Slopers richten ravage aan [Le/cfee agenda PSP stelt vragen over ontruiming kraakpand Aanleg geluidsschermen begonnen In gekraakte woning van supermarktconcern "Overleg nodig over rapport winkeldiefstal in Leiderdorp" In Voorschoten: Veel bezwaren bij gemeente ingediend Controle Dief boot aangehouden Toekomst historisch gebouw nog onzeker PAGINA 2 STAD EN RAND DONDERDAG 24 SEPTEMBER 1981 VOORSCHOTEN - Drie slopers uit Soest hebben gisteravond geprobeerd de woning Schoolstraat 6 in Voorschoten te slopen. De slopers deden dit in opdracht van de firma Albrecht Culemborg BV, de eigenaar van de panden. De actie was van korte duur, aangezien de gemeente geen toestemming voor de sloop had gegeven. De schade die de slopers ondertussen hadden aangericht was aanzienlijk. Rond kwart voor negen gister- avond begonnen de slopers met hun werkzaamheden. Met grote mokers werden de ramen van de huiskamer uit de sponningen geslagen. Een koelkast die op de eerste verdieping stond werd naar beneden gegooid, de was bak in de badkamer half van de muur gerukt en huisraad naar buiten gegooid. Omwonenden hadden inmiddels de politie ge waarschuwd, die snel ter plaat se was. De dienstdoende agen ten wisten echter niet precies wat ze met deze situatie aan moesten. "Zolang er geen zekerheid bestaat of er wel of geen sloopvergun ning is afgegeven, mogen jullie doorgaan'met slopen", zei een agent. De bewoners van School straat 8 en andere aanwezigen vonden dit echter een 'waanzin nige conlusie' van de agent. "La ten ze eerst maar eens bewijzen dat ze een sloopvergunning heb ben, voordat ze verder gaan", zei den zij. De slopers beweerden dat ze in opdracht van Albrecht Culemborg BV werkten en dat deze toestemming zou hebben van de gemeente. In het gemeentehuis vergaderde De actie van de slopers trok niet alleen de politie maar ook een heleboel belangstellenden. Het raam beneden rechts, ligt er al uit. tegelijkertijd het volledige colle ge van burgemeester en wethou ders en de leden van de gemeen teraad over de accommodatie. De vergadering werd tijdelijk ge schorst. Gemeentesecretaris De Graaff na de schorsing: "De fir ma Albrecht heeft geen sloopver gunning nodig. Wel moet zij aan het college van burgemeester en wethouders een 'mededeling van voorgenomen sloop' doen. Het college moet dan deze medede ling bevestigen. Albrecht heeft echter die mededeling niet ge daan." Een meisje dat in het pand woonde heeft gisteravond dan ook bij de politie aangifte gedaan van ver nieling en ontvreemding van haar spullen, die in het pand la gen. Volgens groepscomman dant Remmerswaal woont dat meisje daar echter niet. "Sputte rend kwam ze gisteravond op het bureau zeggen dat ze daar nog woonde. Ze staat echter inge schreven bij haar ouders thuis en niet op Schoolstraat 6". Volgens de kraakgroep is het niet gebrui kelijk dat mensen zich als bewo ner van een kraakpand laten in schrijven. "Normaal is dat zij op een legaal adres inschrijven, an ders zou de gemeente direct ach ter de namen komen van de kra kers en dat is uiteraard in de meeste gevallen niet de bedoe ling", aldus een woordvoerder van de Voorschotense krakers. Vorige week hadden de bewoners nog de voorkant geheel opge knapt. Kapotte ruiten werden vernieuwd en hier en daar werd een likje verf gegeven. Gister avond werden de sponningen met behulp van touwen weer vastgezet. De bewoners zijn ech ter nog niet verslagen. "We zul len proberen met zijn allen de boel weer op te knappen. De die er nu in wonen heb- Vernielingen aan de huisraad, het uit de