LEIDSCH DAGBLAD Britse vakbond in de tang Storm slaat twee boorplatforms los Actie tegen neuroloog geen laster Brezjnjev stelt Schmidt teleur Gevangenis directeur ontvoerd Beunhaas bedreigt kappersvak Daling van hypotheek rente gaat door: 11.9 Regering gaat macht drastisch beperken DINSDAG 24 NOVEMBER 1981 OPGERICHT 1 MAART 1860 36636 Directeur G. Koopman Hoofdredacteur AAM. Schuurmans A4 -hoofdredacteur R.D. Paauw DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN &sMu WfleStfipM 2311 BG Leden Voor W iysw oototen AMSTERDAM/VEENHUIZEN (ANP) - De 35-jarige direc teur van de Norgerhavenge- vangenis in Veenhuizen blijkt door een gedetineerde te zijn ontvoerd, zonder dat het gevangenispersoneel alarm heeft geslagen. De directeur, die gisteren ge boeid in zijn auto werd aan getroffen in Amsterdam oost, zou volgens een mede deling van het ministerie van justitie onder bedrei ging zijn personeel opdracht hebben gegeven niet tussen beide te komen. Dit is echter tegengesproken door voor zitter J. Storm van de Bond van Gevangenispersoneel, die vanmorgen meedeelde dat de bewakers niets wis ten dat er sprake was van een ontvoering. "Het is on denkbaar dat het personeel bij een gijzeling geen alarm zou slaan. Volgens mijn in formatie heeft de directeur gezegd, dat hij met de gede tineerde naar het ziekenhuis ging", aldus Storm. De ontsnapte gevangene, de 39-jarige C., kwam gisteren rond één uur het kantoor van de directeur binnen met als wapen een steekbeitel. Hij dwong de directeur ver volgens hem naar Amster dam te rijden. Daar aange komen liet hij de directeur aan de handen geboeid ach ter. Om vier uur gistermid dag zag de directeur kans het portier van zijn auto met zijn tanden te openen en voorbijgangers te waarschu wen. DEN HAAG (GPD) - Beunhazerij vormt een toenemende bedrei ging voor de kappersbranche. Dit jaar dreigt 60 miljoen gulden aan omzet verloren te gaan aan illegale kappers en kapsters, waardoor de werkgelegenheid van 26.000 mensen in deze bran che gevaar loopt. Dat zegt secretaris B. Leeftink van de Algemene Nederlandse Kap persorganisatie naar aanleiding van berichten over een achter blijvende omzet. Volgens het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf is het bezoek aan de kapper in het eerste halfjaar van 1981 te ruggelopen. De omzet steeg nog wel maar dat komt door de hoge re tarieven. Bij de herenkappers daalde de werkelijke omzet met vijf pro cent, bij de dameskappers met drie procent en bij de gecombi neerde kappers met één procent. Leeftink meent dat de "beunha zen" hieraan voor een belangrijk deel debet zijn. In korte tijd is het aantal illegale kappers vol gens hem van 2000 naar 5000 ge stegen. Het is de kappers een doorn in het oog dat er steeds meer particuliere opleidingsin stituten komen "die niet naar be hoefte maar om puur commer ciële redenen jongeren oplei den". UTRECHT (GPD) - De da ling van de hypotheekren te lijkt door te zetten nu ook de Postgiro-Rijks postspaarbank met in gang van gisteren de tarie ven met een half procent heeft verlaagd. „En we verwachten dat de tarie ven nog meer omlaag gaan", zei een woordvoer der van de RPS vanoch tend. De basisrente bij maandelijkse be talingen (in het geval van een ge meentegarantie) is nu onder de 12 procent terechtgekomen: 11,9 procent. De rente bij tophypo- theken is gezakt naar 12,1 pro cent. Eerder had de ABN de ren tetarieven al verlaagd. Enkele weken geleden steeg de hy potheekrente naar een nieuwe recordhoogte van meer naar 13 procent. Vorge week werden de eerste dalingen aangekondigd. Het Bouwfonds