Bepaal misbruik van uitkeringen 1n ""iSSflL •«jgsSSaP- JJgwd Harde acties voorspeld Staatssecretaris: luxe-btw is weinig zinvol Ex-notaris volgende week voor rechter Stuurgroep wil proef: lil Donderdags openhuis en koffie. Aspirant-ministers zijn nog niet klaar WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1981 Schadeclaim in moordzaak zoon Turkse ambassadeur DEN HAAG (ANP) - De 27-ja- rige Libanees Mustapha Am- mar, die vorig jaar vijf maan den lang in ons land heeft vastgezeten op verdenking van de moord op de zoon van de Turkse Ambassadeur in Nederland, heeft van justitie 2,7 miljoen gulden schade vergoeding geëist. De man die door de rechtbank in Den»Haag werd vrijgespro ken wegens gebrek aan be wijs, zegt inmateriële schade te hebben geleden en wil ver goeding van de reiskosten en juridische bijstand. De in Verenigde Staten wonende Libanees werd in april vorig jaar aan ons land uitgeleverd. Hij was door een aantal getui gen herkend als degene die in oktober 1979 in Den Haag de Turkse ambassadeurszoon Ahmet Benier doodschoot. Voorstellen voor verandering tarieven DEN HAAG (GPD) - Het hoge btw-tarief (18 pro cent) zou met één procent verlaagd kunnen worden, het lage (4 procent) met 2 procent verhoogd. Daar mee kan een evenwichti ger verdeling van goede ren ovér de beide btw-ta- rieven worden bereikt. Dat schrijft staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) in een nota over de tarieven van de om zetbelasting die gisteren aan de Tweede Kamer is aangeboden. In een andere nota meldt de be windsman weinig mogelijkhe den te zien voor de invoering van een „luxe-btw-tariefnoch voor de selectieve heffing van indirec te belastingen. „De verwachtin gen over de opbrengst daarvan mogen niet worden overschat". Wel zou door verzwaring van de ac cijnzen op rookwaren en alcohol houdende artikelen - samen met maatregelen om het verbruik daarvan te beperken - op de lan gere termijn een „ontmoedi gingseffect" bereikt kunnen worden. Het invoeren van een heffing op energieverbruikende huishoudelijke apparaten is daarentegen op korte termijn niet mogelijk. Vooral vanuit de CDA-fractie is vo rig jaar aangedrongen op een on derzoek naar selectieve indirecte belastingheffing (belasting dus op goederen en diensten). Toen werd daarbij vooral gedacht aan de invoering van een hoog btw- tarief op luxe-artikelen, de zoge naamde „luxe-btw". Bedoeling daarvan was toen om via belastingheffing het "inko mensplaatje" een redelijker aan zien te geven, omdat zo'n luxe- btw vooral de hogere inkomens zou treffen. Van Amelsvoort ziet echter weinig mogelijkheden voor een zinvolle invoering van zo n luxe BTW Bezwaren In zijn onderzoek bestrijkt de be windsman echter een veel groter terrein. Hij ziet slechts twee mo gelijkheden voor een selectieve in plaats van een algemene ver hoging van de indirecte belastin gen: verhoging van de omzetbe lasting of van de accijnzen. Te gen beiden bestaan grote bezwa ren, zegt Van Amelsvoort De eerste wijst hij af, omdat die voor het bedrijfsleven en belas tingdienst ernstige administra tieve problemen mee zal bren gen. Verhoging van de accijnzen of invoering van een meer bij zondere verbruiksbelastingen betekent dat artikelen die toch al zwaar zijn belast, nog duurder zullen worden, wat door afne mend gebruik tot een verminder de belastingopbrengst zal leiden. De enige zinvolle mogelijk ziet Van Amelsvoort dan ook in het invoe ren van heffingen op grote ener