sponningen geslagen r slopers was dat ze het binnen onbewoonbaar moesten maken". ben op dit moment gewoon niets anders. Of het inderdaad lukt om het beneden weer bewoonbaar te maken, is nu nog onduidelijk." De sloopactie was dus min of meer illegaal, temeer voor sloop een groot aantal veiligheidsvoor schriften gelden, zodat het pu bliek er geen hinder van onder vindt. Volgens Bedet, directeur van de gemeentelijke dienst openbare werken, is het ook niet toegestaan om 's avonds te slo pen. Volgens groepscommandant Rem merswaal van de Voorschotense politie zullen de slopers geen proces verbaal krijgen. "Naar mijn idee handelden ze in op dracht van de eigenaar. Van ver- nieling is dan geen sprake. De opdracht was dat ze het binnen onbewoonbaar moesten maken. Ze hebben hooguit een overtre ding begaan omdat ze geen toe stemming van de gemeente had den." Gisterochtend had de politie zich zelf toegang verschaft in het pand Schoolstraat 6. Volgens de groepscommandant bleek duide lijk dat het pand niet meer be woond was. "Het was een enor me rotzooi in het huis. De pak ken brood lagen er met schim mel op." De politie heeft toen aan de gemeente doorgegeven de kamer: "De opdracht c dat het pand niet meer bewoond zou zijn en volgens Remmers- waal heeft de gemeente toen con tact opgenomen met de eigenaar Albrecht. In de loop van de mid dag werd al in opdracht van Al brecht het gas, water en elektrici teit afgesloten. Een woordvoerder van de kraakbe weging in Voorschoten weer spreekt ten stelligste dat de pan den niet bewoond waren. "Op dit moment wonen er twee mensen in. Eén ervan is tijdelijk weg, de andere was op het moment van het gebeuren in Voorschoten. Het was zelfs de bedoeling dat er vandaag een derde bewoner by zou komen". LEIDERDORP - Er moet op korte termijn met alle betrokkenen (middenstand, gemeente, politie, scholen) in Leiderdorp verder worden gepraat over de wijze, waarop de conclusies uit het rap port 'Winkeldiefstallen' in de praktijk moet worden uitge voerd. Dit werd gisteravond ge steld in de raadscommissie voor openbare orde en veiligheid. Uit dit rapport, opgesteld om de 'aard en omvang' van dit soort diefstallen in Leiderdorp op een rijtje te zetten, blijkt onder ande re de behoefte van de zijde van de winkeliers aan voorlichting over het voorkomen. Verder wil len zij een beter contact met de politie en duidelijke afspraken bij het constateren en afhande len van winkeldiefstallen. Tevens willen de samenstellers van het rapport door middel van een lesbrief de leerkrachten hel pen bij het bespreekbaar maken van winkeldiefstallen. Ook wordt er overwogen om via een anonieme enquete onder de scholieren verdere gegevens bo ven water te krijgen. PPR-raadslid Mommaas had gis teravond in de vergadering van de raadscommissie openbare or de en veiligheid kritiek op be paalde conclusies uit dit rapport, waarin winkeldiefstal als een in heel Leiderdorp voorkomend fe nomeen wordt gezien, terwijl op andere plaatsen in het rapport blijkt dat het verschijnsel zich concentreert in Winkelhof. "Lei derdorp is een grote grijze vlek", aldus Mommaas. Hij pleitte er voor precies uit te zoeken waar winkeldiefstallen zich voordoen om vervolgens daar actie te on dernemen. De commissieleden betreuren een constatering in het rapport, dat winkeliers weinig vertrouwen hebben in de politie en daarom diefstallen vaak zelf afhandelen. VOORSCHOTEN - De PSP-afde- ling Voorschoten wil van burge meester en wethouders van deze gemeente horen op welke gron den woensdagochtend 9 septem ber