'Vrouwenemancipatie is een politiek feit" A/ I MODE SURPRISES "35i Als u alleen verder moet... e 25; 30 ARN0LDUS 20; Staatssecretaris Hedy d'Ancona: mi m. HEMA Man/VrouwPolis H*muM kl \JÊ RECTIFICATIE Energiebedrijf Rijnland 20 ^0,120 KEUKENS MET KORTING PAGINA 14 VARIA DINSDAG 24 NOVEMBER 1981 Wie het tot minister of staatssecretaris heeft gebracht, eet niet vaak 's avonds thuis. Voor thuis is dan niet veel tijd meer beschikbaar. Staatssecretaris Hedy d'Ancona, 44 jaar, moe der van twee kinderen van 13 en 10, niet ge trouwd, doet het an ders. De PvdA-be- windsvrouw, onder meer verantwoordelijk voor het emancipatie beleid, laat zich niet volledig door het Haag se opslokken. De mi nisters en de andere staatssecretarissen, we ten dat van haar. Hedy d'Ancona zal op beleids gebied heel wat bereidwillig heid van hen moeten loswrik ken. wil ze de geschiedenis ingaan als een succesvol be windsvrouw voor emancipa tie. Beleidsontwikkeling en emancipatie zijn niet nieuw voor Hedy d'Ancona. Nadat ze in 1955 haar hbs-diploma haalde studeerde ze in Am sterdam sociale geografie en sociologie en slaagde cum laude voor haar doctoraal ex- D'Ancona werkte een paar jaar mee aan vrouwenprogram ma's bij de VARA, was tien jaar wetenschappelijk hoofd medewerker bij het Instituut voor Sociale Geografie van de Universiteit van Amster dam, en werkte totdat zij op 11 september van dit jaar staatssecretaris werd als di recteur van het Centrum Be- lcidsadviserend Onderzoek in Amsterdam. Zij zat zes jaar voor de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer en heeft een groot aantal nevenactivi teiten. Zo is ze een van de op richters van de emancipatie werkgroep Man-Vrouw- Maatschappij. Ook zat ze sinds 1971 in de redactie van het feministische maandblad Opzij Met de komst van Hedy d'An cona als bewindsvrouw voor emancipatie is deze post ver huisd van het ministerie van CRM naar sociale zaken en werkgelegenheid. Volgens d'Ancona een „vitale uitvals basis" voor emancipatie. Hoe moeten we ons dat voorstel len, het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid als uitvalsbasis voor emanci patie? Hedy d'Ancona: „Dat kan on der andere tot stand komen via het interdepartementale werkgelegenheidsplan, dat ten onrechte bekend is ge worden als het banenplan van Joop. Dat plan moet niet alleen feitelijke werkgelegen heid voor vrouwen opleve ren. maar ook soorten van werk die de emancipatie be vorderen, zoals kinderop vang. En dat streven is al hard gemaakt, doordat bij de ontwikkeling van dat plan steeds iemand van de directie emancipatiebeleid aanwezig „Daarnaast is het belangrijk dat ik her-, om-, en bijscho ling in mijn portefeuille heb. Ik denk dat er in samenwer king met het ministerie van onderwijs tot een totaalpak ket van volwasseneducatie moet worden gekomen. Maar om gerichte maatregelen te kunnen nemen om werkloos heid te bestrijden, is eerst een beeld nodig van de werkloze schoolverlaters per regio. Van lhno tot en met de uni versiteit. Pas dan kun je werkloze vrouwen en meisjes zó omscholen, dat ze kunnen reageren op de nieuwe banen die met het werkgelegen heidsplan geschapen zullen worden". - Waar wil jij in de komende vier iaar naar toe? „Er moet een interdepartemen taal plan komen, gebaseerd op een nieuw, bij deze tijd passend, stevig fundament. Met de oude doelstellingen van het emancipatiebeleid, namelijk: inhalen van achter standen, roldoorbreking, en opwaardering van vrouwelij ke activiteiten en eigen schappen, kunnen we niet meer uit de voeten. Ik ben nu over nieuwe doelstellingen aan het denken. Daar moeten dingen in als herverdeling van macht en herverdeling van werk binnens- en bui tenshuis. Die nieuwe uit gangspunten moeten het ook mogelijk maken om emanci patie binnen ieder afzonder lijk departement beter aan de orde te laten komen, zonder dat dat dan nog onder mijn verantwoordelijkheid valt". - Kun je nog wat concrete doe len voor de komende vier jaar noemen Is een effectief emancipatiebe leid wel mogelijk, zolang al leen mannen de werkelijk in vloedrijke posten bezetten? De meeste mannen hebben niet het gevoel gebaat te ziin bij vrouwenemancipatie. En jij kunt