastische anemie. Maar wie kan terecht in de vijf bedden als de bom valt? Dat wordt aanschuiven. Nee, dat mogen we zo niet zeg gen, zegt dokter Jan Jansen van het isolatiepaviljoen des gevraagd: "Als de bom valt, kunnen we niks doen". Jan sen schetst in dat geval een wereld vol epidemieën. De medische wereld - voorzover nog aanwezig - staat dan machteloos. Dokter Jansen was afgelopen zaterdag demonstrant 400 001 in Amsterdam. "Maar dat heeft niets met mijn werk te maken. Al vóórdat ik mcdi cijnen ging studeren, was ik tegen kernwapens". 400.002 PvdA raadslid René Eikerbout bedankte vorige week in de gemeenteraad om demon strant 400.002 te zijn in Am- Bewoners boos op gemeente LEIDEN - Bewoners van de Zoeterwoudseweg zijn boos op het gemeen tebestuur en in het bijzonder op wethouder Fase van economische za ken. I een brief spreken de bewoners er schande van dat de firma De Nobel (afvalstoffenbedrijfj zich aan de Zoeterwoudseweg kan vestigen "door het lakse en onzorgvuldige optreden van het College van B. en W." De bewoners maken er onder meer bezwaar tegen dat zij niet zijn ge- hoord over concrete toezeggingen die de firma De Nobel zouden zijn gedaan. "Hierdoor wordt de inspraak die de Hinderwet biedt een barre inhoudsloze voorstelling". Verder menen de bewoners dat hun belan gen zijn verontachtzaamd. "Indien men bedenkt dat ons wijkje (Cro- nenstein) zit ingeklemd tussen industrieën, die kwaliteit van de woon omgeving toch al sterk verminderd hebben, is het duidelijk dat een goed bestuurder bijzondere aandacht moet besteden aan de bezwaren van de bewoners". Ten slotte maken de bewoners van de Zoeterwoudseweg het gemeente bestuur het verwijt kortzichtig te handelen. Er zou geen enkel inzicht bestaan in de activiteiten van De Nobel in de toekomst, waardoor "B en W op het punt staan een vergunning te verlenen die binnen korte tyd niet meer zal voldoen". LEIDEN - Op het terrein aan de Gooimeerlaan in de buurt van ta xi Schutte zijn twee vuilniszak ken met nieuwe damesschoenen gevonden. Bij nadere inspectie é- door surveillerende agenten 20 bleek dat er linker- en rechter schoenen in zaten, die niet bij el kaar hoorden. Met geen moge- 1, lijkheid konden er paren van e. worden gemaakt. Bij de politie is nog geen aangifte binnengeko men van vermissing van deze merkwaardige partij schoenen. Leren jassen gestolen LEIDEN - Zeven leren jassen die in de Haarlemmerstraat voor le derwaren De Jong met een ket ting aan een rek hingen zijn za terdagmiddag ontvreemd. De da ders hebben de jassen met ket ting en al meegenomen. De waar- UveeduizendSguldendraagt mim Hoogleraar Zoutendijk gejlankeerd door twee tegenstanders. Het bord 'Gevaar! Produkt van apartheid' slaat Wegens racistischeopmerkingen Uitspraken aie Zoutendijk heeft gedaan op een avond van het Ou- d-Stnjdcrs Legioen, dat was voor de studenten wiskunde en o.a. Boykot Outspan Aktie en het Komittee Joneren tegen fascis me de directe aanleiding om zijn college in het Centraal Rekenin- stituut aan de Wassenaarseweg te verstoren. Pratend over Zuid—Afrika zei Zou tendijk in zijn hoedanigheid van lid van de Eerste Kamer voor de WD op die avond: "Zij, de zwar ten. overtreffen ons vermoede lijk, in meerderheid, in geheugen en in verbale begaafdheid, maar zij doen voor ons onder in analy tisch vermogen, in aanleg voor wiskunde, techniek, enzovoorts, en in organisatievermogen". Een nieuwe rassentheorie was ge boren, concludeerde menigeen. Pok de mensen die vanochtend het college van Zoutendijk ver stoorden meenden op z'n zachtst gezegd dat de uitspraken die de professor heeft gedaan toch zeer dubieus zijn. "Zijn racistische opmerkingen in de lezing voor het OSL geeft hij een schijn van wetenschappe lijkheid. Dat doet het ergste ver moeden omtrent datgene wat prof. Zoutendijk voor heeft met deze uitspraken". Ook het standpunt van Zoutendijk datje de mensen in Zuid-Afrika eerst een klein examentje moet afleggen voordat ze mogen stem men, getuigt van een racistische intstelling volgens de studenten. "Wij vragen ons met stijgende verbazing af, hoe het mogelijk is dat we hier te maken hebben met eep vooraanstaand politicus uit d<? parlementaire democartie". Op de eis van de studenten en ac tiegroepen of Zoutendyk bereid was zijn opmerkingen in te trek ken en toe te geven dat ze niet juist waren, antwoordde laatst genoemde: "Het is onzin om te stellen dat die uitspraken onder deel zijn van een nieuwe rassen theorie. Mijn zinnen zyn volko men uit het verband gerukt". Even later