"Watertje moet sfeer behouden" nieuw kraakactie in Het Wedde Op woning aan eidse agenda I lurgerl lij ke stand ZOETERWOUDE - Met de komst van het veelbesproken winkel centrum in Zoeterwoude-Dorp en de vestiging van een grote supermarkt bij dat winkelcen trum vindt er in de gemeente een grote verschuiving plaats op het terrein van de winkel voorzieningen. Dat hier een ver andering van het winkelgedrag van de Zoeterwoudenaren uit voort gaat vloeien mag worden aangenomen. Het centrum dat 890 vierkante meter gaat beslaan zal op het pleintje bij de Hervomde kerk aan de Dorpsstraat verrijzen. Hiermee ligt het op de grens tussen het oude en nieuwe Zoe- terwoude. Westeinde I en II, de grootste uitbreidingen van het dorp na de Tweede Wereldoor log, 'iggen vlakbij en zullen de meeste klanten leveren. De toe komstige vestiging van de su permarkt, op het terrein waar nu de firma Janson is gevestigd, zal de aantrekkingskracht van dat gebied alleen maar vergro ten. Maar hoe staat het nu met de eco nomische levensvatbaarheid van de winkelstraat van ouds her, 't Watertje? Dirk Jan Roele ven dook in oude rapporten en sprak met winkeliers, die hun zaak aan 't Watertje hebben ge sloten, met winkeliers, die hun zaak binnenkort gaan sluiten en met de 'blijvers'. Winkels werden tien jaar terug al de nek omgedraaid 't Watertje. Door het verdwij nen van de winkels gaat vol gens de winkeliers het karakte ristieke en de levendigheid van de straat verloren. (Foto Hol vast). ZOETERWOUDE - In snel tempo werden de laatste drie jaar drie winkels aan 't Watertje in Zoeterwoude geslo ten. Een vierde (de supermarkt) verdwijnt over anderhalf jaar. Over blijven dan een bloemenzaak, een bakkerij, een slagerij en een fietsen- annex elektrische apparaten- handel. Verdwenen zijn een schoenenzaak, een parfume rie en een speelgoed- en huishoudelijke artikelenwinkel. De angst dat het levendige straatbeeld van het schilder achtige 't Watertje gaat verdwijnen, is dan ook reëel. Het opheffen van zaken is de ge meente geen doorn in het oog. Zij voert namelijk een politiek dien de wandeling het predikaat 'uitstervingsbeleid' heeft gekre gen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Dorp-Zuid, nu zo'n tien jaar geleden, kwam het accent te liggen op een verster king van de woonfunctie van de winkelstraat. Het belangrijkste middel om die doelstelling te verwezenlijken lag in de bepa ling die voorschreef dat een win kelpand als het een woonfunctie kreeg nooit meer een winkeloe- stemming kon krijgen. Met ande re woorden: er kunnen slechts winkels verdwijnen. Gunstig Het plan werd volgens een ge meentewoordvoerder opgesteld met in het achterhoofd de ge dachte dat er een winkelcentrum elders zou komen. "Dat winkel centrum moest ook vol komen", zo zei hij. "Aan de oorzaken van de sluitingen hebben wij als ge meente geen schuld, maar het is ons wel gunstig gezind". Het winkelbeleid dat de gemeente nu voert is vastgelegd in het ad viesrapport "Zoeterwoude, ba lans van het winkelapparaat", dat in 1972 door het Centraal In stituut Midden- en Kleinbedrijf (CIMK) in opdracht van het ge meentebestuur werd opgesteld. Uit dit rapport dat "een onderzoek is naar de toekomstige gewenste ontwikkeling van de detailhan del in de gemeente Zoeterwou de" wordt duidelijk dat er in het dorp rond 1980 een uitbreiding van het winkelvloeroppervlak met 950 vierkante meter moge lijk is. Er zou dan echter een tweeslachtige situatie ontstaan volgens het rapport: aan de ene kant een versnipperd winkelge bied ('t Watertje en in mindere mate de Schenkelweg) en aan de andere kant een geconcentreerd winkelcentrum in het dorpscen trum. Wanneer de uitbreiding niet zou plaatsvinden door de bouw van een winkelcentrum, maar door vergroting van de be staande winkelconcentratie, dan zouden de Zoeterwoudenaren hun inkopen gaan doen in grote winkelcentra in de omliggende