Alleen gedrag van koopman is na 30 jaar veranderd handelen van VVD-raad slid Commandant Paul opent vrijdag politiebureau jUscpm Veilirig voor missiewerk in Zoeterwoude Veel kritiek op eigenmachtig [L-e/cfee agenda Wassenaarse markt nog springlevend Opheldering gevraagd over vermiste Chileen Voor half miljoen heroïne gevonden Papegaai gestolen Burgerlijke stand DINSDAG 15 SEPTEMBER 1981 "Omwonenden accepteren krakers" VOORSCHOTEN - Het bestuur van de belangenvereniging middenwpningen Het Wedde in Voorschoten betreurt de discriminerende opmerkin gen van omstanders over de krakers van een woning aan die straat. Vporzitter Per- quin: "Alles verloopt nu in prima harmonie. Als de kra kers zich als goede bewoners gedragen dan zien wij geen enkele aanleiding om activi teiten tegen hen te onderne men. Wij wensen de mensen zelfs succes toe bij het berei ken van hun doel. Maar wij vinden het wel jammer dat dit moet gebeuren door an dermans eigendom te kra ken. Het merendeel van de buurtbewoners keurt de kraakactie wel af, maar wij accepteren de bewoners zon der meer." WD-raadslid Scheffer wil winst energiebedrijf teruggeven aan con sument. LEIDERDORP - Het Leiderdorpse WD- raadslid Scheffer had geen eigen voorstellen mogen doen in de algemene raad van het energiebedrijf Rijnland. Scheffer kwam in juli met het voorstel om het energiebedrijf in de toekomst geen winst meer te laten ma ken. Als er toch winst zou zijn dan moest dat niet aan de gemeenten worden uitbetaald, maar worden teruggeven aan de consumen ten. Enige Leiderdorpse raadsleden bleken gister avond tijdens de raadsvergadering nogal ge pikeerd over het eigenmachtig optreden van de WD'er. De CDA'er Den Boeft was zo boos, dat hü spontaan zijn ontslag aanbood als lid van de werkgroep die overleg moge lijk maakt binnen de diverse gemeenschap pelijke regelingen in de randgemeenten. Den Boeft: "Het Leiderdorps college heeft gefaald door aan Scheffer een kort, mat en flets briefje te schrijven met alleen maar de vraag erin: zou je dat nou wel doen? De raadsleden zijn hierover niet eens geraad pleegd". Na een korte verontschuldigende uitleg van wethouder Meerburg (CDA> besloot Den Boeft zijn ontslag toch maar weer in te trek ken. Doeslaan Na tien jaar van praten en onderhandelen is gisteravond de eerste definitieve stap gezet om tot verbetering van de huizen aan de Doeslaan te komen. De bewoners hebben een eigen bouwkundige ingeschakeld en kunnen een financieel haalbaar bouwplan realiseren. De gemeente Leiderdorp ver koopt de woningen aan de bewoners, want dat is financieel aantrekkelijker dan sloop en de daaropvolgende nieuwbouw. De gemeenteraad ging gisteravond akkoord met de verkoop van de huizen. Zelfs het raadslid Tieken, een fervent voorstander van het plan om de Doeslaan te slopen en nieuwbouw te plegen, stemde voor de ver koop van wat hij 'oude rommel' noemde. "Ik verkoop niet graag rotzooi", zei Tieken, "maar de geruststelling en het geluk voor de mensen, die het geheel willen verbouwen, wil ik hen niet ontnemen". WASSENAAR - De Wasse naarse markt bestaat der tig jaar. Nog maar zes jaar na de ontberingen van de tweede wereldoorlog, be sloot de gemeenteraad van Wassenaar tot de in stelling van een wekelijk se markt. Er ging een ste vige discussie aan vooraf met de plaatselijke mid denstand en een groep consumenten die op een markt hadden aangedron gen. De laatsten waren van mening, dat het prijspeil in de winkels onno dig hoog werd gehouden. Won derwel waren de protesterenden niet overwegend afkomstig uit de armere laag van de bevolking. In feite waren het de consumen ten met een grotere koopkracht, die de strijdbijl hadden opgegra ven. Een belangrijke rol in het geheel werd gespeeld door me vrouw B.M. baronesse Harinxma thoe Slooten-Elout. Het verweer van de