vervolgde hij: "Dat de zwarten voor ons onder doen in analytisch vermogen is een con statering. Dat is de feitelijke si tuatie. Er is voor mij geen enkele aanleiding om op grond van hun huidskleur te zeggen: zij kunnen minder. Dat heb ik ook niet ge daan. Het is zogezegd een kwes tie van milieu dat zij minder ana lytisch vermogen hebben". Zoutendijk eindigde met: "Ik denk dat ik het effect van mijn uitspra ken heb onderschat". Diefstal LEIDEN - Bij een inbraak in een huis aan de Witte Singel is een grote verzameling munten en postzegels gestolen. De waarde van de verzameling wordt op ve le duizenden guldens geschat De inbrekers zijn na forcering van een achterdeur het pand bin nengekomen. De recherche heeft de zaak in onderzoek. LEIDEN - Of de krakers van de twaalf woningen aan het Galgewatercomplex door de sterke arm uit de huizen moeten worden gezet, wordt morgen beslist. Terwijl het overleg van politie, burgemeester en officier van justitie aanvankelijk gisteren al besloot niet tot onruiming over te gaan, werd gisteravond toch nog besloten een nader overleg in te lasten. Hoelang de nu gekraakte wonin gen al leegstaan is namelijk nog al vaag. Een gesteld criterium is dat huizen die nog geen negen maanden onbewoond zijn, niet gekraakt mogen worden. De kra kers van de twaalf koophuizen aan het Galgewater vinden dat er al sprake van leegstand is sinds april 1979, toen de advertentie campagne voor verkoop van de huizen begon. De eigenaar, West- land/Utrecht Projectontwikke- lings BV (WUPO), vindt echter dat uitgegaan moet worden van afgelopen september, toen de eerste huizen pas werden opgele verd. Dit argument van de eigenaar was voor de officier van justitie reden het overleg te verlengen. Uiter lijk morgenmiddag om half vier wordt nu de beslissing genomen over het al of niet ontruimen van de Galgewaterhuizen. Mocht worden geconcludeerd dat de krakers in de huizen kunnen blij ven wonen, dan kan de WUPO naar de rechter stappen om als nog een ontruiming door te krij gen. De WUPO weet nog niet of dit inderdaad zal gebeuren. "We wachten eerst de beslissing van het overleg af', zo zei een woord voerder vanmorgen. Hoge prijzen Voor de woningen aan het Galge water, waarvan er het afgelopen weekeinde twaalf werden ge kraakt door zo'n twintig jonge ren, blijkt weinig belangstelling te bestaan. De hoge koopprijzen van de woningen zijn hier vooral schuldig aan. In het begin van de jaren zeventig ging de grond aan het Galgewater verschillende malen in andere handen over, zo dat de grondprijs erg hoog werd. De gemeente Leiden zelf kon de grond niet meer kopen en uitein delijk besloot de WUPO erop te gaan bouwen. Voorwaarde hierbij was dat een deel van de te bouwen woningen alleen aan Leidenaars of econo misch gebondenen mocht wor den verkocht (regeling woon ruimteverdeling 1978). In totaal werden er 75 huizen gebouwd, waarvan de 24 premiekoopwo ningen het nog hét best deden. Er werden er tot nu toe dertien verkocht. Van de 30 vrije secto r—woningen en de 21 woningen van de regeling woonruimtever ordening 1978, gingen er echter nog maar zeven van de hand. De geringe belangstelling dreef de WUPO er vorig jaar al toe om de gemeente te vragen de verkoop wat gemakkelijker te maken. De 21 woningen die alleen aan Lei denaars mogen worden ver kocht, zouden in de vrije sector moeten. In wijdere kring zou eenvoudiger kopers kunnen worden gevonden voor huizen die tussen de 227.000 en 369.000 gulden kosten. Het verzoek van de WUPO werd echter afgewe zen, evenals het tweede dat afge lopen zomer werd gedaan. Onbegrijpelijk De krakers vinden het nu onbegrij pelijk dat de gemeente ooit heeft toegelaten dat er zulke dure wo ningen in Leiden werden ge bouwd. Volgens hen zijn de Gal gewater—huizen gebouwd om er grof aan te verdienen en niet om er de Leidse woningnood meer op te lossen. Onder het motto "De huizen worden nu gebruikt waarvoor ze bestemd zijn, om in te wonen" betrokken twintig jongeren het afgelopen weekein de twaalf koopwoningen. Voor dr. ir. A. Brouwers, voorzitter van de vereniging van eigenaren 18 DINSDAG 24 NOVEMBER 1981 Het gekraakte WUPO-pand aan de Weddesteeg. Affiches op het raam malten dat duidelijk. van het Galgewatercomplex, is anderen 1500 gulden per maand Wij hebben er ook voor moeten dit een onverteerbare zaak. "Het moeten neertellen, door anderen' werken, terwijl hen de luxe zo- is vreemd dat huizen waarvoor zomaar gratis bewoond worden. maar toekomt".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 3