Hemmeerp older niet uitgraven" Gemeente sluit gas, water en licht af voor krakers tL,e/cfee agenda Warmond verder positief tegenover uitbreiding recreatie Badmintonvereniging in nieuwe temiishal Leiderdorp wil zetel in muziekschoolbestuur PAGINA 2 STAD EN RAND VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1981 VOORSCHOTEN - In de gekraak te woning Het Wedde 7 in Voor schoten is afgelopen woensdag door de gemeente zowel het gas, water als elektriciteit afgesloten. De bewoners beschouwen de ac tie als 'pesterijtjes van de firma Abreka', de eigenaar van de wo ning. Zij zijn dan ook niet van plan om nu het pand te verlaten. Afgelopen dinsdag kregen de nieu we bewoners van het pand drie mensen op bezoek die alle stop pen uit de meterkast draaiden. Ze deden zich voor als mensen van de gemeente en van het ma kelaarskantoor Rijnland. Het makelaarskantoor probeert voor de firma Abreka de huizen te ver kopen. De bewoners zagen in het uitdraaien van de stoppen echter geen probleem, ze haalden ande ren en stopten deze er weer in. De gemeente Voorschoten merkte echter dat in het pand weer elek triciteit werd verbruikt. Een dag later, woensdamgen, kwam er weer iemand van de gemeente om de stoppen er uit te halen. Hij waarschuwde tevens de bewo ners dat ze er gee nieuwe in mochten doen, daar dit levensge vaarlijk zou zijn. De bewoners kregen hier trouwens nauwelijks de kans voor. In de loop van de middag kwamen er weer drie Verbruiker/eigenaar vraagt om maatregel mensen om nu een definitief ein de te maken aan het gebruik van gas, water en elektriciteit. De nieuwe bewoners voelen zich door deze actie niet uit het veld geslagen. "Het zal wat improvi seren worden, maar we houden vol", aldus één van hen. Het aan tal bewoners van het pand is in middels gestegen van vier naar zeven. Ze hebben ondertussen al contact gehad met hun advocaat, om te kijken of er juridische stappen ondernomen kunnen worden om in ieder geval het wa ter en het liefst ook gas en elec- triciteit weer te laten aansluiten. "We hebben er recht op om wa ter te krijgen.We willen er best voor betalen", zeggen de bewo- Kamperen De komende dagen zullen de be woners min of meer moeten kamperen in de woning. Met campingbranders en jerrycans met water zullen ze de 'strijd te gen de onrechtvaardige leeg stand', zoals zij het noemen, blij ven voortzetten, 's Avonds zor gen kaarsen ervoor dat er licht en gezelligheid is, terwijl de open haard brandt en tevens zorgt voor verwarming. Batterijen in de radio en een zaklantaarn om de bovenverdieping te vinden zijn hun instrumenten gewor den. De buurt heeft inmiddels weinig moeite met de nieuwe be woners. "Ze zeggen ons af en toeal vriendelijk gedag en knik ken", aldus de bewoners van Het Wedde 7. Eén dame heeft tegen hen al gezegd, dat als ze wat no dig hadden, bijvoorbeeld water, dat ze langs konden komen. Van de bouwvakkers die in de achter gelegen straat een afgebrande woning opnieuw opbouwen, krijgen ze afvalhout voor de open haard. "Wij blijven zitten en houden vol", zeggen de bewo ners dan ook vastberaden. Agressief "Nadat er geklopt was aan de deur, opende ik de deur een klein stuk je. Op dat moment werd de deur met een dreun naar binnen toe opengegooid. Ik viel bijna door de klap tegen de muur. De drie mensen die naar binnen kwamen deden knap agressief', aldus één van de bewoners die woensdag middag getuige was van de actie van de gemeente. Zonder een woord te zeggen werd de gehele meterkast met zelfs stukken lei ding