Jeroenhuis wordt waarschijnlijk geen verenigingsgebouw Mogelijk extra belastingverhoging Weidse agenda Bewoners Gerbrandyflat willen zich verenigen Onenigheid tussen gemeente en parochie Burgerlijke stand Oegstgeest moet nieuw 'gat' van 2 ton vullen OEGSTGEEST - De ge- meente Oegstgeest gaat misschien de onroerend goedbelasting nog extra verhogen boven de al ge plande vijf procent. Daar mee moet dan voor een deel het uitblijven van de winstuitkering van het energiebedrijf Rijnland worden opgevangen. Doordat dit bedrijf de winsten waarschijnlijk niet meer uitkeert, komt Oegstgeest 200.000 gulden tekort. Het CDA liet gisteren bij de alge mene beschouwingen N weten eventueel te kunnen instemmen met een "matige verhoging" van de onroerend goedbelasting (boven de vijf procent). Deze partij drong daarnaast aan op andere bezuinigingen: op wel- zijnsgebied, jeugdwerk sport en cultuur. De VVD wilde de onroe rend goedbelasting niet boven de geplande verhoging van vijf procent laten uitgaan. Volgens de liberalen moet naar andere besparingen gezocht worden. De PPR is voor een extra verho ging van twee procent. De PvdA en D'66 hielden zich over deze belastingverhoging nog op de vlakte. Wel wil de PvdA dat de vertegen woordigers van de gemeente bij het Energiebedrijf niet lijdzaam toezien op de ontwikkelingen rond het bedrijf. D'66 was wat concreter op bezuinigingsge- bied. Fractieleider Wuisman kaartte onder andere het op nachtsterkte inschakelen van de straatverlichting, het schrappen van een kunstwerk in het raad huis en het doven van de schijn werpers op de molen Oudenhof aan. Hij vroeg samen met de PvdA om sluiting van de whirl pool bij het zwembad. D'66 denkt ook aan sluiting van het buitenbad of het niet of nauwe lijks meer verwarmen daarvan. De PPR wil ook een terugdrin ging van de energiekosten van het zwembad en de WD vroeg om een gedachtenwisseling op korte termijn over de schrikba rende tekorten van het zwem bad. Wethouder Thorn ant woordde gisteravond dat er al aanzienlijk bespaard is op het zwembad. In 1974 werd nog 340.000 kubieke meter gas ver bruikt in het bad, in 1981 was dit al teruggebracht tot 51.000 ku bieke meter. Verder was er gisteravond van de kant van de raad geen harde kritiek op de begroting voor 1982. Dit werd ook niet ver wacht, omdat de raadsleden tij dens vooroverleg samen met burgemeester en wethouders de begroting hebben opgesteld. Zorg D'66 noemde Haaswijk een zorg apart, mede omdat er een voor uitschuiven van tekorten plaats vindt. Een tekort van 1 miljoen is al genoemd en de democraten vrezen dat als het plan vol is een gat overblijft van miljoenen. Zij willen dan ook zo snel mogehjk inzicht in de financiële situatie. Volgens het CDA zou op korte ter mijn de mogelijkheid onder zocht moeten worden om te ko men tot een bouw van kleine wo ningen in Haaswijk (2 of 3 ka merflats), omdat 40 procent van het totaal aantal woningzoeken den daar behoefte aan heeft. Ook zou een bijdrage geleverd moe ten worden aan de grote behoef te aan huisvesting voor 60-plus- sers, werkende jongeren en stu denten. De WD en de PvdA wil den ook hulp voor deze kleinere huishoudens. De partijen den ken daarbij aan het splitsen van grotere flats. Volgens de PPR zijn de woningzoekenden de du pe van de relatie tussen de ge meente en de woningbouwver eniging Buitenlust, die volgens de radicalen veel te wensen over laat. D'66 betreurt ook de stroeve samenwerking tussen beide. Mevrouw Bosman (PvdA) pleitte voor een goede architectenkeuze voor de volgende plannen in Haaswijk om tot een goede kwa liteit en aanzien van een nieuwe buurt te komen. Volgens de par tij zijn er architecten die beter ogende huizen in de sociale sec tor bouwen dan die nu in Haas wijk worden neergezet. Ook wil de partij een loopbrug over het