Sluiting dreigt voor Holec Deze week besluit over de ketelbouw CNV tegen aantasting van prijscompensatie Beurs Amsterdam BZ TEE sort zakelijk Bijtransforrnatorenfabriek 740 banen op de tocht GAK: premie ziektewet gaat omlaag Concentratie Vlissingen en Hengelo? Zelfstandigen betalen teveel premie in '82 Eurobier? Beufsoverzicht IINSDAG 24 NOVEMBER 1981 Souwwerkgevers Ie werkgeverscentrales VNO. NCW en KNOV zijn de bouw werkgevers tegemoet gekomen in hun bezwaren tegen de zg. 130-dagen-eis die aan werkne mers wordt gesteld om voor een werkloosheidsuitkering in aan merking te kunnen komen. Sinds 1 april geldt de regeling dat werknemers 130 dagen moe ten hebben gewerkt in het jaar dat aan hun werkloosheid voor afgaat. De bouwwerkgevers vin den dit veel te lang en dreigden, als er geen maatregelen zouden worden genomen, uit de werkge verscentrales te stappen. VNO, NCW en KNOV hebben nu laten weten dat er zo snel mogelijk een oplossing moet komen, die met terugwerkende kracht op 1 okto ber moet ingaan. Tien miljoen iog vóór het eind van dit jaar zul len er naar het zich laat aanzien in de Europese Economische Ge meenschap tien miljoen mensen zonder werk zitten, zo heeft het 2 Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschap gisteren 9 meegedeeld. In oktober is het aantal werklozen met 2,4 procent ten opzichte van de voorafgaan de maand en met 31,4 procent ten opzichte van oktober 1980 ge- >nj$stegen tot 9,7 miljoen. China olieland China is in staat zijn olieproduktie vóór het einde van de eeuw op vier miljoen vaten (van 159 liter) per dag te brengen, tweemaal de huidige produktie, en op die ma nier zijn afhankelijkheid van olie uit het Midden-Oosten belang rijk te verminderen. Dit is giste ren vernomen in Kanton, waar deze week het eerste Chinese oliecongres wordt gehouden on der de naam "Offshore China '81". Ford-tribunaal Op initiatief van het werkgelegen- heidskomitee regio Amsterdam zal op 10 en 11 december in het Tropeninstituut in de hoofdstad het zogenaamde Ford-tribunaal worden gehouden. De bedoeling van dit tribunaal is te komen tot een veroordeling van het beleid dat Ford heeft gevoerd ten aan zien van de vestiging in Amster dam. Ook zouden er aanbevelin gen uit moeten komen aan de po litieke organen in binnen- en bui tenland om te komen tot een ver scherping van de wetgeving voor het gedrag van multinationale ondernemingen, aldus het werk- gelegenheidskomitee. UTRECHT (GPD) - Het kabinet hoeft volgende week woensdag bij het CNV niet aan te komen met voorstellen die de prijscom pensatie zullen aantasten of het vakantiegeld met een half pro cent omlaag zullen brengen. „Er is gekozen voor cao-onderhande lingen in bedrijfstakken en be drijven. Daarbij passen geen loonvoorstellen van het kabinet waarover op centraal niveau wordt beslist. Een loonmaatregel is voor ons ook onaanvaardbaar omdat daardoor de afspraak van contractvrijheid zoals die una niem in de Stichting van de Ar beid is aanvaard, geheel door breekt". Dit zei loondeskundige Gerrit Terpstra na afloop van de verbondsvergadering van het CNV. Dat het kabinet volgende week met voorstellen zal komen om de prijscompensatie aan te tasten staat voor het CNV wel vast. Dit wordt opgemaakt uit het regeer akkoord van dit kabinet, waarin wordt gezegd dat de prijscom pensatie moet worden ge schoond met de stijgende kosten van energie, nog daarop vooruit lopend zal per 1 januari de prijs compensatie met een