Spelplezier staat bij 'De Factorij voorop 4 4 tl Toneelvolksmuziek en moderne dans Gemiste kans in "Het interview Podinmblik toegelicht C/lPi\mgmmma] MAANDAG 2 NOVEMBER 1081 J llill.Hl'W «ll.'HS LEIDEN - Toneel, (volks)mu- ziek en dans. De vormen van kunst staan vermeld op de agenda's van de Leidse thea ters. De nieuwe uitgaansweek be gint vanavond in de Leidse Schouwburg met een voor stelling van 'Eén vloog over het koekoeksnest', welk be kende stuk al enkele malen eerder in Leiden en naaste omgeving te zien Is geweest. Het verhaal - naar het boek van Ken Kesey is ook de veelbejubelde film gemaakt - gaat over een man, die krankzinnigheid simuleert om daarmee te ontkomen aan de gevangenisstraf, die hem is opgelegd. Hij denkt de eentonigheid en afstom ping van het gevangenisle ven te kunnen ruilen voor het'gemakkelijke'leven van een psychiatrische inrich ting. Zijn neiging de daar geldende regels met voeten te treden door zijn provoce rend gedrag brengt hem steeds in conflict met de ti rannieke hoofdzuster. 'Een aangrijpende versie van Eén vloog over het koekoeks nest" schreef deze krant in het vorige seizoen over deze produktie van het Mechels Miniatuur Theater. Het ene Vlaamse gezelschap is nog niet weg (en vorige week wegens gebrek aan be- Onder redactie P.C. Rosier langstelling zelfs helemaal niet gekomen) of het andere treedt alweer aan. 't Klieks- ke dus op zaterdagavond 7 november in de Leidse Schouwburg. Dit traditione le volksmuziekensemble speelt en zingt oude volks melodieën, waarbij gebruikt wordt gemaakt van oude muziekinstrumenten, zowel gekopieerde als originele. Tussen deze twee Vlaamse voorstellingen door (op woensdagmiddag en -avond in de Leidse Schouwburg) een Engelse klassieker: Sha- kespeares 'Romeo and Ju- liet'. Deze speciaal voor de (school)jeugd bedoelde pro duktie wordt uitgebracht door de London Academy of Music and Dramatic Art. De meest lyrische van alle lief- desgeschiedenisen is behal ve woensdag a.s. in Leiden ook(vandaag en morgen)in Het LAK-theater haalt don derdagavond 5 november 'De Factorij' in huis. 'De Fac torij' is een jonge theater groep, die voorheen onder de naam Trop Tard de voor stelling 'In de kiem ge smoord' heeft gebracht. De theatercollage 'Lude', 'een spannende en vrolijke voor stelling vol onverwachte wendingen en intelligente humor', is volgens het gezel schap het vervolg op deze voorstelling. Theater Augustus komt vrij dagavond 6 november met zijn versie van Hugo Claus' 'De dans van de reiger' naar de LAK-zolder. Deze 'nare komedie in twee delen' is ge regisseerd door Henk van Straten. Waar een vakantie onder de Spaanse zon op uit kan draaien, toont Hugo Claus in dit 'spel over een menselijke vergissing' op wrange wijze aan. Op zijn minst opmerkelijk be looft de voorstelling te wor den van de Japanse danser Shusaku, die zaterdagavond 7 november met zijn kleine gezelschap de LAK-vloer zal betreden. Het Shusaku Dormu Dance Theatre is al eerder in het LAK geweest met de fascinerende voor- tfRPHMF stelling 'Neum'. In de nieu we produktie 'Garden' heeft Shusaku op fantasierijke wijze vorm gegeven aan het verhaal, dat een weerspiege ling wil zijn van het leven en zijn noodlot. In de voorstel ling, waarin het ook aan ly riek niet ontbreekt, zijn Ja panse dansvormen verwerkt in Westerse dans-uitdruk- kingsvormen, terwijl veel aandacht is geschonken aan het Shusaku Dormu Dance zowel de muziek als de be lichting. Voor de kleintjes treedt zon dagmiddag 8 november het Ka-theater op met 'Don Kiesjot'. Het gaat om een herhaling van een kleurrij ke, muzikale voorstelling, die volgens het LAK vorig jaar