Brezjnjev toont goede wil Marchais krijgt het moeilijk op partijcongres Toch twijfel Europese deelneming Sinaï-macht Ian Paisley presenteert J 'derde macht' in Ulster Aantal SS-20's tijdens onderhandelingen terugtrekken Straf en boete voor Deense politicus Mogelijk veto van Israël Franse communisten: Regering VS kan weer vooruit BUITENLAND PAQINA U Dominee Ian Paisley sprak gisteren een mefngte van 5000 radicale protestanten toe voor het stadhuis van Belfast. Paisley had tot de demonstratie opgeroepen na de moord door het IRA op dominee Bradford. Paramilitaire organisatie NEWTOWNARDS (UPI) - De militante Noordierse dominee Ian Paisley heeft gisteravond in een spectaculaire demonstratie 19.000 leden van de zgn "derde macht" laten paraderen. Dat gebeurde in het overwegend protestantse Newtownards, even buiten Belfast. De mannen, van wie sommigen gemaskerd waren en paramilitaire uniformen droegen, mar cheerden drie aan drie in een schier eindeloos lijkende colonne Het voorbijtrekken nam een half uur in beslag. De "derde macht" is bedoeld om de provcincie te verdedigen tegen aan vallen van het Ierse Republikeinse Leger. "Links, rechts, links, rechts" scanderend en vlaggen zwaaiend, marcheerden zij voor een uitzinnige menigte aan het slot van Paisley 's dag van actie tegen het beleid van de Britse regering. Er waren ca. 10.000 mensen bijeen op het plein waar gedemonstreerd werd. De protestantse meerderheid had gisteren op grote schaal gehoor gege ven aan de oproep van de radicale Paisley om een 'actiedag' te houden uit protest tegen de zijns inziens zwakke houding van de Britse rege ring tegenover de rooms-katholieke terroristen. Talrijke fabrieken en kantoren bleven gesloten, schoolkinderen werden eerder naar huis gestuurd en tienduizenden mensen namen deel aan manifestaties in Belfast en andere steden. De Noordierse protestanten hebben ook bezwaar tegen de plannen van premier Margaret Thatcher en haar Ierse collega Garret Fitzgerald om de spanningen in Noord-Ierland te verminderen. Zij zijn ervan over tuigd dat deze plannen ten koste van hen zullen gaan. (Van onze correspondent Hans Amesz) BONN - De Russische staats- en partijleider Leonid Brezjnjev heeft opnieuw de Amerikaanse voorstellen alle Russische middellange-afstandsraketten te ontmantelen afgewezen, maar „als gebaar van goede wil" aangeboden „eenzijdig" een aantal van de meest moderne Russische SS-20 raketten tijdens de op handen zijnde onderhande lingen in Genève, uit Europees Rusland terug te trekken. Tijdens een drie uur durende ont moeting tussen de Sowjet-dele- gatie en de Westduitse gastheren zei Schmidt letterlijk: „Ik be grijp de zorgen van de Sowjet- Unie voor nieuwe Amerikaanse atoomraketten in Europa. Dat begrijpen wij des te beter omdat wij ons vanaf 1977 in toenemen de mate bedreigd voelen door Russische rakettefci. Het bestaan hiervan kan ernstige gevolgen hebben". Brezjnjev zei bereid te zijn „als voorschot op de onderhandelin gen" die op 30 november tussen de Verenigde Staten en de Sow- jet-Unie in Genève beginnen, al vast op een lager aantal van deze op West-Europa gerichte raket ten over te gaan. De Russische leider zei zijn Westduitse gasthe ren bij de komende onderhande lingen over vermindering van nucleaire raketten in Europa niet over de reductie van tientallen, maar honderden raketsystemen te willen praten. De zogenaamde „rrul-optie", zoals die vorige week door de Ameri kaanse president Reagan werd geformuleerd, wees Leonid Brezjnjev nogmaals ook per soonlijk van de hand. Bondskan selier Helmut Schmidt had een beroep gedaan op de Russische secretaris-genaraal om alle in zijn land gestationeerde middel lange-afstandsraketten te verwij deren. Als dat niet gebeurt, zul len eind 1983 nieuwe Amerikaan se raketten van dit type