4475 ALLEEN IN DEHEMA. Van der Luit GEMEENTE NOORDWIJK onderwijs troef!! NU ■doe MEERlll jt 1.1 .METMINDEROaDUlaJUU Nü 149,- medewerk(st)er Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een hard en werkzaam leven, mijn lieve man en onze lieve zorg zame vader, groot- en overgrootvader ENGBERT (EB) BINNENDIJK op de leeftijd van bijna 79 jaar Die hem gekend hebben zullen begrijpen wat wij in hem verliezen. Leiden: C. BINNENDIJK-FUCHS G. J. BINNENDIJK J H BINNENDIJK-VLASVELD Den Haag: J. BINNENDIJK r. h. w. binnendijk-roodakker Katwijk aan Zee: e. binnendijk jr D. BINNENDIJK-SCHAAP Leiden: C. v.d. VOS-BINNENDIJK E. G. STEENBERGEN-BINNENDIJK G. H. STEENBERGEN H. BINNENDIJK j m binnendijk-tegelaar klein- en achterkleinkinderen 8 september 1981 't Huis op de Waard" Kaarsenmakersstraat 2 2312 SG Leiden De overledene is opgebaard in de rouwkamer van t Huis op de Waard", waar gelegenheid is tot rouwbezoek donderdagavond a s. van 7.00-8.00 uur. De teraardebestelling is bepaald op vrijdag 11 septem ber a.s. om 11.00 uur op de begraafplaats "Rhijnhofte Leiden. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve opa en overgrootvader ENGBERT BINNENDIJK Zijn diep bedroefde kleinkinderen en achterkleinkind. ben Haag: SYLVIA - JOS - ESMARALDA HENK - ANJA HANS - JANTJE Leiden: ERIK - INEKE ASTRID - BENNIE ANNE MARIE - RENÉ Leiden, 8 september 1981 "Mijn genade is U genoeg Diep bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, berichten wij u, dat het zorgzame leven van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder AAGJE DE MOL weduwe van GERRIT VAN WEEGHEL heden op 83-jarige leeftijd werd afgesloten. Katwijk: S. VAN WEEGHEL K. KRAIJENOORD Noordwijk: W. VAN WEEGHEL J. M. VAN WEEGHEL-DE JONG G. VAN DER PLAS-VAN WEEGHEL W. VAN DER PLAS Oegstgeest: A. Z. BAKKER-VAN WEEGHEL Noordwijk: G. VAN WEEGHEL M. VAN WEEGHEL-HOEK Oegstgeest: A. VAN GORKOM-VAN WEEGHEL M. J. VAN GORKOM klem- en achterkleinkinderen Katwijk aan Zee. 8 september 1981 Merelstraat 19 De overledene is opgebaard in de rouwkamer, Zuid straat 103, alwaar gelegenheid zal zijn tot condoleren woensdag 9 september en donderdag 10 september des avonds van 7-9 uur. Geen bloemen De rouwdienst zal gehouden worden D.V. vrijdag 11 september a.s. des namiddags 1.45 uur in de wijkzaal van de Ichthuskerk. Nachtegaallaan 7. waarna de begra fenis zal plaatsvinden omstreeks 2.30 uur op de begraaf plaats "Duinrust" aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. "Ik ben wel ellendig en nooddnjftig, maar de Heere denkt aan mij". Psalm 40. vers 18 Met droefheid geven wij kennis dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen onze geliefde moeder, grootmoeder en overgrootmoeder WILHELMINA FRANCINA HARDIJZER sinds 1975 weduwe van ADRIANUS VAN ES op de leeftijd van 84 jaar Aalsmeer: W. A. VAN ES J. VAN ES-DE PATER Warmond: A. VAN ES W. E. M. VAN ES-KONING Leiderdorp: M. P. VAN ES J. M. VAN ES-OUTSHOORN Leiden: A. VAN ES A. VAN ES-DE GEUS Den Burg (Texel): C. G. VAN ES M. VAN ES-VISBEEN Boskoop: A. P. VAN ESSEN-VAN ES J P VAN ESSEN Sassenheim: A. RIJKSEN-VAN ES H. C RIJKSEN G.VAN ES Valkenburg (ZH): A. VAN ES-KERSBERGEN klein- en achterkleinkinderen Moerkapelle, 8 september 1981 "Beth-San" Correspondentieadres: Hortensialaan 97, 1431 VB Aalsmeer De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op zaterdag 12 sep tember a.s. om 13.00 uur op de Nederlandse Hervormde begraafplaats te Warmond. Hieraan voorafgaand zal een rouwdienst gehouden wor den in het bejaardentehuis "Beth-San", te Moerkapelle. aanvang 11.00 uur. Gelegenheid tot condoleren op vrij dag 11 september a.s. 