water om de wijk wat meer uit het isolement te halen. Op onderwijsgebied is het CDA van mening dat geen extra uitga ven meer gerechtvaardigd zijn voor uitbreiding van het aantal peuterspeelzalen of nog een an der systeem van onderwijs. De PPR vindt de opvang van kleu ters echter tot de gemeentelijke taken behoren en wees op een groeiende wachtlijst. "Met een wildgroei van opvangmogelijk heden voor peuters in zijkamers en garages is niemand gediend", aldus PPR-fractievoorzitter San ders. Waakzaamheid De WD-leider Reilingh zei "geen enkele behoefte te hebben aan een andere bestuursvorm voor het openbaar lager onderwijs, waarbij het bevoegd gezag niet meer bij de gemeente zou berus ten, zoals het CDA dat wil." De partijen willen verder op korte termijn duidelijkheid over de kansen voor de Montessori school. Bijzondere waakzaamheid wil het CDA voor de bejaardenhuisves ting. De partij zegt zich zorgen te maken over het aantal plaatsen in verzorgingstehuizen. De par tijen vonden verder gisteravond dat zo spoedig mogelijk met de uitvoering van het verkeersplan moet worden begonnen. "De ge loofwaardigheid van het bestuur zei. Op personeelsgebied vragen de partijen meer aandacht voor deeltijdbanen. Met name de PvdA vraagt zich af of er in de komende begrotingen nog kan worden uitgegaan van groei van het gemeentelijk personeelsbe stand. De partij wil dan ook dat wordt nagegaan op de verschil lende afdelingen hoe het werk verricht moet worden en te zoe ken naar een grotere efficiency. D'66 denkt aan een omschake ling van dagonderwijs voor amb tenaren in avondonderwijs. De PPR vindt dat de gemeente de mogelijkheden voor een jonge ren-werkgelegenheidsproject in Oegstgeest moet onderzoeken. De PvdA is van mening dat het aanleggen van nieuwe sportac commodaties achterwege moet blijven en dat de huidige ge woon goed moeten worden ge bruikt. Desnoods moet volgens de PvdA de leeftijd waarop de jeugd sport gaat doen iets ver hoogd worden. "Ook 5- en 6-jari- gen leggen beslag op accommo daties", aldus die partij gister avond. WASSENAAR - De gemeente Wassenaar en het bestuur van de parochie Sint Willi- brord hebben geen overeenstemming bereikt over de toekomst van het Jeroenhuis. Breekpunten zijn volgens wethouder Dijkstal (WD) een stukje grond achter de kerk, een recht van overpad (de mogelijkheid om via een pas over die grond te kunnen lopen) naast de kerk en de prijs van het Jeroenhuis. De gemeente wilde daar een sociaal-cultureel centrum vestigen. De CDA-fractie wil dat B en W op nieuw gaan onderhandelen op basis van een nog verder afge slankt plan, waardoor bepaalde verlangens van de gemeente van zelf komen te vervallen. Maar de andere raadsfracties geven er de voorkeur aan dat naar andere plaatsen in het dorpscentrum wordt omgezien, zo verkondig den zij gisteravond in de com missie onderwijs, cultuur en re creatie. Eén van de mogelijke plaatsen is nu Huize Nieuw Rijksdorp, dat enkele maanden geleden door de bejaarden moest worden verla ten. Nu wonen er jongeren in, maar de gemeente Wassenaar wil die er ook uit hebben. Per 1 ja nuari is de huur opgezegd en om die zogenaamde ontruimingseis kracht bij te zetten is een rechts zaak aangespannen bij de Haag se kantonrechter. Eind januari zal de rechter naar verwachting uitspraak doen. Wethouder Dijkstal schetste gister avond in het kort de ontwikke lingen rond de tot standkoming van een sociaal-cultureel cen trum. Hij stelde vast dat de ge meenteraad toendertijd uit fi nanciële overwegingen al in het plan had gestreept. Met dat "af geslankte" plan is de wethouder aan de onderhandelingen met het parochiebestuur begonnen. Dijkstal zei dat het huidige plan ook wel uitvoerbaar zou zijn zon der het stukje grond en het recht van overpad (waarop onder an dere de onderhandelingen