het bewoonde pand Het WARMOND - In Warmond is in op dracht van de Nederlandse Spoorwegen de aanleg begonnen van geluidsschermen langs de Schipholspoorlijn. De bewoners van Endepoel, die al eerder ge pleit hebben voor de aanleg van een aarden wal in plaats van schermen hebben inmiddels vrij massaal bezwaren bij de ge meente ingediend tegen het ver lenen van een bouwvergunning. Volgens een woordvoerder van de gemeente zal het gemeentebe stuur deze bezwaren serieus be kijken, maar hij spreekt tegelij kertijd de vrees uit dat het moei lijk, zo niet onmogelijk is om nog tot een andere beslissing te ko men. De verleende vergunning is namelijk geheel rechtsgeldig, omdat de bouwvergunning in overeenstemming is met het ter plekke geldende bestemmings plan en de in Warmond geldend bouwverordening. Het college van burgemeester en wethouders van Warmond heeft wel op aandringen van een meer derheid van de gemeenteraad nog eens met de NS gesproken over de andere mogelijkheden. Bij eerdere gesprekken hadden de spoorwegen steeds laten we ten dat het altijd de bedoeling is geweest om schermen te plaat sen. Zij vonden het dan ook vreemd dat op het laatste mo ment vanuit Warmond nog ver zoeken kwamen tot verandering. Toch toonde de NS zich wel bereid om eventueel nog over te schake len op een aarden wal, als de ge meente de toezegging kon doen dut daartegen dan niet opnieuw door anderen bezwaren zouden worden ingediend. De NS wilde namelijk geen vertraging meer oplopen en per 1 september met geluidwcrende voorzieningen beginnen. Deze laatste cis van de NS werd ook bij de laatste gesprekken met de gemeente gehandhaafd. De gemeente kon echter deze toezegging nu ook niet doen, Wedde 7 werd ontruimd. De par tij vraagt zich in een schrijven aan het college van B en W en de gemeenteraad af wat de reden is geweest om alle aanwezigen mee te nemen naar het Voorschoten se politiebureau en ze daar "te ondervragen alsof zij misdadi gers waren." Verder wil men weten of de bewo ners en aanwezige burgers wer den gearresteerd op verdenking van vernieling van de sloten en of B en W en de politie op de hoogte waren dat het pand al meer dan 24 uur gekraakt was. Ook wil de PSP weten waarom een week later, toen het huis weer gekraakt was, het gas, wa ter en de elektriciteit werden af gesloten. "Had de gemeente Voorschoten in navolging van andere Neder landse gemeenten, zich niet menselijker kunnen opstellen ten aanzien van het afsluiten van het water, omdat dit als één van de eerste levensbehoeften kan worden gezien zo vraagt de PSP verder. De partij wil van B en W weten waarom de houding van de Voorschotense politie te genover de bewoners van 'Het Wedde 7' niet dezelfde is als te genover andere burgers van Voorschoten. Deze vraag komt na aanleiding van het ingooien van een ruit van het gekraakte pand door onbekenden. Dit ge beurde in de nacht van 18 op 19 september. Daarop belden de buren, zoals eerder afgesproken was tussen hen en de bewoners van Het Wedde 7, de politie. Deze. verscheen, maar door de dienst doende agent werd gesteld dat de politie in het vervolg meer ge gevens moest hebben over da ders voordat zij weer zouden ko men, zo schrijft de PSP in haar vragenlijst. De PSP geeft verder aan dat de agent van mening was dat de be woners van de woning Het Wed de 7 niet de andere buurtbewo ners om hulp mochten vragen, maar rechtstreeks naar het poli tiebureau moesten gaan. "Het mag als bekend worden be schouwd dat het Voorschotense politiebureau in de late avondu ren gesloten is. Eerst naar