Gekraakte pand weer leeg eidse agenda Verkeerssituatie en leefklimaat baart wijkvereniging veel zorgen Ravage na beëindiging kraakactie Wedde Vier auto's botsen op elkaar in Oegstgeest Zoeterwoude ingenomen met School Adviesdienst Leiden PAGINA 2 STAD EN RAND WOENSDAG 14 OKTOBER 1981 VOORSCHOTEN - Het gekraakte huis Het Wedde 7 in Voorschoten is weer leeg. De politie en vertegenwoordi gers van het makelaarskantoor Rijnland, die met de ver koop zijn belast, troffen gisteren alleen troep en vernie lingen aan in het verlaten pand. Geschat wordt dat de vernielingen, die zowel door de krakers als ook door tegenstanders van deze bewoners zijn aangericht een schadepost van meer dan vijfdui zend gulden oplevert. Het is nog niet zeker of een scha devergoeding van de ouders van de krakers (zij zelf zijn minderjarig) zal worden geëist. Dichtgespijkerde en dichtgeplakte ramen, die bovendien voor het grootste deel kapot zijn. Samen met het afval verspreid in het hele huis, stille getuigen van de kraakactie. OEGSTGEEST Op het kruis punt Hofbrouckerlaan en Lange Voort zijn gistermid dag om kwart over twaalf vier auto's tegen elkaar gere den. Drie van de vier auto's werden totaal vernield, maar er deden zich geen persoon lijke ongelukken voor. "Je vraagt je af hoe dat laatste mogelijk is", aldus een poli tiewoordvoerder. "want er werd met flinke snelheden gereden". Degene die het on geval veroorzaakte, een 38-ja- rige vrouw uit Noordwijker- hout, reed met haar jeep naar schatting zestig kilometer per uur. Rijdend op de Hofbroucker- weg verkeerde zij (ten on rechte) in de veronderstelling dat ze op een voorrangsweg reed. Een 25-jarige automobi list uit Rotterdam zou op de Lange Voort in de richting van het zwembad met een snelheid van ongeveer 65 tot 70 kilometer per uur hebben gereden. Uit de andere richting kwam op dat moment een 71-jarige Oegstgeestenaar, die de bot sing niet kon ontwijken. Doordat de Oegstgeestenaar bovenop de andere twee au to's botste, schoot de auto van de Rotterdammer vervol gens tegen een taxi op de Hofbrouckerlaan aan. Met uitzondering van de taxi kun nen alle auto's als volledig verloren worden beschouwd. Burgerlijke stand 'Wij hebben nog overleg met onze juridische adviseur daarover. Maar ik stel voorop dat we een dergelijke schadeclaim niet het belangrijkste vinden. Uit ge sprekken met de ouders is geble ken dat deze zich gewetensvol opstellen. Ik sluit zelfs niet uit dat zij de krakers bewogen heb ben om het pand te verlaten", al dus de heer P.G. Krijns, direc teur van Abreka (dochteronder neming van de Algemene Bank Nederland), het bedrijf dat eige naar is van de panden aan Het Wedde. In het kort geding dat morgen door Abreka bij de rechtbank in Den Haag is aangespannen tegen de krakers staat dan ook een eis tot schadevergoeding niet op het programma. Het bedrijf wil van de rechter de uitspraak dat de mensen die het pand gekraakt hebben er niet meer in mogen. Dit kort geding was al eerder aangespannen met als centrale eis de ontruiming van het pand. Dat is nu inmiddels gebeurd. Het huis ligt er weer verlaten bij, zij jU&ir<K Kabel-tv De aanleg van de kabel voor een meer uitgebreide televisie* en radio-ontvangst in Zoeterwou- de is bijna voltooid. Daarom geeft de bcheersmaatschappij Casema vrijdagavond in De Eendenkooi aan de Oranjelaan in Zoeterwoude een informatie avond. Getoond worden alle mogelijke toepassingen. Verder kan men inlichtingen krijgen over de nieuwe aansluiting. Aanvang acht uur. Strandloop De Warmondse korfbalvereniging houdt zaterdag weer een strand- bos- en duinloop. Deelnemers kunnen zich om half elf laten in schrijven bij de vuurtoren in Noordwijk. De afstanden zijn 2, 4, 8 en 12 kilometer. het met troep in de woonkamer/ keuken, één van de slaapkamers en op de wc. Overal ligt afval, de stank is nauwelijks te harden, bijna alle grote ramen zijn kapot, andere zijn met planken dichtge spijkerd, de dakpannen zijn be schadigd en stukjes van de open haard afgebroken. 