Ned. Gemeen ten verlaagde de rente van 13.1 naar 12.7. NOORD-IERLAND (UPI) - Enke le duizenden leden van de 'derde macht' van de militante Noordierse dominee Ian Paisley namen gister avond deel aan een parade. Deze werd gehouden in het nabij Belfast gelegen Newtonards als slotmanifestatie van de protestant se actiedag tegen de Britse rege ring. (zie ook pagina 11) (Van één c r verslaggevers) LEIDEN - Hevige stormstoten, met snelheden van 144 kilometer per uur, hebben automobilisten op de Nederlandse wegen, trein verkeer en twee boortorens op de Noordzee gisteravond en van nacht in ernstige moeilijkheden gebracht. Rijkswaterstaat heeft vanmorgen voor Vlissingen (Zeeland) een beperkte dijkbewaking geadvi seerd. Het water in de Schelde is vanmiddag tot een hoogte van 3.35 meter gestegen. De noord wester storm zal iets afnemen. Toch worden er nog vlagen met een kracht van 4 tot 7 verwacht. Een sleepboot is een op drift ge raakt Noors olieplatform met 112 mensen aan boord te hulp ge schoten om te helpen 'de zaak te stabiliseren'. Plannen om het personeel van de losgeslagen boortoren, de 'Phillips SS', te evacueren, zijn er niet. Een tweede platform, het Engelse 'Transworld 58', is in de loop van vandaag ook losgeslagen. Zeven van de acht ankers hebben het begeven. Twee helikopters zijn onderweg om de 54 opvarenden van boord te halen. Deze boorto ren ligt op ongeveer vijftig kilo meter van de 'Phillips SS'. Treinverkeer 'Omgewaaide bomen hebben de Nederlandse Spoorwegen danig parten gespeeld. Bovenleidingen knapten af als draadjes waardoor treinverkeer onmogelijk werd. De passagiers werden en worden nog met bussen naar de plaats van bestemming gebracht. Tus- SINTNICOLAAS PRIJSVRAAG 1 1.250,-AAN PRIJZEN Om mee te doen hebt u de krant van woensdag 25 november nodig. Kijk daarom in de krant van 25 november. Er staat alles in wat u moet doen om de hoofdprijs te winnen. sen Pijnacker en Voorburg rij den de treinen weer normaal en ook de stroomstoring in de buurt van Meppel is opgeheven. Nog geen treinverkeer was er van middag tussen Wolvega en Hee renveen. Op dit baanvak ont stond een enorme ravage toen een leeg treinstel zes betonnen palen, waaraan de bovenleiding was bevestigd, meesleurde. In het hele land hebben gebruikers van de Nederlandse wegen hin der ondervonden van het slechte weer. Lange tijd werden automo bilisten en motorrijders gedwon gen stil te staan. Door de harde windstoten, regen en hagel was het onmogelijk door te rijden. Op het Deens eiland Jutland is men vanmiddag begonnen met het naar veiliger oorder overbrengen van de inwoners van zes gemeen ten die in de buurt van dijken lig gen. De Deense kustbewaking denkt tussen de vijftien- en twin tigduizend mensen te moeten evacueren. Een helikopter van de Deense kustbewaking heeft zeven opva renden gered van het Noorse kustvaartuig "Soerstrand". De achtste opvarende is verdron ken. In de haven van Kopenhagen liep de veerpont 'Mette Meols' aan de grond. De vijftig opvarenden werden geëvacueerd. In de Zweedse havenstad Goten- burg is een tweede Noorse zee man als gevolg van de storm ver ongelukt. De man werd getroffen door een losschietende kabel. Rechten van Canadese Indianen verzekerd OTTAWA (UPI) - In de i grondwet voor Canada zijn alsnog bepalingen opgeno men die handhaving van alle bestaande rechten van de In dianen verzekeren en gelijke rechten voor vrouwen garan deren. Minister van justitie Jean Chre tien, die sinds anderhalf jaar werkt aan een overdracht van de constitutionele bevoegd heden van Londen naar Otta wa, kreeg van alle partijen