Lei derdorp of Leiden zou teveel tijdverlies betekenen", aldus de PSP. De partij wil ook nog weten waar- om een aantal burgers die vorige week 's nachts uit de woning Schoolstraat 17 kwamen en rich ting Noord Hofland gingen wer den gevold door de politie en waarom deze woning vaker "daadwerkelijk in het oog wordt gehouden door de politie". DONDERDAG Leiden - K&O. Oude Vest 45, tel. 141141, opgeven voor lezing van mevrouw drs. C.O.C. Portheine-Caudri over 'Het on derwerp in de schilderkunst'. Op Eigen Wieken - Valkenpad 2. voor lichtingsavond over alternatieve voe ding. 20 uur. Salon Odessa - Hogewoerd 18, video- vertoning 'A gay USA', 19.30 uur. Monument 40-45 - tegenover Molen De Valk, vertrek vredestocht. 18.30 uur. Welfare-lokaal Rode Kruis - Leidseweg 33, Voorschoten, tel. 01717-3309. spreek uur voor invaliden, 19-20 uur. Architektenwinkel - Hooglandse kerk- gracht 32, vry advies, 19.30-21.30 uur. Architektenwinkel - Pieterskerkhof 18, vrij advies, 20-21 uur. Werklozen Advies Centrum - Breestraat 19, ma t/m vr van 10-12 uur, tel. 122000. Troef - Noordeinde 2a, werkgroep dienstweigeren, voorlichting en begelei ding dienstweigeren, tel. 216180, van 20- 21.30 uur. Stats jongerencentrum - Haarlemmer straat 73, disco van 20-22.30 uur, vr soos van 15-17 uur. Leids Werkgroep Homosexualiteit - Caeciliastraat 18, open avond, 21-1 uur. 't Spoortje - Bernhardkade 40, spreek uur hulp- en adviesbureau WAO/WSW, 19-20.30 uur, tel. 142505. Leiderdorp gemeentehuis, commissie beleidsplanning en financiën, 20 uur. Oegstgeest - gemeentehuis, gemeente raad, 20 uur. Zoeterwoude - gemeentehuis, gemeen teraad, 20 uur. Warmond - gemeentehuis, gemeente- APOTHEKEN Leiden - de avond, nacht en zondag- dienst van de apotheken in de regio Lei den wordt waargenomen van vr 18 sep tot 25 sept door Apotheek Leiden Zuid- West, Brahmslaan 20, tel. 763134; Apo theek Beker, Lijtweg 4, Oegstgeest, tel. 155482. WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis. Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604, tel. ten zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. - gezond heidscentrum, Berkenkade, Leider dorp, tel. 410131, spreekuur ma t/m vr van 14-15 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel. 154500. Voorschoten - gezondheidscentrum, v.d. Waaislaan. tel. 4641 OEGSTGEEST - Bij een snelheids controle op verschillende plaat sen en op verschillende tijdstip pen in Oegstgeest werden 35 au tomobilisten aangehouden die de voorgeschreven snelheid overschreden. De radarcontrole, vond plaats op de Kennedylaanf de Warmonderweg en de Ende- geesterstraatweg. Op al deze we gen binnen de bebouwde kom is een maximale snelheid van 50 ki lometer er uur toe gestaan. De snlste automobilist zat rond de 87 kilometer per uur. OEGSTGEEST/WASSENAAR - De politie van Wassenaar heeft in samenwerking met de collega's uit Rijnsburg een 16-jarige Was senaarder aangehouden die een speedboot gestolen had in Oegst geest. De boot werd zaterdag 12 september ontvreemd uit de jachthaveh Poelmeer en werd deze week onbeschadigd terug-, gevonden in het Gat van Lagen dijk, een meertje in Rijnsburg. VOORSCHOTEN - Alle raadscom missies van Voorschoten kun nen in grote lijnen akkoord gaan met accommodatienota die is uitgebracht door een kleine com missie waarin alle partijen uit de gemeenteraad zijn vertegen woordigd. Tijdens de vergadering die giste ren over de nota werd gehouden spitste de discussie zich toe op de gebruiksmogelijkheden van het Ambachts- en Baljuwhuis. Het voorstel van de kleine