Waarom doet regering niet wat wii willen?' Alkemade slaagt er niet in om nieuw personeel te krijgen Herdenkingskruis voor Lissese uit het verzet Emoties bij discussie kernbewapening Zeehospitium opent deuren voor publiek Politie pakt inbrekers INSDAG 24 NOVEMBER 1981 De Alphense luchtmachtkapitein en atoompacifist Mexndert Stelling kwam in uniform naar de bijeenkomst over kernbewapening. Stille ui ting van solidariteit met de soldaten, die zaterdag niet in uniform moch ten demonstreren9 (lphen aan den rijn - "Het is een grandioze onrechtvaardigheid dat wij kapitalen besteden aan kernwapens. Wij tre den de mensenrechten met voeten. Door het heb ben van kernwapens zijn wij bereid tot volken- moord. Waarom moeten wij gebonden zijn aan de NAVO en bondgenoot zijn van de Verenigde Sta ten?" Felle reacties van de Alphense luchtmachtkapitein Meindert Stelling gingen gisteravond rich ting H. Neuman, de bekende te levisiecommentator en directeur van het Instituut voor Vredes vraagstukken. Neuman was uit genodigd door "Alphense Krin gen", de samenwerkende politie ke partijen in Alphen, om zijn j standpunt toe te lichten op een discussiebijeenkomst over kern bewapening, die gisteravond in De Thermen werd gehouden. Het was duidelijk dat de zeventig aanwezigen een stuk emotie in de discussie brachten na de mas sale demonstratie van zaterdag in Amsterdam. Neuman leek dat gevoel van de zaal wat te onder schatten. Niettemin liet hij we ten "de grootste eerbied te heb ben voor de mensen die in Am sterdam de straat zijn opge gaan". Op een vraag of hijzelf meegelopen had, liet hij een krachtig "nee" horen. Neuman herhaalde zijn zienswijze, die alom bekend is: er moet wor den gekozen voor de weg van de onderhandelingen: "Doen we dat niet dan komen we in een nog veel grotere chaos dan we nu al om ons heen zien. Ik zie geen enkel heil in eenzijdige ontwape ning. Er zal iets tegenover moe ten staan. Er moet onderhandeld worden en de moed niet opge ven". Neuman bleek weinig ver trouwen te hebben in de ontwa peningsgesprekken. die 30 no vember in Genève beginnen. Meindert Stelling: "Wat voor hoop heeft Neuman ons te bieden als hij zelf al denkt dat de onderhan delingen tot mislukken gedoemd zijn? We halen die onderhande lingen niet eens, dan zijn de kernwapens al gebruikt. De mensen zijn het praten moe, die willen geen woorden maar da den". Anders Andere opmerkingen uit de zaal waren: de meerderheid van het Nederlandse volk wijst kernwa pens af. Hoe kunnen de grote partijen dat naast zich neerleg gen en waarom doet de regering niet wat wij willen? En een ander: ik word beroerd van dat kille gepraat over soorten en aantallen raketten. Je moet op een andere wijze met elkaar om gaan, dat hebben 400.000 mensen in Amsterdam duidelijk ge maakt. Ook de andere twee sprekers, de heer Co Colijn en Paul Rusman van het Instituut voor Internatio nale Studies te Leiden, gaven als wetenschappers weinig anders ten beste dan dorre cijfers en theoretich gepraat. Volgens hen geven modernere kernwapens Europa geen extra vieligheid. De kernwapens zullen nooit "weg te onderhandelen" zijn, waarmee zij zich achter de opvatting van Neuman schaarden die opmerk te dat het een illusie is te denken dat de kernwapens ooit van de aardbodem verdwijnen. Neuman sprak een opmerking uit de zaal tegen, dat de kernwapens Europa zijn opgedrongen. "Eu ropa heeft om de kernwapens ge vraagd", aldus Neuman, waarop iemand antwoordde dat "als je zo gemakkelijk krijgt waar je om Morgen open dag in Katwijk In het midden Tweede-Kamervoorzitter Dolman. Links van hem H. Neuman, rechts respectievelijk Co Colijn en Paul Rusman. onder meer journalistiek medewerkers van Vrij Nederland. vraagt, je ook kunt vragen die rommel weer weg te halen". Tweede Kamervoorzitter D. Dol man. die de discussies had ge leid, sloot de avond nogal onge lukkig af metde opmerking dat "vierhonderdduizend mensen nog niet de meerderheid van het Nederlandse volk vertegenwoor digen en dat de politieke partijen de demonstranten