Julsana-muntenHbum voor nieuwe Amro spaarders. Bommen-werper(s) ïjj nog niet gevonden Stijging aantal zelfmoorden LDG moet laatste wedstrijd winnen Kleine nederlaag tegen Dordrecht Pech voor Leidse zaalploeg Veldhoven kansloos Alan Jones gaat in de politiek Verdubbeling in psychiatrische inrichtingen Papierbak: experiment in Den Haag Vermist paar verdronken Toch eigen bijdrage in kosten medicijn Soldatenbond: alleen vrijwilligers naar Sinaï PAGINA 10 DO/ST SPORT DINSDAG 24 NOVEMBER 1981 REIPEN - Damvereniging LDG heeft met het grootste gemak de inhaalwedstrijd tegen Almelo 2 gewonnen. Deze wedstrijd moest worden "overgespeeldomdat de Tukkers de eerste keer geen tien man bij elkaar konden krij gen. Dus komen zij de tweede keer met zeven dammers. Ge woon weggebleven omdat Alme lo 2 al gedegradeerd is. Maar LDG spon er garen bij en hoefde slechts een nederlaag en twee re mises toe te staan. De drie kop- borden, André van de Kwartel, Fred Ong en Wim Kleyn, incas seerden een reglementaire twee en door zeges van Henk de Ko ning, Wim van der Blom, Hein van Winkel en Cees van de Hout, remises van Peter Bronstring en Max Leiwakabessy, greep LDG de kostbare overwinning, die hen nog in de race houdt om te ontsnappen aan de dreigende de gradatie. Daarvoor moeten de Leidenaars op 12 december van Heemstede winnen. Als dat lukt verdient LDG ook niet om te de graderen, want Heemstede staat bovenaan. LDG-Almelo: 16-4. Een klasse lager dan de landelijke tweede klasse, in de Zuidhol landse hoofdklasse, lag de com petitie stil wegens Ijsvrij, maar in de Leidse hoofdklasse steeg de spanning ten top. Zowel aan de kop als aan de staart deden zich onverwachte ontwikkelingen voor. Wat te denken van WDG 2 dat al weken hulpeloos onderaan bengelt, maar nu door twee achtereenvolgende overwinnin gen op Lisse en KDC 2 plotsklaps weer helemaal uit di rect degradatiegevaar is. In die belangrijke wedstrijd tegen KDC 2 kwamen de Katwijkers niet los, alleen André van de Zwan en Jan Schoneveld wonnen, maar de drie remises van Frans Spieren burg, Jan Schoneveld en Jaap Freke waren net niet voldoende om de nipte nederlaag, 9—7, te voorkomen. Lisse herstelde zich uitstekend van de onverwachte 7-9 nederlaag tegen WDG 2 en haalde tegen het zwakke HDC 2 met maar liefst 4-12 uit. Gernt Slottje, Balke nende en Wil van Noort hadden geen kind aan hun tegenstan ders, terwijl andere spelers goe de tot gewonnen stellingen nog remise lieten lopen: Johan den Boer, Peet Boogert en Mul. Ge luk hadden Gerrit van de Voet en Joost van Hal. Van de Voet stond verloren, maar wist met een pun- tendeling te ontsnappen, terwijl Joost van Hal werkelijk iets be reikte tegen Cor van de End, maar door tijdnood van zijn te genstander toch nog een zege kon laten aantekenen. RDC 2 blijft met grote cijfers win nen. Een verzwakt ADC werd met 11-5 geslachtofferd. Wim Leeuwenburg moest invaller Scholten een remise toestaan, hoewel dat eigenlijk andersom gesteld moet worden, daar de ADC'er gewonnen stond, maar drie overwinningen op rij beze gelden het lot van de bezoekers. Van Starkenburg liep niet in een lokzet van zijn tegenstander om dat er een veel simpeler schijf winst in zat. Joop Kromhout overrompelde Gijs Kom, die re gelmatig werd overspeeld. A. Schoneveld kreeg de punten ca deau, omdat Clark Looyenstein in een remisestelling nog een ex treme poging deed om twee pun ten te pakken, wat jammerlijk mislukte. Nadat Cees Glasber gen tegen zijn eerste nederlaag van dit seizoen had aangekeken, won Ton Noort via een knullig