procent worden gekort. Ook staat in het regeerakkoord dat het vakantie geld op 7,5 procent gesteld moet worden. „Het CNV wijst dit af. Hierover kan wel worden ge sproken tijdens de cao-onder- handelingen". Ook meent het CNV dat niet op centraal niveau moet worden on derhandeld over het ïnveste- ringsloon. „De hout- en bouw bond CNV heeft maandag een voorstel gedaan .om 1 procent van de prijscompensatie in te le veren ten behoeve van het inves- teringsloon in de vorm van een werkgelegenheidsfonds voor de bouwnijverheid", aldus Terp stra, die voorts opmerkte dat het CNV liever een investeringsloon heeft dan een solidariteitsheffing om de kas van de staat te kunnen spekken. Bij het CNV wordt gewerkt aan een modelvoorstel waarin het in- vestenngsloan wordt beschre ven. De cao-partijen kunnen met dit model gaan onderhandelen over de invoering, maar ook over de wijze van besteding van het te vormen fonds. Het CNV gaat er daarbij vanuit dat de partijen in de Stichting van de Arbeid zich daarbg aan hun eigen richtlijnen zullen houden en zullen begin nen met de uitvoering van het in vesteringsloon. deeltijdarbeid en bestriding van de jeugdwerk loosheid. Het CNV zal een voorstel doen om een studie te maken over een an dere vorm van premieheffing voor de sociale verzekeringen. Al eerder is hierover wel gesproken maar het CNV acht deze zaak niet belangrijk omdat door de verhoging van de premiegrond slag voor de volksverzekeringen met 7000 gulden vooral de mid dengroepen extra moeten gaan betalen maar de hoogst be taalden buitenschot blijven. Daarbg komt volgens het CNV de boel op langere termijn helemaal vast te zitten. Het CNV meent dat het kabinet hierover een advies aan de SER moet vragen waardoor een discussie op gang kan ko- AMSTERDAM/UTRECHT (ANP) - De transformatoren- groep van Holec in Nijmegen zit diep in de zorgen. De voorzitter van de raad van bestuur van de Holec, drs. J.C. Smit zei gisteren in Amsterdam op een persconferentie dat "de slechte situatie bij de transformatorengroep het herstel van het Holèc-concern in de weg staat." Het concern heeft vrijdag bij het ministerie van economische za- Belangrijk ken dringend verzocht om steun voor Holec-Transformatorèn. Volgens Smit zal de Transforma torengroep waar 740 man werken moeten sluiten als de overheid niet op het verzoek om steun ingaat. LEIDEN Veemarktberichten. In totaal werden er deze week 5134 stuks vee aangevoerd, waarvan 3662 vandaag. Er waren 146 slachtrunde- ren; 300 gebruiksvee; 30 graskalve ren; 1589 nuchtere kalveren; 12 po ny's; 915 varkens; 37 biggen; 560 schapen of lammeren; 73 bokken of geiten. Slachtvee (per kilo geslacht gewicht): slachtrunderen als gisteren; nuchtere slachtkalveren 1,25-2,00; slachtzeu- gen 3,50—3,60. Gebruiksvee (per stuk): melk— en kalf- koeien 1800—3000; varekoeien 1200-2500; pinken 950-1750; gras- kalveren 600-950; nuchtere kalveren rood 350-575; zwart 275-475; biggen 115—125; schapen 190—250; lamme ren 210-300; geiten 20-100 Toelichtingen (achtereenvolgens aan voer, handel, prijzen): slachtrunderen matig, rustig, stabiel; kalf- en melk koeien matig, rustig, stabiel; vare koeien. matig, rustig, stabiel; vaarzen en pinken matig, rustig, stabiel;-gras- kalveren matig, rustig, stabiel; nuch tere kalveren redelijk, rustig, stabiel; varkens redelijk, rustig, iets lager; lo pers en biggen matig, rustig, iets ho ger; schapen en lammeren redelijk, matig, stabiel; geiten redelijk, matig, stabiel. Groenteveiling Katwijk aan de Rijn: Andijvie kg: 0,65, Boerekool kg. 59-71, Waspeen AI per kist 3,50-7,20, All 3.20- 6,50, BI 5.