gemeenten, zo schreven de op stellers van het rapport. Daarom adviseerde het CIMK tot het voe ren van een actieve saneringspo- litiek, waarbij gedacht wordt aan een verplaatsing van bestaande winkels naar het nieuw te bou wen winkelcentrum. Een advies dat nu gestalte krijgt omdat vier van de zeven winkeliers die het nieuwe winkelcentrum in het dorpscentrum betrekken hun bedryf verplaatsen. Onmiskenbaar Welnu, met dit advies in de hand werd het zogenaamde 'uitster vingsbeleid' gemaakt. Van der Geest, warme bakker aan de Zoeterwoudse winkelstraat en CDA-raadslid vindt het 'uitster vingsbeleid' in strijd met de op vatting van het gemeentebestuur dat 't Watertje zijn karakteristie ke sfeer moet behouden. "Ik De plaats waar het nieuwe winkelcentrum in Zoeterwoude moet komen. Rechts achter de bomen de supermarkt die gaat uitbreiden. (Foto Holvast). vind dat winkels op 't Watertje en de daarmee gepaard gaande levendigheid onmiskenbaar bij de sfeer horen. Het bestem mingsplan Dorp-Zuid streeft naar behoud van de karakteris tieke identiteit van 't Watertje. Door de winkels langzaam te la ten verdwijnen schiet het be stemmingsplan juist zijn doel voorbij", meent Van der Geest. Met name de bepaling dat een winkel die een woonfunctie heeft gekregen nooit meer win kel kan worden zou volgens Van der Geest moeten worden aange past "Eigentijdse aanpassingen VOORSCHOTEN - De woning Het Wedde 7 in Voor schoten is in het weekeinde voor de tweede maal in één week gekraakt. De nieuwe bewoners hoeven volgens de Voorschotense politie voorlopig geen uitzetting te vrezen, als zij zich maa»- als nette bewo ners gedragen. Alleen via een civiele procedure is het mogelijk om hen uit de woning te krijgen. Vorige weck maandagnacht werd de woning voor de eerste maal gekraakt. In de al 26 maanden leegstaan de nieuwbouwwoning zouden vier jongeren gaan wonen. Volgens een uitgebracht stencil zouden zij met moeilijkheden thuis het huis uitgegaan zijn en nog geen recht hebben op woonruimte in Voorscho ten. Dit omdat zij allen jonger waren dan achttien jaar. de grens om je in te schrijven als woningzoe kende. De kraakactie was maar van korte duur. Woensdag ochtend om elf uur zorgden agenten van de Voor schotense politie dat het huis weer leeg kwam te staan. In feite .was er toen, volgens de politie en de officier van justitie, geen sprake van een ontruiming van een gekraakt pand, maar werden de bewoners gearresteerd en werd hen vernieling van andermans eigendom ten laste gelegd. Op dat moment waren de bewoners bezig de sloten aan de voorkant van de woning te vernieuwen. Gisterochtend vroeg werd dezelfde woning voor de tweede maal gekraakt. De buurt reageerde gisteren volslagen anders dan afgelopen woensdag. Een groot aantal vrouwen die toen thuis waren hadden wel sympathie voor de kraakactie. "Ik sta er wel achter, als het maar netjes bewoond blijft", werd menigmaal vorige week gezegd. De reacties waren gisteren beduidend anders. De be woners werden voor junks en punks uitgemaakt en "ze zyn net zo laag als Turken en Marokkanen" werd er gezegd. De buurtbewoners lieten nu duide lijk merken dat de nieuwe bewoners niet gewenst zyn. "Binnen een week liggen jullie eruit" Er werd zelfs gedreigd met de dood en dat de buurtbewoners wel met hakbijlen langs zouden komen. In hun woe de rukten de bewoners zelfs het spandoek van het huis af waarop 'gekraakt' stond. De nieuwe bewo ners hielden zich rustig. De politie zorgde gisteroch tend ervoor dat de buurtbewoners werden gekal meerd. Zij riepen de bewoners op tot rust. Gisteravond had een afvaardiging van de nieuwe be woners een gesprek met de voorzitter van de belan genvereniging van de middenwoningen in Het Wed de. De conclusie van dat gesprek was dat de buurt de actie niet accepteert, maar wel hoopt dat de be woners zich 'als nette wijkbewoners' zullen gaan ge dragen. Volgens de nieuwe