'Je kunt in sommige gevallen sym pathie voor krakers hebben, maar als je ziet wat deze hebben achtergelaten....", aldus de woordvoerders van het make laarskantoor Rijnland. "Een der gelijke kraakactie trekt ook op geschoten jongelui aan die hier 'krakertje kwamen pesten'. Zij en de tegenstanders van de kra kers gooiden ruiten in en bescha digden met stenen de dakpan nen. Het probleem is dat een der gelijke actie iedereen aantrekt. Het huis werd zo'n beetje tot clubhuis, terwijl een gebarrica deerd pand kopers afschrikt. In die periode kun je je reclame campagne wel stoppen voor de verkoop. Dat is voor ons in de af gelopen weken ook nog een schadepost geweest. Ook heb ben wij tot nu toe nog niet kun nen beoordelen in hoeverre lei dingen door verstoppingen (wc) of door het aftappen van elektri citeit beschadigd zijn. Ik kan me voorstellen dat je zegt: ik wil in een huis zitten, maar heb dan wel het fatsoen als je weggaat om al les netjes achter te laten.", zo zeggen de vertegenwoordigers van Rijnland. "Die mensen die hier waren dat zijn geen krakers, daar zou je nog sympathie voor kunnen hebben met de woning nood, maar dat was gewoon bal dadige jeugd.", zo luidt hun con clusie. Abreka-directeur Krijns: "Voor ons is die schadevergoeding niet belangrijk. Het belangrijkste is dat duidelijk wordt gemaakt dat die panden niet meer in aanmer king mogen komen voor kraak- acties. Het is buiten de schuld van Abreka dat deze panden zo lang leeg staan. Wij hebben ze pas sinds maart in eigendom ge kregen uit het faillissement van de bouwer Reym BV. De ABN had Reym krediet gegeven voor de bouw en toen de moedermaat schappij van Reym failliet ging hebben wij de huizen uit de boe del als schuldeisers gekregen. Toen wij ze in maart kregen heb ben wij de aannemer opdracht gegeven ze voor oplevering ge- ZOETERWOUDE - De Zoeter- woudse commissie onderwijs vindt de besprekingen over de toetreding tot de School Advies dienst Leiden (SAD) gunstig ver lopen. Een zogenaamde regionaliserings commissie, waar vertegenwoor digers van het onderwijs en van de gemeenten in zitten, is op dit moment bezig met het bestude ren van de ontwerpstatuten van de SAD-nieuwe stijl. De nieuwe stichting begint het komende schooljaar met de schoolbegelei ding in Leiden en omgeving. De Zoeterwoudse commissie, die zich over de statuten heeft gebo gen, was gisteravond zeer tevre den over de antwoorden die ze reed te maken, want ze waren door het faillissement nog niet helemaal afgebouwd. Daarna hebben wij onmiddellijk make laarskantoor Rijnland gevraagd om voor de verkoop te zorgen. Sinds toen zijn er van de 38 wo- heeft gekregen na schriftelijke vragen. De vragen spitsten zich toe op de vrijheid van de ge meenten om zelf een soort bege leiding te kiezen en op de in vloed van bestuurlijke commis sie op de inhoudelijke kant van de SAD. Die invloed is vooral be langrijk in verband met de zelf standigheid van de diverse ge meenten, zo vindt men onder an dere in Zoeterwoude. De commissieleden waren ver heugd over de snelle beantwoor ding van de vragen. In een eerder stadium stond de commissie nogal sceptisch tegenover toetre ding. Wethouder Maan: "Ik ben van mening dat de zaken zich gunstig ontwikkelen. Zoeter- ningen in totaal 30 verkocht. Wij hebben ze tegen een lagere prijs te koop staan dan de vorige eige naar. Maar door ze zo te verko pen houden we het verlies dat we hebben met de overname uit het faillissement beperkt." woude wordt serieus genomen. Omdat er veel mensen uit het on derwijs in de commissie zitten, zijn we in staat veel inhoudelijke vragen te stellen". Bij de vergaderingen van de regio naliseringscommissie is Leider dorp als toehoorder aanwezig. De toetreding van Leiderdorp is erg belangrijk, want met Leider dorp erbij bestrijkt de SAD een gebied waar meer dan 20.000 schoolkinderen