zijn vastgelopen), maa dan wel met een enorme vertraging omdat het bestemmingsplan gewijzigd zou moeten worden. In een eerste reactie bestreed de CDA'er Verberne bepaalde zins nede uit brieven van B en W aan het parochiebestuur. Hij betwist te dat de gemeenteraad een dui delijke voorkeur had uitgespro ken voor het zogenaamde "afge slankte" plan. En om aan alle speculaties een einde te maken verklaarde de CDA'er dat zijn fractie onder geen beding zal aanvaarden dat Huize Nieuw Rijksdorp wordt omgebouwd tot een sociaal-cultureel centrum. Die plek, aldus Verberne, heeft maar één bestemming en dat is woningbouw. De PvdA'er Greep voelde wel iets voor heropening van de onder handelingen, maar hij liet zich door wethouder Dijkstal overtui gen van het zinloze daarvan. Greep noemde als mogelijke nieuwe lokaties onder meer de Europaschool en het terrein te genover het huidige politiebu reau. Ook bracht hij in herinne ring dat Huize Nieuw Rijksdorp destijds door de gemeente is aan gekocht met onder meer de be stemming sociaal-cultureel cen trum in het achterhoofd. Mevrouw Van der Veen (WD) en haar fractiegenote Van der Wiel zeiden stomverbaasd te zijn dat het parochiebestuur nu met be zwaren is gekomen, terwijl ze van het begin af aan bij de plan nen betrokken was. Volgens bei de WD-woordvoersters neigt hun fractie nu zeer sterk naar Huize Nieuw Rijksdorp. Ook omdat het pand centraler ligt en er meer parkeergelegenheid is. Nieuwenhoven (D'66) zei pas van het huidige plan af te willen stap pen als dat op financiële gronden dringend nodig is. Voor een knieval voor het parochiebe stuur zei hij niets te voelen. Een standpunt dat alle fracties met uitzondering van het CDA on derschreven. Maar Nieuwenho ven wil als alternatieve mogelijk- Het Jeroenhuis ten. heid niet uitsluitend kijken naar Huize Nieuw Rijksdorp. Er zou een ambtelijk onderzoek moeten komen naar een aantal locaties, waaruit de gemeenteraad dan kan kiezen. In zijn antwoord aan de gemeente- dit gebouw geen sociaal-culturele activitei- raad zei wethouder Dijkstal de gang van zaken te betreuren, vooral omdat de gemeente zich zeer soepel heeft opgesteld. Hij verwees naar het feit dat het ge meentebestuur al enige tijd het exploitatietekort van het Jeroen huis heeft aangezuiverd. Verder zei de wethouder als er uiteinde lijk gekozen wordt voor een so ciaal-cultureel centrum in Huize Nieuw Rijksdorp er toch wonin gen kunnen komen op de omlig gende terreinen. Voor overleg servicekosten DINSDAG 24 NOVEMBER 198 'Sanders (PPR): "met wildgroei Bosman (PvdA): "beter ogende Wuisman (D'66): "...sluiten bui- Wethouder Thorn: "aanzienlijke Van Hazel (CDA): "geloo/waar- aan'anter^bestuur^rn? oven- peuteropvang niemand gediend huizen in Haaswijk mogelijk". tenbad... besparing op zwembad". digheid bestuur staat op spel". baar onderwijs". LEIDEN - Geboren: Franciscus Rudolf zv. W. Dispa en B.R.M. Heijgen; Michel zv. J. Hoogstraten en M.C.H. Mooije- kind; Bastiaan Petrus Henricus zv. A.M. de Groot en M.J. van der Heijden; Ale xander zv. G A. Meyers en S.C. Ver biest; Esther dv. W van Beelen en J. Gu(jt; Laura Stéphanie Fréderique dv. Th.J.G.M. van Oyen en H.C.B. Looijes- Ujn. Maurus Petrus zv. P.A.G. Groenen dijk en T.J. Haasnoot; Arend Pieter zv. J.H. Hulshof en B.J.R. Rijpstra; Dennis zv. A.J. Cuvelier en M. Sloos; Jonne Pie ter zv. R. Philippo en M van Velzen; Wendy Johanna Gerarda dv. J.Th.J. Ho- gervorst en C.G.M. Kaptijn; Mansour zv. A. El Moussaoui en F. El Moussaoui; Andreas Janus Theodorus zv. A A. Ver- linden en W.A.H. Rietberg; Jacob zv. M. Duivenvoorde en J. van Duijn; An- coba Elizabeth dv. A.J. Bronsgeest L.J. Glasbergen; Stefan Gijsbert Jaco bus zv. J.J. van der Putten en H. Bloe- mendaal; Judith dv. J. Hogewoning en J.J. Plu. Patricia dv. W.A. Nell en W.C.M. de