in West- Europa worden opgesteld, aldus Schmidt. KOPENHAGEN (DPA) - De op richter en leider van de rechtse Deense "partij van de vooruit gang", Mogens Glistrup, is giste ren wegens belastingontduiking veroordeeld tot een gevangenis straf van vier jaar en een boete van enkele miljoenen kronen. Bovendien moet hij achterstalli ge belasting betalen en de kosten vergoeden van het proces. Dit heeft zeven jaar geduurd en was daarmee het langdurigste uit de Deense gerechtelijke geschiede nis. Glistrup, wiens partij bij de recen te gemeenteraadsverkiezingen gevoelige verliezen moest incas seren, vecht sinds tien jaar het Deense belastingstelsel aan, dat hij onrechtvaardig en verstik kend vindt. Ten bewijze had de jurist en miljonair enkele jaren geleden in een televisie-uitzen ding zijn belastingaangifte open baar gemaakt. Het bleek dat Glistrup ondanks een hoog inkomen geen aangifte te doen had. Daartoe had hij, met de grootste advocatenpraktijk van Denemarken met 20.000 cliënten, ongeveer 2.500 naamlo ze vernnootschappen opgericht, om alle mazen in het net te be nutten. In eerste instantie was Glistrup - wiens partij met 20 afgevaardig den in het parlement is vertegen woordigd maar die volgens waar nemers moet rekenen op verder verlies bij de eerstvolgende ka merverkiezingen veroordeeld tot het betalen van achterstallige belasting en boetes van samen vijf en een half miljoen kronen (ongeveer anderhalf miljoen gul den). Evenwicht Leonid Brezjnjev antwoordde daarop dat zijn land niets liever wil dan de vrecje en dat in alle openheid met elkaar moet wor den gesproken. Maar hij liet er tegelijkertijd geen twijfel over bestaan dat de Sowjet-Unie van mening is dat er op dit moment ongeveer sprake is van een machtsevenwicht. Als er inder daad Amerikaanse middellange- afstandsraketten in Europa wor den geplaatst, dan ziet de Sow jet-Unie zich gedwongen „ernsti ge tegenmaatregelen" te nemen. Brezjnjev verzekerde Schmidt dat Moskou niettemin vol vertrou wen de op 30 november begin nende ontwapeningsonderhan delingen tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten tegemoet ziet. Hij hoopt erop dat Washing ton zijn positie met betrekking tot de atomaire middellange-af standsraketten zal herzien. De vorige week door de Amerikaan se president Reagan gedane voorstellen voor een zogenaam de „nul-oplossing" noemde Bre^jpjev onaanvaardbaar. De woordvoerder van de Russische partijleider, Leonid Samjatin (af delingsleider in het centraal co mité) sprak op een persconferen tie in Bonn over „mooi*klinken de, maar zeer merkwaardige" woorden. Volgens hera^aten de Amerikanen bij het vaststellen van hun positie bewust de op zee gestationeerde NAVO-raketten en de Engelse en Franse middel lange atoomwapens buiten be schouwing. Helmut Schmidt is er, zoals hij se cretaris-generaal Brezjnjev mee deelde, overigens een voorstan der van dat de laatst genoemde wapens een rol moeten spelen bij de komende onderhandelingen in Genève. Waarnemers geloven dat hierdoor meer „speelruimte" is ontstaan. "Wil tot vrede De Duitse regeringschef en de Russische staats- en partijleider hebben er voortdurend de na druk op gelegd dat niets belang rijker is dan het handhaven van de vrede. Schmidt heeft Brezjn jev verzekerd dat hij ervan over tuigd is dat zijn gast de „wil tot vrede" heeft. Hij voegde daar aan toe dat president Reagan hem en minister van buitenlandse zaken Genscher eveneens verzekerd had dat hij die wil ook heeft. „Reagan wil onderhandelen, on derhandelen, onderhandelen", aldus Schmidt tegen Brezjnjev. „Ik zeg u dat, omdat wij elkaar al lang kennen en ik nooit de on waarheid tegen u gezegd heb", ze Schmidt tot Brezjnjev. Als aangekondigd treedt de West duitse bondskanselier op als „tolk" tussen de twee supermo- gendheden. De Sowjet-leider