„Rivaliteit is oké, elkaar voor de voeten lopen niet "Clubs" willen nieuwe relatie Polen-Moskou Interview Sterrenkundigen kunnen zich weer met VS meten Franse Senaat tegen naasting 'Westen kan niet zonder steenkool" DINSDAG 24 NOVEMBER 1981 Door Jan Westerlaken Nederlandse sterrenkundigen hebben met hun Britse collega's overeenstemming bereikt over de bouw van een submillimeterte- lescoop, de grootste ter wereld, op het eiland Hawaii. Met de tele scoop, die in 1986 klaar is, kan ons land zijn leidende positie in het wetenschappelijk onderzoek van het heelal blijven handhaven. Het project is een uitvloeisel van de samenwerkingsovereenkomst die de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (kortweg ZWO genoemd) met de Engelse Science and Engineering Research Council (SERC) heeft gesloten. De astronomen uit beide landen kwamen overeen samen te werken bij de bouw en het gebruik van drie telescopen voor het zichtbare licht en een grote telescoop vor mllllmetergolflengten op het Ca- narische eiland La Palma. Met het plan is tot 1990 een bedrag van 125 miljoen gulden gemoeid. Nederland neemt hiervan twintig procent voor zijn rekening. Op voorstel van Hollandse sterrenkundigen is nu besloten de groot ste telescoop niet op La Palma, maar op Hawaii neer te zetten. De kijker zal tevens geschikt worden gemaakt voor optische waarne ming. Op het zuidelijk halfrond heeft Nederland, door samenwerking met zeven andere Europese landen in de Eso (European southern ob servatory), voldoende onderzoekcapaciteit. De mogelijkheden voor onderzoek op het noordelijk halfrond waren voor de toe komst onvoldoende. Zeer nauw betrokken bij dit miljoenenproject is de Leidse hoogle raar prof. dr. Harry van der Laan. Hij is lid van de stuurgroep die de Brits-Nederlandse samenwerking coördineert. In onderstaand gesprek steekt Van der Laan niet onder stoelen of banken hoe blij hij is met dit "partnership'. Prof. Van der Laan: „OnjelofeliJVr buitenkan]" De rivaliteit tussen de Nederlandse- en Ame rikaanse astronomen zal weer oplaaien. Ze ker nu de Hollandse sterrenkundigen straks over telescopen kun nen beschikken, die ei genlijk alleen grote mo gendheden zich kun nen veroorloven. Aan elke nieuwe ontwikke ling kunnen onze astro nomen dan een bijdra ge leveren. Prof. dr. Harry van der Laan, hoogleraar sterrenkunde aan de Leidse universiteit, noemt de samenwerking met de Britten een 'buitenkans'. Ne derland beschikt over een paar jaar, in combinatie met de radiotelescopen in de Drentse plaatsen Westerbork en Dwingelo, over een grote verscheidenheid van waar- neemstations. "Kwalitatief kunnen we dan concurreren met Amerika, dat een leiden de rol in het astronomisch on derzoek heeft", beweert Van der Laan. "Dit werk is net topsport. Om bij te blijven heb je creatieve mensen en perfecte instrumenten nodig. Dan word je gedwongen eruit te halen wat erin zit. Op je te nen te lopen. Dat is boeiend en goed voor de werksfeer van jonge mensen. Nee, er is geen sprake van écht fana tiek elkaar voor de voeten lo pen. Maar wél van een gezon de rivaliteit. En dat kan geen kwaad." Met de unieke telescoop op de vulkaan Mauna Kea (4200 meter hoog) in Hawaii zal een studie kunnen worden ge maakt van de geboorte en dood van sterren. Een nieuw onderzoekterrein voor de astronomen. Drie andere te lescopen worden tussen nu en 1986 op La Palma geïnstal leerd. Het initiatief om met de Britten samen te werken is afkom stig van de Nederlandse ster renkundigen. Van der Laan: "Voor een klein land is het erg lastig om de nodige ver scheidenheid aan dure appa raten de kopen. Het kan dat niet betalen. Zou het finan cieel wél een haalbare kaart zijn, dan beschik je toch over te weinig mankracht. Die moeilijkheden zijn, wat ons betreft, door dat samen doen en samen delen opgelost." Evenveel De samenwerking, waarvoor een verdrag is getekend, duurt bijna dertig jaar. Ne derland krijgt in die tijd de zelfde onderzoekkansen (per onderzoeker) als de Engel sen. De Britten zullen meer gebruik van de telescopen maken, omdat zij bijna vijf keer zoveel astronomen heb ben als wij en daar ook naar betalen aan het project. Een