applaus toen hij gisteravond onverwacht de wijzigingen aankondigde. Daarover waren de premiers van negen van de tien provin cies het na intensief overleg eens geworden. De tiende provincie, het Frans talige Quebec, was niet bij dit overleg betrokken, nadat zij op 5 november het akkoord inzake de nieuwe constitutie niet had willen onderteke- Wat de Indianen betreft, hou den de wijzigingen in dat al hun bestaande rechten voor altijd zijn verzekerd. Enkele buien Wisselend bewolkt en enkele buien, waarvan sommige met hagel of natte sneeuw. Minimumtemperatuur rond 1 graad, middagtemperatuur omstreeks 6 graden. Tot vrij krachtig en aan de kust 25 NOVEMBER 1981 Zon op: 08.17 uur, zon onder: 16.36 uur. Maan op: 06.39 uur, maan onder: 16.33 DEN HAAG (GPD) - De Stichting Ombudsvrouw hoeft haar actie tegen automatische herbenoe ming van de Haagse neuroloog dr. G. Huisman als keuringsarts in wao-zaken niet ongedaan ma ken. De eis daartoe in kort ge ding van de arts is vanochtend door rechtbankpresident mr. R. Wijnholt afgewezen. De Stichting Ombudsvrouw had van veel vrouwen klachten ont vangen over seksuele vernede ring door de arts tijdens keu- ringsonderzoeken voor wao-uit- keringen. In brieven aan de Raad van Beroep en de Inspecteur van Volksgezondheid vroeg de stich ting die klachten te onderzoeken alvorens de arts te herbenoemen. Dr. Huisman beschouwde de brief als laster. Rechtbankpresident Wijnholt oor deelde dat de arts de beschuldi gingen (vijf gevallen zijn door de stichting aan hem voorgelegd) niet voldoende had weerlegd. De Stichting Ombudsvrouw heeft naar aanleiding van de publika- ties over dit kort geding tiental len andere klachten lijke patiënten ontvangen. LONDEN (AFP/UPI) - De Britse regering heeft voorgesteld de macht van de vakbeweging drastisch in te perken. In de Britse pers wordt ge sproken van een van de ingrijpendste maatrege len in de arbeidsverhou dingen in Engeland van deze eeuw. Volgens de voorstellen, die na Kerstmis in het Lager huis zullen worden be sproken, zal de onschend baarheid van vakbonds functionarissen worden doorbroken, evenals de bepaling dat werknemers lid moeten zijn van een vakorganisatie. Volgens de plannen, die gister avond door de minister voor werkgelegenheid, Norman Teb- bitt, in het Lagerhuis werden ontvouwd, geldt de sinds 1906 van kracht zijnde onschendbaar heid van vakbondsfunctionaris sen niet als zij betrokken zijn bij onwettige stakingsacties. Daar bij kunnen schadevergoedingen worden opgelegd tot ruim een miljoen gulden. Voorts kunnen bonden gerechtelijk worden ver volgd als zij posten bij een be drijf dat niet rechtstreeks bij een arbeidsconflict is betrokken. Verder krijgen werkgevers, vol gens de voorstellen, meer be voegdheden om stakers te ont slaan. Daarnaast wordt het be grip arbeidscohflict nauwer om schreven. Dit houdt in dat acties, die hoofdzakelijk van politieke aard zijn of tegen bepaalde per sonen zijn gericht, niet als zoda nig worden erkend. De plannen voorzien ook in het be vorderen van geheime stemmin gen in de bedrijven over voorge stelde loonsverhogingen. Ten slotte worden de schadeloosstel lingen voor werknemers die wor den ontslagen, omdat zij geen lid van een vakorganisatie willen worden, verhoogd waarbij de be trokken vakbond een aandeel in deze kosten moet dragen. Minister Tebbitt zei dat de regering met deze maatregelen twee din gen beoogt: "De vrijheid van de enkeling tegenover het misbruik van de kant van het industriële complex te beschermen en de si tuatie op de arbeidsmarkt te ver beteren". De Britse werkgeversorganisatie