heeft zijn voorstel tot een mora torium in het bereik van de mid dellange afstandsraketten op nieuw ingebracht. Helmut Schmidt heeft hem daarop te kennen gegeven dat dit voor het Westen niet aanvaardbaar is om dat daardoor de voorsprong van de Sowjet-Unie op dit gebied be vroren wordt. Vooralsnog lijken de posities van het Oostblok en het Westen nog ver uit elkaar te liggen. Er be staan geen onmiddellijke aanwij zingen dat hierin door Brezjn- jev's bezoek aan Bonn verande ring kan worden gebracht. Niet temin gloort de hoop dat de dia loog tussen Moskou en Washing ton, mede door Brezjnjev's ge sprekken in Bonn, verbeterd kan worden. In elk geval zijn de ge sprekken tussen Russen en Duit sers tot nu toe als „zakelijk en constructief' gekenschetst. Na de tafelredes tijdens het diner, heffen de Russische president gastheer de Westduitse bondskanselier Helmut Schmidt het glas. i partijleider Leonid Brezjnjev en diens JERUZALEM, DEN HAAG (GPD) - Het is ineens twij felachtig geworden of Is raël akkoord gaat met de deelneming van de vier Europese landen Enge land, Frankrijk, Neder land en Italië aan de mul tinationale vredesmacht in de Sinai. De Israëlische woordvoerder van het ministerie van buitenlande zaken zei gisteravond dat het er alle schijn van heeft dat de ver klaringen die de EG-landen heb ben afgelegd in strijd zijn met de Camp David-akkoorden. Op de vraag of daaruit de voor de hand liggende conclusie moet worden getrokken dat Israël zijn veto uit spreekt over deelneming van de vier, wilde de woordvoerder al leen zeggen dat de regering het hele complex van problemen zal bestuderen en een beslissing zal nemen. Deze beslissing wordt overigens niet voor het komende weekeinde verwacht Het heeft er alle schijn van dat er op het laatste moment iets is mis- Bommenwerper verongelukt NORFOLK (UPI) - De Amerikaan se marine heeft gisteren gemeld dat zondag een bommenwerper in de Middellandse Zee is veron gelukt en dat de piloot wordt ver mist. Het ongeluk met een Corsair ge beurde ongeveer 190 kilometer ten noordwesten van Sardinië. Vorige week verongelukte in het zelfde gebied een Viking, het geen vier mensen het leven kost te. Een marinewoordvoerder zei dat de Corsair, die zijn basis heeft in Cecil Field (Florida), een routine- vlucht maakte en terug op weg was naar het schip, toen het neer stortte. gelopen. Zondag nog werd door Israëlische zegslieden de indruk gewekt dat de zaak rond was. Ook westerse diplomaten beves tigen de indruk dat op basis van de verklaringen die zijn uitgege ven Israël akkoord zou gaan met Europese deelname. Maar het schijnt dat de toon van de afzon derlijke verklaringen van de vier de Israëli's van mening heeft doen veranderen. In de afzonderlijke verklaringen wordt, met meer nadruk dan in de gemeenschappelijke teksten over de verklaring van Venetië gesproken, evenals over de PLO en het Palestijnse zelfbeschik kingsrecht, zonder dat Camp Da vid genoemd wordt in zijn totali teit: alleen de terugtrekking van Israël uit de Sipai zonder de Is raëlische plannen voor beperkt Palestijns zelfbestuur in de be zette gebieden. Er wordt in Israël gespeculeerd dat de scherpe waarschuwing van de Arabische ministers van buitenlandse za ken, in conferentie bijeen in het Marokkaanse Fez, de Europese toon op het laatste moment heeft verscherpt. Nederland, Engeland, Frankrijk en Italië hebben hun besluit om deel te nemen aan de Sinai-vre- desmacht gisteren in een geza menlijke verklaring bekendge maakt. Daarnaast heeft ook de Europese Gemeenschap een on dersteunende verklaring uitge geven zonder welke de landen apart niet wilden deelnemen. Hoewel bestemd voor binnen lands gebruik hebben de vier landen afzonderlijk ook een on derling afwijkende, uitgebreide re mededeling opgesteld. In de aparte