veel succes had. De voorstelling is speciaal be doeld voor kinderen vanaf zeven jaar. LEIDEN - Het LAK brengt donderdag avond a.s. de voorstel ling "Lude", die reeds enthousiaste recensies heeft gekregen. Het is 3e eerste produktie van De Factorij, een groep van acht jonge mensen, bijna allen vers van de toneelschool, die haar domicilie heeft in een gekraakt pand in Am sterdam. Een interview met de groep leverde boeiende uitspraken op, èn schept verwach tingen ten aanzien van de voorstelling. Anne Buurma: "Ons uitgangs punt bij het maken van de voorstelling is geweest dat je datgene moet doen wat je leuk vindt. Vind je een dansje leuk, dan maak je een dansje; wil je mét een bepaalde per soon een sketch maken, dan maak je met hem of haar een sketch. Een interessante tekst kan je naar je eigen hand zetten en dan in de voorstelling gebruiken. Som mige scènes hebben we spe ciaal gemaakt met het basisi dee van de produktie in het achterhoofd, andere maakten we enkel omdat ze ons aan spraken. Later bleken ook die op het basisidee terug te voeren te zijn. Marijke Bever sluis: "Dat komt doordat dat idee ons allen bezig houdt, en niet van een plank is gehaald, afgestoft en tot "basisidee" verheven". Dat idee dat aan de voorstelling ten grondslag ligt, is de relatie tussen het maken van kunst en het beoefenen van wetenschap. Als groep heeft De Factorij geen éénduidig standpunt, wel hebben de individuele le den ieder voor zich een eigen standpunt. Anne: "Ik wordt bijv. erg aangesproken door het gezegde dat kunst van de wetenschap moet leren, en andersom. In wetenschap noch in kunst moet je blijven hangen in wat er is, maar moet je je fantasie gebruiken, iets nieuws proberen De eigen fantasie is een belang rijk gegeven voor de groep. "We hebben de naam Factorij gekozen omdat het "maak- plaats" betekent. Toen we la ter toevallig een tekst tegen kwamen die ging over de fac tor ij (het onzekere, het niet definieerbare) en die in de voorstelling gebruiken, dach ten mensen dat onze naam daaraan ontleend was, en be keken de hele voorstelling in dat licht. Dat is proma, zo wil len we het ook hebben. Zoals een gedicht op verschillende manieren gelezen kan wor den. zo kan ieder onze voor stelling op een andere manier zien. Ook het publiek mag (moet) zijn eigen fantasie ge bruiken. Als toneelgroep hoef je niet alles uit te leggen, je mag ook dingen verborgen houden". Over het stuk: "Je kan het een collage van scènes noemen, maar tezamen vormen ze wel één stuk. We hebben het ont rollen van de gebeurtenissen in de gaten gehouden, en open plekken ingevuld. Ook met het ritme van de voor stelling houden we rekening. Het verhaal is dat enige we tenschappers, die ieder een perfecte monoloog hebben, zich gezamenlijk terugtrek ken in een villa. Zij houden elkaar bezig met spelletjes, om te voorkomen dat ook maar iemand zijn monoloog uitspreekt. Want als de per fectie eenmaal bereikt is, is er niets meer; je kan niet meer verder, en dat is het einde van de kunst. Het stuk ein digt wanneer iemand de regel doorbreekt, en toch aan zijn monoloog begint. Het ver loop van de voorstelling is als bij een feest: na een begin waarbij iedereen elkaar op opgeklopte wijze begroet, komt er een moment waarop of wel de boel dichtklapt, of wel mensen zichzelf moeten Repetitiefoto van "Lude" bij De Factorij laten zien. Dat proces wordt getoond in slapstickachtige scènes, parodieën en muzika le intermezzo's, die bij elkaar voor een groot aantal visuele grappen en geestige momen ten zorgen. Ieder van de spelers blijkt het einde anders te ervaren: steeds grotere beklemming of juiste gezelligheid. Het