ll Triifel Sprankelende 'Shoes off DE GROENE MASKERS T ^IIN SDAG 24 NOVEMBER 1981 I Kranten Maandagochtend heb ik in het Athenaeum Nieuwscentrum in Amsterdam de volgende buitenlandse maandagkran ten NIET gekocht: The Daily Telegraph, The Sun. Daily Mail. Daily Star, Daily Mirror f allemaal Engels), Le Monde, Le Figaro, Libération (Frans), Frank furter Allgemeine Zeitung en Bild Westduitsen Neue Zur- cher Zeitung. Geen van die kranten bleek ook maar één letter gewijd te heb ben aan de grootste massade monstratie tegen kernwapens die ooit in Europa is gehou den. Gênant, vooral voor de zogenaamde kwaliteitskran ten, waarvan alleen de Neue Zurcher Zeitung kan aanvoe ren dat hun 'zondag-maan dag-editie' niet recenter was dan de berichtgeving mier vrij dag-gebeurtenissen. De andere genoemde kranten be richtten over zaterdagse of zondagse gebeurtenissen, ze hadden dus ook enigerlei be richt kunnen hebben over de gigantische demonstratie van zaterdag in Amsterdam (400.000 op een bevolking van 14 miljoen, tegen Bonn 300.000 op een bevolking van 61 miljoen!). The Sun had ruim een halve pagina be schikbaar voor een grote foto met tekst van de duizenden Britse dierenliefhebbers die zondag demonstreerden te gen de wrede straathandel in huisdieren. Maar er waren ook kranten die wél aandacht besteedden aan de vredesmars in Amster dam. Ik zal ze voor u catalo giseren: SUNDAY TIMES (weekblad): 10 regels op de voorpagina, 'ongeveer 300.000 mensen', 'een van de grootste anti atoombom-demonstraties ooit in Europa gehouden', 'meer dan 2000 bussen'. OBSERVER zondagsblad23 regels op pagina 12, 'een van de controversieelste vredes marsen', 'militairen in uni form', 'kabinetsleden afwe zig'. INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE (Amerikaans): 6 regels op pagina 1 in bericht over aankomst van Brezjnjev Door \iro Scheepmaker in Bonn: 'meer dan 300.000 deelnemers', 'grootste demon stratie in Nederland sinds WO II'. THE TIMES (toch de beste En gelse krant): 120 regels van correspondent Robert Schuil, '400.000', 'grootste ooit in Ne derland gehouden', 'grootste vredesdemonstratie in Euro pa deze herfst', 'één dode bij busongeluk op terugweg', 'meer dan 2000 bussen', '22 extra treinen', 'station enige tijd gesloten', verklaringen Van Agt en Ceausescu op Ned. tv, spreker CDA niet geaccepteerd door organisa tor IKV, Wim Meijer van PvdA uitgejouwd, Mient Jan Faber, 500 soldaten in uni form ondanks verbod. Uitste kend stuk DIE WELT (Westduits): 65 re gels op pagina 3 van corres pondent Bodo Radke, '300.000 tot bijna 400.000 demonstran ten', ondanks hoogst politieke leuzen vooral verlangen naar vrede, groepen 'beroepsde monstranten' kregen geen kans, folkloristische inbreng domineerde, officiële steun socialisten en linksliberalen maar geen ministers, verhin dering van optreden van CD A-bestuurslid Kuiper door organisatiecomité 'stemt me nige waarnemer tot bezorgd heid' (helft van stuk over deze politieke perikelen). LE SOIR (Brussel): 122 regels op pagina 3 van correspon dent Jan Alkema, 'bijna 400.000', 'bij wijze van uit zondering zijn de schattingen van politie en organisatoren gelijkluidend', tweede en der de route ingelast, meer dan 120.000 met trein aange voerd, 'Japanse toestanden' bij treinvervoer, vriendelijke sfeer, 'boeren die bij hun koeien hadden moeten blijven lieten melk ronddelen', 'vol gens de politie was er minder zakenrollenj dan op een ge wone zaterdag'. 