zijn. En dan be taalt het rijk veel meer mee aan de adviesdienst. De toehoorder van Leiderdorp heeft gezegd "de ontwikkelingen wel interessant te vinden". Wethouder Maan ver wacht dat Leiderdorp over enige tijd ook zal toetreden tot de SAD. Gehuwd: H. Verkade en J.M.J. Geervliet, F. de Keiser en M. Pardon, R. van Reijswoud en S. Olivier, G.A. Dijkers en A.J.M. Moot, H.J.P.F A.M. Nyhuis en J. de Rui ter, M.H. Brandt en T. Brussee, M.P. Furnée en J.E.S. Huisman, J. Goncalves Sampaio en J.H.P. van Ulden, J.G. Kramp en Y. Nieuwenburg, F.P. Geer- man en M. Choy, Th. F. van den Aard weg en S. Gnjpma, D. Ketting en H. Hallink, C.M. van der Voort en W.F. Kikkert. Overleden: J. van der Kaaij, geb. 19-4-1904 vrl. geh. gew. met H. Tegelaar, P. Baart, geb. 12- 9-1909 man., B J.C.A. Verhoeve, geb. 4- 1-1913 man., A.P. Doran, geb. 31-1-1905 vrl. geh. gew. met J.B. Martha, A.C. Postma, geb. 19-8-1922 man., A.O. Lont, geb. 22-6-1945 vrl. geh. gew. met G.E. Kogeldans, G.J. Kluijt, geb. 20-3-1909 vrl. echtg. van L. Muller, H.W. van den Broek, geb. 3-3-1905 man., C. Leget, geb. 30-1-1921 man J.H.M. van der Linden, geb. 2-7-1968 vrl., A.M. Kruger, geb. 2- 10-1907 man., C. Freeke, geb. 3-10-1912 man., H. Langenberg, geb. 2-9-1927 vrl. echtg. van P A. van der Meij, N.J. van Duijvenbode, geb. 22-6-1897 man., N. van der Niet, geb. 3-9-1914 man., A. Kukler, geb. 30-5-1909 man., C. Singer- ling, geb. 26-5-1904 vrl., J.N. de Graaff, geb. 6-7-1901 man., H. Starre, geb. 27-1- 1895 man., G. Beelt, geb. 11-4-1904 vrl. geh. gew. met J. R.L. Andreas. WOENSDAG Leiden - Stadsgehoorzaal, hoorzitting over ontwerp-plan en programma so ciaal-cultureel werk. 19 uur. Stadsbouwhuis - Langegracht. commis sie huisvesting migranten, do 9.15 uur. Stadhuis - raadscommissie maatschap pelijke aangelegenheden, volksgezond heid en cultuur. 20 uur. Stadhuis - raadscommissie ruimtelijke ordening, openbare werken en verkeer, do 11 uur. Stats jongerencentrum - Haarlemmer straat 73, cursus stijldansen; do. soos met films en informatie programma's, 15-17 uur. Jongeren Advies Centrum(JAL) - Caeci- liastraat 67, meisjes-telefoon, 16-22 uur. Buizerdhorst 17 - inl. over Baha'i geloof, tel. 213490. Leiderdorp - gemeentehuis, commissie beroep- en bezwaarschriften, 20 uur. j Sjelter - Vrouwenthema-avond, 20 uur. Muzenhof - optreden Jamers Parsons musicus, 20.15 uur. Oegstgeest - gemeentehuis, commissie onderwijs, 20 uur. Leiderdorp - de Bloemerd, circus Bassie en Adriaan, do 16.15 uur. DONDERDAG Leiden - dependance school Regen boogpad 3. bestuurscommissie De Duk dalf en de Loopplank, 20 uur. Stadhuis - werkgroep emancipatie, vr 13 Leidsch Dagblad - Witte Singel 1, infor matieavond voor winkeliers en bedrij ven uit de wijk Vreewijk, 20 uur. Stadsgehoorzaal - hoorzitting ontwerp plan en programma sociaal-cultureel werk, 19 uur. Groenoordhallen- Bovag-show, 19 uur. Gebouw speeltuinvereniging Morsch- kwartier - Lage Morsweg, creatieve och tend. 10-12 uur. Welfare-lokaal Rode Kruis - Leidseweg 33, Voorschoten, tel. 01717-3309, spreek uur voor invaliden, 19-20 uur. Architektenwinkel - Hooglandse Kerk- gracht 32, vrij advies, 19.30-21.30 uur. Architektenwinkel - Pieterskerkhof 18, vrij advies, 20-21 uur. Werklozen Advies Centrum - Breestraat 19. ma t/m vr van 10-12 uur, tel. 122000. Troef - Noordeinde 2a, Werkgroep Dienstweigeren, voorlichting en bege leiding dienstweigeren, 20-21.30 uur, teL 216180. Stats jongerencentrum - Haarlemmer straat 73, disco van 20-22.30 uur; vr soos van 15-17 uur. Leidse Werkgroep Homoseksualiteit - Caeciliastraat 18, open avond, 21-1 uur. 