winkeliers was dat van hen wel steeds een eerste kwaliteit levensmiddelen werd verwacht, waarvoor ook zij meer op tafel moesten leggen. Tevens voerden zij ter verdediging aan, dat veel boodschappen door knechts moesten worden uitge reden naar de villa's, terwijl de afstanden in de gemeente niet gering waren. Kortom, de distri- butiekosten zouden hoger dan elders zyn geweest. Het mocht niet baten, want een ij lings ingestelde commissie advi seerde tot het instellen van een markt, zij het op een andere plaats dan de huidige Berkhei- straat. Uitgangspunt was een omvang van 30 tot 40 kramen, hoofdzakelijk voor levensmidde len en textiel. Een verzoek voor een soortgelijke markt in Wasse naar-zuid werd op de lange baan geschoven. Graag Ook de provinciale autoriteiten moesten nog hun goedkeuring geven, want een markt wordt volgens de provinciewet als een zaak van groter belang be schouwd. Toen vaststond dat een dinsdag geen onrecht zou doen aan markten in de omlig gende gemeenten, kon de voor bereiding worden getroffen. Betrouwbare cijfers over de markt- omzet ontbreken, maar dat de kooplui er graag staan is een feit. Er bestaat een wachtlijst, maar het is niet zo dat de best geno teerde er vanzelf op komt. De Wassenaarse markt werkt als een half gesaneerde, dat wil zeggen dat een bepaalde branche-verde ling wordt aangehouden. Een en kele maal blijft een plaats wel eens onverwacht leeg. Een kans voor een "meeloper" om zich er voor een keer te vestigen. Dat is iemand die met zijn waren bij de aanvang van de markt rondloopt en gokt op een plaatsje. Vanaf de oprichting was de orde van de markt in handen van de politieman De Vries, naar eigen zeggen een dienstklopper. Hij had al naam gemaakt als vervol ger van plaatselijke werkgevers, die bij herhaling de arbeidswet ten overtraden. Dit alles om mis bruik van personeel tegen te gaan, zo formuleert hij het zelf. De Wassenaarse markt aan de Berkheistraat. Pogingen om het marktgebeuren sen zijn tot nu toe op niets uitgelopen. voor hun natje en hun droogje aangewezen op het eeuwenoude café 'Het Hoekje'. In de loop der jaren is er op enkele punten wel enige verandering in het koopmansgedrag gekomen. Ze nemen nu ook rustig een paar weken vakantie. En ze bezorgen j ook de grotere bestellingen, het geen oorspronkelijk zeker niet I tot de marktgewoonten heeft be-1 hoord. Een tijdje terug leek de markt toch nog eens een verandering te on dergaan. Wethouder. Van Dings- j tee deed toen namelijk een po ging de markt een eindje ver plaatst te krijgen. Hii wilde het indje verderop te verplaat- Natje Aangezien de markt de gehele straat in beslag neemt, moest er van begin af aan een.doorgang tussen de rijen kramen komen voor de manege en het bejaar dencentrum Nieuw-Rijksdorp, zodat paarden en bejaarden toch nog hun verblijven konden ver laten. De kooplieden zelf waren marktgebeuren liever op het Berkheiveld zelf hebben in plaats van in de straat, zodat de weg de gehele week voor het ver keer kan openblijven. Ook zag hij op die manier meer mogelijk heden voor een betere parkeersi tuatie. De wethouder kreeg ech ter van de gemeenteraad te wei nig steun en ook de kooplieden verklaarden zich tegen het plan. Zij vrezen namelijk dat de bezoe kers dan niet zoals nu langs de gehele rij zullen lopen om een fa voriete kraam te bezoeken. Want op het veld langs de weg zou al les in een vierkant komen te staan. Veel festiviteiten in Leiderdorp LEIDERDORP - Het nieuwe poli tiebureau aan de Hoogmadese- weg voor de groep Leiderdorp wordt aanstaande vrijdag offi cieel geopend. De opening wordt verricht door de scheidende commandant van de rijkspolitie district Den Haag. kolonel P. Paul. Zaterdag houdt de land- groep een open dag om het pu bliek de gelegenheid te geven het nieuwe bureau te bezichti gen. Rond die open