zetje twee schijven en de partij. Arie Vletter verspeelde een punt aan Blok door een gewonnen overmachtseindspel te laten ver sukkelen en tenslotte had Jan Schijf weer eens zijn spreek woordelijke mazzel, toen Robbe in tijdnood de remise-voortzet ting deed in gewonnen stand. De reserves van LDG moesten het sterke Samen Sterk een 6-10 overwinning toestaan. Twee overwinningen en twee remises waren veel te weinig om de Ha- zerswoudenaren te verontrusten. Natuurlijk wonnen Uittenboog- aard en Wim Heemskerk, terwijl Willemse en Mandis dit keer voor de puntendelingen zorgden. Uitslagen: LDDB: LDG 2-Samen Sterk 6-10, WDG 2-KDC 2 9-7; Kijk Uit- -OGB 8-8; HDC 2-Lisse 4-12; RDC 2-ADC 11-5. Standen LDDB: 1 RDC 27-12 2 Kyk Uit 7-12 3. Samen Sterk 4 OGB 5. Lisse 6. LDG 2 7. KDC 2 8. WDG 2 9 ADC 10 HDC 2 7- 9 8- 8 - 7- 6 8- 4 7- 3 7- 2 RON VAN EGMOND DEN HAAG (GPD) - Het college van Burgemeester en Wethouders van Den Haag heeft „met diepe teleurstelling en een gevoel van verontwaardiging" kennis genomen van het „bom-incident" tijdens FC Den Haag-FC Utrecht. In een gisteren verschenen officië le reactie op de gebeurtenissen van afgelopen zondagmiddag in het Haagse Zuiderpark verzoekt het college dan ook een ieder die eventuele aanwijzingen heeft die tot de opsporing en aanhouding van de werperis) van de twee projectielen kunnen leiden, zich zo spoedig mogelijk bij de politie te melden. „Het toenemend ge weld en vandalisme bij topvoet bal heeft met het gebeurde tij dens FC Den Haag-FC Utrecht een crimineel karakter gekregen. Deze ontwikkeling rond het pro fessionele voetbal moet met alle mogelijke middelen tegenge gaan worden", aldus het college. Het college van B en W gaat in zijn reactie niet in op de vraag welke middelen dat dan zouden moe ten zijn. Er wordt slechts gecon stateerd dat de explosies zich voordeden, „ondanks de door het bestuur van FC Den Haag, in samenwerking met de politie ge troffen omvangrijke veiligheids maatregelen". De Haagse politie was ook gisteren nog druk bezig met het reeds zondagavond gestarte onderzoek naar de daderfs). Men is er inmid dels vrijwel van overtuigd dat de eerste „bom", die in de twintig ste minuut op het veld tot ont ploffing kwam, van buiten het stadion met een soort katapult moet zijn afgeschoten. Het twee de projectiel dat in de 41ste mi nuut op het veld werd geworpen en waardoor de wedstrijd werd gestaakt is nagenoeg zeker van een van de tribunes afkomstig. Buiten deze constateringen, die zondagavond reeds vermoed werden, is het voorlopig geble ven. Een woordvoerder van de Haagse politie wilde nog niet be kend maken of de getuigen verklaringen van zondagavond enige richtlijnen geven die tot de arrestatie van de daderfs) kun nen leiden. „Het zou voor ons on verstandig zijn om in de loop van het onderzoek reeds uitlatingen hierover te doen", aldus een woordvoerder. De Tuchtcommissie van de KNVB wacht voorlopig de rapporten af over de gebeurtenissen van afge lopen zondagmiddag alvorens een besluit te nemen op welke manier de wedstrijd uitgespeeld moet worden. Wanneer inder daad vast komt te staan dat de eerste bom van buiten het sta dion afgeschoten is, dan zal FC Den Haag daar niet verantwoor delijk voor worden gesteld. In het geval van het tweede projec tiel liggen de zaken natuurlijk anders. Wijst het onderzoek van de politie uit dat de tweede, en zwaarste, bom inderdaad van de tribune is geworpen, dan kan de beschuldigende vinger wel rich ting FC Den Haag gewezen wor den. Aad van Zon, secretaris van de Tuchtcommissie, waagt