-9.30. Bil 2,20-4,20, Cl 1,10- 1,80. Breekpeen BI per kist 1,60-2, Cl 2,40-4. Peterselie (krul) 0,38, Knolselde- trij 58-66, Bloemkool 6 per bak I 2.57. 81 2,20-2,26, 811 88-95, 101 1,63-1,68. 1011 53- f 68, 121 1,04-1,24. De industriebond FNV heeft ver ontwaardigd gereageerd op de mededelingen van Smit. Dis trictbestuurder A. Verschuur van de industriebond noemde het gisteravond "onbeschoft" dat Holec om steun vraagt zon der met de bonden te hebben overlegd. "Zoiets in het geniep regelen en hét dan als een bom in de publi citeit brengen, is ronduit een overval. Bonden, ondernemings raad en vakbeweging stonden daarmee voor het blok", aldus Verschuur. UTRECHT (ANP) - De ziektewet premie voor de bedrijfsvereni gingen die zijn aangesloten bij het Gemeenschappelijk Admini stratiekantoor (GAK), zal over 1982 waarschijnlijk gemiddeld 1,2 procent lager zijn dan over 1981. Dit betekent voor de bedrij ven die lid zijn van de zestien bij het GAK aangesloten bedrijfs verenigingen een verlaging van de totaal op te brengen premie met 600 mihoen gulden. Dit heeft het GAk gisteren meege deeld. Volgens het kantoor is bij de berekening overigens geen re kening gehouden met de effec ten van onlangs door de regering bekend gemaakte plannen voor wijzigingen in de sfeer van de Ziektewet. In enkele bedrijfstakken zal zich volgens het GAK geen daling van de zietewetpremie voordoen. Bij de andere varieert de verla ging per bedrijfstak, die ligt tus sen de 0.1 en 3,5 procent. Bij de zestien GAK-bedrijfsvereni- gingen is zeker zestig procent van alle werknemers aangeslo ten. Het GAK is daarmee een van de belangrijkste uitvoeringsor ganisaties van de sociale verze keringen in ons land. Verschuur wijst overheidssteun voor Holec overigens niet af. "Steun is een mogelijkheid om het bedrijf, dat belangrijke pro- dukten maakt, te helpen. Maar overheidssteun maakt geen ein de aan slecht beheer. En dat is bij Holec ook dringend nodig", al dus Verschuur. Direct nadat de raad van bestuur gisteren het verzoek om over heidssteun had bekendgemaakt, is er bij Holec een actiecomité opgericht dat zich over acties zal beraden om de werkgelegenheid bij het bedrijf te behouden. Het comité wordt volgens Verschuur gesteund door verschillende vakbonden. De Transformatorengroep van de Holec is volgens Smit in de pro blemen gekomen door het dalen de electriciteitsverbruik in Ne derland en de rest van West-Eu ropa. Door de daling is de vraag naar transformatoren verder te- rugggelopen dan al was ver wacht Vakkennis Smit; "Plotseling, ongeveer twee maanden geleden, kreeg Holec van haar voornaamste klanten, de Nederlandse electriciteitsbe- drijven, te horen dat de toekom stige aankopen maar de helft zul len bedragen van wat oorspron kelijk was voorzien". Door de daling van de stroomom- zet zijn in ons land vrijwel geen nieuwe centrales meer gebouwd. Van de transformatoren in het Nederlandse electriciteitsnet is zeventig procent afkomstig van Holec, de enige fabriek in Neder land van grote transformatoren. Smit benadrukte dat binnen de transformatorenbedrgf veel vak kennis aanwezig is die niet voor Nederland verloren mag gaan. "Bovendien kan over enkele ja ren blijken, zoals al bij de scheepsbouw is bewezen, dat de markt voor transformatoren aan trekt en dan ontstaat er een in haalvraag. Het