't Spoortje - Bemhardkade 40, spreek uur hulp- en adviesbureau WAO/WSW, 19-20.30 uur, tel. 142505. Morswijk - Topaaslaan 19, gehandicap- tensoos, vr van 10-15 uur, tel. 02522- 14797. Leiderdorp - Muzenhof, optreden con servatoriumleerlingen, 20.15 uur. Voorschoten - gemeentehuis, gecombi neerde commissie, 20 uur. APOTHEKEN Leiden - de avond, nacht en zondags dienst van de apotheken in de regio Lei den, wordt waargenomen van: vr 9 okt ot 16 okt door: Doeza Apotheek, Doeza- straat 31. tel. 121313; Apotheek v. Breest Smallenburg, Loevestein 6, tel. 890000. WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604, tel. ten zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. gezond heidscentrum, Berkenkade, Leider dorp, tel. 410131, spreekuur ma t/m vr van 14-15 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel. 154500. Voorschoten - gezondheidscentrum, v.d. Waalslaan, tel. 4641. Kerkehout niet berekend op huidige verkeer Voorzitter Stoelinga naast de drukke Rijksstraatweg: "Steeds meer auto's persen zich door de smalle woonstra ten Er rijden nu ook al grote wagens via Kerkehout naar een paar grote bedrijven, die langs de Rijksstraatweg liggen WASSENAAR - De bewo ners van het Wassenaarse buurtschap Kerkehout zijn niet tevreden over het woon- en leefklimaat in de omgeving. Ondanks de extra aandacht die het buurtschap de laatste tijd van het gemeentebestuur krijgt. De grote proble men zijn voor hen de ver- keersituatie en de op han den zijnde renovatie van huizen door de woning bouwvereniging. Ook wordt een buurtcentrum in de omgeving gemist. Reeds vele jaren snijdt de overvol le Rijksstraatweg het buurtschap Kerkehout en omgeving af"van de rest van Wassenaar. Dat is slecht voor de levensvatbaarheid van de wijk. vooral omdat die weg de enige mogelijkheid is om de wijk te verlaten. Aan de ande re kant ligt alleen weiland. De kleine voetgangerstunnel onder de Rijksstraatweg door is dan ook een soort van navelstreng voor het buurtschap De tunnel stamt uit de jaren vijftig en werd aangelegd nadat er verschillende ernstige ongevallen waren ge beurd De bereikbaarheid van de wijk Iaat, ondanks de tunnel en een later aangelegde B-weg met verkeerslichten, nog veel te wen- Grotere De voorzitter van de wijkvereni ging, dr. Th. Stoelinga, be schouwt de verkeerssituatie als één van de grootste problemen, waar Kerkehout mee te maken heeft. Zelf kwam hij vijf jaar ge leden in Kerkehout wonen. Hij werd vrij snel betrokken bij het buurtwerk. Stoelinga over de historie van de arbeiderswijk Kerkehout: "Een paar jaar gele den werd het buurtwerk nog uit sluitend verricht door de oor spronkelijke Kerkehouters. Twee veranderingen hebben er toe geleid dat de bewoners van de veel grotere huizen in de om liggende straten erbij betrokken zijn geraakt. Enerzijds stuitten de bestuurders van toen op on overzienbare bestuurlijke vraag stukken, zoals bijvoorbeeld de aanpak van de renovatie. Ander zijds bevorderde een verbin dingsweg van Kerkehout naar de Van Bommellaan vanzelf een doorbraak naar de omwonenden. Ook van hen is al een flink aantal lid van de wijkvereniging. De uitbreiding van de wijk heeft de bestuurskracht een stuk ver groot". Met die extra bestuurskracht gaat de vereniging de verkeerssitua tie te lijf. "De straten in Kerke hout zijn natuurlijk niet in het minst berekend op het huidige verkeer. Steeds meer auto's per sen zich door de smalle woon straten waar bovendien onver mijdelijk veel auto's staan gepar keerd. Door de doorbraak naar de Van Bommellaan is het alleen maar erger geworden. Er rijden nu ook al grote wagens via Ker kehout naar een paar grote be drijven, die langs de Rijksstraat weg liggen. En ook bewoners van omliggende lanen maken er gebruik van. De werkgroep ver- keerscirculatie verdiept zich in de problemen, maar stuit overal op de grenzen van de wyk, letter lijk en figuurlijk. Het wegdek wordt er door al dat extra ver keer ook niet beter op, maar de aanpak daarvan zal zeker moeten wachten tot na de renovatie", al dus Stoelinga. Hij is wel tevreden over het nieuwe fietspad dat de gemeente ge pland heeft. Het fietspad moet vanuit Kerkehout richting Land- scheidingsweg gaan lopen. Ook de plannen voor een wandelrou te aan de Veenzijde van de wijk