stuk wordt gespeeld op een uitvergroot schilderij van Ni cholson (1957). René Eljon: "Het schilderij spreekt me aan omdat het ook uit brok stukken bestaat". Anne: "Ik zie er een schildersezel in; in het produkt is het maakpro- ces nog terug te vinden" Bij traditioneel toneel verster ken decor en rekwisieten het verhaal; bij De Factorij zijn zij deel van het verhaal. Zelfs hebben de spelers getracht de attributen belangrijker te laten zijn dan de spelers, wat wel gelukt schijnt te zijn. Dat de voorstelling abstract zou zijn, zoals een recensent meldde, wordt niet onder schreven. Marijke: "Mis schien vindt de recensent dat, omdat veel dialogen niet direct te volgen zijn; een hoop gedachtensprongen worden overgeslagen, en pas de tiende bijvoorbeeld wordt uitgesproken". Anne: "Dat is toch ook het geval bij een dronken man, die niemand abstract noemt". René: "Trouwens, de werkelijkheid is altijd veel gebrokener dan het realisme op het toneel toont". De titel "Lude" zit ook in o.a. de woorden prelu de, interlude, ludiek, en komt van het Latijn voor "spelen". De lol van de acteurs in het spelen staat voorop, zonder dat in egotripperij vervallen wordt, maar wel zo, dat de lol op het publiek overslaat. An ne: "Als je als acteur iets leuk vindt, reken er dan maar op dat het aanslaat. Als je uit een soort plichtsbesef bezig bent, bijvoorbeeld omdat je iets duidelijk wilt maken, dan is dat veel vervelender. Denk maar aan vormingstoneel". Inderdaad melden de kritie ken dat het spelplezier van de acteurs onherroepelijk over- slaatop het publiek, dat een bijzonder plezierige avond beleeft. "Lude" speelt op 5 november in het LAK, van 10 t/m 12 de cember in het Shaffy, Am sterdam, 12 december in de Lanteren, Rotterdam. 4 fm 6 en 28 t/m 30 januari in de To neelschuur, Haarlem. JACQUELINE MAHIEU LEIDEN/AMSTERDAM - In terviews zijn een zeer gang bare presentatievorm gewor den: de rol daarvan in de hui dige media valt niet meer weg te denken. Dver deze op publicatie gerich te gesprekken met hun vraag- en antwoordstrate- gieën zou veel te zeggen zijn - dat is echter hier niet no dig. Het interview in het to neelstuk 'Het interview' is geen interview. En wel om twee redenen: in de eerste plaats, juist omdat het hier om een toneelstuk gaat. Wim van Wieringen schreef dit to neelstuk in twee bedrijven voor Ank van der Moer en droeg het ook aan haar op. Onlangs werd het als proef- voorstelling in de Leidse Schouwburg en in het afgelo pen weekeinde als première in Amsterdam uitgevoerd. Ank van der Moer speelde ui teraard de rol van de actrice. Cor van den Brink,de rol van interviewer. Het zou nonsens zijn om over de spelkwalitei- ten van één van de Groten van het Nederlands toneel te reppen. Er is wel iets over dit speciaal voor haar geschre ven toneelstuk te zeggen. Dit stuk hangt samen met het gouden toneeljubilucm, dat Ank van der Moer onlangs in de Amsterdamse Stads schouwburg - overigens niet met dit stuk vierde. Dat ons toneelbestel haar nauwe lijks gelegenheid meer biedt- om te kunnen spelen, is voor Van Wieringen de reden ge weest om dit stuk voor haar te schrijven In hoeverre er parallellen zijn tussen de ou dere actrice van dit stuk en de actrice Ank van der Moer, is geen interessante vraag. Ank van der Moer en Cor v.d. Brink in 'Het interview' Boeiend gegeven is het, dat dit stuk de actrice Ank van der Moer de mogelijkheid biedt de rol van een op dat moment niet acterende actri ce te spelen. Zij geeft een in terview aan een jongeman, die haar clichématig gewor den antwoorden weet te doorbreken. Zijn motivatie daarvoor is echter niet meer een