Bestuur AZL op matje bij minister A Eerste resultaat van Polen-actie in Leiden Tesselaar wil geen verder gesprek over ,hurenbrochIIre, Aanbieden van hulp ongewenst Medische apparatuur naar Torun Over ajfaire-Kerling Luxe koopflats aan Weddesteeg gekraakt Wat stiller dan verwacht Schulze: interesse wijkt voor irritatie Police naar Leiden Nits zet prestatie van formaat neer MAANDAG 23 NOVEMBER 1981 LEIDEN LEIDEN - Een poging tot het aan bieden van hulp kwam een 18— jarige Leidenaar zaterdagnacht duur te staan. De jongen liep 's nachts over de Haarlemmer straat waar hij een man op de straat liggend aantrof. Toen hij de man aansprak bleek die niet van hulp gediend en gaf de Lei denaar een duw. Die viel vervol gens ruggelings door een grote etalageruit en liep snijwondjes op aan kin en bovenbeen. De schade loopt in de duizenden guldens. LEIDEN - Met ernstige brand wonden moest een 82-jarige Leidenaar zaterdagnacht naar het AZL worden gebracht na een ongeval in zijn keuken. De man, wonend aan de Albert Verweij- straat, kwam er midden in de nacht achter dat de waakvlam van de geiser was uitgegaan. Toen hij de geiser weer wilde aandoen veroorzaakte hij een ontploffing daar de keuken in middels vol gas was gelopen. De bejaarde man liep eerste en twee degraads brandwonden op; de keuken werd een ravage. T De baby-voeding wordt ingeladen op het AZL-terrein LEIDEN - Als alles volgens plan is verlopen zijn gistermiddag een bus en een personenauto, volge laden met medicijnen, medische apparatuur en babyvoeding in de Poolse stad Torun gearriveerd. Het is het eerste tastbare resul taat van de actie 'Regio Leiden helpt Polen' die sinds een paar weken wordt gevoerd. Met de be middeling van het Academisch Ziekenhuis en een aantal bedrij ven die tegen inkoopprijs spul len leverden, is voor 35.000 gul den aan goederen verzameld. Om precies te zijn bestaat de la ding uit A¥s doos iryectie-naal- den, 25 dozen injectie-spuiten en 100 dozen infuus-systemen, aan gevuld met dozen baby-voeding. De keuze op juist deze goederen is gevallen na het recente bezoek van enkele vertegenwoordigers van het actie-comité aan Torun. Het bleek dat er behalve een ge brek aan eerste levensbehoeften, vooral tekort was aan medische apparatuur. Hans Hoogeveen. die namens de stichting Regio Leiden helpt Polen meereist, zei bij het inladen van de giften. "Juist het gebrek aan medicijnen en medische apparatuur bleek bij de eerste reis één van de grootste noden". Niet voor niets heeft het Academisch Zieken huis een voorname rol gespeeld bij de aanschaf en samenstelling van de lading. Tevredenheid is troef bij de leiders van de Polen-actie. Op het giro nummer is inmiddels al een be drag van 120.000 gulden binnen gestroomd "en elke dag komt er nog by" zegt gemeente-secreta ris Lodder die ook m de stichting zit. "Behalve particulieren zijn er veel bed rijven die reageren. Vooral het aanbod van bussen is ons daarby zeer welkom". De eerstvolgende zendmg zal waarschijnlijk over dne 1 vier weken volgen en zal voorname lijk bestaan uit kleding. De stich ting Regio Leiden helpt Polen heeft sinds kort ook de beschik king over een eigen onderko men. J. A. Rosdorff bemant een kantoor aan de Rijn- en Schieka- de 43, dat nu dienst doet als cen traal meld- en organisatiepunt. LEIDEN - Wethouder Tesselaar (volkshuisvesting) voelt er niets voor om met de samenstellers van de brochure 'Niet te betalen!' in discussie te treden. Hy laat dat weten in antwoord op vragen uit de gemeenteraad. De schrijvers va de brochure (stichting Welzijn, het landeUjk Ombudsteam Stadsvernieuwing en een aantal buurtcomités) hiel den vorige week een pleidooi voor het instellen van een com missie bestaande uit ambtena ren, raadsleden en brochure-sa menstellers die zou uitzoeken welke cijfers juist zijn. Het draait daarbij om de nieuwbouwhuren in Leiden die volgens de samen stellers te hoog zijn in vergelij king met de rest van Nederland. Tesselaar reageerde afgelopen dinsdag in deze krant fel op de brochure, waarvan volgens hem weinig deugde. De cijfers klop ten niet en daarom wenste hij daar