bewoners kwam uit het gesprek met Perquin, de voorzitter van de belangen vereniging, duidelijk naar voren dat de buurt wel op zal gaan treden als zy er een rotzooitje van gaan ma- Prestigeobject moeten door het gemeentebe stuur worden toegestaan om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken", zo vindt Van der Geest. Bij de vaststelling van het bestem mingsplan heeft de gemeente overigens wel rekening gehou den met de wensen van de win keliers. Zo werd een uitbreiding van veertig procent voor be staande bedrijven door de ge meente toegestaan. De oorzaak van het snelle verdwijnen van de zaken aan 't Watertje moet dan ook niet volledig in de economi sche sfeer gezocht worden. Vaak staan privé-omstandigheden aan de basis van de bedrijfsbeëindi ging. Dat was het geval bij de parfumerie, de speelgoedwinkel en de supermarkt. Alleen de schoenenzaak kon het econo misch niet meer bolwerken. De parfumerie sloot drie jaar gele den en is nu een woonhuis ge worden. "De kinderen vroegen om meer aandacht die we ze met die zaak niet konden geven. We hebben bewust voor de kinderen gekozen", aldus de vroegere ei genaar Lagenberg. Na zeventien jaar hield de zaak op te bestaan. Ook bij de sluiting van de speel goed- annex huishoudelijke arti kelen speelden privé-omstandig heden een rol. De toekomstige bestemming van het pand is nog onzeker. Eigenaar Van Leeuwen houdt de mogelijkheid open dat hij in het pand het kantoor van zijn florerend kwartetbedrijf gaat vestigen, "binnenkort zal waarschijnlijk een officiële ver eniging van kwartetverzame laars worden opgericht. Door de uitbreiding van mijn activiteiten zou ik de ruimte wel eens hard nodig kunnen hebben". ken. De politie van Voorschoten heeft in overleg met de officier van justitie afgesproken om vooralsnog niet optreden. "We hebben hier te maken met een ander geval dan vorige week", aldus groepscommandant Remmerswaal. Volgens de groepscommandant is de woning nu bewoond en staat de wet niet toe in zo'n geval te ontruimen. "Als er echter andere zaken naar boven komen, dan grijpen we misschien wel in. Zo zullen de krakers zich als ordelijke bewoners moeten gaan gedragen. Bewoning schept ook ver plichtingen. Zo gauw ze weer gaan sleutelen en bei telen, dan kunnen we weer ingrijpen", aldus Rem merswaal. Zolang de bewoners zich dus 'netjes' gedragen, kun nen zij er alleen via een kort geding uit gezet wor den. De eigenaar, de firma Abreka een dochter van de ABN-bank, heeft de zaak in handen gegeven van de eigen juridische afdeling. De ABN-bank zal het kort geding tegen de bewoners moeten aanspan nen. Van Leeuwen veroordeelt de bouw van het winkelcentrum in alle toonaarden. "De gemeente heeft 't Watertje bewust opgeofferd aan deze hersenschim. Het zal gaandeweg meer een woonfunc tie krijgen waarmee de sfeer ver dwijnt. Al die geparkeerde auto's en fietsen op 't Watertje mogen dan rommelig zijn maar ze geven wel karakter aan 't Watertje. Con sumenten winkelen lekkerder in een sfeervolle omgeving. Daar om staat bij het moderne mana gement het verbeteren van de verkoopsfeer hoog in het vaan del", aldus Van Leeuwen, die het winkelcentrum een 'gemeente lijk prestigeobject' noemt. "Dat winkelcentrumpje is een abso-. luut teken van falend manage ment en doet afbreuk aan het leefklimaat van het dorp in z'n geheel en aan de economische belangen van het individu op 't Watertje", zo zegt hij. De sluiting van de supermarkt/slij terij op 't Watertje zal over ander half jaar plaatsvinden. Dan is de supermarktvestiging aan de Dorpsstraat een feit. De komst hiervan is ook de belangrijkste reden dat het pand aan 't Water tje na zo'n 93 jaar zijn winkel functie gaat verliezen. Daarnaast was het voor de eigenaresse me vrouw Roeleven-De Bruin een te zware opgave het bedrijf alleen te runnen. "Na de dood van mijn man heb ik geprobeerd de zaak voort te zetten, maar als