stuurgroep, waarin vier En gelsen en twee Nederlanders zitten, maakt de dienst uit. Besluiten kunnen echter al leen met een meerderheid van vijf stemmen worden ge nomen. Over het waarom wél met de Britten en, bijvoorbeeld, niet met de Amerikanen samen werken in het heelal zegt pro fessor Van der Laan: "Ameri ka is zo veel groter dan ons landje. We zouden helemaal niets te vertellen hebben. Bo vendien ligt Engeland prak tisch naast de deur. Je stapt op de trein, neemt de boot en een paar uur later ben je er. Daarnaast zijn de Nederland se- en Britse sterrenkundigen de meest vindingrijke en en thousiaste in Europa. Wat kun je je dan nog meer wen sen? Duitsland en Frankrijk? Ligt ook wat moeilijker. Met Duitsland hebben we wel eens over een project ge praat. Maar de Oosterburen hielden de boot af." Voor de Engelsen is de samen werking met onze astrono men een .welkome verlich- Alternatief Stel je voor dat het niet zou hebben geklikt. Wat zou Ne derland dan hebben moeten beginnen? "Hadden we iets anders moe ten bedenken", reageert pro fessor Van der Laan. "Bij de regering hadden we dan geld moeten zien los te peuteren om zélf een telescoop te kun nen bouwen. In combinatie met Westerbork. Dan had er niets anders op gezeten je te specialiseren. Maar je hebt wel ambities voor een veel breder terrein, 't Is moeilijk om tegen de mensen te zeg gen ga maar wat anders doen. Van de 'know how' op som mige terreinen was er niets overgebleven. Was je van de top van de ere-divisie naar een klasse lager geduikeld. Nü kunnen wij ons ontplooi en en aan vele fronten nieuw inzicht bijdragen. Daarom herhaal ik het nog maar eens: dit is een ongelofelijke bui tenkans." Dc bestaansgrond van de Ne derlandse astronomie zou ze ker niet in gevaar zijn geko men indien die samenwer king niet was dOOTfl §MD Professor Van der Laan "De basis zou smaller zijn gewor den. dat wel. Zonder deze mogelijkheden waren we wellicht teruggevallen naar een niveau, 'een klein land passend', zoals oud-minister Pais het eens uitdrukte. Ik heb een gloeiende hekel aan een dergelijke maatstaf. Het is toch mooi als een klein land. op enkele terreinen, toonaangevend kan zijn?" Voor Nederland zal het een he le heksentoer worden om zgn financiële verplichtingen na te komen. De bijdrage aan het project is 'gepakt' van het geld. dat men in de jaren tachtig dacht nodig te heb ben. Er is geen cent extra be schikbaar gesteld. Schipperen "Het wordt schipperen", denkt professor Van der Laan. Be tekent dus. dat andere plan netjes terug zijn gegaan naar de ijskast. Zoals de bouw van een eigen optische telescoop; de uitbreiding van Wester bork en kleinere plannetjes. "We moeten nu woekeren met de ruimte om aan onze toe zegging te kunnen voldoen. Maar we kunnen wél belang rijke problemen aanpakken. Tijd voor nieuwe hobby's is er dan niet meer. Alle man kracht zullen we richten op de kansen die de samenwer king biedt." Aanvankelijk lag het in de be doeling om de vijftien meter diameter radiotelescoop óók op het Spaanse La Palma te bouwen. De Nederlandse sterrenkundigen toonden echter aan. dat die 2400 meter steile krater té vochtig was. Na sterk aandringen en nieu we metingen gingen de Brit ten uiteindelijk om. De tele scoop moest dan maar op de Mauna Kea in Hawaii, waar de Engelsen ook al een infra- rood-kijker hebben staan, worden gebouwd. Hoewel het bouwen hier aanzienlijk duurder is, heeft men het ge bouw waarin de telescoop wordt ondergebracht een stuk eenvoudiger opgezet. Van extra kosten is daarom geen sprake. De grote afstand tussen de tele scoop op de onherbergzame Mouna Kea en de Engelse en Nederlandse onderzoekers zal het heen en weer reizen niet alleen tot een kostbare maar ook uiterste vermoeien de bezigheid maken Geluk kig biedt de techniek ook hiervoor een uitkomst. Professor Van der Laan: "Het ligt in de bedoeling, dat we de telescoop op afstand gaan bedienen. Eerst vanaf de voet van de berg. later vanuit de laboratoria in Europa. Via een satellietverbinding Hoogstwaarschijnlijk zal dit toch goedkoper zijn dan al dat heen en weer reizen." ting. Ook financieel. Profes sor Van der Laan: "Ze kon den het geld niet meer