400 militai ren in uniform (helft van ar tikel over politieke implica ties, prima berichtgeving). DE STANDAARD (Brussel): grote foto van demonstreren de militairen in uniform op ixxyrpagina. op pagina 4 ar tikel van 190 regels van cor respondent MS, 350.000 de monstranten, kop: 'Vredes mars in Amsterdam isoleert politieke partijen', 'hollandi tis', vliegtuigjes met 'sleepleu- zen' ('Honderdduizend de monstranten kunnen zich ook vergissen' van oud-strijders legioen), afwezigheid van prof Kuiper, reactie CDA- voorzitter Piet Bukman, reac tie Van Agt. 'de PvdA-fractie- voorzitter uit de Tweede Ka mer, Wim Meijer, kon zich nauwelijks verstaanbaar maken door het gefluit en ge roep 'aktie, aktie!', lang ci taat uit rede Henk Beander- horst, Vlaamse socialistenlei der Karei van Miert veel ap plaus, uitspraken van WDM-woordvierder Jan van Beek. Goed journalistiek werk. HET LAATSTE NIEUWS (Ant werpen): foto van Museum plein en 94 regels op pagina 5, 300.000 tot 450.000 deelne mers, houding regeringspar tijen, er liepen militairen - ook officieren - in uniform mee, teksten van spandoeken in de lucht, Karei van Miert, Wim Kok en Wim Meijer met uitspraken (over Meijer: 'Hij werd tijdens zijn toespraak voortdurend uitgefloten'). GAZET VAN ANTWERPEN: 73 regels op voorpagina, 86 re gels op pagina 7, 'kwart mil joen deelnemers', 120.000 per trein, ruim 2000 bussen, alter natieve tweede route, spre kers Boy Trip van Pax Chris- ti en bisschop Ernst van Bre da, geen incidenten, militai ren onder wie officieren in uniform, leuzen oud-strijders legioen, aantal sprekers met uitspraken (Meijer uitgeflo ten), meningen van Bukman, Van Agt en Ceausescu, de monstraties in Roemenië. AMSTERDAM - Evenals de eerste Friwoshow, is de tweede, 'Shoes off' van Waste-of-Time-spelers Frits Jansen en Wouter Steenbergen een bijzonder leuke, speelse voorstelling geworden. De twee hebben weer de hele produktie in handen, geluid en licht worden door henzelf bediend en alle voorwerpen die zij gaan gebruiken staan reeds op het toneel. Het is een georganiseerde chaos, waar Jansen en Steen bergen zich lichtvoetig doorheen bewegen. Er zijn twee lijnen in het stuk aan te geven, heel glo baal slechts want in chaos zit per definitie geen lijn. De spelers grijpen terug op hun, al dan niet werkelij ke, gezamenlijke jeugdherinneringen, die hen dui delijk in verlegenheid brengen. Daarnaast is er een heel repertoire aan verschillende belichtingen die zij uitproberen: neon, schemerlamp, electrische 'kaarsen', buitenlantarens, en een serie fantastische gloeilampen met gloeidraden in de vorm van krui zen, davidssterren, halve manen, bloemen e.d. Elke belichting brengt haar eigen sfeer mee, die in de voorstelling verwerkt wordt. Fragment uit 'Shoes off met links Wouter Steenber gen en rechts Frits Jansen. De eerste scènes wordt nog iets beklemmends meege geven; het zijn ook de scènes die naar de jeugdjaren teruggrijpen. Gaandeweg wijkt de beklemming voor de komische kwaliteiten van het duo, en geven de twee zich over aan het plezier van het spelen. Een staaltje van hun mimische kwaliteit, waaruit tevens blijkt hoe goed zij op elkaar ingespeeld zijn, is de dans voor twee heren aan het einde. Als de voorstel ling eenmaal zover is, is er al heel wat gebeurd: de vele schoenen zijn eerst netjes in rijen gezet, om ver volgens op een grote hoop geveegd te worden, dia's en film zijn vertoond, geluidsbanden afgedraaid, Jansen en Steenbergen hebben gezongen, saxofoon gespeeld, zich met vrouwenkleren behangen; hun aanvankelijk heftige reacties zijn overgegaan in ge geneerdheid bij het kijken en luisteren naar hun jeugdherineringen, en monden tenslotte uit in een rustige vertrouwdheid met elkaar. 