com missie was een horeca-vestiging met daarnaast een gelegenheid tot vergaderen onder te brengen. Dit voorstel werd echter door het college van burgemeester en wethouders afgewezen. B en W denken aan de overplaatsing van de afdeling burgerzaken naar het historische pand en verder aan een trouwzaal met vergader ruimte voor gemeentelijke bij eenkomsten. Een horeca-vestiging is volgens B en W onmogelijk. Daarvoor zou een te grote nieuwe verbouwing noodzakelijk zijn en bovendien moet er toestemming komen van de dienst monumentenzorg. De gehele CDA-fractie verzocht het college van B en W met het Ambachtshuis 'de boer op te gaan'. Volgens deze fractie kan de gemeente een financieel te kort dat ontstaat met het gebruik van het gebouw nauwelijks dra gen. Met de toezegging dat nog nader overleg mogelijk is over de gebruiksvoorwaarden, moest de commissie akkoord gaan. Bij de bespreking van de voorlopi ge schetsontwerpen voor het bouwplan van een nieuwe school op het terrein van het Cultureel Centrum werd gekozen voor de afbraak van de rechtervleugel van het huidige gebouw. De nieuwbouw zou moeten worden opgenomen in het overige deel van het Cultureel Centrum, met daarin een centrale gemeen schappelijke ruimte. Een nadeel van dit plan zou kunnen zijn dat de school wel eens hinder kan hebben van het daggebruik van de grote zaal. Maar bouwkundige voorzieningen zouden dit euvel kunnen verhelpen, zo werd gis teravond meegedeeld. "omdat wij burgers het recht niet kunnen ontnemen bezwaren te gen iets aan te tekenen", aldus de gemeentewoordvoerder". Zoals bekend heeft een groot aan tal bewoners van naast de spoor lijn gelegen straten de schermen afgewezen omdat zij geen ade quate oplossing zouden bieden tegen de geluidsoverlast van de passerende treinen. Zij kwamen met eigen metingen aanzetten op plaatsen waar schermen staa en toonden aan dat deze schermen langs Endepoel I maar weinig ef fect zouden hebben. Zii pleitten De aanleg van de geluidsscher men langs de Schiphol-spoorlijn is inmiddels al begonnen. dan ook voor een aarden wal, waarvoor volgens hun genoeg ruimte ter plekke aanwezig was. Bovendien zou een dergelijke ge- luidwerende maatreel godkoper zijn dan de schermen. De bezwa- renmakers vroegen zich af waar om bijvoorbeeld langs de wijk Lommerlust wel een aarden wal was aangelegd, maar tegenover hun wijk niet. lEIDSCH £t. DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave: Uitgeversmaatschappij Leldsch Dagblad B.V. Hoofdkantoor. Witte Singel 1, 2311 BG LEIDEN Telefoon: 071-1*4941 Geen krant ontvangen: tel. 071-123143 tuaaen 18.00-19.30 uur (nabezor- ging na 19.30 uur); zater- Abonnementsgelden bij vooruitbetaling te vol doen. Bij automatische overschrijving geen administratie- en Incassokosten. Voor betaling van abonnementsgelden uitsluitend giro 3203571 t.n.v. Damlate Holding BV t Haarlem. Kwartaalabonnement f 53.45 per post f 75,80 Jaarabonnement f202,30 per post I 291,70 Hoofdredacteur: A.A.M. Schuurmans Adjunct-hoofdredacteur: J.P.M. ven der Meer (re gio) W. Wlrtz (binnenland) j. Ruygrok-Hoogeveen (buitenland) A A. van Brussel (sociale economie) P.J. Tombe (sport) P C. Roeier (radio en tele- vl ale, kunst) Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o.a. In: Bonn, Brussel, Londen, Parijs, Washington, Cai ro. Rome. Madrid. Stock hokn en Djakarta. W.C.H. Schrama (nlejws- Redactie stad en dienst en feature) randgemeenten S.J. de Groot (geestetl|k Tel. 071-125260 of leven) 071-144941 taf 222

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 2