gieverslinders. met name in het huishouden. Het opstellen van de maatsteven daarvoor zal ech ter veel tijd gaan vergen. Heffin gen op de toch al dure energie bronnen (gas, olie, kolen) zelf vindt de bewindsman niet juist. Op het terrein van het milieubeleid zijn speciale heffingen niet zin vol, zegt Van Amelsvoort. Slechts van heffingen op rook waren en alcohol kan op de lange termijn effect worden verwacht, maar dan slechts op het punt van de gezondheid en niet wat de op brengst van de belasting betreft Luxe-btw Het invoeren van een luxe-btw-ta rief biedt volgens de bewinds man ook weinig mogelijkheden. Gebleken is dat er maar weinig goederen zijn waaraan de hogere inkomensgroepen een groter deel van het inkomen besteden dan de lagere. Bovendien zou zo'n verhoging wei nig opbrengen omdat het im mers om luxe-artikelen gaat, die toch al ver van de eerste levens behoeften afstaan. Van Amels voort wijst erop dat bij een min dere afzet als gevolg van hogere belastingen, ook de werkgele genheid in de betrokken be drijfstak in gevaar kan komen. Ten slotte stelt de bewindsman dat de invoering van selectieve be lastingheffingen met gepaard mag gaan met een verhoging van de totale belastingdruk. Dat zou de inflatie, de werkloosheid en de concurrentiepositie van het bedrijfsleven ernstig kunnen aantasten. Verhoging van be paalde belastingen moet dan ook AMSTERDAM (ANP) - Dc van miljoenenzwendel verdachte Amsterdamse ex-notaris me vrouw Josje S.S. moet 17 sep tember voor de rechtbank in de hoofdstad verschijnen. De nota ris. die sinds 18 februari van dit jaar in het huis van bewaring in voorarrest zit zal zich daar moe ten verantwoorden voor een reeks misdrijven, variërend van oplichting tot valsheid in ge schrifte. De zaak tegen de notaris is al diver se malen "pro forma" bij de rechtbank op het rooster ge weest, maar moest steeds wor den verdaagd omdat het onder zoek nog niet was afgerond. Dit maal wordt de zaak echter defim- tief behandeld. altijd "gepaard 'gaan met verlah Hel 18 met uitgesloten dat dc be ging i andere. DEN HAAG (ANP) - De Interdepartementale Stuurgroep Oneigenlijk Gebruik en Mis bruik (ISMO) vindt dat via een proef kan en moet worden vastgesteld hoe groot het misbruik is dat van werkloosheidsregelingen wordt gemaakt. De stuurgroep stelt dit voor in eentussentijds rapport, dat gisteren is gepubliceerd. De stuurgroep vindt het vooral ge wenst een proef te nemen om de omvang van' het misbruik van bijstandsuitkeringen na te gaan. Die proef zal zich echter niet moeten uitstrekken tot de kwetst baarste groepen in de bijstand, maar kan beperkt blijven tot de overigens grote groep van werk lozen met een uitkering volgens de Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers (RWW), aldus de stuurgroep. Om te voorkomen dat door deze proef de bijstand een bepaald Harde aanpak koppelbazen leit stempel opgedrukt zou krijgen, stelt de stuurgroep voor de proef uit te breiden tot de twee andere werkloosheidsregelingen, de Wet werkloosheidsvoorziening (WWV) en de werkloosheidswet (WW). De informatie die uit de proef komt, kan ook van nut zijn bij het in elkaar schuiven van de drie werkloosheidsregelingen. Geen gegevens Over de omvang van belastingont- duiking en misbruik van andere Dat houdt volgens de stuurgroep Voorkomen De Stuurgroep meent dat de ver wachtingen over het resultaat van strafrechtelijk optreden te gen misbruik en ontduiking van belasting en sociale wetten niet al te hoog moeten