'Shoes off is een sprankelende voorstelling, veelzij dig en simpel tegelijk, en in haar simpelheid ontroe rend. JACQUELINE MAHIEU FRED BASSET HOM KJIEUHE SCHILD&W...6N? De belevenissen van Jommeke Ik weet het niet, ik weet het niet Ik zsil u eens een ik-weet-het-niet tegen uw oren kletsen! OOSTEN RIJKS F. KRUIDKOEK SpliU twr«- nrrrn Roer 175 g imker, de eidoot er*. 1 extra Fieri et, an derhalve theelepel gr malen kruidnax-l een halve theelepel kjrx 1 theelepel citrornraap (eprlde Agenda Schepen Acteon 21 v Singapore nr Chittagong, Alhea 23 te Santos, Alnati 21 v Rotterdam nr Hamburg, Amersfoort 21 600 zzw Dakar nr Lagos, Amstelburcht 21 t.a. Galveston, Amsteldiep 22 te Bombay, Amsteldreef 22 te Singapore, Amstelland 23 te Amsterdam, Amstelwal 22 v Balboa nr Japan, Antilla Bay 21 55 wnw Algiers nr Ter- Baam 22 v Duinkerken nr Gent, Benattow 22 v Suez nar Jeddah, Bilderdijk 22 v New Orleans nr Savan- Chevron Eindhoven 22 v Maracaibo ni New York, Chevron The Hague 22 te Rotterdam, Cinulia 21 65 n Azoren nr Curacao, Happy Mammoth 22 220 w Manilla nr Singapore, Hollandia 22 v Ponce nr Greenock, Honolulu 22 v Pto Limon nr Baltimore, Incotrans Speed 23 te Le Havre, Kieldrecht 21 v Oshawa nr Ashtabule, Kleine vaart Alsyta Smits 22 te Hamburg, Atlantic 21 50 no Stockholm nr Kemi, Barentzgracht 21 50 n Le Havre nr Ham burg, Bickersgracht 21 vn Rotterdam nr Drammen, Celtic 21 70 zw Port Harcourt nr Monte video, Cornells Broere 22 te Rotterdam, Corrie Broere 21 rede Lissabon, Elisabeth Broere 23 te Rotterdam, - Gersom 21 te Rotterdam, Happy Rider 21 100 zw Lagos nr Great Yarmouth. Ice Express 21 te Port Harcourt, Ida Smits 22 te Rotterdam. Lauriersgracht 21 20 w Kp Villano nr Lenie 21 vn Amsterdam nr Nakskov, Looiersgracht 23 te Mantyluoto, Majorga 24 te Pasajes. Mare Bonum 22 vn Rotterdam nr Car- rington, Neptunus 21 vn Amsterdam nr Ler- Noordland 21 te Amsterdam. Pacific Duchess 23 115 wnw Freetown, Pergo 22 vn Amsterdam nr Kampen, Raamgracht 21 vn Kielerkanaal nr Casa- Rozengracht 21 30 zo Kopenhage nr In vergorden, Sambre 22 vn Rotterdam nr Metyl, Singelgracht 22 te Takoradi, Sinus 21 1000 zw Las Palmas nr Equa- dor, Stella Prima 22 200 z New Orleans nr Bremerhaven, Stella Progyon 21 55 nw Cape Bon nr Tarragona, Sylvia Alpha 23 te Bremerhaven, Sylvia Beta 26 te Casablanca, Sylvia Delta 23 te Sluiskil, Sylvia Epsilon 26 te Cork, Sylvia Gamma 23 te Blyth, Sylvia Omega 23 Te Blyth. Yolanda 23 te Rotterdam. Leidse bioscopen LUXOR (121239) "Stir Crazv", da. 14.30,19.00 en 21.15 uur. Zo. 14.15,16.30. 19 00 en 21.15 uur. 12 jr CAMERA (124919). Excalibur", da. 18.45 en 21 30 uur, 12 jr Kindermatinee Sjors en Sjimmie en de rebellen", za, zo en woe 14.30 uur. Nachtvoorstelling: "Pretty baby", vr en za 24 00 uur. 16 jr LIDO 1 (124130): "Hoge hakken, echte liefde", da. 14.30. 19.00 en 21.15 uur. Zo. 14.30, 16.45. 19 00 en 21.15 uur, 12 jr LIDO 2: "Lion of the desert", da 14.30 en 20.00 uur, 12 jr. LIDO 3: "Le voyage en douce", da. 19.00 en 21.15 uur. Do. vr, ma en di ook 14.30 uur, 16 jr. Kindermatinee "Herbie is de pisang", za en woe 14.30 uur. Zo; 14 30 en 16.45 uur. Zo, 14.30 en 16.45. LIDO 4 "Eve of the needle"da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur. Zol4.30, 16.45, 19 00 en 21.15 uur. 16 jr. STUDIO (133210): "History of the world", da. 14.30, 19 00 en 21 15 uur. Zo. 14.30, 16.45, 19.00 en 21 15 uur, al. TRIANON( 123875): "The postman al ways rings twice", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur. Zo. 14.30, 16 45, 19.00 en 21.30 uur, 16 jr REX (125414): "Een gastvrouw onthult- "da. 14.30. 