De eenzame strijd van een invalide bejaarde Albeda neemt afstand van "eigen" begroting \n\erv\ew Wassenaarse blijft zitten waar ze zit ONTDEK UW OMGEVING PER FIETS!! GEZINSFIETSTOCHT Japan bekijkt kritiek op invoerbeper af 114 i 'i Door Jan Westerlaken Op zaterdag 19 en zondag 20 september wordt er door het Leidsch Dagblad in samenwerking met de Leidse Politie Sport vereniging voor het gehele gezin georganiseerd een Start vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur vanaf het Letdech uagblad, Witte Singel 6 naast het parkeerterrein, alwaar U kunt Inschrij ven en tevens een route beschrijving ontvangt. Inschrijving vanaf 8.30 uur. Voor 16.00 uur dient men weer terug te zijn. WASSENAAR - Het ka mertje, in de oude kel der, ruikt muf. Vliegen zoemen je om de oren. Vocht is er de oorzaak van. Het deert juffrouw Hibbeler niet. Ze heeft het er best naar haar zin en wil helemaal niet vertrekken. Toch zal ook zij, na zeven jaar, "Nieuw Rijksdorp" moeten verlaten. Het oord is brandgevaar lijk. In haar eentje "be zet" zij nu nog het be jaardenhuis Hoe ze dat vindt? "Ei genlijk bezet ik niks. Ik wil hier heus wel weg. Als ze me maar in Was senaar aan iets anders helpen. Hier heb ik al les, dat ga ik toch niet zo maar prijsgeven? Een paar jaar heb ik nog te leven. Mag ik daarvan genieten"? De hoop op een ander kamertje in het dorp heeft ze zeker niet opgegeven. Ai een poosje spaart ze oude kranten. "Want als ik plotseling weg moet, moet ik wat papier hebben om m'n spulletjes in te pakken". De invalide juffrouw Hibbeler (ze kruipt op haar knieën door de kamer en rijdt in een wagentje als zij de straat op- gaat) voelt zich nu geen "be-' zetter" meer. "Natuurlijk heb ik wel m'n handtekening on der de actie gezet. Ik vond en vind nog, dat "Nieuw Rijks dorp" moet openblijven. Maar", laat ze er gelaten op horen, "ze hebben allemaal de strijd opgegeven. Jammer hoor. Als ze dit niet hadden gedaan, was het voor de ge meente heel wat moeilijker geweest om de boel te slui ten. Zeker, ik ben wel een beetje teleurgesteld in de mensen. In mijn ogen zijn ze veel te gauw gestopt". "Kraken" De voorlaatste bejaarde die het voor gezien hield, was initia tiefnemer tot de "bezetting" Mulder. Hij en juffrouw Hib beler hielden stand. Tot ook Mulder het niet meer zag zit ten. Nu zij een paar weken de tijd heeft gehad om eens over de actie na te denken, zegt ze eerlijk: "ik ben er het niet zo mee eens. 't Is nu net of ik heb meegewerkt om een huis te kraken. Nou, dat hoeft voor mij niet hoor. Met kra kers ben ik het niet eens". Toch zit zij er nog"ja, ja, jamompelt ze "Ge woon, omdat ik niet weet waar ik heen moet. Zodra er in Wassenaar een kamer voor me is, stap ik op. Eerder met. En als ze me op straat zouden zetten? Gut, ik hoop het niet zeg. Dan zetten ze maar een tentje hier voor in de tuin Zelf heeft de krasse, bejaarde, vrouw ook al het nodige ge daan om ergens anders wat te vinden. Zo heeft ze koningin Beatrix een brief geschreven en haar probleem voorge legd. De secretaris van de vorstin liet kort en zakelijk weten, dat hij de brief had doorgestuurd naar instanties die hierover gaan. Over de verzorging heeft juf frouw Hibbeler geen klagen. Die gaat gewoon door. Het personeel blijft nog een goe de maand, dan is het afgelo pen. Wat er dan gebeurt? Het is een vraag voor de bejaarde vrouw. Haar hoop is geves tigd op een nieuw onderko men. Berustend zegt ze: "ach, ik ben 82 jaar, misschien ben ik er dan wel niet meer". Zelf doen Directeur Visser van het be jaardenhuis zit ook een beetje met de handen in het haar. De gemeente Voorburg, waar juffrouw Hibbeler van daan komt, heeft de geld kraan dichtgedraaid en be taalt geen cent meer voor haar verblijf in "Nieuw Rijks dorp". Omdat het niet meer te boek staat als bejaar denoord. "Maar die vrouw moet toch leven", vraagt hij zich vertwijfeld af. "Ik kan haar toch niet zonder eten la ten zitten en dood laten gaan? Hoe dat straks moet als er geen personeel meer rond- loopt? Tja. dan zullen mijn vrouw of ik haar moeten ver zorgen. Er zit niets anders op Juffrouw Hibbeler heeft van de andere bejaarden geen le vensteken meer vernomen. Stuk voor stuk zijn ze over de provincie