Nieuwe activiteiten mogelij 1 Raad akkoord met hogere belastingen [Lett agen Geen grote bezuinigingen nodig in Voorschoten In Wassenaar: Jongen (16) vermist fp LEZERS SCHRIJVEN jUzqflK Ravage Geldkistje ontvreemd Nieuwe aanpak vam Sportfondsenbad STAD EN RAND DINSDAG 20 OKTOB! VOORSCHOTEN - "Het jaar 1982 kan met een slui tende begroting worden tegemoet gezien, met daarbij het uitzicht op het kunnen realiseren van een aantal nieuwe activitei ten". Dit staat te lezen in de brief bij de begroting 1982 die het college van B en W in Voorschoten ge stuurd heeft naar de ge meenteraadsleden. De be groting van de gemeente Voorschoten is vrij snel tot stand gekomen, zon der dat er sprake is van grote bezuiniginsopera- ties. Hiermee neemt Voor schoten in de regio Leiden een unieke positie in. An dere gemeenten zien zich genoodzaakt om dit jaar op een groot aantal posten fors te bezuinigen. Voorschoten heeft voor het ko mend jaar een extra financiële ruimte van ruim 360.000 gulden. Voor de besteding van dit bedrag zal nog een prioriteitenlijst ge maakt moeten worden. Het 'overschot' van de gemeente is als volgt opgebouwd: het ver schil tussen inkomsten en uitga ven voor het komend jaar be draagt 290.000 gulden in positie ve zin. Daarbij kan nog eens 59.000 gulden opgeteld worden die de gemeente extra binnen krijgt na de onlangs genomen be slissing om de gemeentelijke be lastingen en retributies met vijf percent te verhogen. Verder is er nog 18.000 gulden als het ware over doordat bepaalde voorzie ningen alsnog in 1981 worden be taald. Daarnaast wil het college ook nog de onroerend goedbelasting voor het komend jaar verhogen. "Wij zijn ons ervan bewust, dat in de huidige economische situatie de overheid zich zoveel mogelijk moet beperken met het opleggen van lastenverzwaring aan de bur gers. Niettemin zijn wij van me ning, dat, gelet op de huidige ge meentelijke inkomenspositie en de weinig florissante verwach tingen voor de toekomst, bijstel ling van de tarieven voor de on roerend-goed belasting, be zwaarlijk achterwege kan wor den gelaten. Wij vertrouwen er op, dat begrip kan worden opge bracht om van onze burgers een (bescheiden) bijdrage te vragen, opdat in hogere mate kan wor den voorzien in de geconstateer de behoefte", aldus de motive ring van het college om de onroe- rend-goedbelasting te verhogen. Ondanks het positieve financiële geluid, zal ook in Voorschoten gelet moeten worden op de uit gaven. In verhouding met voor gaande jaren neemt de extra fi nanciële ruimte gestadig af. In 1980 was de begrotingsruimte nog 625.000 gulden, vorig jaar 490.000 en dit jaar 360.000 gul den. Ook de inkomsten van on der meer het gemeentefonds ne men in verhouding af. Daarnaast betaalt de gemeente meer aan de bijstanduitkeringen en is er spra ke van een nadelig saldo bij de gas-, water- en elektriciteits- dienst. "Wij zullen dan ook alles in het werk moeten stellen om een sluitende begroting vaoor de komende jaren te handhaven. Een en ander zal mede afhangen van de financiële gevolgen van de beslissingen, die uw raad en ons college nu en in de toekomst moeten nemen", aldus het colle ge. Naast de begroting heeft Voor schoten voor het komend jaar een beleidsplan. Dit plan werd in deze krant van afgelopen zater dag uitgebreid behandeld. De komende weken zal de begroting en het beleidsplan besproken worden in verschillende com