zich vooralsnog echter niet aan voor spellingen. „De Tuchtcommissie zal allereerst de rapporten van het arbitrale trio, de KNVB- waarnemer, FC Den Haag en FC Utrecht af moeten wachten. Pas wanneer wij die in ons bezit heb ben start het werkelijke onder zoek. Daarbij is het gebruikelijk dat de Tuchtcommissie contact opneemt met de plaatselijke po litie, in dit geval dus de Haagse, om het voorgevallene uitgebreid te belichten. Op het moment dat we volledig ingelicht zijn over de hele gang van zaken wordt pas een, weloverwogen, beslissing genomen. Persoonlijk verwacht ik derhalve dat er niet eerder dan op z'n vroegst woensdag of don derdag iets van onze kant te ver- j.j^aqhten valt" Johan Cruijff was gisteren weer terug in De Meer waar hij samen met binder en Wim Jansen trainde. Of hij zondag ook op het veld zal staan is nog niet geheel duidelijk. LEIDSCHENDAM - Het Leids Afdelings Zaalvoetbalteam heeft gisteren in Sporthal De Fluit een bijzonder goede indruk achter gelaten. Het team van coach Leo de Jong verloor dan wel van het sterke Dordrecht (2-3), maar de manier waarop dit ging zeker on verdiend te noemen. Pas in de eindfase kwam Dordrecht, be staande uit Ceverbo spelers, op winst. En dit gebeurde op een wel een heel gelukkige manier. Een schot van een knap spelende Ron van der Kolk spatte zo hard van het houtwerk terug, dat Arie Riedijk en Frans Bouwman ge heel onverwacht op één Leidse verdediger afstevenden. En Bouwman benutte dit mazzeltje dan ook simpel. Dat zelfs bij dit doelpunt Arie Riedijk nog een overtreding nodig had was de scheidsrechter ontgaan. Leiden was voor die tijd tweemaal knap aan de leiding gekomen door doelpunten van Hans van Leeu wen. Voor Dordrecht had Henk den Arend tweemaal een ant woord klaar. De laatste wedstrijd ging tegen een nog ongeslagen Rotterdam. Weer speelde het Leidse team een goe de pot zaalvoetbal. Al spoedig werd een voorsprong van 3-0 opgebouwd. In deze wedstrijd was het Leidse aanvalsduo Jan van der Reyden en Hans van Leeuwen voor de Rotterdam mers niet af te stoppen. De ene aanval was nog fraaier dan de an dere. Toen de Rotterdamse ploeg uiteindelijk de schade ging opne men, gaf het scorebord al een stand van 10-2 voor het Leidse team aan. Voor doelman Cees van der Wiel was het toen jam mer dat bij Leiden verder de con centratie ontbrak. De uitstekend op dreef zijnde Noordwijker moest nog driemaal de gang naar het net maken. Toch wel een ge slaagde oefenavond voor de se lectie-heren die graag een hecht team volgend jaar juni naar het kampioenschap van Nederland voor Afdelingsteams in Twente willen sturen. WIM VAN DUIVENBODE LEIDEN - Een prima rijdende Fries Tjerp Terpstra verrastte op de Leidse Ton Menkenbaan door niet alleen de 400 meter te win nen, maar dit tevens te doen in een nieuw Nederlands record. Terpstra kwam tijdens de indivi duele competitie tot een tijd van 39.17. De Fries zegevierde voor de Rot terdammer Jaco Mos, Joop Wol vers (Woubrugge) en Jeroen Ot ter. De tweede snelste tijd bij de Leid se wedstrijd (de vierde in dezed competitie) maakte de Oegst- geestenaar Charles Veldhoven. Hij kwam tot 39.72, maar wist zich niet voor de eindstrijd te plaatsen door een val in de halve finale. Na vier wedstrijden gaat Joop Wol vers met 299 punten aan de lei ding, Herman Homma (Lisse) staat tweede met 296,3. Jaco Mos (296) en Charles Veldhoven staat met 287 punten met Jeroen Otter op de vierde plaats. MELBOURNE (ANP) - De voor malige wereldkampioen Formu le I Alan Jones wil zich gaan be zighouden met