Nederlandse verkla ring wijst minister Van der Stoel (buitenlandse zaken) erop dat het Europese beleid overeen komstig de verklaring van Vene tië garanties vraagt voor de vei ligheid van de staat Israël maar evenzeer nadruk legt op rechtvaardigheid voor het Pale stijnse volk en zijn recht op zelf beschikking. „Dit beleid houdt i dat de PLO betrok ken moet worden in het proces leidend tot een alomvattende vrede", aldus de minister. Nederland gaat ten aanzien van de Palestijnen overigens niet zover als de Franse regering, die zon der meer van een „Palestijnse staat" spreekt. Volgens Van der Stoel heeft de internationale ge meenschap de plicht een rol te spelen in vredesregelingen in het Midden-Oosten als de betrokken partijen daarin toestemmen. Ne derland is, zo deelt hij mee. in principe ook bereid deel te ne men aan overeenkomstige vre desregelingen bij terugtrekking van Israël uit andere bezette ge bieden. De Tweede Kamer zal overigens de Nederlandse deelname zowel aan de Smai-vredesmacht als aan andere vredesregelingen vooraf moeten goedkeuren. Maar in po litiek Den Haag worden hier over, na bijeenkomsten van de minister met kamervertegen woordigers van de drie rege ringspartijen, weinig problemen verwacht. De Franse kiezers liggen er nog steeds niet van wakker dat hun regering vier communis ten telt. Na de parlementsver kiezingen van afgelopen voorjaar en de opzienbarende rode overwinning oogstte so cialistenleider Franflois Mit terrand in zijn rol van presi dent van de republiek storm uit de hele westerse wereld, toen hij communisten in zijn ploeg toeliet. Uit een recent opinie-onderzoek blijkt dat althans in Frankrijk 51 pro cent van de ondervraagden het echter „een heel goed idee" tot „wel een goed idee" blijkt te hebben gevonden. Tot nu toe is de aandacht in de media het meest gevallen op de minister van transport en tweede man in de communis tische hiërarchie, Fiterman. Hem viel het cadeau in de schoot van een supersnelle trein, die sinds enig maanden als een razende roei Parijs met Lyon verbindt. De inge bruikneming van het pronk stuk der Franse spoorwegen viel meteen na de verkiezin gen en Fiterman deed net of hij de trein uitgevonden had. Wat niet wegneemt dat de com munisten zich altijd schor hebben geschreeuwd in hun kritiek niet alleen op het be wind van president Giscard d'Estaing, maar de laatste ja ren bovendien ook op dat van de socialisten en hun leider Franflois Mitterrand. Het was een souvereine wraakoefe ning van Mitterrand om Fi terman en de zijnen bij de re gering te betrekken, hoewel dat gezien de machtsverhou dingen in het nieuwe parle ment niet eens nodig was. Fi terman mag zelfs tijdens de kabinetszittingen aan de rechterkant van de president van de republiek zitten. In deze nieuwe situatie stond de communistische partijlei der Georges Marchais wel het meest voor gek. Hij had m '77 de banden met de socialisten verbroken door plotseling strijdpunten te ontdekken in het zogenaamde gemeen schappelijke regeerprogram ma met de partij van Fran flois Mitterrand. Na deze ge forceerde breuk verloren de linkse partijen de parle mentsverkiezingen van '78. Tijdens de toernee voor de verkiezingen van het afgelo pen voorjaar sprak Marchais nog steeds in honende ter men over Mitterrand en be schuldigde hij de socialisten er van samen te spannen met „de krachten van rechts". Niet alleen de vier communisti sche ministers in het huidige kabinet-Mauroy houden zich muisstil, en dat verklaart misschien ook wel waarom eigenlijk niemand een kwaad woord over ze weet te beden ken. Ook de communistenlei- der Marchais leek de afgelo pen maaanden wel van de krantenpagina's en de televi sieschermen te zijn wegge vaagd en dat wilde heel wat zeggen voor wie de media in de hitte van de verkiezingen had