CBI noemde de plannen een nieuwe stap naar veranderingen in de wet tot ondersteuning van ordelijke arbeidsverhoudingen en tot bescherming van het indi vidu. Formateur in België BRUSSEL (ANP) - Koning Boude- wijn van België heeft vanmiddag de voorzitter van de PW (libera len) aangesteld tot formateur. Willy de Clercq (54), die even eens voorzitter is van de Europe se liberaal-democraten, heeft de formatieopdracht aanvaard. Aanslag op auto's van Russische ambassade PARIJS (AFP) - In Parijs zijn van morgen vroeg twee auto's van de Russische ambassade verbrand als gevolg van een aanslag met benzinebommen. In een ano niem telefoontje naar het Franse persbureau AFP stelde de "ben de van ratten" zich verantwoor delijk voor de aanslag die "ter ere van de herleving van de Oe kraïne" plaatsvond. De vernielde voertuigen stonden geparkeerd voor het ambassadegebouw. ZeVen jeugdige brandstichters gearresteerd ENSCHEDE (ANP) - De politie in Enschede heeft zeven jongens, in leeftijd variërend van 13 tot 15 jaar, opgepakt wegens het stich ten van een groot aantal bran den. Zij worden onder meer verdacht van brandstichting in een win kelcentrum enkele weken gele den, waarbij voor vele tonnen schade werd aangericht. Ook containers, schaftwagens van de gemeente en een garage box zouden door de jongens in lichterlaaie zijn gezet. Jen van hen wordt bovendien ver dacht van grafschennis op de joodse begraafplaats in Ensche de. Hij zou verschillende grafzer ken hebben omgehaald. 20 PAGINA'S Prof. dr. H. van der Laan Gezonde rivaliteit in de sterrenkunde PAGINA 13 Uniser-zaak houdt justitie druk bezig Vraagtekens rondom Sinaï-vredesmacht Sluiting bedreigt Holec in Nijmegen BONN (AFP/DPA/Reuter) - De Westduitse bondskanselier, Helmut Schmidt, heeft ver klaard dat het voorstel van de Russische president en partij leider, Brezjnjev, weliswaar enige nieuwe elementen bevat maar dat die niet bevredigend zijn. Brezjnjev bood gisteren tij dens het diner ter ere van zijn bezoek aan Bonn "als gebaar van goede wil" aan een deel van de kernwapens voor middellan ge afstand in het Europese deel van de Sowjet-Unie eenzijdig te verminderen. Voor de televisie verklaarde Schmidt niet helemaal tevreden te zijn over het aanbod. Het ver plaatsen van de SS-20-raketten met een bereik van 5000 kilome ter naar achter de Oeral neemt niet weg dat steden als Hamburg en Keulen nog getroffen kunnen worden. Schmidt zei echter dat de Sowjets zich duidelijk bereid hebben ver klaard hun aantal raketten te ver minderen. Zij hebben daaraan voorwaarden gesteld die de moeite van het nauwkeurig be studeren waard zijn. "Ik ben ervan overtuigd dat zowel de Amerikanen als de Russen be reid zijn tot een vergelijk met el kaar. Alleen weet ik niet precies wanneer en hoe", aldus Schmidt De Amerikaanse regering heeft of ficieel nog geen commentaar ge geven op Bre^jpjevs voorstel. Van de zijde van het ministerie van buitenlandse zaken werd in een eerste reactie gezegd dat het aanbod "niets nieuws" bevat. Brezjnjev had vanmorgen een ont moeting met dè voorzitters van de vier grote partijen uit de bondsdag. Vanmiddag zou hij een gesprek hebben met bonds president Carst- rr (Zie ook pagina 11) LEIDSCH m DAGBLAD Als u nu eer abonnement neemt dan krijgt u de krant de eerste Wilt u mij nu metéén noteren als abonnee Naam: Adres: Woonplaats: Gironr.: Tel S.v.p. bon ingevuld in een open enveloppe zonder postzegel opsturen naarLeidsch Dagblad. Antwoordnummer 10050. 2300 VB Leiden en de krant komt SNEL in de bus

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 1