journalistieke hij blijkt haar zoon te zijn, die de actri ce door iemand anders heeft laten opvoeden. Dat is de tweede reden, dat het inter view eigenlijk geen interview is. Als theatercriticus zal haar zoon waarschijnlijk wel een "stukkie" voor de krant schnjven. dit gesprek echte niet laten publiceren. De in terview-situatie is slechts schijn; de wijze van vragen stellen deed dit al vermoeden en daarom is het jammer, dat het stuk dén schijn tot dit gegeven duidelijk moet ma ken. Had een eerder onthul ling in de confrontatie moe der - zoon niet een prachtig dramatisch moment kunnen opleveren Het stuk had een overtuigende wending kun nen nemen en zo bovendien de monotonie van de schijn bare interview-situatie kun nen opheffen Die onthulling op het laatste ogenblik had te veel het ka rakter van de alles verklaren de oplossing dat versimpelt en dat is jammer Het inter view is t/m 8 november te zien in het Nieuwe de la Mar- theater. WIJNAND ZEILSTRA. 18.20 Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 18 28 - Geologie (TELEAC) 18.58 Journaal (NOS) 19 00 Daar vraag je me wat (KRO) 19 40 - Galactica. tv-sene (KRO) 20 30 KRO komt langs in Doorn (KRO) 21.37 Journaal (NOS) 21.55 - Voor een briefkaart op de eerste rang (KRO) 22.45 Het hart op de tong. religieuze sene (KRO-RKK) 23.25 Landelijk pastoraal overleg (KRO) 23.50 Journaal (NOS) 23.55 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) Nederland 2 18.35 Sesamstraat (NOS) 18.50 Jeugdjournaal (NOS) 18 59 Scooby en Scrappy Doo (VARA) 19 20 Het donkere bos Bredon Chase (VARA) 20 00 Journaal (NOS) 20.27 - Achter het nieuws (VARA) 21.10 Madame Bovary. tv-serie (VARA) 22.05 Koning Klant (VARA) 22.30 Sonja op maandag (VARA) 23.35 Journaal (NOS) 23.40 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) DUITSE TV DUITSLAND I PROGR NDR 18.00 Sport. 18.30 Actual. 18.45 Kleuterserie 18 55 St. Pauli Landungsbrucken, tvdserie. 19.25 Rcg magaz. 19.59 Progr overz. WDR 18 00 Jeugdse rie. 18.30 Natuurfilm 18.40 Geant- wortet wird immer, tv-sene 19 15 Actual. 19 45 Kunst-Stucke. tv- seire -20 00 Joum. 20.15 Mata Han. tv-sene 21 15 Reportage 22 00 Licht progr 22.30 Actual 23 00 Unterwegs (Utkozben). speelfilm 0 45 Jour- DUITSLAND II 18.20 Bitte keine Polizei, tv-sene 18.57 Tip. 19.00 Joum 19 30 Spel- progr 20.15 Inform, progr. 21.00 Ac tual. 21.20 Johhny Larsen. tv-spel. 23 00 Filmreportage 23 40 Jour- UUTSLAND UI 18 00 Kleuterprogr. 18.30 Cursus Duits 19.00 Filmre portage 19 45 Journal 3 20.00 Joum 20 15 Ge- urek 21 .in Doc una i «te 22 30Graf Zaroff (The most dangerous game' «neeinim 23 30 Joum. BELGISCHE TV NET II 18 UO Kleuterprogr 18 OSTekenfilm- sene 18 30 Open school. 19 00 Te kenfilm. 19.10 Gezondheidsmagaz. 19 35Totot meded en morgen 19 45 Joum 20.05 Politieke uitz 20 10 Weerber. 20.15 Boekenbeursnws. 20 20 Doeum serie 21 10 Sport- Toen er op 8 mei precies honderd jaar was verstreken sinds het overlijden van Gustave Flaubert, gaf dat aanleiding om deze grote Franse schrijver te herdenken met congressen en exposities, (op nieuw) vertaalde boeken en tal van artikelen over zijn werk en zijn leven. De Britse BBC kwam ten slotte met een televisieserie naar zijn beroemdste roman. Madame Bovary. die door de VARA in vier afleveringen op het scherm wordt gebracht 'Madame Bovary' is de romanbewerking van een tragisch echtelijk drama dat hij zich uit zijn jeugd herinnert. De namen heeft Flau bert veranderd, de gebeurtenissen zijn in grote trekken dezelfde. Centraal staat de gevoelige Emma, die in het huwelijk treedt met de plattelandsdokter Charles Bovary. Deze saaie, geestelijk uitge bluste man neemt haar