uit het huis gehaald. Voor het huis sloot men de waterlei ding af. Volgens gemeentesecretaris De Graaff, sloot de gemeente gas, water en elektriciteit af, omdat de verbruiker-eigenaar daarom gevraagd had. De verbruiker-ei genaar was volgens de gemeente in deze de firma Abreka. Met de huidige bewoning van het huiscrd geen rekening gehou den. "We moesten van de eige naar-verbruiker de levering beëindigen en als. regel wordt dan alles afgesloten en verze geld", aldus De Graaff. Dat de volledige meterkast werd wegge haald, kwam volgens de gemeen tesecretaris doordat het uithalen van stoppen en verzegelen van de kast niet voldoende bleek. Volgens De Graaff heeft Abreka alleen gevraagd om voor het pand Het Wedde 7 deze maatre gelen te nemen. De andere lege panden hebben wel nog gas, wa ter en elektriciteit. WARMOND - Ondanks de ogenschijnlijk grote bezwaren tegen het openluchtrecreatieplan Noord-Zuid-Hol- lands plassengebied staan burgemeester en wethouders van Warmond over het algemeen positief tegenover een uitbreiding van de recreatie in het plassengebied. Maar wel onder een aantal voorwaarden. Eén van die voorwaarden betreft de Hemmeerpolder. Die mag niet zoals door de opsteller van het plan, het recreatieschap is voorgesteld worden uitgegraven. Er zou dan teveel druk komen op het gebied grenzend aan de ge meente Warmond zelf. Een intensiever gebruik van de aan dezelfde kant gelegen Heilegast- polder wordt ook afgewezen. "Als je die twee polders intensief gaat gebruiken voor recreatie dan krijg je een te grote druk op de gemeente. Er komt veel ver keer dat naar het water wil. Als je de twee polders intensiever gaat gebruiken dan straalt dat ook uit naar dq tussengelegen Kooipol- der. En dat wijzen wij af', aldus burgemeester Hendrickx-Vlaar. Het recreatieschap stelt in het plan voor de Hemmeerpolder gedeel telijk onder water te zetten. Vol gens de burgemeester kan dat niet. "Die polder ligt zes meter onder de waterspiegel. Als je daar door de dijk prikt, loopt het gelijk onder. Tegen het onder water zetten van de Hemmeer polder zullen wij ons blijven ver zetten", vertelt Hendrickx. "Als er van hogerhand bevelen ko men, een aanwijzing van het mi nisterie bijvoorbeeld, dan zullen we wel moeten, maar dat is doemdenken". De gemeente Warmond heeft wel een middel om de plannen - voorlopig - te gen te houden Ze kunnen ge woon weigeren de bestemmings plannen te veranderen, maar Hendrickx ziet vooralsnog meer in overleg. Ongewenst In dat overleg in het recreatie schap, waar Warmond in verte genwoordigd is, moet ook ge sproken worden over de voorge stelde ontsluitingsweg voor re creanten uit Amsterdam. War mond vindt die overbodig en on gewenst. Do burgemeester: "Het plan gaat uit van een recreatiege bied zo dicht mogelijk bij de plaats waar de recreanten wo nen. Volgens ons moet er dan ook eerst naar andere gebieden gekeken worden die dichter bij Amsterdam liggen. De verkeers drukte, die als gevolg van de ont sluitingsweg ontstaat, kan War mond als dorp niet hebben". Positief staat Warmond tegen een intensiever gebruik van de oe vers en de eilanden bij 't Joppe. In de Broek- en Simontjespolder moet de mogelijkheid komen voor over- en landrecreatie, maar er mag geen drukke ontsluitings weg komen vanuit de Leidse Me- renwijk. "We willen best de mo gelijkheden voor recreatie daar vergroten. Er moeten aanleg plaatsen komen en voor mensen uit de Merenwijk, voor wie dat recreatiegebied in eerste instan tie bestemd is, moeten er fiets