dus niet hoe ven te volgen". De protesten die op zijn opmerking volgden, de den de kamervoorzitter haastig zijn oordeel wat nuanceren. De discussiebijeenkomst is onge twijfeld de beste geweest die "Alphense Kringen" tot nu toe heeft georganiseerd. De keuze van de sprekers bleek niet al te gelukkig, omdat uitsluitend we- tenchappers waren uitgenodigd. Hierdoor werd nogal eens "colle ge" gegeven, terwijl de aanwezi gen op de bijeenkomst meer over de menselijke aspecten van kernbewapening wilden discus siëren. EVP boos op gemeente: Niet direct afsluiten bij achterstand gasrekening ALPHEN AAN DEN RIJN Tijdens een televisie-uitzen ding van de NCRV. het pro gramma Schrikdraad", deed een woordvoerder van de ge meentebedrijven van Al phen. de heer Huizinga, de uitspraak dat gas. water en licht direct worden afgeslo ten als iemand de rekening niet betaalt Die uitspraak is de Evangelische Volksparty in Alphen in het verkeerde keelgat geschoten en heeft aan burgemeester en wethou ders van Alphen om ophelde ring gevraagd De EVP schrijft het Alphens college, dat een onderzoek naar de oorzaak van het uit blijven van het betalen van de rekening beter op zyn plaats is dan direct afsluiten. Dat zou veel leed en irritatie kunnen voorkomen. De EVP is van mening, dat er nchtly- nen moeten komen inzake het incasso- en afsluitbeleid van de dienst Elgawa. KATWIJK - In het kader van het jaar van de gehandicapten wordt morgen in het Zeehospitium in Katwijk een open dag gehouden. Deze open dag is een gezamenlijk initiatief van de vier grote woon vormen voor lichamelijk gehan dicapten in Nederland. Naast het Zeehospitium behoren daartoe het Dorp in Arnhem, Nieuw Uni cum in Zandvoort en Amstelrade in Amstelveen. ALPHEN AAN DEN RIJN - De Alphense politie heeft twee 20-jarige jongens uit Utrecht ingesloten op ver denking van een inbraak, af gelopen vrijdag, in de Wilhel- minaschool aan de Raadhuis straat in Alphen aan den Rijn. De jongelui hebben in middels bekend. Uit de Wilhelminaschool werd in de nacht van donderdag op vrijdag voor ongeveer 25.000 gulden aan videoapparatuur gestolen. Slechts een klein gedeelte van deze apparatuur is in de auto van de jongelui teruggevonden. De rest schijnt volgens de politie al van de hand te zijn gedaan. De twee Utrechters blijven voor nader verhoor ingeslo ten. Even heeft het bestuur van het Katwijkse tehuis met de gedach ten gepeeeld de open dag niet te organiseren. Dit gezien de nieuwbouw waaraan thans wordt gewerkt. Uiteindelijk is het bestuur in samenspraak met de bewoners toch overstag ge gaan. "Wij kunnen de bezoekers nu na tuurlijk wel goed laten zien hoe wij momenteel zijn gehuisvest en hoe. aan de hand van maquèt- tes, ons toekomstige complex er gaat uitzien", licht directrice zus ter Rijken toe. Daarnaast wil het Zeehospitium morgen de nadruk leggen op het verstrekken van informatie over de de zeer voor uitstrevende communicatiemid delen die het tehuis kent voor de gehandicapten. Kritisch Enige tijd terug heeft het ministe rie voor volksgezondheid defini tief het licht op groen gezet voor een totale nieuwbouw van het Katwykse Zeehospitium. In to taal is voor de bouw, die bestaat uit een groot aantal éénpersoon- kamers en gezamelyke ruimten, 32 miljoen gulden uitgetrokken. Om die reden laat zuster Rijken zich in tegenstelling tot haar col lega's van andere tehuizen waar schijnlijk minder kritisch uit over het beleid dat door de hoge re overheden wordt gevoerd. Directeur Smit van Nieuw Unicum in Zandvoort liet onlangs weten dat er bij de overheidsinstanties geen sprake is van "één regie". Tevens stelde hij dat de gehan teerde normen verschillend zijn. Smit: "Het Ujkt er een beetje op dat hoe zwaarder de handicap is hoe kleiner de toegewezen ka mer. Een betreurenswaardige zaak". Rijken zegt daarentegen dat de werksituatie voor Smit waar schijnlijk geheel anders ligt dan voor het Zeehospitium. "Men moet niet vergeten dat wij veel jongeren huisvesten, die ook nog eens zeer zwaar zijn gehandicapt Als ik