gevolgd. George Marchais Marchais had op het verkeerde paard gewed, hij had zich vergist en zich eigenlijk vol slagen onmogelijk gemaakt. Toch zal hij op het commu nistische partijcongres in fe bruari. ondanks zijn politieke slaloms, weer worden herko zen. Er is eenvoudig nog me mand anders voor deze helse taak rijp genoeg. Wat niet wegneemt dat de leider om ringd zal zijn door een kleine kring getrouwen, die er voor te waken hebben dat de partij voor nieuwe, al te duizeling wekkende toeren bewaard blijft. Het algemene thema op het communistische partijcon gres zal webswaar draaien om het debêcle, maar de oor zaak daarvoor zal worden ge vonden bij overleden leiders, zoals Waldeck Rochet en Jac ques Duclos, die niet „op tijd de bakens hadden verzet". Een overijverige kandidaat voor het politbureau, die het weekblad 'Revolution' leidt, had op zijn voorpagina ge zegd: „Communisten: Door de geschiedenis achter haald", maar ongelukkiger wijs er een foto bij afgedrukt waarop naast Waldeck Ro chet en Duclos - zelfs tussen hen in - de huidige leider Marchais te zien was. De hoofdredacteur van „Revolu tion" kan nu wel inpakken. In het pao-tij-orgaan l'Humanité is een ingezonden-brievenru briek geopend, waarin „openlijke kritiek" welkom is, al wordt de rubriek wel door Marchais in eigen per soon gecontroleerd. De stroom brieven werd zo groot dat men van het thema „de schuld Ügt voor '65" diende af te stappen. Iets van de waarheid begint in deze zorg vuldig bewaakte kolommen dan ook door te dringen. Mar chais krijgt het toch nog moeilijk op het partijcongres. Sinds enige weken laat Marcais zich ook weer in het open baar zien. Hij leidde een pro testmars tegen de plannen van de Amerikaanse imperia- bstcn zich „meester te makt n van Cuba". Vervolgens ver scheen hij in Marseille en ver klaarde daar dat de huidige regering „op de goede weg was". In feite gebruikte hij het woord „positief en om dat Marchais' vocabulaire op vallend beperkt is merkte de 'Quotidien de Pans' vinnig op: „De regimes in Oost-Eu ropa beschijft Marchais ook altijd als positief. Intussen moet het partu-orgaan l'Humanité twintig redacteu ren ontslaan. Want terwijl de verkoop van de Franse kran ten na de verkiezingen op zienbarend is toegenomen, is l'Humanité in oplaag stil blij ven staan, wat zou kunnen betekenen dat het doen en la ten van de verslagen commu nisten de Fransen op het ogenblik in feite geheel on verschillig laat RUDOLPH BAKKER WASHINGTON (Reuter) - Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft er gisteren mee ingestemd dat de regering van de VS haar norma le uitgaven mag doen tot 15 december. Eerder kwam de regering for meel zonder geld te zitten doordat president Reagan zijn veto had uit gesproken over een wetsontwerp dat diende te voorkomen dat er theo retisch geen geld beschikbaar was voor overheidsuitgaven. Hierdoor bleven ruim 400.000 ambtenaren gedwongen thuis. Het Congres had een noodwet aanvaard waarin de uitgaven van de over heid voor het op 1 oktober begonnen begrotingsjaar werden gesteld op 427,9 miljard dollar Reagan kon hier niet mee akkoord gaan omdat er van zijn voorgestelde bezuinigingen van 8.5 miljard maar ongeveer twee miljard was overgebleven. De wet schrijft in zo'n geval voor dat niet direct noodzakelijke overheidsdiensten hun werk moeten staken Reagan had er bij het Huis van Afgevaardigden op aangedrongen snel met bijzondere maatregelen te komen De Senaat stemde gisteren met 88 tegen één voor het voorstel van presi dent Reagan voor een tussentijdse oplossing van het begrotingscon ("liet President Reagan is na het ondertekenen van deze noodwet alsnog ver trokken naar Californié voor een vakantie van een week op zyn boerde rij bu Santa Barbara

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 11