en voetgangerspaden worden ge maakt. Maar geen weg voor au to's anders bestaat de kans datje sluipverkeer krijgt. En er zou te veel lawaai komen in het stiltege- bied bij het eiland Kouden- hoorn", aldus burgemeester Hendrickx. dacht wordt ook aan een uitbrei ding van de gemeentehaven bij de Warmonder Leede. Daar zou den ook voorzieningen moeten komen voor mensen met plezier jachten, zoals douches en toilet ten. Verder wil Warmond de recreatie mogelijkheden in de Zwamburg- polder, De Strengen en de Teng- nagel verruimen. En volgens Warmond moeten er voorzienin, gen komen voor de zogenaamde bermrecreatie langs de Zijldijk bij Leiderdorp. Daarvoor moet wel de weg worden verlegd. Dat Warmond meer mogelijkhe den voor recreatie wil scheppen blijkt wel uit de woorden van de burgemeester. "Warmond voor de Warmonders hoor je vaak. Maar ik hou van eerlijk verdelen. En Warmond heeft zo'n zestig hectare water. We hebben daar om een sociale taak om ook an dere mensen van dat water ge bruik te laten maken". De kosten van de aanleg van aller lei voorzieningen (zoals laatst de doorgang bij het Zomergat. Kos ten: 1,2 miljoen gulden) zullen op den duur wel terugvloeien, via een toeristenbelasting bijvoor beeld. Maar ook de middenstand zal van de grotere toeloop van re creanten profiteren, meent de burgemeester. En dat die toeloop groter zal worden, daarvan is zij overtuigd. "We doen nu al gigan tisch veel, maar door deze voor stellen zal Warmond nog vrien delijker en toegankelijker wor den voor recreanten". HENNY VAN EGMOND De Broek- en Simontjespolder, gefotografeerd vanaf de Broekiveg. Expositie, toneel en lezingen voor vrede WARMOND - De gemeente War mond wil een aantal uren per week ruimte huren in de nieuwe Dekker-tennishal in de Veerpol- der. Deze tijd zou dan gebruikt kunnen worden door de badmin tonvereniging 'Steeds Vooruit', die tot nu toe nog gebruik maakt van de sportzaal 'Klim Op'. Voor de andere sportverenigingen biedt deze verhuizing van de badmintonvereniging weer wat meer mogelijkheden in de sport zaal 'Klim Op'. De huur van de tennishal kost de gemeente 11.500 gulden. De bad mintonclub draagt zelf zo'n 8500 gulden bij, gebaseerd op de tarie ven die ook voor 'Klim Op' gel den. Burgemeester en wethou ders stellen de aomppntpraa^ nu voor met dit voorstel akkoord te gaan, omdat elke andere oplos sing voor het onderbrengen van de sportverenigingen volgens hen veel duurder zal zijn. In War mond maken alle binnensporters tot nu toe gebruik van 'Klim Op' of van het gymnastieklokaal. Dit laatste onderkomen doet vooral dienst voor tafeltennis, judo en trimsporten. Het nieuwe twaalf banen tellende tenniscomplex, met mogelijkhe den tot squash, draait inmiddels op volle toeren. Zo is er deze da gen een huisvrouwentoernooi geweest en in het weekeinde de hele volgende week zijn er wed strijden in de vorm van een B- toernooi en voor senioren. Burgerlijke stand ThArn Leeson, John zv. J. Rietkerken en W.M. Polane, Deborah Geerdina Eli zabeth dv. J. Ouwerkerk en T. Móndi, Raffaelle Syreeta dv. R.S.Lie-Pauw- Sam en O.D. Malaihollo, Wendy dv. A. den Os en W. Ie Mair, Pieter Bastiaan zv. M. Spaargaren en W. de Graaf, Laura Esther dv. B. Fresco en M.Y.R. Schu- rink, Joanan zv. W.C. Verkade en C. Miedema, Anouk Aimée dv. L. van der Tas en A.W. Möller, Arina dv. A. van der Bent en N.J. Hoek, Adriana Johanna dv. A.J. de Wit en P. van der Blom, Menno zv. G.J. van Klaveren en A. Jeeninga, Hanane dv. M. Bahri en N. Badaoui, Hu- bertus Vries