vrouw alleen is dat niet te doen. Ik vind het nu de juiste tijd om te stop pen", aldus de eigenaresse. Niet somber Bakker Van der Geest vreest dat de sluiting van de supermarkt de 'loop' naar 't Watertje zal rem men, maar "ik geloof dat de spe ciaalzaken aan 't Watertje toch wel trekken. Ik ben niet somber over de toekomst van 't Watertje. Door de leuke en gezellige sfeer van 't Watertje komen vooral veel moeders met kinderen hier op af, die een wandelingetje leuk vinden. Je ziet veel mensen hier eenden voeren en met elkaar op straat praten. Ook komt 't Water tje in de toekomst veel centraler te liggen door de woningen bij de Zwetkade en de vestiging van Swetterhage. Door Westeinde III zal 't Watertje ook centraler ko men te liggen". De andere winkeliers in de Zoeter woudse winkelstraat zien de toe komst ook rooskleurig tegemoet. Slager Van der Hoeven: "Kijk wij leveren een eigengemaakt kwaliteitsprodukt voor een lage prijs en geven goede service aan de klanten. Dat trekt altijd ge noeg mensen en voor de grotere inkopen gaan de mensen toch wel naar Leiden of het Leider- dorpse Winkelhof. We blijven kalm doorgaan". De eigenaar van de bloemenzaak Floriade (sinds twee jaar op 't Watertje) ziet het ook wel zitten. "Ik ben de enige die bloemen verkoopt. En dat is natuurlijk een gunstige positie. Het zou al leen wenselijk zijn als op 't Wa tertje verkeersdrempels zouden komen. Als je sommige auto's langs ziet stuiven hou je je hart vast. Voor het winkelend pu bliek zou het prettiger zijn als dit probleem uit de wereld werd ge holpen". Hij vindt het verder van groot be lang dat er een grote verschei denheid aan winkels in het dorp te vinden is. "Anders gaan de mensen in de stad hun inkopen doen en dan pakken ze daar toch gauw een bloemetje mee. We moeten de mensen een beetje aan Zoeterwoude binden en daarom valt het me tegen dat je van het WIZO (winkeliersvereni ging Zoeterwoude) tegenwoor dig niets meer hoort. Het is ten slotte in ons aller belang". Fietsenhandelaar Steijn is ook hoopvol, maar heeft ook flink wat kritiek op het gemeentebe leid. "Ik zie 't Watertje geen dode straat worden, want het blijft een doorgaande route. Alleen heb je bij een kleiner aantal winkels ook minder aanloop en dat gaat ten koste van een brok gezellig heid", meent Steijn. Hij vindt het gemeentebeleid "onduidelijk", omdat de gemeente twintig jaar geleden toen zijn werkplaats werd aangebouwd streefde naar een straat met een duidelijke winkelfunctie, terwijl tien jaar geleden 't Watertje "de nek werd omgedraaid" DIRK JAN ROELEVEN MAJAND"AG Leiden Stadhuis, gemeenteraad, 19.30 Groenoordhallen - Leidato, 13-17 uur en van 19-22.30 uur. 't Parlement - Nieuwe Rijn 52. Selski Fryslan laat een kaatsinstructiefilm van Bevrijdingskerk - Montgomerystraat, contactmiddag voor ouderen en belang stellenden. contact mevrouw Van de Zwan, tel 764006. Ontmoetingscentrum - hoek Boshuizer- laan, bejaardensoos Zuid-West, 14.30 Kantine NEM - ingang 5 Meilaan, ruil en veilingavond van 'De Postzegelvrien- den'. 20 uur. 't Bruggehoofd - Steenschuur 11, ama teurfotografie. 20 uur. Vereniging Ouders van Drugsverslaag- den - Lange Mare 45. 20 uur. tel. 130547. Leiderdorp - gemeentehuis, raadsverga dering, 20 uur. Wassenaar - gemeentehuis, rechtskun dige commissie, 17.30 uur. APOTHEKEN Leiden - de avond, nacht en zondags dienst van de apotheken in de regio Lei den, wordt waargenomen van vr 11 tot 18 sept door Zuider Apotheek, Lam- dorp, tel. 894400. WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604, tel. ten zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. gezond heidscentrum, Berkenkade, Leider dorp, tel. 410131, spreekuur ma t/m vr van 14-15 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel. 154500. Ridderorde voor inwoner Oegstgeest OEGSTGEEST - Burgemeester Scheenstra van Oegstgeest heeft vanmiddag zijn plaatsgenoot Leo