vorige week bij de behande ling van de gemeentebegroting daar niet over te praten. Praten met de brochure-schrijvers acht hij even heilloos. Tesselaar herinnert er daarbij aan dat de raadscommissie volkshuisves ting bij bouwplannen wordt be trokken. "In die gevallen waarin de huren duurder uitvallen, wordt de commissie gevraagd of het plan toch moet worden door gezet". LEIDEN - Het geld is bestemd voor het kinderwerk, maar erg veel plezier zal de jeugd niet hebben van de Sint Nicolaas Koopjes- markt die afgelopen zaterdag in buurthuis Groenoord werd ge houden. Het hoogtepunt van de dag - de verkoop bij opbod van t spullen uit het oude buurthuis - moest wegens gebrek aan belang stelling worden afgelast. De paar bezoekers die het buurt huis op het geplande tijdstip tel de, bleek niet van zins de bar kruk te verlaten. En zodoende bleven de glazen, spotjes e.d. die nog resteerden na de brand die het voormalig onderkomen van het buurthuis vorig weekeinde trof, onaangeroerd op de tafels staan. De Groenoorders hoorden daarom alleen de kassa rinkelen bij het innen van het staangeld, dat het groepje standhouders op de koop- jesmarkt had moeten afdragen. "Het is wat stiller dan ver wacht", was dan ook de enige conclusie die de organisatoren zaterdag konden trekken. En: "We hebben natuurlijk ook een l ongelukkige dag gekozen. De jon ge bewoners van Groenoord zijn naar Amsterdam afgereisd om te demonstreren. Vanwege al die vergunningen die we lang gele den al moesten aanvragen, viel de koopjesmarkt helaas niet op een andere dag te zetten". Een kritische kanttekening wenste men nog wel te plaatsen"Het is natuurlijk te gek dat we dit soort activiteiten op touw moeten zet ten, alleen maar omdat de subsi dies van de gemeente te kort schieten". DEN HAAG/LEIDEN - Minister Van Kemenade van onderwijs gaat het bestuur van het Acade misch Ziekenhuis Leiden op het matje roepen over de benoeming van het PvdA-lid mevrouw Ker- ling. „Het lijkt mij dat in dit ge val de gevolgde procedure niet geheel vlekkeloos is verlopen". Ook wil hij bij het instellen van personeelsraden van academi sche ziekenhuizen, en bij hun taakstelling en bevoegdheden, tot een algemene formele rege ling komen. De bewindsman ant woordt dit op schriftelijke vra gen van het PvdA-tweede-ka merlid Van den Anker. De socialist had de bewindsman om opheldering gevraagd over de gang van zaken rond de afwij zing van Cock-Kerling tot be stuurslid van het Leidse zieken- LEIDEN Een groep van twintig jongeren heeft het afgelopen weekeinde twaalf luxe koopflats aan de Weddesteeg gekraakt. De flats maken deel uit van het Gal- gewaterproject, in totaal 75 wo ningen die eigendom van de Westland/Utrecht Projektont- wikkelings BV. Volgens de krakers zelf hebben zij de panden aan de Weddesteeg zaterdagnacht al betrokken. De heer A. Brouwers, voorzitter van de vereniging van eigenaren van het Galgewaterproject, zegt ech ter dat er afgelopen nacht nog controle is geweest. Daarbij zou den er geen krakers in de panden zijn aangetroffen. De politie, die vanmorgen poolshoogte is gaan nemen in de gekraakte panden, zal nu nog geen stappen onder nemen. Eerst moet er nog over leg zijn tussen poltie, burge meester en officier van justitie. De belangstelling voor de koopwo ningen aan het Galgewater, waarvoor al in april 1979 een ad vertentiecampagne begon, is zeer gering. Van de 24 premie koopwoningen werden er 13 ver kocht, van de 30 vrije-sectorwo ningen en de 21 die onder de Re geling Woonruimteverordening 1978 vallen, nog maar 7. Volgens de krakers zijn de hoge prijzen van woningen hier de oorzaak van. Die liggen namelijk tussen de 227.000 en 369.000 gulden; al leen de premiekoopwoningen zijn iets goedkoper. Volgens de politie werden de wo ningen waarin de krakers hun in trek hebben genomen, enkele weken geleden opgeleverd. On der het motto "De huizen wor den nu gebruikt waarvoor ze be stemd zijn, om in te wonen" heb ben de twintig jongeren de wo ningen nu gekraakt. Breng en Koop De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Leiden/Oegstgeest, houdt dinsdag een Breng en