19 00 en 21 15 uur Zo. 14.15, 16 30. 19.00 en 21.15 uur,16 jr Nachtvoorstelling "Ik heb er zin in", za. 23.30 uur, 16 ir Bioscopen Alphen (voor reserveringen 01720-20800) EURO 1: "Hoge hakken, echte liefde", da. 13.30, 19.00 en 21 30 uur. Zo. 14.00. 16.30. 19.00 en 21 30 uur, 12 jr. Nachtvoorstelling "Grey lady down", za. 24.00 uur. 16 jr EURO 2: "Escape to victory", da. 3.30, Galerie Denise Stephan - Bakkersteeg 18-20, tot 28'11 Wim Bettenhausen et sen en schilderijen. Jan de Graaf, plas tieken, vr., za.. zo van 13.30 - 17.30 uur Galerie Van der Vlist Botermarkt 30, groepstentoonstelling Kunst als ge schenk. tm dec. Muzenhof - Cor Gordijnsingel 4. ten toonstelling van etsen en schilderijen van Henk Hollebeek. 18/11 tot 15/12, ma t/m za. van 10-23 uur. zo. van 14 - 22 Stedelijk Museum De Lakenhal - Oude Singel 28-32. tm 29 11. 'Nederlandse vormgeving', ma t/m za van 10-17 uur, zo van 13-17 uur. Foyer LAK-Theater - t/m 17/12, tentoon stelling van Gideon Sinvani, ma t/m vr van 10-17 30 uur. LAK-Galene academiegebouw - Rapen burg 73, t/m 15/12, tentoonstelling Tijs Veraart, ma t/m vr van 10-18 uur. Kunstcentrum Lange Mare - Lange Ma re 37, nov., tekeningen Peter de Ru, do 19-21 uur en za van 12-17 uur Museum Boerhaave - Steenstraat la, t/m feb '82. 'Mooie klokken, beste kijkers'. Art-tea-house De Oude Rijn - StiUe Ma re 4, t/m 30/11. tentoonstelling van olie verfschilderijen en keramiek van Peter 18.30 en 21.15 uur. Zo. 13.30, 16.00, 18.30 en 21.15 uur. al. Nachtvoorstelling: 'The valachipa- pers", za. 24 00 uur, 16 jr. EURO 3 "Hot bubblegum", da. 13.30. 18 45 en 21.00 uur. Zo. 13.45, 16.00, 18 30 en 21 00 uur. 12 jr. Nachtvoorstelling "Joy, de porno poes", za. 24.00 uur. 18 jr. EURO 4 "Scanners", da. 18.30 en 21 00 uur. Do. vr. ma en di ook 13 30 uur Zo 16.00. 1830 en 21.00 uur, 16 jr Kindermatinee "Popeye festival", za, Nachtvoorstelling "Scanners", za. 24.00 uur. 16 jr Bioscoop Voorschoten (voor reserveringen 01717-4354) GREENWAY: "Platvoet aan de Nijl", vrij 19 00 uur, za. 16.00 en 19 00 uur zo 18.50 uur; woe. 16.00 uur. al "For your eyes only", do, vrij cn it 21 15 uur, zo. 15.30 en 21.00 uur; di e woe 20.30 uur, 12 jr. Kindermatinee "Sjors en Sjimmie i Bioscopen Katwijk (voor reserveringen 01718-74075) CITY 1 "Quo Vadis1 da. 19 45 uur. Za, zo en woe ook: 14.45 uur. al. "Escape from New York", do. vrij, ma en di: 14 45 uur. 16 jr CITY 2: "Sphinx", da 14 45. (beh. woe en za) en 18 45. 21 15 uur, 12 jr. Kindermatinee "Woody Woodpecker", woe en za 14.30 uur CITY 3 City of the living death", do. 14 45, 18 45 en 21.15 uur, 16 jr CITY 4 Te gek om los te lopen"da 14 45, 18.45 en 21 15 uur. ftjngel\Aklr •mandelen d laatste 300 gezeefde bloem en een muQr rout Schep het meng de. platte vorm en n deze in een vo- rw Temper de ©verhitte n Reken in totaal op ruw een half uur haJücei Laten afkoelen en i pun noRN Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Acade misch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot zaterdag 13.00 uur (Elisabeth-ziekenhuis). Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis: Middagbezoe kuur: 13.45-14.30 uur. 