zv. N.Th. van der Marei en M.J.A. van Roon, Renata Petronella dv. E.J. van der Feen en E.C.P. V ideler, Flo- ns Willem zv. W. Schalekamp en S Ha- geman, Sander Javier zv. K.R.J, de Waal en T. Fuentes de Waal. Benny zv. H.J. Hart en C.M. Bonnet, Jonkvrouw Pauli ne dv. jhr. J.J. de Graeff n E.K. Timmer man, Nina Barbara Willibrordus dv! P.C. Romsom en J.M. Dofferhoff. Cor nelia Margaretha dv. J. Laterveer en I C Nimmermeer, Deborah Johanna Hen- drika dv. J. Staring en M.J. Korsuize. Gemeente gaat sloot dempen ZOETERWOUDE - De sloot achter de woningen aan de Verlaatweg in Zoeterwoude moet worden ge dempt om de overlast van dit vervuilde water voor de bewo ners tegen te gaan. Verder moe ten de woningen aangesloten worden op de riolering Dat is de mening van burgemeester en wethouders van deze gemeente. De bewoners van de huizen aan de ze sloot ondervinden al geruime tijd hinder van de sloot. De ge meente wil nu in samenwerking met de provincie Zuid-Holland tot het dichtgooien van deze sloot komen. In totaal gaat deze dempingsactie plus het aanslui ten op de riolering 73.000 gulden kosten. De provincie is bereid 41.500 gulden voor haar rekening te Onmogelijk Bij de herinrichting Koudenhoorn, waarvoor de Warmondse ge meenteraad enige tijd geleden geld beschikbaar stelde om een plan te ontwerpen, zal rekening worden gehouden met de na tuurlijke situatie. Hendrickx: "Het zal onmogelijk worden ge maakt om daar met auto's en brommers te komen. Er worden ook geen aanlegplaatsen voor pleziervaartuigen gemaakt. De toegang van Koudenhoorn zal dusdanig worden gemaakt dat alleen mensen die er echt heen willen er kunnen komen". Ge- VOORSCHOTEN/OEGSTGEEST - In Oegstgeest en Voorschoten wordt volgende week in het ka der van de Vredesweek 1981 op verschillende manieren aan dacht geschonken aan de be dreigde wereldvrede. Door mid del van toneel, tentoonstellin gen. lezingen en manifestaties proberen diverse groepen de Vredesweek en met name het centrale thema van die week bij de mensen over te brengen. In Voorschoten hebben de inter kerkelijke vredeswerkgroep. Amnesty International, de We reldwinkel, de werkgroep 'Soli- daridad' en het poppentheater 'Wellus-Nietus' hun krachten ge bundeld. Samen organiseren zij een aantal activiteiten rond het thema 'positieve vrede'. Vooruitlopend op de Vredesweek, die maandag begint, is er van avond (om half zeven) in Voor schoten de opening van de ten toonstelling 'Positieve Vrede' in de openbare bibliotheek door de heer Flinterman lid van het inter kerkelijk vredesberaad. Zondag wordt in alle Voorschotense ker ken in de ochtenddienst aan dacht besteed aan de vredes week. Woensdagmiddag om half drie verzorgt het poppentheater •Wellus-Nietus' een voorstelling in de Lindehoeve voor kinderen in de leeftijd van vier tot tien jaar. In Oegstgeest is woensdagavond een optreden van het hekel-thea ter 'Gruppo Trutto Dramatico' uit Leiden dat in een toneelspel de draak steekt met de zoge naamde nuttige wenken om een kernwapenaanval te overleven. Na afloop van het stuk dat vanaf half negen wordt uitgevoerd in Taberna aan de Julianalaan volgt een stille tocht door Oegstgeest. In Voorschoten wordt de Vredes- val. week vrijdag (vanaf acht uur) af gesloten met een manifestatie in het Cultureel Centrum. Op het programma staan onder andere zang, toneel, spreekbeurten, dis cussies en muziek. LEIDERDORP - Het gemeente bestuur van Leiderdorp wil graag een zetel hebben in het da gelijks bestuur van de streekmu- ziekschool "Rijnakkoord". De redenen hiervoor zijn, dat de school haar hoofdvestiging in Leiderdorp heeft en omdat volgens wethouder Verdier (CDA) van bestuurszaken - een vertegenwoordiging van Leider dorp niet mag ontbreken om de verantwoording die de gemeente heeft waar te kunnen maken. Het bestuur van "Rijnakkoord" heeft de gemeenten, die van de school gebruik maken, schrifte lijk laten weten een andere ver deling te willen voor de kosten van het nieuwe gebouw, dat pas geleden in Leiderdorp in gebruik is genomen. Volgens het bestuur is de huidige regeling, die in houdt dat alle deelnemende ge meenten evenveel in de kosten moeten bijdragen, niet meer eer lijk. Dit omdat Leiderdorp veel meer van het gebouw kan profi teren. Men stelt nu voor, de kos ten van het gebouw te verdelen op grond van het aantal lesuren dat leerlingen van de betreffende gemeenten ervan gebruik ma ken. Een dergelijke regeling was er al voor de overige kosten. Voor Leiderdorp betekent de nieuwe verdeelsleutel een extra bijdrage van 5000 gulden. Een bescheiden verhoging, gelet op de totale bijdrage van 350.000 gulden. Kunstcentrum in Oegstgeest OEGSTGEEST - Oegstgeest heeft er vanaf vanavond een kunston derkomen bij. Rond kwart voor acht vindt aan de Lange Voort namelijk de officiële opening plaats van het nieuwe kunstcen trum. Na de officiële openings handeling is tot negen uur een receptie. De eerste expositie is samenge steld uit werken van uitsluitend Oegstgeestenaren. De openings tijden van het kunstcentrum aan de Lange Voort 7a zijn: dinsdag, woensdag en donderdag van half twee tot half zes 's middags, vrij dags van half twee tot zes uur en van zeven uur tot negen uur, za terdag van één uur tot vijf uur. VRIJDAG Leiden - Leids Vrijetijdscentrum, Bree- straat 66. opreden van de Utrechtse groep Poison Ivy, 21 uur. Groenoordhallen - Leidato, van 19-22.30 uur, zaterdag van 13-17 uur en van 19- 22.30 uur. Willem de Zwijgerschool - Willem de Zwijgerlaan 44, ruilavond van ruilclub 'Komngskerk', 19.30 uur. De Waag - tentoonstelling van de Leidse Bond van Amateurtuinders, geopend vanavond tot 21 uur, za van 10-21 uur. Hartebrugkerk - Haarlemmerstraat, ten toonstelling kerkhistorische gegevens en bezittingen, za 14 uur. Stadsgehoorzaal - Leids Folkfestival, za 14.30-24 uur. Anjelierstraat - majorettenconcours, za 10.30 uur. Op Eigen Wieken - Valkenpad, informa tiemarkt Slaaghbuurt, za 13-17 uur. 't Parlement - Nieuwe Rijn 52, club v. alleenstaanden, 20 uur. Rapenburg 48 - NVSH-trefcentrum, open soos. 22 uur, tel. 149987. Dierenbescherming Leiden, melding zwerf- en gevonden dieren, tel. 212026. Caeciliastraat 18 - open-huisavond L.V.L., 21 uur, tel. 764236. Voorschoten - Openbare bibliotheek, opening tentoonstelling Positieve Vre de. 18.30 uur. Zoeterwoude - Os Huis, Kosterspad. veiling missionarissen, 20 uur. Oegstgeest - Lange Voort 7a, opening kunstcentrum, 19.45 uur. Voorschoten - Bij Hervormde Kerk, boekenmarkt amnesty international, za Voorstraat - rommelmarkt SVLV, za Wijk 1 - Boerhaavedistrict, Binnenstad- Noord, Groenoord, Kooi, Merenwijk: za, J. Rus, Middelstegracht 131. tel. 132500; zo. F.B. Kruis. Klaproos 34. tel. 126371. Wijk 2 - Binnenstad-Zuid, Tuinstadwijk, Professorenwijk, de Waard: za, H.C. Jas- perse. Witte Singel 72, tel. 124961; zo, R.M.G. Taytelbaum, Hogewoerd 138, tel. 120266. Wijk 3 - Mors, Haagwegkwartier, Zuid west: za, W. Schellekens, Paganinistraat 24, tel. 764035; zo, A. Boer, Kennedylaan 46. tel. 310420. Voor de praktijk van