op brengen. Toen ik dit hoorde heb ik contact gezocht. Wij zijn op een rijdende trein ge sprongen. Moet je zo'n plan als nu van de grond komt zelf ontwikkelen, dan ben je ze ker acht jaar bezig voor het werkelijke onderzoek pas kan beginnen. Hadden we voor 1988 zeker niet aan de slag gekund. Nu hebben de Britten al dat voorbereidend werk gedaan." PARIJS (Reute) - De Franse Senaat heeft de nationalise ringsplannen van de Franse socialistische regering ver worpen. Eind oktober wer den de plannen in een eerste versie door de nationale ver gadering goedgekeurd. Het gaat om de nationalisering van vijfgrote industriële con cerns en 36 banken. De senaat verwierp met 184 te gen 109 stemmen het wets ontwerp dat in eerste lezing eind oktober door de nationa le vergadering was goedge keurd. Nu moet het wetsont werp eerst naar een gezamen lijke commissie van de natio nale vergadering en de Se naat. Blijkt dan weer het ene huis tegen en het andere huis voor te zijn, dan gaat het ont werp weer naar de nationale vergadering, die dan een bin dende uitspraak doet. Het ontwerp moet in elk geval vóór eind december zijn aan genomen. Is de Senaat het dan nog niet eens met de plannen, dan kan zij de wet tigheid ervan aanvechten. WARSCHAU (AFP) - De be- trekkingen tussen Polen en de Sowjet-Unie zou den moeten worden gere geld bij een "nieuw ver drag gebaseerd op het be ginsel van nationale soe vereiniteit", aldus de op richtingsverklaring van de "clubs van de zichzelf besturende republiek vrijheid-rechtvaardig- heids-onafhankeiijk- heid" waarvan de tekst zondag is gevonden in de woning van de Poolse dissident Jacek Kuron. Het document, waarvan een kopie in handen is gekomen van bui tenlandse correspondenten in Warschau, definieert de zichzelf besturende republiek als een systeem waarvan momenteel nog geen voorbeeld in de wereld bestaat, maar dat zijn wortels heeft in de "nationale cultuur" van de Polen. De "onscheidbare onderdelen" daarvan zijn "chris tendom, de arbeidersbeweging voor de bevrijding van het werk en de tradities van democratie en verdraagzaamheid". 'De basisstructuur van de organi satie van het zichzelf besturende Polen ligt", aldus de verklaring. "in de clubs die zijn opgericht op de plaatsen waar wordt gewerkt en gewoond. Om de uitwisseling van ervaringen tussen deze clubs te vergemakkelijken zetten wij een centrum van sociaal denken op. Dat centrum zal geen beslis singscentrum zijn". 'Wij geloven", zo zeggen de opstel lers van de verklaring, "dat een Russische interventie kan wor den vermeden. Maar de manier om dat te bereiken is noch het verstikken van democratische PARIJS (ANP) - Een van de voor naamste conclusies die de onder zoekingen van dc afdeling re search en ontwikkeling van het IEA, het Internationale Energie bureau in Parijs, hebben opgele verd is dat de geïndustrialiseerde landen in het Westen het niet zonder kolen kunnen stellen. Dezer dagen is over de verrichtin gen van het bureau sedert zijn oprichting in 1974 een boek ver schenen waarin de aangesloten tendenzen en de neiging tot onaf hankelijkheid van het Poolse volk noch het geloof dat de Sow jet-Unie niet het militaire en poli tieke vermogen heeft om met ge weld de Poolse opstand te bre ken". De opstellers van het document voegen er aan toe dat ze willen dat de vriendschap tussen "onze volken" een reëel feit wordt en niet "een verklaring die geschre ven staat op de banieren van de autoriteiten". landen de raad krijgen bij hun pogingen om olievervangende brandstoffen te ontwikkelen toch vooral "die goeie. ouwe. vie ze steenkool" niet uit het oog te verliezen. De onderzoekers van het bureau vinden dat de verwerking van steenkool tot vloeibare en gas vormige brandstoffen de beste methode is om dc energievoor ziening van de industrielanden ook in de toekomst te waarbor gen Het breed moderamen (algemeen bestuur) van de synode der Gere formeerde Kerken heeft de be grotingen van het landelijke ker- kewerk voor 1982 vastgesteld op f. 70,3 miljoen. Dat is f. 1,7 mil joen hoger dan de begroting voor het lopende jaar. Van het nieuwe bedrag is f.22 mil joen bestemd voor zendingswerk in buiten- en binnenland, f. 