zou een grote fout zgn wanneer er dan in Nederland geen productiecapaciteit meer beschikbaar zou zgn", aldus Smit Om de overheid de slechte toe stand van het bedrijf duidelijk te kunnen maken, wil de Holec een adviesbureau inschakelen. Een beeld van de demonstratieve bijeenkomst gisteravond in Vlissingen, die werd gehouden tegen de dreigende sluiting van de afdeling ketelbouw bij "De Schelde". DEN HAAG (GPD) - Minister Ter louw (economische zaken) wil nog deze week een besluit ne men over de toekomst van de ke- telbouwindustrie, geconcen treerd bij De Schelde in Vlissin gen en Stork in Hengelo. Hij wil echter, voordat hij zijn besluit neemt, op zeer korte termijn een gesprek hebben met de vakbon den, de directies van de bedrij ven en de Tweede-Kamercom missie voor economische zaken. De bewindsman, die gisteren een gesprek had met de samenwer kende electriciteitsproducenten (SEP) en de SEAN, de stichting die de ketelbouw in Hengelo wil concentreren, spreekt van een urgente zaak. Terlouw moet, zo werd na afloop van het gesprek gezegd, snel dui delijk maken „wie wat doet en wat maakt in de toekomst". Vooral Stork-Ketel en Apparaten Bouw is op de korte termijn af hankelijk van zo'n besluit - De Schelde zal het, zo is de stelling in Den Haag, iets langer kunnen uitzingen. Het ligt voor de hand dat Terlouw tot een soort van concentratie-in- de-toekomst zal komen, waarbij Stork op een wat langere termijn dan de Sean in haar advies van april dit jaar voorzag hét bedrijf voor de ketelbouw zal worden. Het nieuwe pre-advies dat de Sean enkele dagen geleden aan Terlouw heeft uitgebracht zin speelt daarop. Politieke steun De acties voor het behoud van de afdeling ketelbouw bij de Ko ninklijke Maatschappij „De Schelde" in Vlissingen hebben de steun van een groot aantal Tweede-Kamerleden. Dat werd gisteravond in „Het Schelde- kwartier" duidelijk tijdens een demonstratieve bijeenkomst te gen de dreigende sluiting van de ketelbouw in Vlissingen. De Tweede-Kamerleden H. Evers- DEN HAAG (GPD) - Als gevolg van de forse verhoging van de premiegrenzen zullen zelfstandi gen en werkgevers volgend jaar in totaal naar schatting maxi maal driekwart miljard gulden teveel aan premie moeten beta len Om dit euvel terug te draai en. zal volgend jaar een speciaal wetsontwerp moeten worden in gediend. dat dan waarschijnlijk niet voor 1983 kan ingaan Het kabinet moet eerst zorgen voor ontkoppeling van de premiebe talingen. maar dat is op korte ter mijn niet mogelgk. Dit probleem werd gisteren ont huld in de vergadering van de vaste Tweede-Kamercommissie voor het midden en kleinbednjf. CDA-woordvoerder Van Mui den. die op dit „mankement" wees. schat dat de betrokkenen minimaal 500 en maximaal 750 miljoen gulden teveel zullen af dragen aan de sociale verzeke ringskassen. Staatssecretaris Van Zeil (economische zaken) gaf toe dat dit euvel optreedt, omdat de premiegrens (maxi maal bedrag waarover premie wordt betaald) voor de vijf volks verzekeringen met 7000 gulden extra wordt verhoogd per 1 (ja nuari 1982. Gezien de samenhang tussen deze verzekeringen moest deze maat regel volgens hem echter worden genomen Zelfstandigen en-of werkgevers zullen nu teveel gaan betalen voor de Algemene Kin derbijslag Wet, de Algemene Ar beidsongeschiktheids Wet en de Algemene Wet Bijzondere Ziek tekosten Bij het nemen van dit besluit is de kwestie van de ont koppeling wel aan de orde ge weest, maar wegens tijdgebrek konden