zijn. Zij ziet meer in goede maatregelen van uitvoering, controle en voorlich ting, die dat misbruik zoveel mo gelijk kunnen voorkomen. beplc DEN HAAG (ANP) - Er moet een systeem komen dat het koppel bazen onmogelijk maakt over geld te beschikken voor de af dracht van sociale premies en loonbelasting. Deze aanbeveling is eveneens afkomstig van de ambtelijke stuurgroep .misbruik en oneigenlijk gebruik'. Zij gaat ervan uit dat koppelbazen zonder geld niet meer kunnen frauderen. De stuurgroep, die be staat uit ambtenaren van ver schillende ministeries, baseert zich op een onderzoek van de voorbereidende werkgroep kop pelbazen, die in dit kader op merkt het een vreemde situatie te vinden dat de overheid bij bouwopdrachten eerst het geld verschaft en later niet in staat blijkt het deel terug te krijgen dat is bestemd voor sociale pre mies en belastingen. Om te voorkomen dat behalve de overheid ook andere opdrachtge vers om de tuin worden geleid, pleit deze werkgroep voor maat regelen om het voor koppelba zen moeilijker te maken zeer gro te bedragen achter te houden. Daarnaast wil de werkgroep ho gere straffen voor koppelbazen. WEERRAPPORTEN sociale wetten beschikt de stuur groep evenmin over gegevens. Het zal ook moeilijk zijn om tot be trouwbare schattingen te komen, zo blijkt uit het rapport, al wor den wel enkele onderzoeksmo- gelijkheden aangegeven die bij benadering een idee zouden kun nen geven van de omvang van het probleem. Dat het om grote sommen geld gaat lijkt de stuur groep duidelijk. Zelfs bij een ta melijk gering percentage mis bruik moet het al gauw om hon derden miljoenen gaan, zo valt uit het rapport op te maken. De stuurgroep vindt dat moet wor den nagegaan of regelingen waarvan een redelijke mate van naleving niet kan worden verze kerd, rtiet moeten worden inge trokken. Ook met behoud van bestaande regelinge kunnen ech ter het misbruik en oneigenlijk gebruik worden beperkt. De stuurgroep noemt in dit ver band het invoeren van voorhef fingen en bronheffingen, vergro ving van de regeling, bijvoor- béeld door het invoeren van vas te bedragen en het bevorderen van indirecte heffingen. Ook zouden in bepaalde gevallen, bij voorbeeld als werknemers weten dat zij via koppelbazen werken, voor die werknemers gevolgen kunnen worden verbonden aan het feit dat voor hen geen sociale premies zijn betaald. Op deze manier zou ook de controle doel treffender kunnen zijn zonder het apparaat uit te breiden. E - E 66^ 2 i ll Amsterdam mist 22 14 0 De Bilt motregen 23 14 3 Deelen geheel bew. 24 14 1 Eelde geheel bew. 24 14 0 Eindhoven mist 23 12 0 Den Helder ist 21 201 Rotterdam geheel bew. 21 17 0 Twente geheel bew. 23 16 0 Vlissingen geheel bew. 20 15 3 Zd. Limburg zwaar bew. 22 14 16 Aberdeen zwaar bew. 20 7 0 Barcelona licht bew. 27 19 0 Berlijn geheel bew. 27 17 03 Bordeaux geheel bew. 24 18 1 Brussel mist 23 13 2 Frankfort zwaar bew. 25 16 0 Genéve mist 25 16 02 Helsinki geheel bew. 18 10 0 Innsbrück 26 15 2 Klagenfurt mist 23 10 0 Kopenhagen mist 19 14 04 Locarno zwaar bew. 24 17 0 Londen zwaar bew. - 12 Madrid geheel bew. 34 0 Malaga geheel bew. 32 23 0 Mallorca onbewolkt 32 15 0 München regen 26 15 13 Nice zwaar bew. 25 18 0 Oslo geheel bew. 19 12 0 Parijs zwaar bew. 23 14 0 Rome half bew. 27 16 0 Split licht bew. .26 14 0 Stockholm mist 20 10 0 Wenen zwaar bew. 26 12 0 Zurich regen 24 16 19 Casa Blanca zwaar bew. 28 24 0 Las Palmas onbewolkt 28 24 0 Tel Aviv half bew 30 24 0 Tunis