verspreid. "Jam mer hoor", zucht ze en haar ogen worden nat, "want het was hier net één grote fami lie: we aten samen, dronken samen koffie en keken samen televisie. Ja. dat wordt dan zo maar uit elkaar gerukt. Waar om. heb ik me wel honderd keer afgevraagd." (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG (GPD) - Oud-minis ter Albeda van sociale zaken vindt dat het nieuwe kabinet zo snel mogelijk een meeijarenak- koord met de sociale partners moet sluiten over een werkgele genheidsplan. Hij schrijft dit in het deze week verschijnend nummer van het CDA-partijblad CD-Actueel. Het akkoord met de sociale part ners moet uiteindelijk leiden tot nationale overeenstemming over een nieuw industriebeleid, mati ging en arbeidsverdeling. Albeda wijst er verder op dat het inko mensplaatje van het oude kabi net (koopkrachtdaling voor de minima en vooruitgang voor de hogere inkomens) slechts een technisch voorstel is geweest. „Ik zou geweigerd hebben als minister met deze cijfers naar de sociale partners te gaan", aldus de oud-bewindsman. Hij verwijt De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbu reau eenzijdigheid bij het opstel len van hun voorstellen. Deze beide instanties hebben volgens Albeda te weinig oog voor de so ciale factor. Daaronder verstaat hij de manier waarop een bepaal de maatregel overkomt bij de so ciale partners. „Gezonde ar beidsverhoudingen zijn net zo belangrijk als monetaire stabili teit", zegt hij. Albeda is voorts van mening dat Als aandenken ontvangt men een fraai vaantje VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1981 inschrijfgeld 1 3,- per persoon. Kinderen t/m 12 Jaar f 2,- p.p. Landelijke bekendheid kregen veertien Wassenaar se bejaarden toen zij besloten het tehuis 'Nieuw Rijksdorp', waarin zij hun laatste jaren sleten, te 'bezetten'. Ze waren het er niet mee eens, dat zo wel de provincie als de gemeente het onderkomen definitief wilde sluiten. In wat voor bochten de oudjes zich ook wrongen, het besluit werd niet teruggedraaid. Spandoeken verschenen aan de muur. Zo maakten de bejaarden hun grieven aan de buitenwereld bekend. D'66-statenlid Schuyt vroeg gedeputeer de staten (het dagelijks bestuur van de provincie) de gemeente Wassenaar op de vingers te tikken, omdat zij, in zijn ogen, 'enkele steken had laten vallen'. Het baatte niet. Dus maar 'bezetten'. Nu, een paar weken na die opmerkelijke stap, heb ben ze bijna allemaal de strijd opgegeven. De ini tiatiefnemer tot de 'bezetting' vertrok deze week als voorlaatste. De man kon er niet meer tegenop. Ook al omdat z'n kinderen hem onder druk zetten. Maar één van de bewoonsters is vastbesloten: zij blijft zitten waar ze zit. Juffrouw Hibbeler, 82 jaar oud. Niets voelt ze ervoor om, net als alle anderen (van wie er inmiddels één is overleden en één met een ernstige hartaanval in een ziekenhuis is opgenomen) buiten Wassenaar terecht te ko men. Hier, in dit villadorp, heeft ze haar kennis sen, winkels, kerk en wordt ze af en toe eens in haar rolstoel rondgereden. Dat wil ze voor geen goud kwijt. Krijgt ze een plekje in een bejaar denoord in de buurt, dan valt er met haar te pra ten. Anders niet. En waarop juffrouw Hibbeler géén antwoord kan geven is de vraag waarom er ineens al lemaal jonge mensen in de kamers zijn komen wonen nu de bejaarden weg zijn. "Er woont zelfs een vrouw met twee kinderen", roept ze ver ontwaardigd uit. "En wy moesten eruit, omdat het brandgevaarlijk is. Ik denk, dat dit gewoon een stok was om de hond mee te slaan. Dit is al jaren zo. Waarom komen ze er dan nu mee op de prop pen"? Wethouder Van der Klaauw, verantwoordelijk voor de gang van zaken in "Nieuw Rijksdorp", heeft deze nieu we ontwikkeling mét lede ogen moeten gadegeslagen. Hij is duidelijk "wat voor de bejaarden brandgevaarlijk is, geldt ook voor anderen. Ik heb de directeur van het be jaardenhuis een briefje ge schreven. dat hij erg voor zichtig moet zijn Natuurlijk, ik begrijp het wel, hij moet de zaak exploiteren. Het be nauwt de gemeente Wasse naar wél. dat het huis nu weer volloopt. Maar we zijn er druk mee bezig, laten het er niet bij zitten. Bovendien komt er nu een extra risico bij: de bejaarden werden van