18,4 miljoen voor diakonaal werk, in clusief het werelddiakonaat, f. 15,4 miljoen voor pensioenvoor zieningen voor dc predikanten, f. 7,5 miljoen voor landelijk kerke-j werk en f. 7 miljoen voor de theo logische hogeschool in Kampen. Om de lasten van de predikants pensioenen enigszins te beper ken, besloot het synodebestuur, dat de predikanten voortaan bo ven hun pensioenpremie 1,3 pro cent 'arbeidsongeschiktheids- premie' zullen gaan bijdragen. Predikanten vallen buiten de wettelijke wao-regeling Het landelijke werk ten dienste van de plaatselijke kerken is drie ton goedkoper geraamd. Gezien de geringe ruimte voor bestedingen is niet tot nieuw werk besloten, al lagen de plannen daarvoor wel klaar. Ook kunnen enkele vaca tures niet worden vervuld Bij een teruglopend ledental zullen de opbrengsten uit collecten en giften ten hoogste gelijk bliji>en. Het moderamen (bestuur) van de hervormde synode heeft de be- noeming van drs. J. Kroeze te Krimpen aan de IJssel tot secre taris algemene zaken van de Ge nerale Diakonale Raad van dc Hervormde Kerk goedgekeurd. De heer Kroeze (50). die theologie, arbeidsethiek en sociologie stu deerde in Amsterdam, Utrecht Geen ruimte voor nieuwe kerk en Leiden, wordt opvolger van mr. E. Gerritsen. Hij zal ook toe treden tot de staf van het Her vormd Werkverband voor Maat schappelijke Activering. De synode benoemde mr H Wa genvoort te Den Haag tot voorzit ter van dc Generale Financiële Raad, als opvolger van de heer J. M. baron Van Tuyll van Seroos- kerken. Dc heer Wagenvoort is sedert 1976 lid van deze raad en al enige tijd tweede voorzitter. Beroepen Hervormde Kerk: beroepen in de streekgemeente Zuid-Lim- burg-Centrum kandidaat A. W J. van den End Amsterdam, te Lunteren en te Huizen K ten Klooster Oosterwolde (Geld te Lemelerveld kandidaat L. den Besten Woerden, aangenomen naar Poederoijen kandidaat G Schaap Huizen, naar Oosterhout G Nagel Valkenswaard. naar Hoornsterzwaag-Jubbega (Fr.), voor herv. gemeente en geref. kerk ('Samen op weg'), kandi daat D. Warns Woudenberg, naar Zuidland kandidaat C Koop- mans Hijken. bedankt voor Hier- den H Veldhuis» Alblasser- dam. voor Zwartebroek P. Mole naar Groot-Ammcrs; toegelaten tot de evangeliebediening J. P. G. Dijk Groningen, toegelaten en beroepbaar gesteld mevr. F". Bergsma-Haverschm^dt Gronin gen en P. G. Pranger Den Burgh utad) Gereformeerde Kerken: bedankt voor Alphen aan den Rijn- Noord R. H Nieuwenhuis Em- meloord beroepen te Loenen aan de Vecht F J Fourie Preto ria (Zuid Alrik.n Christelijke Gereformeerde Ker ken: aangenomen de benoeming tot ziekenhuispredikant te Si- loam (Vendaland, Zuid-Afrika) A P. van Langevelde Boskoop; bedankt voor Broeksterwoude J. Jonkman Almelo. Gereformeerde Gemeenten: be roepen te Zoete rm eer N W Schreuder Goes, te Katwijk aan Zee G. Mouw Tholen; aangeno men naar Ermelo J. C. van Ra- venswaag Terneuzen; bedankt voor Oudemirdum C Wisse Kootwijkerbroek, voor Woerden J. J. van Eckeveld Zeist Baptistengemeenten: beroepen te Vroomshoop G. H W. Pflaum Hoogezand Het Leger des Heils in Neder land krijgt opnieuw commissio- MV C. A. Verwaal als oomman dant Van 1974 tot 1979 bekleed de Verwaal deze functie ook. Vo rig jaar werd hij Europees secre taris van het Leger in Londen De Amerikaan George Nelting, die nu de leiding in Nederland heeft, is benoemd tot hoofd van een deel van de Verenigde Staten (met Chicago als hoofdkwartier) Op 7 januari wordt de nieuwe commandant in Amsterdam geïnstalleerd. Centrum De rooms-katholieke Orde van de Ongeschoeide Karmelieten (gevestigd aan de Rijndijk in Ha- zerswoude) wil in Haarlem een karmelitaans 'centrum voor spi ritualiteit' (beleefd geloof) in het leven roepen Vier karmelieten zullen daar part-time werkzaam zgn. Zij |WI g. pokken. cur sussen. trainingen, workshops, bezinningsdagen en gebedsprak- tika voorbereiden en leiden Dc karmelieten streven ernaar, binnen vgf jaar een centrum van de grond te hebben dat zichzelf kan bedruipen en 'dat diensten kan leveren aan dc uitbouw en groei van de spiritualiteit, een opdracht die de orde op het lgf geschreven is'.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 13