onbewolkt 28 16 0 Natuurlijk bent u elke dag welkom in onze zaak. Maar donderdag middag nemen we extra tijd om onze schitterende bontkollektie te showen. Gezellig, met een kopje koffie, genieten van bontmode op z'n best. Vriihliivend - onder meer in een goede voor lichting over de controle en over de gevolgen van misbruik, een scherpe controle in sectoren waar veel misbruik te verwach ten is en meer steekproefsgewij ze controles in andere sectoren, een behoorlijke kans om gepakt te worden, snelle maatregelen en het afstemmen van de straf op het voordeel dat met het mis bruik is behaald. De overheid moet gevallen waarin misbruik wordt geconstateerd, niet laten liggen, zoals nu nogal eens gebeurt. Er zal strafvervol ging of een administratieve sanc tie moeten volgen vindt de stuur groep. Pr. Juliana doorstaat operatie goed DEN HAAG (ANP) - Prinses Juliana is gistermorgen in hët Academisch Ziekenhuis in Utrecht geopereerd door de gy naecoloog prof. dr. A.A. Haspels. De prinses, die maandag in het ziekenhuis was opgenomen, heeft de operatie goed doorstaan, aldus de Rijksvoorlichtings dienst. Prinses Juliana zal nog ongeveer veertien dagen in het ziekenhuis moeten blijven. Een tafereel dat de gedachten on middellijk doet teruggaan naar het jaar 1977. toen WD-lijsttrekker Wiegel in het Haagse restaurant de Bistroquet een nogal belangrijk etentje had met Vain Agt na de mis lukte formatie van CDA. PvdA en D'66. Ditmaal betrof het niet meer dan een afscheidsmaaltijd van Wiegel (als minister van binnen landse zaken) met diens opvolger Van Thijn. Minister: aardgas moet wel duurder DEN HAAG (ANP) - Minister Van Aardenne (economische zaken) ziet geen aanleiding om af te zien van verhogingen van de aardgas- prijs voor kleinverbruikers die uit een oogpunt van energiepoli- tiek dringend gewenst zijn. Hij is het oneens met de Vegin (gasex- ploitanten), de Industriebond FNV en Konsumenten Kontakt dat de tariefsverhogingen van het aardgas onvoldoende Wachten op afloop PvdA-congres handeling meer dan één zittings dag zal vergen. De rechtbank staat 17 september onder voorzit terschap van mr. S. Slagter De officier van justitie is mr. J.H.J. Pieters. Mevrouw S. wordt ver dedigd door mr. J.G.F. Smallen- broek. In totaal zijn er acht getuigen opge roepen, zes door de officier van justitie en twee door de verdedi ging. De dagvaarding tegen de ex-nota- ris telt tien verschillende onder delen. Vier daarvan hebben be trekking op geld dat zij in het ka der van onroerend-goedtransac ties onder zich had. en dat zij zich wederrechtelijk zou hebben toegeeigend. Het gaat daarbij om een bedrag van in totaal onge veer vier en een half miljoen gul den. De tenlastelegging maakt verder melding van vijf aktes die door de notaris zouden zijn vervalst ofwel in strijd met de waarheid opgemaakt. Het gaat in hoofd zaak om hypotheekaktes en transportaktes. Tenslottte wordt de notaris ervan beschuldigd dat zij omstreeks december vong jaar "door listige kunstgrepen" Slavenburgs Bank in Amsterdam heeft proberen te bewegen tot afgifte van ruim twee miljoen gulden. De notaris gaf de bank telefonisch opdracht om dat bedrag uit haar naam over te maken naar een drietal adressen. Zij kondigde aan dat een bedrag van die omvang per telex op haar rekening zou worden bijgestort. De telex was echter vals. en de transactie werd dan ook juist bij tijds door de bank geblokkeerd. DEN HAAG (GPD) - De ministersploeg heeft gisteren nog geen