uit één centraal punt ver zorgd (eten koken), de jonge mensen doen dit zelf'. Zoeken En wat juffrouw Hibbeler be treft9 "Ik kan er best inko men. dat zij in Wassenaar wil bleven wonen. Maar wy kun nen niets doen, zyn afhanke lijk van de goedheid van de bejaardenhuizen. Praten doen we er in elk geval wel over. Voorzichtig aan. Haar zo maar van het ene naar het andere tehuis overhevelen? Nou, nee hoor, dat kan niet En zeker niet als die vrouw dat zelf niet wil. De gemeente Wassenaar zal niet zeggen, nu wegwezen, morgen is het de laatste Directeur Visser van "Nieuw Rijksdorp" heeft wel eens plannen ingediend om de zaak een stuk veiliger té ma ken. "Maar", zegt wethouder Van der Klaauw, "dit oude pand (bijna honderd jaar) op knappen is niet te doen. Om het aan alle eisen van deze tijd aan te passen, moet het totaal ondersteboven worden gehaald. Kost handenvol geld. Niet te betalen" De gemeente Wassenaar, die het complex enkele jaren ge leden kocht en het verhuur de. weet niet precies wat er. als het leeg staat, mee wordt gedaan. "We hebben het complex gekocht, omdat we zélf de ontwikkeling in het centrum in de hand willen houden. Vaste plannen zyn er nog niet". Juffrouw Hibbeler kan zich over al die opgewonden standjes nu niet meer zo heel erg druk maken Ze is klaar, zoals ze zelf zegt. voor de de finitieve afreis "Myn koffers staan gepakt en God heeft m'n paspoort getekend....". het goed zou zijn indien het CDA eer* een keer in de oppositie zou komen, speciaal omdat het nog een jonge partij is. Hij wijst erop dat de christen-democratische partijen in Nederland langer aan de regering zijn geweest dan de communisten in Rusland. „Je kunt je afvragen of dat voor een partij gezond is". TOKIO (Reuter) - Japan is bereid nieuwe maatregelen te nemen die ertoe moeten leiden dat ande re belemmeringen van zijn in voer van fabneksprodukten dan invoerrechten worden opgehe ven. aldus een mededeling van het Japanse ministerie van inter nationale handel en industrie. Ambtenaren van het MITI hebben verklaard dat de Japanse rege ring daarmee tegemoet wil-ko men aan de heftige buitenlandse kritiek op haar importbeleid. Meegedeeld is dat er verscheide ne werkgroepen zullen worden ingesteld die de afzonderlijke buitenlandse klachten over spe cifieke importbelemmeringen voor fabrieksgoederen zullen on derzoeken. Zowel vanuit de geïndustrialiseer de landen als vanuit de Derde Wereld is er bij Japan herhaalde lijk op aangedrongen om zijn in voer van fabrieksgoederen te vergroten. De Japanse invoer be staat maar voor ongeveer twintig procent uit fabrieksgoederen en voor de rest hoofdzakelijk uit grondstoffen. In de Westeurope- se industrielanden bestaat de in voer vaak voor veertig procent uit fabneksprodukten. De ambtenaren van het MITI zei den er lang niet zeker van te zijn dat het geringe aandeel van de fabrieksgoederen in de Japanse invoer moet worden toegeschre ven aan de zogenaamde non-tari faire belemmeringen, andere be perkingen dus dan invoerrech ten. Het is ook heel goed moge lijk dat buitenlandse exporteurs goederen in Japan aanbieden waarvoor eenvoudig geen be langstelling bestaat. UITGEEST iANP) Btj opgravingen in het Noordhtillandse gehucht Dorregeest (nabij Uitgeest) heeft de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bo demonderzoek gisteren het tot nu toe best geconserveerde skelet uit de Romeinse tijd bloodgelegd. Het is slechts een ran een aantal zeer bij zonde re vondsten op het terrein van ren ixwrmalige Romeinse nederzetting De nederzetting is tot ongeveer 400 na Christus bewoond geweest Brits minister bezoekt IRA-leden BELFAST (API - De nieuwe Brit se minister van Noord-Ierse za ken. James Prior, heeft gisteren vriend en vijand verrast door de Mmfliviifila in BtUM li bezoeken Zijn voorganger At kins heeft zich nooit vertoond in de zwaar bewaakte gevangenis. waar IRA-ieden in hongersta king zijn om een aparte status by de Britse regering af te dwingen. Volgens de autoriteiten heeft Pnor het H-blok bezocht, waar de ver oordeelde IRA leden vast zitten Hy heeft gesproken met enkele veroordeelden Juffrouw Hibbeler: "Eigenlijk bezet ik nik

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 13