dan zie dat wij de moge lijkheid krijgen veel éénper soonskamers te bouwen dan moet ik vaststellen dat de over heid best meedenkt. En dat ze niet aan alle wensen voldoen", aldus Rijken, "begrijp ik best. Alles kost veel geld cn het moet er natuurlijk wel zijn". Zij is het met Smit wel eens dat 'het beleid' nog over teveel schij ven loopt bij de overheid. Voorbeeld Rijken is ook tevreden over de mo gelijkheden die de bewoners uit het Zeehospitium hebben in een plaats als Katwijk. Zy stelt vast dat by de bouw van kanton i van trottoirs in Katwyk steeds meer rekening wordt gehouden met de gehandicapten. "Katwyk is eigenlyk een voorbeeld voor andere gemeenten in ons land", vindt directrice Ryken. Wel betreurt zij het gebrek aan goed openbaar vervoer voor ge handicapten. Even naar Leiden met de bus zit er voor de meeste bewoners van het Zeehospitium niet in. "Op dat gebied moet er inderdaad nog heel wat verande ren", meent Ryken stellig. Tydens de open dag. die morgen vanaf 10 00 uur wordt gehouden, zullen de bezoekers in groepjes worden rondgeleid over de ter reinen van net Zeehopitium. Mensen zijn beschikbaar uitleg te geven over de gang van zaken in het tehuis. Al 16.000 gulden aan advertenties uitgegeven ALKEMADE - Het is voor de gemeente Alkemade een groot probleem om aan geschikt personeel te komen. Dit jaar heeft de gemeente aan advertenties voor vier vacatures al een bedrag van zestienduidend gulden uitgegeven en nog zjn deze niet opgevuld. Het grote probleem is volgens de chef van de afdeling financiën G.R.M. Hartog. die beaamt dat het toch wel om een "astrono misch" bedrag gaat, dat er geen gekwalificeerde ambtenaren te vinden zijn. Vooral de twee openstaande banen op de afde ling algemene zaken - de andere twee zijn op bevolking en wel zijnszaken - leveren problemen op. Zelfs herhaalde oproepen voor sollicitanten in weekbla den. dagbladen, vakbladen en vakbondsbladen hebben geen geschikte kandidaten opgele verd. Een schijnbaar wonderly- ke zaak wij bedenkt dat ons land de grens van 400.000 werklozen al is gepasseerd. "Als je een ad vertentie zet voor een onderwij zer krijg je zeventig of tachtig reacties binnen. Allicht dat er dan een paar geschikte mensen tussen zitten. Maar in ons vak is dat niet zo, het is blijkbaar gespe cialiseerd", aldus Hartog. Voor de banen op algemene zaken speelt dat probleem omdat daar voor de nodige juridische kennis is vereist. Het rijk overstroomt de gemeenten volgens Hartog met steeds meer en steeds veran derende regelingen en verwacht dat de gemeenten dat allemaal doeltreffend kunnen verwerken. Als voorbeeld noemt hij de mi lieuwetgeving, die de afgelopen jaren in een stroomversnelling is geraakt. staat. Dat houdt in dat mensen die (nog) niet over alle papieren De moeilijkheden met het werven van geschikt personeel heeft er volgens Hartog al toe geleid dat de gemeente ook met wat min der ryk van diploma's voorziene kandidaten genoegen neemt. Daardoor ontstaat echter wel ex tra druk op de wél gekwalificeer de ambtenaren, die dan een deel van het werk van hun "mindere" collega's moeten opvangen en dezen moeten bijspringen Hoe groot die extra werkdruk is, is volgens Hartog "niet in concrete cijfers uit te drukken". Een twee de gevolg van het gebrek aan mensen is dat er. zoals Hartog het noemt, "ranginfiatie" ont- beschikken toch al een bepaalde baan krijgen. Niet alleen worden daardoor deze posten - hoewel minder goed - bezet, maar tevens worden de ambtenaren daardoor aan een gemeente gebonden. De ze problemen - die volgens Har tog overigens in vrijwel alle klei- netre) gemeenten spelen - heb ben ook interne spanningen tot gevolg. Het is voor een ambte naar die alle papieren heeft im mers tamelijk vervelend als een collega die deze niet heeft wél dezelfde rang krijgt. Niet voor niets wordt daarom gewerkt aan een functiewaarderingssysteem, waarvoor de gemeenteraad on langs nog ruim een halve ton be schikbaar stelde. Wanneer een dergelijk onderzoek voor het vol tallige ambtenarenkorps