Bogaard benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. De burgemeester heeft de 65-jarige Oegstgeestenaar de daarbij be horende onderscheiding over handigd in het gemeentehuis. Leo Bogaard, die nu met pensioen is gegaan, was directeur van een Amsterdams bedrijf dat zich be zig houdt met de handel in meta len slangen en expansiestukken voor de proces-industrie. Hij was in totaal 37 jaar verbonden aan het bedrijf. Record aantal deelnemers bij Ylietloop VOORSCHOTEN - De zesde Vliet- loop, die gisteren in Voorschoten werd gehouden heeft een record aantal deelnemers getrokken. In totaal liepen 532 mensen, zo'n 50 meer dan vorig jaar, mee over de verschillende afstanden. De loopafstanden waren 2,5,5,10 en 21 kilometer. Voor dé 10 en 2) kilometer werd een uitslagenlijst opgemaakt. De 10 kilometer werd bij de heren gewonnen door Bram Brand in een tijd van 34.40 minuten. Bij de dames won Carolien Duiven voorden deze afstand in 43.14 mi nuten. De halve marathon (21 kilomteter) kwam bij de heren op naam van Hans Vrolijk (1.11 uur) en bij de dames won Gea Zonneveld (1.26 uur). Over deze halve marathon vielen bij de veteranen de heren Hoff, Janssen en Fiest in hun res pectievelijke leeftijdscategoriën in de prijzen. De wisseltrofee voor scholen werd gewonnen door de Adegeest- school. LEIDEN - Geboren: Mohamed zv. M. Slimani en F. Meftah, Liesbeth Petro- nella Helena Catharina dv. H.G.M. Stol en M.H.M. Hoek, De-irée dv. N. Ie Mair en T. Bosman, Edwin zv. W. J.C. Rijsber men én H.C. Zweistra, Christian Willem Fenneke H. dv: Sijsling. H. en: Bikker, P. (L.dorp), Hannah M. dv: Kooren, J. en: Batavier, CH. (Leiden), Maartje EHM. dv: Breuls, PNWM. en: Keulen, MEGE. (Leiderdorp), Robert J. zv: Wit paard, J. en: Van Bemmel. WAM. (Lei derdorp), Joost zv: Schaacke, H. en: Spruijtenburg, MT. (Leiden), Anthony zv: Lamen, F. en: Amersfoort. WA. (Lei den), Kim C. dv: Dijkers. CJA. en: Wil liams, CA. (Oegstgeest). Frederik AH. zv: te Winkel. FAH. en: Brakhoven. M. (Leiden), Petra L dv; Veerman, A. en: De Kok. AMC. (Voorschoten), Angela (Leiden). Rudolf zv. W.J.H. van Rooijen en R. Za- charias, Nadine dv. N. Hartman en M.C.H. van Elk, Elisabeth Theodora dv. J.P.J. Wolff en C. Zandbergen, Floris Sebastiaan zv. R.C. van Dyk en A. Maas kant, Jan Willem zv. W.J. Nijgh en A.J. Brussee, Laura dv. R van der Burgh en Y.L. Hazenoot, Loes dv. G.J. Beijk en M. Hazenoot, Suzanna Wilhelmina Aga tha dv. C.M. Otte en A.D. Honders, Har ry zv. S. van Kooten en M.E. Kosteren, Geesje Hendrina Johanna dv. K.E. Schieving en J.F. van Lohuizen, Patrick Getrouwd N. Bodegraven en Y.MJL Flaman lEIDSCH XI DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave: Uitgeversmaatschappij Leidsch Dagblad B.V. Hoofdkantoor, LEIDEN Telefoon: 071-144941 Geen krant ontvangen: tel. 071-123143 tussen 10.00-19.30 uur (nabezor- glng na 19.30 uur); zater- Abonnementsgelden bij Singel 1, 2311 BG vooruitbetaling te vol- LEIDEN doen Postbus 54. 2300 AB Bij automatische overschrijving geen Voor betaling van abonnementsgelden uitsluitend giro 3203571 t.n.v. Damlate Holding BV t Haarlem. Kwartaalabonnement I 53,45 per post f 75,80 Jaarabonnement f 202,30 per post f 291,70 Lossen ft 0,75 der Meer (re- Dlrectle: G. Koopman Hoofdredacteur: A.A.M. Schuurmans Ad|u nct-hootdredacteur R.D. Paauw Alg. redactiechef: A. van Leeuwen. redactiechef: Plv. Alg. reda J.M.J. Post. J.P.M. t gio) W. Wlrtz (binnenland) J. Ruygrok-Hoogeveen (buitenland) A A. van Brussel (sociale economie) P.J. Tombe (sport) P.C. Rosier (radio en tele- vl ale, kunst) S.J. de Groot (geesteii|k leven) Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten oa. in: Bonn, Brussel, Londen, Parijs, Washington, Cai ro, Rome, Madrid, Stock holm en Djakarta. Redactie stad en Tel. 071-125260 of 071-144941 tsL 222 •H. v. Eg mond 'tel. 071-172766

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 2