missievergaderingen. In het be leidsplan worden beduidend meer aktiviteiten voor het ko mend jaar voorgedragen dan er financiële ruimte is. Het gevolg is dat er politieke keuzen ge maakt moeten worden welke ak tiviteiten men nu wenst te reali seren en welke enig uitstel kun nen gedogen. "Dit is een kwestie van afwegen en prioriteitenstel ling. Juist in deze tijd van afne mende groei zien wij het stellen van prioriteiten als een bittere noodzaak", zegt het Voorscho- tens college Buiten de begrotingsgelden heeft de gemeente Voorschoten reser- vegelden. Deze gemeentelijke re serves nemen nog steeds toe. Was per 1 januari 1981 de ge meentelijke reserve nog ruim 36 miljoen gulden, per 1 januari 1982 bedragen die ruim 47 mil joen. "De reserves zijn mede oor zaak van de gunstige financiële positie van de gemeente, die het mogelijk maakt periodiek bedra gen uit te zetten als kortlopende kasgeldleningen. De rente die over deze uitgeleende gelden wordt ontvangen, is gezien de reeds lange periode van hoge rentestand op de geldmarkt, aan zienlijk. Voor 1982 wordt aan te ontvangen rentebaten een be drag geraamd van 800.000 gul den." De gemeente Voorschoten lijkt echter niet van plan de reserves aan te gaan spreken. "In tegen stelling tot haar inkomenspositie bevindt de gemeente zich in een aantrekkelijke vermogensposi tie, hetgeen moge blijken uit de SCHIPHOL - De rijkspolitie te water zoekt sinds gistermiddag op de Westeinderplassen naar de 16-jarige Wassenaarse scholier Arian L. Gevreesd wordt dat de jongen is verdronken. De jongen is om ongeveer twee uur met zijn zeilboot omgeslagen, waarna hij geprobeerd heeft zwemmend de wal te bereiken. De tweede inzittende van de boot, de eveneens 16-jarige Wassenaar- se scholiere Annemiek K. heeft wel de wal gehaald. Het tweetal was gistermorgen vroeg al op de Westeinder gaan zei len. In de loop van de middag stak een stevige bries op. Volgens een politiewoordvoerder is de boot door onverklaarbare oorzaak omgeslagen. Het tweetal, ervaren zwemmers, heeft volgens de politiewoord voerder een "noodlottig besluit" genomen, door de boot te verla ten en zonder zwemvesten zwemmend de kant te willen berei ken. De afstand tussen de boot en de wal zou één of twee kilome ter hebben bedragen- Bij een boei heeft het tweetal tijdens de zwemtocht nog gerust. Kort daarna verloor het meisje de jongen uit het oog. De politie te water is na de melding met één grote en twee kleine boten de zoekactie begonnen. Ook is assistentie gevraagd aan de rijkspo litiedienst luchtvaart, die met een helicopter het betrokken ge bied heeft afgezocht. Om ongeveer vijf uur werd de zoekactie met nog één grote politieboot voortgezet. Tot nu toe werd alleen de inmiddels geborgen zeilboot gevonden. w:ï~ f*r VOORSCHOTEN - Mr. Vrolijk, commissaris van de koningin in Zuid- Holland voelt even of de planten in zwembad Het Wedde in Voorschoten echt of onecht zijn. De directeur van het zwembad, Rompes en wethouder Marselis blikken onverschrokken in de camera van de fotograaf Dat alles in het kader van een werkbezoek dat Vrolijk gisteren aan Voorschoten bracht. Ondanks het slechte weer verliep het bezoek dat de commissaris van de koningin in Zuid-Holland, mr. Vrolijk in een uiterst hartelijke sfeer. De commissaris bezocht voor de derde keer in zijn ambtsperiode deze gemeen- Burgemeester Cannegieter veronderstelde dat gezien de