de politiek. In Melbourne verklaarde de Austra liër "zich sterk genoeg te voelen om in de toekomst iets voor zijn land te doen". Tegelijkertijd be vestigde Jones nogmaals dat hij niet terugkeert in de Formule I- racerij. Enkele weken geleden had Jones nog verkondigd, dat hij een aanbod van de Williams- stal in overweging zou nemen. ADVERTENTIE DEN HAAG (GPD) - Na de glas bakken, die alom in het land als paddestoelen uit de grond zijn geschoten, gaat de gemeente Den Haag nu experimenteren met papierbakken. In de hofstad worden deze week 25 bakken ge plaatst, die zijn voorzien van spe ciale inworpgleuven voor oud papier, zoals kranten, tijdschrif ten en karton. Het experiment duurt een jaar. Het gemeentebestuur van Den Haag hoopt met het plaatsen van de bakken het gescheiden inza melen van oud papier te bevor deren, waardoor energie, grond stoffen en milieu worden ge spaard. Het oud papier, dat nu nog voor een deel in de huisvuil- wagen verdwijnt en wordt ver brand, gaat via de bakken naar een papierfabriek en wordt daar verwerkt tot nieuw papier. Van 110 ton oud papier kan 100 ton nieuw papier worden gemaakt. Wanneer de Hagenaars het oud pa pier inderdaad in de nieuwe bak ken deponeren, betekent dat een aanzienlijke vermindering van het aantal tonnen afval dat de vuilverbrandingsinstallatie ver werkt. De reinigingsdienst in Den Haag haalt jaarlijks 150.000 ton afval op, waarvan twintig procent uit oud papier bestaat. ZEGVELD (GPD) - De 22-jarige Hanneke Lauwers en de 34-jari- ge L. Schneider uit Zegveld, die sinds een week werden vermist, blijken te zijn overleden Het paar is in een auto te water ge- raakt en verdronken. De politie neemt aan dat het ongeval vorige week zondagavond heelt plaats gevonden. Vermoedelijk is de auto in een slip geraakt, tegen een boom aangereden en in de vaart in Zegveld tereehtgeko- DEN HAAG (GPD) - Het aantal zelfmoorden is in Nederland gestegen van 1150 in 1970 tot 1380 in 1977. In de veertig psy chiatrische inrichtingen steeg dit aantal van 66 tot 132. Mevrouw Gardeniers (minister van volksge zondheid) antwoordt dit op schriftelijke vragen van het CDA-Tweede-Ka- merlid G. M. P. Cornelis- sen. Het kamerlid maakt zich in zijn vragen bezorgd over de toleran tie tegenover zelfmoorden in psychiatrische inrichtingen. Hij wil dat de bewindsvrouw en de regionale inspecteurs voor geestelijke volksgezondheid nauwgezet waken voor een der gelijke houding. Volgens mevrouw Gardeniers werkt de tolerante houding van de maatschappij ten opzichte van zelfmoord door in de psy chiatrische inrichtingen, zoals dat met alle ontwikkelingen het geval is. Van iedere zelfmoord wordt door de inrichting mel ding gedaan aan de inspectie voor de geestelijke volksgezond heid. Na een melding wordt een beperkt of uitgebreid onderzoek inge steld door de inspectie. De be voegdheden van de inspecteur om op te treden zijn echter be perkt, meent de minister. Wan neer er sprake is van medisch fa len, kan het medisch tuchtcolle ge worden ingeschakeld. Daarnaast kan de inspecteur be vorderen dat strafvervolging wordt ingesteld. Tenslotte heeft de inspectie te allen tijde de mo gelijkheid om de minister in te lichten over problemen, misstan den en tekortkomingen in de kwaliteit van de zorg. Cornelissen wil voorts van de mi nister weten wanneer de Ge zondheidsraad advies zal uit brengen over de taken van de Staatscommissie, die zich over het probleem van de euthanasie zal buigen. Mevrouw Gardeniers verwacht dat de Raad zomer 1982 met deze taak klaar zal zijn. Gardeniers