dag zijn diverse fes tiviteiten georganiseerd. Zo zal de bereden groep van de rijkspo litie om 11.00 uur een demonstra tie geven. "Zij laten zien wat er allemaal met een paard kan", zo deelt de voorlichter van de rijks politie mee. In het begin van de middag om 14.00 uur komen de politiehon den in actie. Evenals de paarden zullen zij hun kunnen demon streren op het braakliggende ter rein aan de Simon Smitweg te genover het het nieuwe politie bureau. Voor de jeugdige Leiderdorpena ren heeft de rijkspolitie een schietwedstrijd georganiseerd. Jongeren van 16 tot en met 21 jaar kunnen zich morgenavond tussen zeven en tien uur opgeven voor de schietwedstrijd in het politiebureau. De wedstrijd wordt gehouden in de schietkel- der aan de Hoogmadeseweg. In en rond het politiebureau wordt door de rijkspolitie en andere in stellingen voorlichting gegeven over hun werkzaamheden. De tactische recherche staat er met onder andere een vuurwapenex positie. En de veldpolitie zal uit leg geven over de jacht en visse rij. Veilig Verkeer Nederland verleent eveneens medewerking. Daar kan men een ogentest af la ten nemen. Voor de bromfietsers is er een spe ciaal hoekje. Daar kan de brom- LEIDEN - De Leidsc gemeente raad vraagt aan de Argentijnse en Chileense regering om ophel dering over het lot van de in Lei den woonachtige Chileen Luis Quinchavil Suarez. De minister van buitenlandse zaken wordt gevraagd om zijn invloed bij die regeringen aan te wenden. De gemeenteraad besloot gister avond daartoe op initiatief van de raadsleden Fallaux (PvdA), Van der Putten .PSP» en Van Oosten (PPR). Hoewel het vol gens de CDA-er Driessen niet op de weg van de plaatselijke over heid ligt om met buitenlandse mogendheden te corresponde ren, werd het voorstel i aanvaard. De 42-jarige Chileen is sinds 1976 vluchteling in Nederland en woonachtig in Leiden. Op 19 fe bruari van dit jaar zou Suarez in Argentinië door de politie zijn opgepakt bij een poging naar zijn land terug te keren. Sindsdien ontbreekt elk spoor. mer op een rollenbank worden getest en verder kan ook het la waai uit de uitlaat worden geme ten. De diverse festiviteiten beginnen 's ochtends om tien uur. Het is de bedoeling dat de open dag rond vier uur 's middags wordt afge sloten. LEIDEN - De Leidse politie heeft vorige week donderdagavond in Rijswijk een Leidenaar en twee Rotterdammers aangehouden die van heroïnehandel worden verdacht. Zij hadden twee ons bij zich. In Rotterdam werd later nog eens drie ons in beslag geno men en in Almelo anderhalve ki lo. De totale waarde bedraagt on geveer een half miljoen. De politie hield de 34-jarige Lei denaar al een tijdje in de gaten, omdat zij een vermoeden had dat hij in drugs handelde. Vorige week werd hij gevolgd tot Rijs wijk, waar hij op straat een han deltje wilde afsluiten met de twee Rotterdammers. In hun au to's vond de politie twee ons he- De Rotterdamse politie werd di rect na de aanhouding van het drietal ingeschakeld om een huiszoeking te doen bij één van de Rotterdammers. In zijn huis werd nog eens drie ons plus twee pistolen gevonden. Tijdens het verhoor op het Leidse politiebu reau liet het drietal ook een adres in Almelo los. Onderzoek daar le verde nog eens anderhalve kilo op. Vrouwen (1) Het nieuwe seizoen van het Oegst- geester vrouwentrefpunt 'Alet- ta' begint woensdagavond met een bijeenkomst in gebouw Ta- berna aan de Julianalaan. Op het programma staat een the ma-avond over drugsversla ving. Aanvang half negen. Vrouwen (2) In Zoeterwoude begint de stich ting VOS (Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving) woens dag het nieuwe sezoen. Het vrouwencafé zorgt voor muziek en informatie vanaf acht uur in de Sjaloomschool aan de Veld zichtstraat. Belangstellenden kunnen inlichtingen krijgen over de verschillende