leeftijd van Vro lijk, dit bezoek wel eens het laatste officiële werkbezoek zou kunnen zijn. Dat dacht Vrolijk ook, maar zijn onofficiële bezoeken aan Voorschoten als fietser nemen zeker voorlopig geen eine, zo deelde hij mee. Het speet Vro lijk alleen tijdens zijn fietstocht nooit een van de leden van het college van burgemeester en wethouders ontmoet te hebben. Vrolijk toonde zich tijdens het officiële deel van het bezoek zeer geïnteres seerd in de vorderingen rend de restauratie van het Ambachts- en Bal juwhuis. Het gegeven dat de fundamenten van dit Voorschotense monu ment zoveel slechter zijn dan andere overheidsgebouwen uit vroeger tij den ontlokte hem de opmerking dat er dan wel sprake van "een fraude rende aannemer" moet zijn geweest. Rondrit De regenval verhinderde het bezoek van Vrolijk aan het volkstuinencom plex en aan het kunstgrasveld van de tennisvereniging. De middag werd volgemaakt met een rondrit door het dorp en het bezoek aan "het Wedde". Ook de brandweerkazerne werd bekeken en tevens werd het plan voor de bouw van een nieuw politiebureau in Voorschoten bekeken. WASSENAAR - De Wassenaarse gemeenteraad ging gisteravond akkoord met de verhoging van een groot aantal tarieven. PvdA- raadslid Goulooze zei wel moeite te hebben met de forse verho ging van de reinigingsrechten (iets meer dan tien procent). Naar zijn mening moet een deel van het tekort worden gedekt uit de algemene financiële middelen en eventueel door middel van de verhoging van de belasting op onroerende goederen. Hij zei op dit punt steun te verwachten van het CDA tijdens de begrotings behandeling in december. Het overgrote deel van de raad is het eens met het streven naar kostendekkende tarieven. Bij sommige onderdelen van de be groting is het zover nog niet. Het ambulancevervoer kost de ge meente jaarlijks nog ruim 100.000 gulden, zo vertelde wet houder Van der Klaauw gister avond. Dat tekort zal nog toene men wanneer opneming in de re gionale dienst plaatsvindt. De WD bleek zich nogal tegen de verhoging van de parkeertarie ven te keren. Die stijgen van 10 naar 25 cent. Volgens WD-wet- houder Barning moet er nu nog geld bij, maar zal na de verho ging weer een paar jaar halt ge houden worden. Hij zei verho ging van de onroerend goedbe lasting in feite beter te vinden dan verhoging van de reinigings rechten, maar ze kunnen niet op één lijn worden gezet. De raad en vooral de fractie van de WD bleek gisteravond verder nogal verdeeld te zijn over het beveiligen van het kruispunt Park de Kievit voor 170.000 gul den. Het voorstel haalde het door steun van de hele CDA-fractie. De raad stemde verder in met uit breiding van het aantal televisie programma's uiterlijk in januari 1982 op de kabel en met de aan schaf van een aantal stemmachi- nes. Bij het laatste punt zei Ver- berne te vrezen, dat een aantal vooral oudere kiezers wel eens zouden kunnen wegblijven, om dat ze niet langer op eenvoudige wijze met het potlood kunnen werken. Naar aanleiding van een paar op merkingen en vragen van raads leden zei wethouder Van der Klaauw nog, dat een combinatie van functies in een uit te breiden bibliotheek een goede suggestie is, maar dat een gedwongen sa menwerking met andere ge meenten eerder is te verwachten. Zowel het CDA als de PvdA be nadrukten het grote belang van een goede bibliotheek in een pe riode van economische neergang en