besluiten genomen over de hoofdlijnen van de rege ringsverklaring en de inhuvan de Troonrede. Men wil wachten' tot de uitslag van het buitengewone PvdA-congres van vanavond be kend is. alvorens over deze zaken knopen door te hakken. De beë diging van het kabinet door ko ningin Beatrix zal nu waarschijn lijk vrijdag plaatsvinden. pnjscompensaÜe"w^dTgrë'omC De bewindsman heeft dit gisteren in een nota aan de Tweede Ka mer geschreven. De organisaties hebben erop gewezen dat het consumptiepakket waarop de prijscompensatie is gebaseerd, uit 1975 stamt. Daarin wordt dan ook geen rekening gehouden met de ontwikkelingen sinds dien, waardoor de: gemiddelde consument voor woonlasten in het algemeen en de prijsstijging van aardgas in het bijzonder een veel te lage compensatie ont vangt. De fractie van de PvdA in de Twee de Kamer meent, dat de prijsver hoging voor aardgas voor klein verbruikers beperkt moet blij ven tot vijf cent per kubieke me ter. Deze prijsstijging met boven dien voor de lagere inkomens groepen geheel in het inkomen worden gecompenseerd. De fractie wijst een prijsstijging van 12 cent per kubieke meter "zonder meer" van de hand. niet te achterhalen welke onder werpen nu nog precies geregeld moeten worden. Bekend is slechts dat het om de opstelling van de hoofdlijnen van de rege ringsverklaring en de Troonrede gaat. Premier Van Agt zei giste ren geen uitspraken te willen doen. zolang het PvdA-congres nog niet is geweest. „Dat ligt zeer gevoelig", aldus Van Agt Het ..constituerende beraad", de oprichtingsvergadering van het nieuwe kabinet, zal nu morgen plaatshebben. Gisteren had slechts een „pre-constituërend beraad" plaats. Daarin werd af gesproken dat het kabinet op dinsdag 13 oktober in de Tweede Kamer de regeringsverklaring zal afleggen. Verondersteld wordt dat morgen gesproken zal worden over het sociaal-economisch beleid, maar vooral over de kernwapenkwes tie. Volgens de woordvoerder van de formateur zijn er gisteren echter geen nieuwe problemen bijgekomen. „Maar niet alles is al afgehandeld". Het gaat daarbij onder meer om het voorbehoud dat de PvdA heeft ingenomen wat betreft de plaatsing van kruisraketten in ons land, en om de vraag of en hoe dat voorbehoud in de rege ringsverklaring aan de orde zal kunnen komen. Het nieuwe kabinet zal zelf nog een eigen Troonrede schryven. die volgende week dinsdag door de koningin in dc Ridderzaal wordt voorgelezen. Het zal een zeer summier stuk zijn, waarin uit sluiten enkele hooflijnen van het nieuwe beleid zullen worden aangeduid. Het kabinet-in-spe besloot de Mil joenennota en de Troonrede zon der eigen commentaar te ver spreiden. De traditionele pers conferenties waarop de minister van financiën (voor de Miljoe nennota) en de minister-presi dent (Troonrede) deze stukken toelichten, gaan dit jaar niet door. De problemen rond CDA-mmister De Ruiter, die maandag zijn mi nisterschap verbond aan de voorwaarde dat hg voldoende geld zou krijgen voor politie, rechterlijke macht en gevange niswezen, zijn opgelost. Na over leg tussen De Ruiter, formateur Van Agt en CD A-fractieleider Lubber, nam de minister nor maal deel aan het pre-constitue- rende beraad van gistermiddag. Boete geëist voor agenten die man mishandelden ROTTERDAM (ANP) - De of ficier van justitie in Rotter dam. mr L.A.J.M. de Wit. heeft gisteren tegen twee Schiedamse politieagenten geldboetes geëist van 400 en 600 gulden wegens het mis handelen van een arrestant. Mr. De Wit