Groeneveld, R. v. Leeuwen, Meijer, Reinders, Tan. v. Tol, Zwijnenburg, Verhage: J. Verhage, Pluimzeggekreek 3, Leiderdorp, tel. 133834, spreekuur van 11-11.30 uur in Gezondheidscentrum Merenwijk, Ros molen 2. Leiderdorp - L. Middendorp, P. van 't Woud, Hoofdstraat 40, tel. 410070, za en zo spreekuur van 12.30 tot 13 uur aan hetzelfde adres. Oegstgeest - E.J. Roelants, Frans Hals laan 10. tel. 153747. Voorschoten - za, A. Tromp, Leidseweg 328, tel. 071-762159; zo, S.M. Platteel-de Jongh, Diepenbrocklaan 6, tel. 01717- 5417. Wassenaar - noord: J. Huls, Herenweg 19, tel. 13027; zuid: M.H. van Tolingen, Weteringlaan 4, tel. 78303. APOTHEKEN Leiden - de avond, nacht en zondag- dienst van de apotheken in de regio Lei den wordt waargenomen van vr 18 sep tot 25 sept door Apotheek Leiden Zuid- West, Brahmslaan 20, tel. 763134; Apo theek Beker, Lijtweg 4, Oegstgeest, tel. 155482. DIERENARTSEN Leiden - voor de praktijk van Muurling, Helder, Roest: F. Muurling, Plantsoen 23. tel. 125057. B.H. Broer, Boshuizerlaan 26, tel. 764058. Oegstgeest - IJ. Krol, Pres. Kennedy laan 260, tel. 153266. Voorschoten - C. Westgeest - Leidseweg 560, tel. 071-768616. WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604, tel. ten zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. - gezond- Leider- 110131, spreekuur m 14-15 i Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel. 154500. Voorschoten - gezondheidscentrum, v.d. Waalslaan. tel. 4641 ZATERDAG Leidse Werkgroep Homoseksualiteit - Caeciliastraat 18, disco vanaf 22 uur. Vrouwenhuis - Hooigracht 79, café- Bond van Amateurtuinders, tol 21 uur, zondag van 12-17 uur. Jazzcafé The Duke - optreden Kwartet Van Lier, 22 uur. Groenoordhallen - Leidato, 13-17 uur en 19-22.30 uur. Leids Vrijetijdscentrum - Breestraat 66, optreden Engelse groep Theatre of Ha- te, 21 uur. Zoeterwoude - Ons Huis, Kosterspad, veiling missionarissen, 20 uur. Oegstgeest - St. Willibrordkerk, kerk- coneert. 20 uur. Wassenaar - Nieuw Nijevelt, Van Zuy- len van Nijeveltstraat, optreden Meka- nik Kommando, 21 uur. ZONDAG Leiden - Werklozen Advies Centrum, Breestraat 19, ma t/m vrij van 10-12 uur, tel. 122000. Langs de Witte Singel - viswedstrijd, vanaf 7 uur is iedereen welkom in de Snor, Noordeinde, aanvang wedstrijd, Groenoordhallen - Leidato. 11-17 uur. MAANDAG lEIDSCH oagblad DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave: Uitgeversmaatschappij Leldsch Dagblad B.V. Hootdkantoor, Witte Singel 1, 2311 BG LEIDEN Postbus 54, 2300 AD LEIDEN Telefoon: 071-144941 Geen krant ontvangen: tel. 071-123143 tussen 18.00-19.30 uur (nabezor- glng na 19.30 uur); 1 16.00-18.00 u Abonnementsgelden bij vooruitbetaling te vol- Blj automatische overschrijving geen administratie- en Incassokosten. Voor betaling van abonnementsgelden uitsluitend giro 3203571 t.n.v. Damlate Holding BV te Haarlem. Kwartaalabonnement f 53,45 per post f 75,80 Jaarabonnement f 202,30 per post f 291,70 0.75 Directie: G. Koopman Hoofdredacteur: A.A.M. Schuurmans Adjunct-hoofdredacteur: W. Wlrtz (binnenland) J. Ruygrok-Hoogeveen (buitenland) A.A. van Brussel (soclele economie) P.J. Tombe (sport) P.O. Rosier (radio en tele- vl ele, kunst) Aangesloten bij de Gemeenschsppelljke Persdienst met eigen correspondenten o.a. In: Bonn, Bruesel, Londen, Parijs, Washington, Cai ro, Rome, Madrid, Stock holm en Djakarta. Schrama (nieuws- Redactie etad en in feature) randgemeenten Tel. 071-125260 of 071-144941 tst 222

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 2