wordt uitgevoerd - en volgens burge meester P.J Bolten wordt daar op vanuit het personeel aange drongen - komt de gemeente overigens aan dat bedrag tekort. LISSE - "Dat ik het verzets- herdenkingskruis nu pas krijg daar ben ik niet boos om. Alleen doet het me pijn dat deze onderschei ding ook nu pas aan mijn man wordt uitgereikt, ter wijl hij al jaren geleden is overleden. Daar heb ik verdriet van". Dat zegt mevrouw S R. Schaper- kötter-Beekman uit Lisse, die vanmorgen, op de tijdelijke se cretarie in de Lisbloemstraat van burgemeester R.M. Gemts het Verzetsherdenkingskruis uitge- reikt heeft gekregen als blijk van waardenng voor haar werk in de Tweede Wereldoorlog. Eén van haar zoons heeft de onder scheiding, die posthuum aan zyn vader wordt uitgereikt, in ont vangst genomen Het verzetswerk van mevrouw Schaperkótter en haar man be gon februari 1941 in Amsterdam toen de Spoorwegstaking uit brak. Vooral was het in die dagen Plezier de steun aan joodse landgenoten naar wie de zorg van het echt paar Schaperkótter uitging. overvallen plegen en eventueel het doden van een vijand" "Maar gelukkig heb ik dat nooit moeten doen. ik denk dat ik daar ook veel moeite mee zou hebben gehad. Dan was ik waarschynlyk met mijn geloof in de knoop ge komen" Tevens werden er door de groep van het echtpaar veel voedsel bonnen buitgemaakt, die weer werden verdeeld aan degenen die het nodig hadden. De heer Schaperkótter. werkzaam als elektrotechnicus by Haze- meyer-Hengelo gebruikte zyn kennis om zich, naast zyn vele werk voor onderduikers en de hulp aan joden, met het opknap pen van wapens voor de verzets groepen bezig te houden Schaperkótter heeft daar na de oorlog het Militaire Oorlogskruis voor gekregen, ondanks dat hij geen militair was. "Die waarde nng kreeg hy van die kant w el en op het verzetskruis heeft hy zo lang moeten wachten. Dat vind ik triest". Dat was het begin van een lange tijd, waarin de angst vaak over heerste. Want naarmate de oor log langer ging duren werd het verzetswerk heviger. Mevrouw Schaperkerkotter "Het was niet alleen de zorg voor de joden en onderduikers waar wij aan werkten, maar ook kregen wy een opleiding in het schieten. Dat er in die jaren naast de ruim aanwezige angst, ook wel eens werd gelachen vertelt mevrouw Schaperkótter aan de hand van het volgende verhaal "Ik kwam in die tyd veel in het medisch centrum "Instituut Vrolyk", waar ik het een en ander kwam berspreken met professor Van Deth. Soms bracht ik myn zoon tje mee. en als er dan iets ter sprake kwam waar hy beter niet bij kon zyn ging hy even apart in een kamertje in de buurt Op een goede dag kwam hy in een ka mertje waar wat embryo's op sterk water stonden. Hy kwam de kamer uitrennen roepend er zit een tweeling in de weck pot. En daar hebben we toen enorm om moeten lachten met z'n al len". Voor de rest was het in die jaren één stuk ellende, waar mevrouw Schaperkótter het nog wel eens moeilijk mee heelt Zoiets komt vandaag by de uitreiking van het Verzetsherdenkingskruis weer boven dryven. zo vertelt hy "Maar het is toch een stuk waarde nng je krijgt en dat stemt me toch wel tevreden." Het is niet de eerste keer dat zy in het zonnetje wordt gezet Al eer der by het 30-jang bevrydings- feest kregen de verzeUstryders een uitnodiging om het feest, sa men met Koningin Juliana en Pnns Bern hard mee te vieren "Ik kreeg toen een zilveren insigne uitgereikt door koningin Juliana en daar ben ik erg trots op" Mevrouw Schaperkótter heeft geen idee waarom het zo lang heeft geduurd eer zy deze onder scheiding kreeg "Wel weet ik dat het voormalige Tweede-ka merlid Joop Voogt veel voor de verzetsmensen heeft gedaan En ook premier Van Agt schynt zich voor ons te interesseren, besluit de sinds 13 jaar in Lisse wonende vrouw, die in het bollendorp be kendheid geniet als Johanna Bo degraven. Dit vooral gezien haar vele werk in Lisse op het gebied van het collecteren, waarvan zy al vele jaren in Lisse de spil van

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 15