mee naar zijn nieuwe praktijk in een afge legen gehucht, waar Emma bijkans dood gaat van verveling. In dagdromen en in een geheim dubbellex>en zoekt zij een uitweg Deze provinciale zeaenstudie is door regisseur Rodney Bennett om gezet in een ingetogen gespeeld kostuumdrama, met Francesco An- nis inde hoofdrol van Emma Bovary en Tom Conti als haar echtge- De VARA-actualiteitenrubriek "Achter het Nieuws" heeft van avond een gesprek met de Amsterdamse zakenman Van Eeghen, leider van een delegatie waarin o.m. politici zaten, die onlangs Moskou bezocht en daar sprak over bewapening en ontwapening Voorts heeft Achter het Nieuws in de uitzending de problemen bij automobielfabrikant "British Leyland", een alternatief plan voor de inzet van energie oan de hand van ir. Potmafdirecteur van het centrum voor energiebesparing) en een tentoonstelling van de poli tiek tekenaar Opland. MAANDAG. HILVERSUM I NOS Ieder heel uur nws TROS 18 06(S)Aktua- Magaz. 18 40 (S) Mo len aan de Floss, hoorspelserie 19 02 21.02 (S) Muz 22 02 Aktua-Sport NOS 23 02 (S) Met het oog op morgen AVRO 0 02 (S) Easy listening 2 02 (S) AVRO HILVERSUM II NCRV 18 00 Nws 18 10 Hier en nu P P 18 20 Uitz van de VVD NIK 18.30 Nederlands Israëlitisch Kerk genootschap 18 45 BOND ZON magaz 19 30 Steen in de vijver 20 30 In I.ewging JU -V. I Hul. r knp 21 00 By de tyd TELEAC 21 30 Sin r•- li 1< - 4 JI van Breugel. les 5 herhaling NCRV 22 30 Nws 22 40 Focus NOS 23 00 Zorg en Hoop. 23 55 Nws HILVERSUM III 02 Folk live 20 30 Hf tijdperk 21.15 Blues, ballads en beat 22 02 Candlelight 23 U2 AVRO 's Swmgtime HILVERSUM IV KRO 20 00 (S) Turkse klass muz. 21 15 (S) Lc Testament de VIBon voor slisten, instrumentaal ensrmbl ?n koor. Ezra Pound. 22 30 (S) Muz >p het spel DINSDAG 3 NOVEMBER HILVERSUM I Ieder heel uur nieuws AVRO 7 03 Per Saldo financieel nieuw: 7 04 (S) Auto in' AVRO aan (7 30 en 8 30 AVRO s Radiojournaal 8 06 Per Sal do i 9 03 Steunpunt, lezing 9 08 (S en M) Arbeidsvitamine platen program ma 10 02 De zand bakshow 10 10 (S en M) Arbeidsvi taminen (vervolg) 10 30 Biels Co. hoorspelserie. 11.02 (S) UIT is IN. 11 15 (S) Componistenportret 12 03 <S) Plalcnscdla 13 06 AVRO s Ka diojoumaal 13.20 <S) De AVRO Dili gence 13.57 Per Saldo 14 02 (S) An ne van Egmond. 15.52 De zandbak show 16.02 Hersengymnastiek 16 30 Kom 'ns langs in Des Indes 17 52 Per Saldo 17 54 Meded HILVERSUM II KRO T OONw s 7 10 Ochtendgymn 7 20 Het levende Woord 7 30 Nws 7 36 Echo «8008 10 en 830 832 Nws 9.00 Scheepspraat NOS 9 05 Gymn vd vrouw 9 15 Werkbank 9 25 Waterstanden 9 30 Nws KRO 9 32 Welen wee in Nederland (10 30 10 32 Nws 11 00 Schoolradio 1130 Nws 1132 Ratel OVERHEIDS VOORLICHTING 12.16 Uitz vd. landbouw NOS 12 26 M«-ded voor land en tuinbouw 12 30 Nw s KRO 1236 Echo 13 00 Nws 13 11 Goal 13 30 Nwx 13 32 Schoolradio. 14 30 Nws OPEN SCHOOL 14 32 Engels voor beginners, les 2 14 47 Waar bluft je geld' Cursus budgetteren, afi 2 KRO 15 02 Postbus 900 15 15 Drempelvrees (RKK) 15 30 Nws 15.32 Geen verboden torgang 16 30 Nws 1632 Babyion 17.30 Nws 17.36 Echo HILVERSUM III Ieder heel uur nieuws. VARA Van 7 00-18 00 Aktuahteiten via Dingen van de Dag 7 02 Felix Meurdcrs 1 -ou14 Verschuur Enk Post 9 30 Willem van Beusekom Roel Koe ners 10 30 Fnt* Spits Roel Koe- ners 12 30 VlP-Spel 13 30 Peter Holland Enk Post 1540 Popkran HILVERSUM IV TROS 7 00 Nws 7 02 (S> Speclalitei- ten a la carte (8.00 N ws y 00 <S) Ker korgelconcert 9 30 (S) Van heinde n verre 10 00 (S) TROS Muzifest Klassiek 1981 (13 00 Nws 13 05 13 20 (S) De meest verkochte klas sieke tien 14 00 17 00 Bek antoriu

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 5