Rooij; Benjamin zv. P. van den Oever en D. van Duijvenbbde. Ondertrouwd: P.H.J. Dickhoff en M.C.Th, van der Wiel; J.F. Gorren en C Jansen; C.J. Rowley en G fi. Warring; H.K. van der Horst en L.M. Schoonder- woerd, I. Neuteboom en M.F.Th, van Hal; J.N. van Bemmel en W.C.M. Jonge- nelen; A.J.M. Bonnet en I.R. Stol; G. Bouwman en S.F.L. Coertse; J.J.A. van Asten en G.M.Th Smijs; J.R. Bambo- rough en C.E.H. Blijdenstein; P.F. Lens en I.M. Daey Ouwens; J.Th.M. Hogen- boom en K.P. van der Walle; H.W. de Wind en J. Rol. W.L. Dekker en E. Aga- Gehuwd W H van Es en A.B. Isaak; W P. de Goede en H.C.H.R. Holvast; H P. van Aggelen en L.G.M. Galema; S. van der Mee en P.A.M. Frankhuizen; A W J Beer en Y.W J Hoogduin; R.M. van Tongeren en C. Gortzak; H.J. Plug en J.J.M. Vooijs; P.C.M. Volwater en W. Pracht. Overleden: B.F. Kolmus, (1919); R.G.H. van Eist, (1964); J. van Leeuwen, (1901); C. van Rijn, (1927) echtg. van G. Wielen- ga. A.M. Koopman, (1915) echtg. van W. Bark; L. Klaveringa, (1920) echtg. van R. Christiaans; J. Ouwehand, (1900) echtg. van C van der Bent. P.J. Bleij. (1922); A. van Delft. (1913); H.J C. van der Boog, (1914) geh.gew. met A.P. Schmidt; H.J. Hoppenbrouwer, (1946); J.M.C. Verhoe ven, (1892) geh.gew. met K. Kalkhoven. Geboren: Jean-Paul L. zv. H. Boehlee en J.M. van der Geest, (Leiden), Amine zv. M. Sakhi en A. Boumia, (Leider dorp). Ruben M.J. zv. M.J. Klerks en C.G.M. den Eisen, (Leiderdorp). {Cathe rine A dv M B Edelstein en T E Mar cus. (Leiden). Jurre C. zv. M.W J. Menke en A.P. van den Berg. Marieke dv. W.P. Dool en C. Otto, Santana C. dv. J.H. Neuteboom en T.C.J. Janzen. (Leiden), VOORSCHOTEN - Vijf bewoners van de Gerbrandy flat in de Voorschotense wijk Noord-Hofland heb ben gisteravond tijdens een vergadering besloten een vereniging op te richten om zo meer invloed uit te kunnen oefenen op de huur en de servicekosten. De flats in Noord-Hofland zijn eigendom van drie grote beleggersmaatschappijen. Ze worden beheerd het makelaarskantoor Rijnland bv en Gemako bv. In een gesprek met de beheerders hebben de bewo ners bereikt dat er in iedere flat warmtemeters wor den geplaatst. Tot nu toe betaalt iedere bewoners een even grote bijdrage in de stookkosten ongeacht het aantal bewoners en de ligging van de flat. Twee en een half jaar overleg is aan het nu bereikte resul taat voorag gegaan. Het plaatsen van warmtemeters kan een besparing opleveren van zo'n dertig pro cent. Dat blijkt tenminste in de flats aan het Van Kleffensplantsoen, waar dergelijke meters al zitten. Druk werd er gisteravond ook gepraat over het onder houd van de gemeenschappelijke tuinen. De bewo ners van de flats betalen daar bijna 25 gulden per maand voor tuinonderhoud. Uit een onderzoek blijkt dat de flatbewoners ook moeten betalen voor de stukken groen tussen de flats, terwijl dit een speelterrein is voor de hele wijk Noord-Hofland. Zo zijn er door de emente deze zomer twee speelavon den georganiseerd. Tot verrassing van de flatbewo ners kregen zij voor het opknappen van het groen de rekening thuis gestuurd. De flatcommissie zal spoe dig contact opnemen met de gemeente Voorscho ten. Het is openbaar groen - ook al omdat scholen er gebruik van maken - en dan moet de gemeente het onderhouden, zo vinden de bewoners. DINSDAG Academiegebouw - Rapenburg zaal 11 Mr. T.L. Bennekom spreekt over Be rufsverbote en democratie, woe 12.15 Aula BTS - Vondellaan 35, bijeenkomst Leidsche Ver. v. Postzegel. Verz. Werklozen Advies Centrum - Breestraat 19, mat /m vr van 10-12 uur, tel. 122000. NVSH bibliotheek - Rapenburg 48, Stats jongerencentrum - Haarlemmer straat 73, Nederlandse les voor buiten landse jongeren, 19-20.30 uur; aanslui tend soos. muziek of film; woe. soos en sport, 15-17 uur. Jongeren Advies Centrum - Caecilia- straat 67, ma t/m