vond dat de agen ten duidelijk over de schreef waren gegaan door de man. die zg naar het bureau moes ten brengen, met een wapen stok en een in de vuist ge klemde handboei op het hoofd te slaan. "Een treurige zaak", zei de officier. Volgens de politiemannen (27 en 23 jaar oud) mocht het slaan van de man geen "mis handeling" heten. "Ik was bezig de man te arresteren. Zgn verzet daartegen rechtvaardigde het gebruik van geweld", zei een van hen op de rechtvaardigde het ge bruik van geweld", zei een van hen op de rechtzitting. De surveillerende agenten had den de bewuste man een 37- jarige Schiedammer op 19 mei vorig jaar met zgn auto aangehouden. De man kreeg een proces-verbaal, omdat zijn papieren niet klopten, hg weigerde later echter mee te gaan naar het bureau. Als blokkade Dodewaard uiteen wordt geslagen Hoogstraat 5 Gouda. Tel. 01820-14138. Donkersteeg 3 Leiden. Tel. 071-121406. UTRECHT (GPD) - Harde en grmmige acties moeten op nog onbekende plaatsen in Neder land worden gevoerd als van de voor eind volgende week aange kondigde blokkade van de kern centrale in Dodewaard mislukt. Tot die maatregel is deze week besloten op het landelijk beraad van de „Dodewaard gaat dicht''- beweging. De organisatoren van de tweede grote manifestatie „Bg en tegen de Dodewaard-centrale" zeiden gisteren nog steeds op de komst van ruim 15.000 betogers te reke nen. Maar op een bijeenkomst in Utrecht maakten zij geen geheim van hun beduchtheid dat de overheid ditmaal veel hardhan diger zal optreden dan vorig jaar, toen glimlachende ME-cordons achter het prikkeldraad oloemen lieten zien en de betogers zich door de kou lieten wegjagen bg hun stellingen in de weilanden. De autoriteiten in Gelderland en Den Haag hebben nu al andere tanden getoond dan die van de glimlach en de „Dodewaard gaat dichf'-beweging erkende giste ren, dat een betogende massa op de smalle dijkjes van de Betuwe kansloos is tegen een overheid die er, volgens hun verwachting, met „geweld, knuppels en tanks" tegenaan zal gaan. Er is daarom al een draaiboek ontwor pen, waarin uitzicht wordt gebo den op minder te blokkeren pro testuitingen. Die zouden, volgens het komende zondag definitief op te stellen scenario, op alle plaatsen in Ne derland kunnen plaatshebben waar de kernenergie voet aan de grond heeft gekregen. Arnhem (waar de Dodewaard-directie en de vaderlandse eiextnciteitspro- ducenten zetelen) en Den Haag (het ministerie van de nieuwe minister Van Thijn) behoren in het draaiboek tot de steden die voor harde acties in aanmerking komen na „een mislukking bij Dodewaard". Scherpe kritiek op Geertsema UTRECHT-DODEWAARD (GPD) - Op de bgeenkomst in Utrecht heeft de „Dodewaard gaat dichf'-beweging scherpe kritiek geleverd op de Commissaris van de Koningin in Gelderland, mr. W. J. Geertsema, en voorlichter G. van Wgk van de Gemeenschappelijke Kernenergie-cen trale Nederland (GKN), de eigenaar van de Dodewaard-kernenergie- centrale. Beiden werden beschuldigd van het voeren van een hetze tegen de ko mende massale actie tegen Dodewaard. De landelijke anti-kernenergie- beweging beschuldigt Geertsema van provocaties. „Als commissaris van de GKN schept hij met zgn beschuldigingen over onze zogenaam de bankovervallen een klimaat waarin hg straks bg de demonstratie keihard kan optreden als de Commissaris van de Koningin, die mede de politie inzet', aldus de leiding van de anti-Dodewaard beweging.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 7