activitei ten van de stichting, onder an dere over politieke vorming voor vrouwen, praatgroepen voor vrouwen in de overgang en de VOS-groepen zelf. Kleding De Unie van Vrouwelijke Vrijwil ligers houdt woensdag een kle- dingbeurs in het Trefpunt aan de Herenweg in Warmond. Van negen tot elf uur kunnen spul len voor de verkoop worden aangeboden. De verkoop is dan van twee tot vier uur en 's avonds van zeven tot half acht. De niet verkochte stukken wor den, als deze niet afgehaald worden, geschonken aan de ac tie "Mensen in Nood". Creatief De stichting Jeugd- en Jongeren werk Oegstgeest (SJJO) organi seert woensdagmiddag een creatieve middag voor kinde ren. Vanaf half drie zijn de kin deren welkom in het gemeente centrum waar de jongste mas kers gaan maken en knippen en schilderen. De oudere kinderen maken zelf hun eigen vlieger. ZOETERWOUDE - De traditionele veiling voor het missiewerk in Zoeterwoude wordt volgende week vrijdag en zaterdag gehou den. De opbrengst gaat naar de Zoeterwoudse missionarissen, die over de gehele wereld hun missiewerk verrichten. De vei ling is het hoogtepunt van de ac tie, die de Zoeterwoudse werk groep Missie- en ontwikkeling deze maand organiseert. De werkgroep zet zich al vele jaren in voor veertien missiegebieden van Tanzania tot Brazilië en van Indonesië tot Oeganda, die wor den (of in het recente verleden werden) geleid door de missiona rissen afkomstig uit Zoeterwou de. - tiviteiten waarbij getracht wordt alle lagen van de bevolking te be reiken. Zo dragen de scholen, be jaarden en diverse verenigingen hun steentje bijl De morele en fi nanciële steun van het thuisfront is een grote stimulans voor de missionarissen die veelal onder zware omstandigheden hun werkzaamheden verrichten. De werkgroep doet een beroep op de plaatselijke bevolking om waardevolle spullen beschikbaar te stellen voor de veiling. Deze worden de komende dagen dan opgehaald. De veiling zal gehou den worden in "Ons Huis" en is vanaf acht uur 's avonds open. DINSDAG Leiden - Groenoordhallen, Leida- to, 13-17 uur en van 19-22.30 uur. Vrije School - Obrechtstraat, lezing door D. ten Hooven.over hoe er op vrije scholen onderwijs wordt gegeven, 20.15 uur. Filmhuis LVC - Breestraat 66, in formatie-avond actie 'Leiden te gen onderdrukking in Latijs- Amerika, 20 uur. Marinecomplex - Noordeinde 2a, verkoop winterkledingbeurs, 19- 21 uur, woe van 10-13.30 uur. Werklozen Advies Centrum - Bree straat 19, ma t/m vr van 10-12 uur, tel. 122000. NVSH bibliotheek - Rapenburg 48, NVSH informatiecentrum, ge opend op werkdagen van 14-16 uur en dins van 20-21 uur. Stats jongerencentrum - Haarlem merstraat 73, Nederlandse les voor buitenlandse 'ongeren, 19- 20.30 uur, 19-20.30 uur; aanslui tend soos, muziek of film; woe. soos en sport, 15-17 uur. Jongeren Advies Centrum (JAL) - Caeciliastraat 67, ma t/m vr van 16-22 uur, tel. 126052. Algemene Reclasserings Vereni ging - Rijnsburgerweg 167, tel. 156440, bereikbaar op werkda gen van 9-17 uur, voor hulp en informatie aan meerderjarigen (vanaf 18 jaar), die door proble men in conflict zijn of dreigen te komen met politie en/of justitie. Vrouwenhuis - Hooigracht 79, café avond, 21-1 uur. Bibliotheek Morskwartier - "Ro bijnstraat: open huis, 18.30-21 uur; woe van 10-12 uur en 14-18 Leiderdorp - bibliotheek geopend, Warmond - 't Trefpunt, Herenweg 80, kledingbeurs, woe 9 uur. Oegstgeest - woensdag, creatieve middag SJJO in Gemeentecen trum. WOENSDAG Leiden - Filmhuis LVC, Breestraat 66, Latijs-Amerikaanse speel films. Stadhuis - raadscommissie ruimte lijke ordening, openbare werken en verkeer. The Jam - 2e Binnenvestgracht, optreden The Happening. Groenoordhallen - Leidato, 13-17 uur en van 19-22.30 uur. Stadhuis - algemeen bestuur cen trale post ambulance vervoer Leiden en omstreken, don 14 Stats jongencentrum - Haarlem merstraat 73, cursus stijldansen; don soos met films en informatie programma's, 15-17 uur. Jongeren Advies Centrum (JAL) - Caeciliastraat 67, meisjes tele foon, 16-22 uur. Buizerdhorst 17 - inl. over Baha'i geloof, tei. 213490. Oegstgeest - Taberna, Julianalaan 1, info-avond Aletta, 20.30 uur. Voorschoten - gemeentehuis, com missie welzijn, 20 uur. Zoeterwoude - Veldzichtstraat 2, Sjaloomschool, info-avond Vos- cursus. 