werkloosheid. Voorschotenaar wordt inspecteur volksgezondheid VOORSCHOTEN - De Voorscho tense apotheker dr. J. Tjoeng is per 1 januari van het komende jaar benoemd tot inspecteur van de volksgezondheid voor genees middelen in het ambtsgebied Noord-Brabant en Limburg. De in 1944 in Batavia geboren Tjoeng heeft in Leiden farmacie gestudeerd. Na het behalen van zijn apothekersdiploma heeft hij zich in 1974 gevestigd in Voor schoten. cr "ft hiervoor aangegeven stand van de reserves. Deze omstandigheid kan echter sommigen tot de ge dachte verleiden, dat Voorscho ten een rijke gemeente is en der halve de gevolgen van een steeds verder verslechterende economi sche ontwikkeling zou kunnen opvangen door de gemeentelijke reserves aan te spreken", zegt het college in de brief aan de ge meenteraad. Ze vervolgt met te zeggen dat dit niet zo maar kan. Op de eerste plaats moeten de reserves dan wel vrij aanwendbaar zijn terwijl ook gedeputeerde staten van Zuid-Holland voorwaarden kan stellen als de reserves worden gebruikt. Ook wijst het college erop dat als de vrij aanwendbare reserves worden aangesproken, dit tot gevolg heeft dat de rente baten minder zullen worden. "Beschikking over reserves uit een oogpunt van dekking van be grotingstekorten daarentegen geeft slechts tijdelijk soulaas en dient derhalve beschouwd te worden als een noodmaatregel". af/V> DINSDAG Leiden. Stadsgehoorzaal: verg Leids City Centrum, toespraak der Reyden. 21.00 uur. De Waag: manifestatie gehani toneelgroep Spektakel. 20.30 ul Oude Sterrewacht, Kaïserstraaj. "Kepler en het Leidse Spheertj dr. E. Dekker. 20 00 uur. Volkshuis, Apothekersdijk: komst vrowuenorganisatie Fern "Donna", 20.00 uur. jÉ Rijksmuseum van Oudheden, zaal, Papengracht: lezing drs. H. over stadskernonderzoek in Dor 20.00 uur. In den Bierdeghel. Vestestraat: komst JOVD, thema "Student versitair bestuur", 20 30 uur. tup Kijkhuis, Vrouwenkerkkoorstr»'^J*A- Marx Brothers, "A night at the Hef 20.00 en 22.15 uur. «r Kapelzaal K&O, Hazewindstee, "Deserto Rosso" van Antonion lclcu uur van Vrouwenhuis, Hooigracht 79 avond, 21.00-01.00 uur. VeK Leiderdorp. Muzenhof, Engelenc wel zing schrijver Edgar Cairo, 20.15 Leiderdorp. Muzenhof, Engeli optreden "Bries", 21.00 uur. slu: Voorschoten. Lindehoeve: flipp ygg pioenschappen, 21.00 i WOENSDAG spi laa Leiden. Kapelzaal K&O, Har ein steeg: tekenfilms voor kinderer.1.01 uur. Huis op de Waard, Nieuwe Rijn dei en rommelmarkt, 10.00-17.00 uur De Waag: manifestatie gehandic kindervoorstelling, 14.30 uur; t)0 Rijksherbarium, Schelpenkade: prof. dr. C. Kalkman over "Pl©e d Mens", 20.00 uur. LAK-theater, Levendaal: film "L ua, te" van Antonioni, 20.00 en 22.30 T Filmhuis LVC, Breestraat 66: filr 7y de Sac" van Polanski, 20.00 en 22.: "-a Stadhuis: raadscommissie fina ke 20.00 uur. re< Buurtwinkel, Haarlemmerstraat tot adviesbureau Werklozan Belang br eniging Leiden, 10.00-12.00 uur. wj Jongeren Advies Centrum JAL, l liastraat 67: meisjestelefoon, 16. (X Leiderdorp. Winkelhof: straat dr wedstrijd, 14.00 uur. ve Leiderdorp. Muzenhof, Engele si: kinderspelen, 14.30 uur. tu Oegstgeest. Gebouw Taberna, Ju d< laan: vrouwentrefpunt Aletta, 20.3 Voorschoten. Winston Churchü poppentheater "Wellus-Nietus" DONDERDAG li: U Ve Leiden. Stadhuis: raadscommissie economische aangelegenheden er Vo< soneelszaken, 20.00 uur. v De Waag: manifestatie gehandici v Wespetheater, 