Koop dag in verenigingsgebouw In 't Want aan het Noordeinde 2a. Aanvang tien uur. Zelfge maakte en oude spullen (geen kleren) kunnen worden ge kocht of verkocht. Tien pro cent van de opbrengst is voor het nieuwe verenigingsge bouw. Middenschool De Middenschoolvereniging, af deling Leiden organiseert vanavond om acht uur een informatieavond in het Par lement, Nieuwe Rijn 52, Lei den. In verschillende korte in leidingen zal op de ideeën en praktijk van de midden school en de situatie in Lei den worden ingegaan. In de pauze zullen videobanden te zien zijn en is er informatie te krijgen. Vrouwenhuis Onder het motto "Vrouwenhuis open of dicht" organiseert het vrouwenhuis dinsdagavond om acht uur een vrouwen avond. De bedoeling is nieuw leven in het vrouwenhuis te blazen. Amnesty Amnesty wil de aandacht vesti gen op onrechtmatige arres- tatiesen veroordelingen van vreedzame opposanten. De Merenwijkgroep van de Am nesty Werkgroep Leiden, houdt vanavond om acht uur in het Stiltecentrum van het kerkeleijk centrum De Regen boog een schrijfavond. Hier kan geschreven worden voor de Joegoslavische ex-non Manda Paric, een Taiwanees journalist genaamd Lx Ching-jung en de Chinees Liu Qing, die werkte als machine technicus. Polderlasten In het kerkelijk centrum De Re genboog nabij winkelcen trum de Kopermolen in de Merenwijk wordt vanavond een forum gehouden over de polderlasten. Onder voorzit terschap van Prof. Wessel zul len wethouder Waal, secreta ris De Blaey van het water schap De Oude Veenen, een ambtenaar van de provincie en Drs. Schouten praten over dit onderwerp. huis. Mevrouw Kerling was door het partijbestuur van de socialis ten gevraagd zich voor die be stuursfunctie beschikbaar te stellen. Het bestuur van het AZL wilde dit najaar in eerste instantie de vrouw voordragen. Toen de per- soneelsraad van het ziekenhuis echter duidelijk maakte geen prijs op de benoeming van me vrouw Kerling te stellen zag het bestuur van de zaak af. Reden van de personeelsraad om me vrouw Kerling te weigeren is on der andere omdat zij „een echte partijpoliticus" is. Dat schoot onder meer de Leidse PvdA-wethouder Waal in het verkeerde keelgat Hij zei daarop alle betrekkingen met het Leidse ziekenhuis te willen stopzetten. Ook bij minister Van Kemenade wekt de door het ziekenhuis ge hanteerde argumentatie „verba zing". Maar zegt de bewindsman in antwoord op de vragen van Van den Anker, „Ik heb in deze niet de bevoegdheid nadere stap pen te ondernemen". Hoewel Van Kemenade aankon digt met het bestuur van het AZL te zullen gaan praten, zegt hij dat de procedure geheel tot de zaak van het bestuur behoort Daarom wil de bewindsman met personeelsraden bij academi sche ziekenhuizen tot een alge mene formele regeling komen. De minister geeft in zijn antwoord het bestuur van het Leidse zie kenhuis nog de gelegenheid op de zaak terug te komen. „Het be stuur heeft zich niet van de ziens wijze van de personeelsraad ge distantieerd. Dit betekent echter nog niet zonder meer dat het be stuur deze zienswijze ook onder schrijft". LEIDEN Het is verre van gebruikelijk dat voor een popconcert in de Stadsgehoorzaal de stoeltjes te voorschijn worden gehaald. Het optreden van Klaus Schulze gisteravond was dus kennelijk de bevestigende uitzondering op die regel. Nu noodt de muziek van deze grossier in synthesizers ook allesbehalve tot een dansje of zelfs maar een huppeltje. Het bedachtzaam luisterend publiek had er ook geen behoefte aan. Het knikte hoogstens met het hoofd op de maat van de muziek. Een merkwaardige eend in de pop-bijt, die synthesizermuziek. Oorspronkelijk niet meer dan een hulpmiddel, heeft de synthe sizer de laatste jaren de aanzet gegeven tot een geheel eigen muziekrichting. 