vr van 16-22 uur, tel. 126052. Algemene Reclasserings Vereniging Rijnsburgerweg 167, tel. 156440, bereik baar op werkdagen van 9-17 uur, hulp en informatie aan meerderjarigen (vanaf 18 jaar), die door problemen conflict zijn of dreigen te komen n politie en/of justitie. Vrouwenhuis - Hooigracht 79, vrouwen avond onder het motto 'Vrouwenhuis open of dicht', 20 uur. Hoogheemraadschap van Rijnland - Breestraat 48, vergadering algemeen be ging Leiden adviesbureau, 12 uur. Oegstgeest - gemeentehuis, begrotings vergadering, 16.30 uur. Wassenaar - gemeentehuis, technische diensten, 20 uur. Warmond - gemeentehuis, Ruimtelijke Ordening, 20 uur. Oegstgeest - Tabema, Julianastraat 1, creatieve middag SJJO, woe 14.30 uur. WOENSDAG Stadhuis - raadscommissie onderwijs en samenlevingsopbouw, 20 uur. Stadhuis - raadscommissie financien, 20 Buurthuis Op Eigen Wieken - Valken pad 2, thema-avond voor vrouwen "Wat te doen als je alleen komt te staan', 20.15 Stats jongerencentrum - Haarlemmer straat 73, cursus stijldansen; do soos met films en informatie programma's, Jongeren Advies Centrum - Caecilia- straat 67, meisjes-telefoon, 16-22 uur. Buizerdhorst 17 - inl. over Baha'i geloof, tel. 213490. Wassenaar - gemeentehuis, maatschappelijk welzijn, 19 u Voorschoten - gemeentehuis, sie welzijn, 20 uur. DONDERDAG Leiden - Haagwijk, Beethovenlaan 2, le denvergadering N.C.B.O. Stadhuis - raadscommissie economi sche zaken en personeel, 19.30 uur. Filmhuis LVC - Breestraat 66, film 'Aria voor een Atleet'-Filip B^jon, 20 en 22.15 Welfare-lokaal Rode Kruis - Leidseweg 33, Voorschoten, tel. 01717-3309, spreek uur voor invaliden, 19-20 uur. Architektenwinkel - Pieterskerkhof 18, vrij advies, 20-21 uur. Troef - Noordeinde 2a, Noordeinde 2a, Werkgroep Dienstweigeren, voorlich ting en begeleiding dienstweigeren, tel. 216180/149324. Stats jongerencentrum - Haarlemmer straat 73, disco van 20-22.30 uur; vr soos van 15-17 uur. Leidse Werkgroep Homoseksualiteit - Caeciliastraat 18, open avond, 21-1 uur. 't Spoortje - Bernhardkade 40, spreek uur hulp- en adviesbureau WAO/WSW, 19-20.30 uur, tel. 142505. Wassenaar - gemeentehuis, financien, 20 uur. Zoeterwoude - gemeentehuis, begro tingsvergadering, 20 uur. Voorschoten - gemeentehuis, sie openbare werken, 20 u APOTHEKEN den, wordt waargenomen van vr 20 tot 27 nov door Zuider Apotheek, Lammen- schansweg 7, tel. 123553; Apotheek Boekmer, Florijn 19, Winkelhof Leider dorp, tel. 894400. WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604, tel. ten zuiden van de Rfjn: 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. - gezond heidscentrum, Berkenkade, Leider-' dorp, tel. 410131, spreekuur ma t/m vr van 14-15 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7. tel. 154500. Voorschoten - gezondheidscentrum, v.d. Waalslaan. tel. 4641. LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave: Uitgeversmaatschappij Lexisch Dagblad B V Hoofdkantoor: Witte Singel 1, 2311 BG LEIDEN Postbus 54. 2300 AB LEIDEN Telefoon: 071-144941 Geen krant ontvangen: tel. 071-123143 tussen 18.00-19 30 uur (nabezorglng na 19.30 uur); lb.30-18 00 uur Abonnementsgelden wj vooruitbetaling te voldoen. B«j automatische overschrijving geen administratie- e incassokosten Voor betaling va abonnementsgelden Adjunct-hoofdredacteur: uitsluitendlgiro 3203571 R. D. Paauw t.v.n. Damiate Holding BV A1 te Haarlem Al9 redactiechef A. van Leeuwen Kwartaalabonnement D. f 53 45 Ptv. Alg redactiechef: Per 'post f 75,80 J' M' J Posl nubn.kch.lv per posl 1291.70 J. Kroon (stedl Losse nummers I 0,75. Directie G Koopman P. J. de Tombe Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o.a. in: Bonn, Brussel, Londen. Parijs, Washington, Cairo, Rome, Madrid. Stockholm en Djakarta

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 2