houdt vast aan plan DEN HAAG (GPD) - Minister Gar- deniers-Berendsen (volksge zondheid en milieuhygiëne) wil dat per 1 juli 1982 een eigen bij drage wordt ingevoerd in de ge neesmiddelenverstrekking. Maar of het zover komt is nog al lerminst zeker. De PvdA-Twee- de-Kamerfractie is tegen en zon dag sprak ook CDA-woordvoer- ster mevr. Cornelissen zich tegen zo'n eigen bijdrage regeling uit. De minister geeft toe dat de invoe ring van zo'n regeling, waarbij men een deel van de verkregen medicijnen zelf betaalt via een soort eigen risico, nog op veel problemen stuit. Maar dat het een serieuze mogelijkheid be treft staat voor haar „voor hon derd procent vast". Bovendien wil mevr. Gardeniers ook een ei gen bijdrageregeling in de Alge mene Wet Bijzondere Ziektekos ten invoeren, zo zei zij. CDA-fractiespecialist mevr. Corne lissen zei zondag bij de AVRO dat een eigen bijdrageregeling voor geneesmiddelen er niet moet komen. Daarmee wordt volgens haar de eerste-lijns ge zondheidszorg aangetast. Als er dan toch bezuinigd moet worden op de totale gezondheidszorg - het gaat om een bedrag van een miljard gulden - dan geeft zij er de voorkeur aan de groei van de uitgaven voor wijkverpleging in 1982 met één procent te verlagen van 4 naar 3 procent. Minister Gardeniers kondigde ook wettelijke maatregelen aan die het roken moeten beperken en dan vooral de overlast voor niet- rokers. Het gaat daarbij om maatregelen voor het niet-roken in openbare gebouwen. Zij zei daarbij te denken aan „aparte ruimten waarin iemand die wil roken zich maar moet terugtrek ken". Bovendien wil zij het aan tal verkooppunten van rookwa ren wettelijk beperken. Bij de in de regeringsverklaring aangekondigde maatregelen ter beperking van het alcoholge bruik, denkt minister Gardeniers ook aan beperking van de ver krijgbaarheid, door bijvoorbeeld het verbieden van alcoholver koop in sportkantines en clubge bouwen. UTRECHT (ANP) - De Algemene Vereniging Nederlandse Militairen (AVNM), een belangenvereniging voor dienstplichtigen met 8.000 le den, vindt dat Nederlandse militairen, beroepsmilitairen en dienst plichtigen alleen op vrijwillige basis deel uit kunnen gaan maken van de internationale vredesmacht in de Sinaï-woestijn. Ook de soldatenvakbond WDM vindt dat de Nederlandse eenheid voor de vredesmacht in de Sinai alleen uit vrijwilligers mag bestaan. Dienst plichtige soldaten mogen niet, zoals met Zuid-Libanon wel is gebeurd, tegen hun zin bij d eSinal-eenheid worden ingedeeld. Er is nu ruim voldoende voorbereidingstijd om dit goed te regelen, aldus de WDM. Sparen nu extra aantrekkelijk. Niet alléén vanwege de hoge rente (liefst 12% op alle Vaste Looptijd Rekeningen), maar ook vanwege deze prachtig uitge voerde cassette en ringband in donkerblauw met zilveren opdruk. Om zo'n 170 munten uit de Juliana-regeringsperiode (1948-1980) fraai en overzichtelijk in op te bergen Voor nieuwe Amro spaarders slechts f 15,- na inleg van ten minste f 50,-. Ontvangt u liever een spaarpremie i p.v. dit album te kopen, dan doen wij f 7,50 extra Hei formaai van het muntenaJbum is 28 cm bij 32 cm. bij uw inleg Zowel inleg als premie zijn ge durende 2 maanden niet opvraagbaar. Voor Amro spaanders slechts f 15,- na inleg van ten minste f 50,- of als u automatisch gaat sparea Voor niet Amro spaarders f 30,-. De actie loopt tot en met 4 december 1981 of zolang de voorraad strekt. Zorg dus dat u er snel bij bent. Amro Bank Hafc*-' De bank waar je wat aan hebt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 10