20.30 uur. Rapenburg 100: schrijfavond Ara International, 20.00 uur. Kapelzaal K&O, Hazewindsteeg: 1 c drs. C. Portheine-Caudri over J t Bosch, 20.15 uur. j Kijkhuis, Vrouwenkerkkoorstraat Marx Brothers, "Duck Soup", 20j 22.15 uur. Filmhuis LVC, Breestraat 66: "Vrouw in het zand" van Teshigi 20.00 en 22.15 uur. 1 Architectenwinkel Hooglandsel gracht 32: vrij advies, 19.30-21.30 u Architectenwinkel Pieterskerkho! vrij advies, 20.00-21.00 uur. Werkgroep Dienstweigeren, Noordeinde 2a: voorlichting en beA ding dienstweigeren, 20.00-21.301 tel. 216180. 1 Caeciliastraat 18: open avond L Werkgroep Homosexualiteit, 21.00J no: Leiderdorp. Winkelhof: judodemorw tie, 14.00 uur. Leiderdorp. Muzenhof, Engelen bridge-drive, 20.00 uur. SIE Leiderdorp. Sporthal Op Dreef: voteri bal-instuif, 10.00 uur cap Wa APOTHEKEN fiet Leiden - de avond, nacht en zoniP-.* dienst van de apotheken in de regirV den wordt waargenomen van 16 t(8is oktober door: Apotheek "Reyst", StScl straat 35, tel 120136. Op Voorschoten - apotheek Noord-Lif land, Thorbeckeweg 3, tel o71, 7628^ WIJKVERPLEGING Leiden- Interkruis, Middelweg 38, noorden van Rijn tel 134604, ten zu.111* van R(jn tel 121753. et Leiderdorp, Zoetwroude Rd, gezi^ heidscentrum, Berkenkade, Lei dorp, tel 410131, spreek ma t/m vrjjj 14 -15 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lytweg 7/l 154500. Voorschoten - gezondheidscentrum Waalslaan, tel 4641. rC Flipper In het artikel van het LD van 14 oktober wordt steen en been ge klaagd over de ravage in een wo ning aan Het Wedde in Voor schoten. Enkele citaten van ver tegenwoordigers van het make laarskantoor Rijnland: "Een der gelijke kraakactie trekt jongelui aan die krakertje kwamen pes ten." Wat voor soort kraakactie wordt eigenlijk bedoeld? Stond er soms een bord op het dak met "jongens gooi bij ons de rui ten maar in" Het is absurd om vernielingen van buitenaf in de schoenen van de krakers te schuiven. Nota bene toen de eer ste stenen door de ruiten vlogen vroegen de krakers om bescher ming van de politie. Die reageer de met te zeggen dat ze er beter uit konden gaan, omdat ze het zelf uitgelokt zouden hebben. Als bij het makelaarskantoor de ruiten ingegooid worden, zou de reactie ook zo zijn? Dit zijn welbewuste pogingen om krakers in de criminele hoek te drukken. De opmerking even verder in het stuk, dat ook de lei dingen verstopt zouden kunnen zijn, versterkt dit beeld alleen maar, aangezien zij niet eens wis ten of dit wel zo was. Het feit dat het in het huis zo'n rommel is, wekt verbazing. Was het echter niet op last van Abre- ka (dochteronderneming van de BN en eigenaar van de huizen) dat gas, licht en water werden af gesloten? Als je niet naar de wc kunt, geen water hebt, dus alleen de open haard kan stoken, dan wordt het in ieder huis een rom mel, ook bij de vertegenwoordi gers van Rijnland en de heer Krijns, directeur van Abreka. Nog enkele opmerkingen: "die mensen waren geen krakers, maar baldadige jeugdhet huis werd tot clubhuiseen gebar ricadeerd huis." Beste heren, een huis waar een aantal jongeren wonen is geen clubhuis en ver der als by u een (of alle ruiten) worden ingegooid, dan spijkert u er toch ook een plank voor? Bar ricaderen is wel iets heel anders. Tot slot Kryns: "Het is buiten de schuld van Abreka (ABN) dat de panden zo lang leeg staan." Hier bij vergeet hij één ding: de ABN nam de huizen over van