zou een verbetering zijn. Bruisende Voorzitter Stoelinga sluit niet uit dat de geisoleerde ligging heeft bijgedragen tot het soms brui sende sociale leven in de wijk, "Het was voor mij een openba ring te zien hoe tientallen zich zonder beperkingen wijdden aan alle mogelijke activiteiten zoals het grote jaarlijkse zomerfeest, carnaval, toneel- en kaartavon den en wat al niet meer. Verheu gend vind ik vooral dat er voor onze bejaarden zoveel wordt ge daan. Zij ondervinden namelijk de meeste hinder van de ligging van deze wijk. De jongeren zijn er echter wat bekaaid van af ge komen, maar we hebben hun be hoeften hoog op ons wensenlijst- je genoteerd". De samenstelling van Kerkehout ontwikkelde zich in het recente verleden minder gunstig en de vergrijzing nam toe. De ouderen bleven vanwege de sociale bin ding aan Kerkehout gebonden. Jonge echtparen konden geen onderdak vinden. Het vereni gingsbestuur ziet het onder meer als taak toe te zien bij de weinige nieuwbouw en herindeling van woningen nauw toe te zien, op dat ook jongeren in Kerkehout een huis kunnen krygen. De ver jonging van de wyk zal echter nooit een dusdanige omvang krijgen dat een eigen kleuter school of lagere school gereali seerd kan worden. De kinderen gaan al lange tijd door de tunnel naar school in de villawijk de Kieviet. Dat levert geen proble men op en is juist goed, zo vindt het bestuur, voor de integratie van verschillende sociale groe pen in de gemeente. Buurtcentrum Sommige verenigingsactiviteiten vinden plaats in "Zuiderhout", een zaaltje aan de andere kant van de Rijksstraatweg. Het eigen buurtcentrum, een voormalig badhuis, is de hele week volge boekt en overigens veel te klein om de grote aantallen bezoekers bij diverse evenementen te her bergen. Het verenigingsbestuur zou graag een nieuw centrum willen hebben. Dat kan echter al leen op het sportcomplex van SV Wassenaar. "Misschien kunnen we samen met de gemeente (de eigenaar van de sportvelden) en het bestuur van de sportvereni ging tot een vergelijk komen, waarbij een enkel sportveld wordt verlegd", vertelt Stoelin ga. De geplande opknapbeurt van wo ningen in Kerkehout is ook een punt van discussie. De wonin gen, die eigendom zijn van de Wassenaarse woningbouwver eniging, zijn rond de Eerste We reldoorlog gebouwd. De bewo ners willen meepraten over hoe de woningen gerenoveerd gaan worden. Stoelinga over het ge brek aan inspraak en de Wasse naarse woningbouwverening. "Dat is een volkomen verkalkte organisatie. We zijn nu al ontzet tend lang met dit probleem be zig, maar komen er nauwelijks mee verder. Dat is de reden waarom ik namens drie wijkver- enigingen onlangs nogal te keer ben gegaan over de statuten van die bouwvereniging. Een ouder wets geheel, dat nauwelijks open staat voor eigentijdse vormen van overleg met belanghebben den". WIM OLYSLAGERS lEIDSCK £l dagblad DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave: Uitgeversmaatschappij Leidsch Dagblad B.V. Hoofdkantoor, Witte Singel 1. 2311 BG LEIDEN Postbue 54. 2300 AB LEIDEN Telefoon: 071-144941 Geen krant ontvangen: lel. 071-123143 tussen 16.00-19.30 uur (nabezor- glng na 19.30 uur); zater- Abonnementsgelden bij vooruitbetaling te vol- Bij automatische overschrijving geen administratie- en Incaaaokosten. Voor betaling van abonnementsgelden uitsluitend giro 3203571 t.n.v. Damlate Holding BV t Haarlem Kwartaalabonnement f 53,45 per post f 75,80 Jaarabonnement f 202,30 per post f 291,70 Hoofdredacteur: A.A.M. Schuurmana Adjunct-hoofdredacteur: J.P.M. van der Meer (re- glo) W. Wlrtz (binnenland) J. Ruygrok-Hoogeveen (buitenland) A A. van Brussel (sociale economie) P.J. Tombe (sport) P.C. Rosier (radio en tele- vlsle, kunst) Bonn, Brussel, Londen, Parijs, Washington, Cai ro, Rome, Madrid, Stock holm en Djakarta. Redactie etad en randgemeenten Tel. 071-125260 of 071-144941 tst. 222

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 2