nog zulke mooie plan nen maken, maar de afgelo pen dagen hebben zeven man nen vergaderd over de vraag of dat kabinet waarin jij staatssecretaris zou zijn er moet blijven. Hedy d'Ancona: voeling houden met het leven.. „Het is absoluut een barrière dat zo weinig feministische vrouwen machtsposities in nemen. En het blijft romme len in de marge, zolang de eerlijke verdeling tussen de seksen niet is voltooid. Maar ik vind het de moeite waard om aan een situatie te werken, die niet meteen het bereiken van een eindstation betekent". „En je ziet toch wel steeds meer feministische vrouwen op machtsposities. Als je bij voorbeeld de omwenteling ziet die in tien jaar bij vrou wen in de media heeft plaats gevonden. Of in de Kamer. Misschien is het aantal vrou wen daar niet schrikbarend toegenomen, maar er komen wel steeds meer feministi sche vrouwen in de fracties. En veel mannen op macht sposities staan misschien zelf niet te trappelen van feminis tische gretigheid, maar ze on derkennen vrouwenemanci patie wèl als een politiek feit". - Toch gaat het langzaam. Denk je niet dat de meeste vrouwen er voor terugschrikken macht te verwerven? „Ik zie dat wel doorbroken worden. Er moet natuurlijk eerst een voorhoede zijn om het voorbeeld te geven. Om de weerzin en angst van an deren weg te nemen. Zelf zal ik mijn privébestaan als een leeuw verdedigen, en daar mee ook een voorbeeldfunc tie innemen voor anderen. Ik ga ook zeker niet roepen dat dit werk zo onmogelijk te combineren is met het bin- nengebeuren". „En kijk nu eens binnen de PvdA. In het partijbestuur zijn nu acht vrouwen geko zen. En het partij presidium, dat was jarenlang een stoet mannen achter de tafel. De laatste keer zaten er vier vrouwen van de zeven. Dat zie ik dan toch maar. Je ziet ook steeds vaker vrouwen die naar burgemeesterspos ten solliciteren. Natuurlijk heeft „de" vrouw in het alge meen nauwelijks gelegen heid een machtige positie in te nemen. Maar dat het vast zou zitten, dat zie ik niet. In elk geval is het nu niet méér mis dan vijfjaar geleden". - En steeds die omschakeling tussen de betaalde baan en de organisatie van een huishou den, is dat niet slopend? Daar heb jij ervaring mee. „Ik vind dat af en toe wel enigs zins slopend, maar ook zeer bevrijdend en verfrissend. Ik vind het heel inspirerend om, als ik thuiskom, geconfron teerd te worden met mijn kinderen die andere dingen stukken belangrijker vinden dan het werkgelegenheids plan. Je houdt voeling met het leven, wat van je afgeno men wordt als je twaalf uur per dag in een gebouw als dit wordt opgesloten". - Maar denk je dat je de combi natie van aandacht voor je kinderen en het staatssecreta risschap kunt volhouden? „Ik moet het volhouden. Ik zou tegen iedere vrouw, die op een positie zit die in zich heeft mensen op te slokken, willen zeggen: stel je ertegen teweer. Net zoals ik tegen vrouwen zeg: laat je niet op slokken in je gezin. Wat dat betreft is een gezin net zo'n soort instituut als een depar tement. Als ik niet zou oppas sen, zou ik hier een soort huisvrouw binnen het depar tement worden, en even kort zichtig en afgestompt raken als zo'n opgeslokte huis vrouw". - Hoe heb jij het thuis geregeld? „Ik heb thuis altijd een goede vervanging van mezelf gehad voor de kinderen. Nu zijn er een paar jongens die de kin deren opvangen tussen de tijd dat zij uit school komen en het moment waarop ik thuiskom. En dat is meestal rond half zeven 's avonds". Circuits - Waarom heb je niet bepleit om twee part-time staatssecreta rissen voor emancipatie aan te stellen, bij wijze van goed voorbeeld.? „Dat zou geen enkele kans ma ken. Er is juist gepoogd het aantal bewindslieden wat te rug te brengen. Je moet ook bedenken dat in de sfeer van bestuurders niet alleen de fei telijke werktijd van belang is, maar ook de „vrije" tijd die ze opvullen met het verkeren in door hen nuttig geachte cir cuits. Als je er, zoals ik, voor kiest om een deel van je be staan absoluut voor werk te vrijwaren, kun je niet in die informele circuits meedraai en. Dat is een belangrijker probleem dan dat van die of ficiële werktijd. Want voor vrouwen is dit een grote bar rière: zij lopen, als