'Avondbezoekuur: 18.30-19.30 uur. Kraamafdeling: vaders extra van 18.00 18.30 uur. Kinderafdeling dagelijks van 14.00-19.00 uur. (Niet meer dan 2 bezoekers per patiènt). Sportmedisch Advies Centrum: blessurespreekuur: Elisabethzie- kenhuis Leiderdorp, 's maandags van 19.30-20.30 uur. Bezoekuren St. Elisabeth-Zieken- huis: Volwassenen: dagelijks van 14.00-14.45 en van 18.30-19.30 uur Klasse afd.: dagelijks van 11.15- 12.00 uur. van 14.00-14.45 uur en van 18.30-19.30 uur. Kraamafdeling: dagelijks van 11.15-12 00 uur (alleen voor echtge noot) en van 15.00-16.00 uur en van 18.30-19.30 uur. Kinderafdeling: dagelijks van 15 00-18 30 uur. C.C.U. (hartbewaking): dagelijks van 14.15-14 45 en van 19.00-19.30 Intensieve verpleging: dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00- 19 30 uur. Academisch Ziekenhuis Voor alle patiënten behalve kinde ren) zijn de bezoekuren als volgt Elke dag: 14.15-15.00 uur en 18.30- 19.30 uur. Avondbezoekuur afdeling Verlos kunde 18 00-19 00 uur. Praematurenafdeling dagelijks van 14.30-14.45 uur en van 18.30- 18 45 uur. Bezoek aan ernstige patiënten: wanneer voor ernstige patiènten doorlopend bezoek wordt toege staan kan de hoofdverpleegkundi ge hiervoor speciale kaarten ver strekken. Bezoektijden Kinderkliniek. Dagelijks: 15.00-15.45 uur en 18.30 19-00 uur. Bezoektijden kinderafdeling Elke dag: 14.15-15.00 uur en 18.30- 19.00 uur. Alphen aan den Rijn Rijnoord: le«en 2e klas 11-11.30 uur; 13 30-14.15 uur en 18 30-19 30 uur; 3e klas 13 30-14 15 uur en 18.30-19.30 uur Kraamadeling 13.30-14.45 uur alleen voor cchtge noten 19-20 uur Kinderafdeling voor ouders 18.00-18.30 uur Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vliegverkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden ge meld bij het informatiecentrum Geluidshinder Schiphol (tel 020 175000). c@,u(lc:VLieuut& 24 NOVEMBER 1981 Honderd jaar geleden stond in krant: De Engelsche consul te Kon stan ti nope l (thans Istanboel, Red heeft daar veertien Lon- densche knapen in vrijheid doen stellen, die deel uitmaak ten van een troep kunstenma kers. Onder den naam van Be- ni-Zoug-Zoug-Arabieren trok de troep heel Europa door. Zij bleken door hunne ouders voor 18 30 gulden per jongen ver kocht te zijn aan den Arabier, die den troep aanvoert, en twaalf ran hen u>a ren tusschen 5 en 13 jaar oud. Eén. John Prince geheeten, was slechts drie jaar en tien maanden oud De koopcontracten waren geslo ten in dezen rorm. dat de ou ders hunnen kinderen voor een tijd van tien of veertien jaren aan den Arabier afstonden "als leerjongens", onder bijvoeging dat zij geheel vrijwillig en met eigen goedvinden bij hem in de leer gingen. Geen der kinderen mocht naar huis schrijven, het Engelsch hebben zij verleerd en zij spreken half Arabisch, half' Fr arisch. Toen zij werden ge vonden, waren zij opgesloten tn een eng vertrek, zonder behoor lijke kleeding en voedsel, zon der eenig speelgoed, zonder iets geleerd te hebben behalve de kunsten die zij moesten vertoo- nen, vol litleekens van de sla gen die zij ontvingen of van bij hunne kunstoefeningen opge dane kwetsuren De Engelsche regeering heeft hare medewer king verleend om de ongelukki ge kinderen naar Londen te la ten terugkomen. u>aar zij voors hands een onderkomen vinden »n een liefdadigheidsgesticht Tegen hunne ouders zal erne strafvervolging worden inge steld Vijftig jaar geleden Generaal Honjo, de Japan- sche opperbevelhebber in Mantsjoerije. heeft een meutven aanval gedaan op de Chmee- sche stellingen, kennelijk met de bedoeling om de Chineesche troepen bij Tsjtng Tsjau te ver spreiden Bij den spoorweg Pt- king-Moekden kwam het tot ge vechten tusschen Japanners en Chi neezen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 19