de fcul- liete bouwer Reym BV, die niet bouwde om mensen een dak bo ven hun hoofd te verschaffen, maar om veel geld te verdienen, dus bleven de huizen leeg staan en ging Reym failliet. Maar wie verschafte Reym BV het geld voor dit soort a-sociale woning bouw? Juist, de ABN. Leidse Kraakbond p/a Koppninksteeg 2 Leiden LEIDEN - Uit een woning aan de Platschelpenbank in de Meren- wijk is zondagavond bij een in braak vijfduizend gulden buitge maakt. Men is de woning binnengedron gen door het forceren van een raam. In een geldkistje werd de forse buit aangetroffen. In de Lindehoeve in Voorschoten worden vanavond de plaatselij ke flipperkampioenschappen gehouden. Aanvang van dit ge beuren om negen uur. Schrijver De schrijver Edgar Cairo houdt vanavond een lezing over zijn werk in de pas geopende 'Mu zenhof in Leiderdorp. Aanvang kwart over acht. Daarna (vanaf negen uur) brengt de folkgroep 'Bries' uit Leiden eigen werk ten gehore in hetzelfde gebouw. Tekenen Bij het winkelcentrum 'Winkel- hof in Leiderdorp is morgen middag een straattekenwed strijd. In de jury zit de beroem de striptekenaar Dik Bruynes- teyn. Half twee aanmelden bij snackbar Carel. Kinderspelen Voor de Leiderdorpse kinderen is er morgenmiddag verder nog een spclmiddag in 'de Muzen hof. Deze wordt verzorgd door de Van der Does Liethorpgroep. Aanvang twee uur. Poppenkast Het Voorschotense poppentheater 'Wellus-Nietus' brengt morgen middag de voorstelling 'De blauwe bus' in de keet aan de Winston Churchillweg. De voor stelling voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar begint om half drie. n WASSENAAR - Het Sportfondsenbad in Wassenaar ontvangt van de| 2 meente twee stukken grond voor het zwembad in bruikleen. Verc l krijgen zij het recht van opstal tot 1 januari 1992 en een geldlening v y 6,8 miljoen voor de algehele vernieuwing van het complex. Bovendi a wijst de gemeenteraad drie van de vijf leden van de Raad van Beht r aan. N t Met deze constructie die gisteravond duidelijk werd gemaakt in de raat vergadering in Wassenaar hoopt de gemeente voldoende antwoord Jc hebben gegeven op een serie vragen van Gedeputeerde Staten vi 1 Zuid-Holland (het dagelijks bestuur van de provincie). i In het vervolg zullen burgemeester en wethouders stukken die op h zwembad betrekking hebben en rechtshandelingen ter goedkeurii voorleggen aan de gemeenteraad. LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave: Uitgeversmaatschappij Leidsch Dagblad B V. Hoofdkantoor: Witte Singel 12311 BG LEIDEN Postbus 54. 2300 AB LEIDEN Telefoon: 071-144941 Geen krant ontvangen: tel. 071-123143 tussen 18 00-19 30 uur (nabezorging na 19.30 uur); zaterdag van 16 00-18 00 uur Abonnementsgelden oij vooruitbetaling te voldoen. Bij automatische overschrijving geen administratie- en Incassokosten. Voor betaling van abonnementsgelden uitsiultendgiro 3203571 t.v.n. Damiate Holding BV te Haarlem. Kwartaalabonnement 153,45 Per post f 75,80 Jaarabonnement 1202,30 per post f 291,70 Losse nummers f 0,75. Directie: G. Koopman Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen oonespondenten o.a. in: Bonn. Brussel, Londen. Parijs, Washington, Cairo, Rome, Madrid, Stockholm en Djakarta. Redactie stad en randgemeenten tel. 071-125260 of 071-144941 tst 222 Goulooze (PvdA): Moeite met for se verhoging reinigingsrechten

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 2