ze privé en werk willen combineren, al tijd een stapje achter bij de mannen. Ik weet die handi cap niet zo gauw te overwin nen". .Bijvoorbeeld in de kabinets formatie heb je goed kunnen zien hoe dat gaat: het feit dat er maar één vrouwelijke mi nister is, heeft daarmee te maken. Reken maar dat er heel wat afgebabbeld is in achterkamers, in cafés enz. En daar was dan geen vrouw bij aanwezig. En naarmate mannen meer bevlogen of be zeten zijn, het is maar hoe po sitief je het wilt uitleggen, vullen ze hun tijd meer op met dit soort overleg". „Wat dat betreft heb ik Van Agt altijd gewaardeerd. Je kunt van hem zeggen wat je wilt, maar hij heeft het vaak opge bracht om te zeggen dat hij zijn privébestaan belangrij ker vond dan bijvoorbeeld voor de televisie verschijnen. Dat moest dan maar iemand anders voor hem doen. Pri- Waar een kind is, moet de Man/Vrouw-Polis zijn. Want als vader overlijdt, is er geld nodig. Maar als moeder wegvalt, is er óók geld nodig. Om te zorgen voor de toekomst van dat kind. Duur is de Man/Vrouw-Polis niet. En wat gebeurt er bij leven en welzijn? Dan komen er straks, als vader 65 wordt, tienduizenden guldens op tafel. Belastingvrij. allcén van Nationale-Nederlanden Wij staan achter de Man/Vrouw-Polis. En komen 'm graag hi) u thuis uitleggen. Bel ons even op. J.C.B.Verdouw Administratie-Assurantie-Hypotheken Persoonlijke leningen - Financiering Dorpsstraat 42 2343 BA Oegstgeest Telefoon 071-155120 Verasco b.v. Verzekeringen Financieringen Hypotheken van derValk Boumanweg 71 Postbus 67 Leiderdorp Telefoon 071-895030 Ton van Hirtum Makelaar O.G. Taxateur Verzekeringen Cleyn Duinplein20 Katwijk Telefoon 01718-13244 FAS 77¥J Faber Assurantie 1 p J Teylingerlaan5 Sassenheim Telefoon 02522-12201 b.g.g. 16338 Asfimij Leiden bv. Hooigracht 37 Postbus 7 2300 AA Leiden Telefoon 071-146206 Dc Man/Vrouw-Po!is, is wettig gedeponeerd, wordt uitsluitend geproduceerd door Nationale-Nederlanden e erknjgbaar bii de erkende verzekerings-advii De openbare vergadering van de Algemene Raad is niet op donderdag maar op woensdag 25 november 1981om 16.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Rijns burg. VERKOOP BIJ EXECUTIE Op vrijdag, 27 november 1981 te 11.00 uur, zullen ten laste van CJ. Kater, wonende te Leiden, 4e Binnenvestgracht 43, voorheen zaak doende te Leiden, Langebrug nr. 71 wor den verkocht enige roerende goederen, in één kavel aan te bieden, (e weten: een café-in- ventans, w.o. barkrukken, stoelen en talels. De verkoop vindt plaats te Leiden, Lange brug 71 en geschiedt d contant zonder opgeld. De goederen zijn een half uur vóór de ver koop voor een ieder te bezich tigen VERKOOP BIJ EXECUTIE Op woensdag. 25 november 1981 te 11.00 uur zal ten laste van J G Diesveld-Warmer- dam, Noordwijkerhout. Erica straat nr. 24 worden verkocht lllig Sein Inpakmachine SB74- B4 Nr 538 De verkoop vindt plaats aan het adres Ie Usse. Wester- dreef 121 en geschiedt con tant zonder opgeld De machi ne is een hall uur vóór de ver koop voor een ieder te bezich tigen Opwoensdag, 25 november 1981 te 11.00 uur, zal ten laste van D.J.P. v/d Werken, wo nende te Leiden, Oranjestraat nr. 44 worden verkocht een personenauto merk Ford. ken teken 40BP25. De verkoop vindt plaats aan bovenstaand adres en geschiedt contant zonder opgeled De auto is een half Uur vóór de verkoop voor een ieder te bezichtigen Urn oxford bloes. Met of zonder button down. Mt. 3646.39,75 NÜ andjacquan oer. Mt. 38-4- Pol/katoenen brushed twill bloes. Mt. 3644 44,75 NÜ Shetland jacquard spencer. Mt. 3844 34.75i NÜ Igebreide i eer Mt. 38- ra Polyester bloes. Crêpe of shantung kwaliteit. 2 Modellen. Mt 3846 49.75 Grofgebreide maxi- pullovers met ceintuurtje en nts in de col. Mt. 3844 Pullover van 10096 acryl in fantasie steek. MetV-hals of met col. Mt. 3846 29,75 Handgebreide acryl spencer. Mt. 3844 34,75 NÜ Alle artikelen in diverse kleuren ons magazijn is geopend woensdagmiddag van 14.00 tot 19.00 uur -KEUKENS- Voor speciale afspraken telefoon 890163, Admiraal Banckertweg 4, Waard indus trieterrein. Let op de pijlen en borden. OOK SHOWROOM MODELLEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 14