daarvoor nog geen maat regelen worden genomen. Wijzi ging zou in ieder geval uiterlgk per 1 januari 1983 ingaan In beginsel is binnen het kabinet afgesproken dat in het voorjaar van 1982 maatregelen zullen wor den afgekondigd. Vrijdag besloot het kabinet de pre mie-inkomensgrens voor deze volksverzekeringen met 7000 gulden extra te verhogen tot een bedrag van 57.050 gulden. Daar bij gaat het om de Algemene Ou- derdoms Wet, de Algemene We duwen- en Wezenwet, de Alge mene Wet Bijzondere Ziektekos ten, de Algemene Kinderbgslag Wet en de Algemene Arbeidson geschiktheids Wet Dit beslui*, hield in dat behalve de jaarlijkse aanpassing aan de lonen de grens met 7000 gulden extra wordt opgetrokken. dgk (CDA) en E. Broekhuis (PvdA) verzekerden de honder den Schclde-werknemers ervan alles op alles te zullen zetten om te voorkomen dat de Nederland se ketelbouwindustrie bg Stork Hengelo wordt geconcentreerd. „Het zou te zot zijn een onderne ming met goede bedrijfsresulta ten op te offeren aan een andere onderneming waar het slecht gaat", aldus kamerlid Broekhuis. Schelde-directeur ïr. J. van Loosen hekelde het lange uitblijven van een beslissing over de toekomst van de Nederlandse ketelbouw industrie. „Het is triest dat alle mogelijke drukmiddelen ge bruikt moeten worden om de wa gen op gang te brengen" Vol gens directeur Van Loosen komt een concentratie van de ketel bouw in Hengelo alleen maar neer op een verplaatsing van de problemen van Stork naar De Schelde. „En wie dat wil, moet ons daar de logica maar eens van uitleggen". ARNHEM (GPD) - De Arnhem se rechtbank gaat bij het hof van justitie van de Europese Gemeenschap in Luxemburg een zaak aanhangig maken die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de bierwet geving en de exportbelangen van enkele hdstaten van de EG. De rechtbank doet dit naar aanleiding van een rechtzaak tegen een groot handel De groothandel had Duits bier op de markt gebracht dat met aan de Nederlandse normen voldeed Tijdens de behande ling van de rechtzaak bleek dat het ontbreken van een in ternationale bierwetgeving herhaaldelgk voor proble men zorgt. De lidstaten van de EG hanteren hardnekkig hun eigen bierwetgeving en beschermen daarmee vaak hun marktposiUe. Al in 1970 probeerde de Euro pese Commissie met een ont werprichtlijn klaarheid te brengen in de warboel van nationale bierverordeningen. Deze poging stuitte op hevig verzet van enkele lidstaten, met name West-Duitsland. AMSTERDAM (ANP) - De berich ten over mocilgkhoden bg de Transformatorengroep van Ho lec, die bg uitblijven van over heidssteun de volledige sluiting van deze bedrijfsactiviteit kun nen betekenen, hebben vandaag geleid tot een verdere instorting van de aandelenprgs Gisteren was het al niet tot handel gekomen en moest worden vol staan met een 6 lagere laat- koers op 55. Vandaag tegen het middaguur werd een adviesprijs doorgegeven van 48 Op 9 ja nuari van dit j lagere prijs t eind juni war waard. Op de actieve markt was het weer een fraaie vertoning. Veel afwg kingen van betekenis waren er niet en de algemene trend was af brokkelend KLM werd 2.20 la ger verhandeld op 92,80 en Uni lever was 1 lager op 145.50. Kon. Olie was ƒ0,50 beter op 84,50 maar voorbeurs was ruim 85 gedaan. Hoogovens werd 0.30 goedkoper op 13,30, Phi hps en Akzo elk 0.20 op 18.30 en 21,90. De financiéle waarden veranderden weinig. betuld van Mmaar >/l

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 17