'Gogen' zullen het ongetwijfeld karakteriseren als verbeelding van een computer-maatschappij en dat zal ook wel. Opwindend, mooi of interessant is het niet. Hoogstens intri gerend. Een aanhang er voor bestaat wel in elk geval. De Stads gehoorzaal was tot op het balkon bezet. Nu is Berlijner Klaus Schulze in die wereld van synthesizers een naam. Hij heeft al talloze elpees op zijn naam staan en met aller lei technische snufjes weet Schulze allerlei verfijningen in zijn klanktapijt te weven. Een concert van Schulze is althans in één opzicht een belevenis. Het podium is volgebouwd met de meest waanzinige elektronica, zodat je je even in het NAS A-zenuwcen trum waant. Nat er uit die elektronica wordt voortgebracht is weer een ander hoofdstuk. De muziek weet in het begin nog wel te boeien, maar na twee nummers van elk pakweg drie kwartier wijkt bij de niet-ingewijde de interesse voor irritatie. Nu dient gezegd dat de iets te fors ingeschakelde installatie hem ook niet in de kaart speelde. Het was echt te luid afgesteld en daardoor gingen de variaties op het vrij constant aangehouden thema verloren. Pas bij de rustige gedeelten klonk iets van de kwaliteit door. De fans van Schulze en zijn gitaarspelendende assistent kon dat ongemak weinig deren. Langdurig applaus dwong het tweetal een toegift af. Toen had de niet-ingewijde de Stadsgehoorzaal echter al de rug toegekeerd. BART JUNGMAN The Police Sting, Stewart Copeland en Andy Summers. LEIDEN De fameuze Engelse popgroep The Police geeft zater dag 9 januari een concert in de Groenoordhallen. Het trio(Sting, Stewart Copeland en Andy Sum mers) was bijna twee jaar gele den voor het laatst in het voor jaar van 1979 m Nederland voor een optreden in het Rotterdamse Ahoy-complex. Het concert in Leiden - in het kader van een Europese toemee is het enige in Nederland. Het heeft nogal wat moeite gekost om The Police naar de Groenoordhallen te krijgen, zo weet directeur André de Jong te melden. "We hebben het overleg dan ook in alle stilte moeten voe ren. Probleem was dat wij slechts zondag de tiende januari vrij hadden, terwijl de groep alleen maar zaterdag kon. Die avond was echter bezet voor micro-korf bal. Maar in goed overleg met de korfbalbond hebben we de hal ge lukkig vrij kunnen krijgen voor dit concert". Ongeruste bewoners van de «rijk Groenoord wil De Jong ook al vast geruststellen: "Er ts overleg gaande met de politie om parkee roverlast te voorkomen". Bij eer dere popconcerten klaagde de buurt namelijk over verkeerde geparkeerde auto's. LEIDEN - Het is de laatste tyd goed toeven in het Leids Vrije tijdscentrum. Met de regelmaat van de klok zyn er popgebied interessante acts te bewonderen. Een qualificatie die zeer zeker is weggelegd voor de vaderlandse Nits. Vooral nu toetsenwon- der Robert Jan Stips (ondermeer ex-Supersister, ex-Golden Ear ring en ex-Swcet de Buster) de gelederen van deze 'swingende cumputer' (tijdelijk) is komen versterken. Zaterdagavond waren The Nits te gast in het LVC en ondanks dat er in amsterdam het nodige aan de hand was, trok het viertal aardig bekijks. En terecht want de groep zette een prestatie van formaat neer. Stips bleek weimg aanpassingsmocilykheden te hebben. Niet zo verwonderlijk overigens want hy pleegt al een tydje het produ- cerswerk van de groep voor zyn rekening te nemen. Alleen aan het eind van 'Holiday on ice' ging hy zichtbaar en hoorbaar ui de fout. Stips schijnt het prima naar z'n zin te hebben bij The Nits. De muziek van de formatie is strak en simpel en biedt hem alle mogelykheden om zijn trucendoos open te gooien. Dat gebeur de dan ook geregeld, overigens zonder dat er van ego-tnppery sprake was. The Nits is een ideale band voor Stips zodat het tijdelijke van zyn verblyf in de groep (hy heeft de plaats van bassist Roelofs ingenomen) wel eens zeer rekbaar zou kunnen zyn. MaarThe Nits is niet alleen nuttig voor Stips. Andersom maakt de toetsenist duidelyk dat de formatie geen specifieke bassist nodig heeft De door Stips bediende electronics biedt voldoende mogelykheden om de bas te vervangen. De grootste verdienste van Stips is evenwel dat hij er in slaagt om zijn uit al die knopjes en schuifpaneltjes een menselyk geluid te laten klinken. Als The Nits bepalend zijn voor het computer tijdperk dat we nu bereikt hebben dan is er in elk geval nog hoop. Humor en dansbaarheid staan namelyk hoog in het vaan del. JAAP VISSER

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 3