20 uur. DONDERDAG Leiden - Literair café Agora, Oude Vest 33, avond rond Renate Ru binstein, 20.15 uur. Stadsgehoorzaal - inschrijven ha ring en wittebrood 3 oktober, 16- 20 uur. De Waag - tentoonstelling amateur tuinders, 19.30 uur. Groenoordhallen - Leidato, 13-17 uur en van 19-22.30 uur. APOTHEKEN Leiden - de avond, nacht en zondags dienst van de apotheken in de regio Lei den, wordt waargenomen van vr 11 tot 18 sept door Zuider Apotheek, Lam- menschansweg 7, tel. 123553: Apotheek Boekmer, Florijn 19, Winkelhof Leider dorp, tel. 894400. i noorden van de Rijn: 134604, tel. 1 zuiden van de Rijn: 121753? Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. - gezond heidscentrum, Berkenkade, Leider dorp. tel. 410131, spreekuur ma t/m vr van 14-15 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel. 154500. LEIDEN - Uit de volière in het Plantsoen is in de nacht van zondag op maandag de pape gaai Jacob gestolen. Het dier heeft eer» waarde van ruim duizend gulden. Er zijn niet meer vogels verdwenen. De dader, van wie tot nu toe elk spoor ontbreekt, heeft Jacob gestolen door een gat in het hekwerk te knippen. Cornelis Wilhelmus zv. P.J.M. van Haas- tert en V.A. Boutier, Johanna Petronella Maria dv. J G M Bakker en M.A.M. van der Voort. Julie dv. M.E.M. Debeir en F.H.P. Sauret, Theodorus Pieter zv. B.J. Pasman en L.W. Krasenberg, Sophie Cornelia Rosa dv. P.P.M.M. Wittgen en M.A. Wiersema, Melek dv. S. Atak en S. Atak, Rens zv. C. Faas en H. Poppe. Jas per Jacobus zv. H.J. Sloos en J. Protz iel la dv. P Ouwehand en W P Diedeke Cornelia.Mikundim dv. D A M. Smidt en A I. Albers, Roel zv. T.J.L. Bo- termans en C.E. van Diest, Stefanus Jo seph Klaus zv. C.J.K. Molenkamp en Overleden man, M.C.E. van Mourik. (1912) vrl. echtg. van F. J. de Graaf. W. Hoogerwerf. (1902) vrl. geh. gew. met A.A. Wansmck, L. van der Niet, (1912) vrl. echtg. van W. de Bruin, H. Zaalberg 1904) man, L.F.C. van der Hoeven (1926) man. J A. van de Werken (1909) man. A. Van der Vos (1908) vrl. echtg. van J. Massaar. J.J. de Bruin (1889) vrl. geh. gew. met J. van Gemeren, L. Roosenhoogh (1911) r leidsch dagblad DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave: Uitgeversmaatschappij Leldsch Dagblad B V. Hoofdkantoor, Witte Singel 1. 2311 BG LEIDEN Postbus 54, 2300 AB LEIDEN Telefoon: 071-144941 Geen krant ontvangen: tel. 071-123143 tussen 18.00-19.30 uur (nabezor- glng na 19.30 uur); zater- Abonnementsgelden bij vooruitbetaling te vol doen. Bij automatische overschrijving geen administratie- en Incassokosten. Voor betaling van abonnementsgelden uitsluitend giro 3203571 Ln.v. Damlate Holding BV t< Haarlem. Kwartaalabonnement f 53,45 per post f 75,80 Jaarabonnement f 202,30 per post f291,70 J.P.M. glo) i der Meer (r« Hoofdredacteur: A.A.M. Schuurmans Adjunct-hoofdredacteur Plv. Alg. re J.M.J. Posl z (binnenland) J. Ruygrok-Hoogeveen (buitenland) A.A. van Bruasel (sociale economie) P.J. Tombe (sport) P.C. Rosier (radio en tele- visie, kunst) S.J. de Groot (geestelijk leven) Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o.a. In: Bonn, Brussel, Londen, Parijs, Washington, Cai ro, Rome, Madrid, Stock- holm en Djakarta. Redactie stad en randgemeenten Tel. 071-125260 of 071-144941 tst. 222 •H. v. Egmond «tel. 071-172766 Ch. Lennartz tel. 071-133202

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 2