's avonds van 6.00 tot 9.00 uur in "Beth-San". Tevens is er na de begrafenis gelegenheid tot condole ren in "Het Trefpunt". Herenweg, Warmond. Geen bloemen uaar net mij onmogelijk is allen persoonlijk te bedanken, wil ik langs deze weg. mede namens mi|n kinderen u hartelijk danken voor de vele bewijzen van medeleven betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mi|n lieve man en onze zorgzame vader en grootvader Willem Vletter Uw medeleven persoonlijk of schriftelijk heeft ons zeer getroffen. In het bijzonder danken wij de huisarts en ds J Th. Heemskerk en de verpleegkundigen van het Interkruis Oegstgeest voor de goede verzorging en begrafenisonderneming Van der Luit voor de correcte uitvoering van de begrafenis. Uit aller naam: C. Vletter-Visser Oegstgeest, september 1981 Dorpsstraat 56. Rijnsburg. september 1981 De Waal 410. /n*71\ Q09777 Zaterdags tot 14.00 uur. (U IOUL111 Vronkenlaan 23. Leiderdorp. Bereikbaar met bus 15 en 42 me ah MIDDENSTANDSDIPLOMA?? VANAVOND om zeven uur begint in het Jeugdhuis, Voorstraat 72. MEAB's middenstandscursus Officiële - door het I.M.O. erkende - middenstandsopleiding (examen juni 1982 - geen toelatingseisen!) TE KATWIJK AAN ZEE! U kunt zich daar ook opgeven voor de eveneens in Katwijk te geven MONDELINGE cursussen: Praktisch DUITS en/of ENGELS (voor beginners en gevorderden) 2e conversatiecursus: 50% korting! Wie inschrijft op één conversatiecursus, kan een tweede gaan volgen, en ontvangt hierop 50% reductie! Inlichtingen en inschrijvingen: dagelijks bij de MEAB Heren gracht 4 - Leiden - tel.: 071-130660. Alphen a/d Ri"jn,v.Mandersloostraat 51 M hMlf A Gouda. Kleiweg 7 \M Ifl Leiden. Donkersteeg 16 V 111% Heden overleed onze bes te broer E. BINNENDIJK in de leeftijd van 78 jaar Namens zusters en broers. schoonzusters en zwa gers. nichten en neven FAM. BINNENDIJK te Leiden Begrafenissen - Crematies Rouw kamers Ie Leiden en Wassenaar Transportcn in binnen- en buitenland Leiden. Willem de Zwijgerlaan 179 Postbus 4.12. 2100 AK Leiden, telefoon 071-211211* Wassenaar. Deijlerweg 127.telefoon01751-12416 oorschoten. Hyucinthslraut 7. telefoon 01717-59X5 ÖSfii Super quartz horloge, een horloge met alle tijd- en datumfunkties, met stopwatch, met wekker, met verlichtingen bovendien kompleet met 'n verstelbare edelstalen band en 'n jaar garantie. Quartz precisie, dames- of herenmodel, geen 49,75 maar ■9 Geld Geldig t/m 12 september. OP HEUGA-TAPIJTTEGELS IS EEN VLEK MAAR ÉÉN TEGEL GROOT Heuga-Smit toont u de hele collectie graag vrijblijvend. Lange Mare 98. Leiden, woninginrichting 071-123913. Lederen Jack, met gebreide sjaal en borgvoering, kleuren blauw, bordo, marine, grijs en beige, maten 36-46 40 Gulden Prijsvoordeel Bij vonnis d o. 3-9-1981 van de rechtbank te s-Gravenhage is in staat van faillissement ver klaard de besloten vennoot schap PLAVO-KERAMIEK BV. gevestigd te Leiden aan het Utrechtse Jaagpad 121. uitoefenende het bedrijf: het voeren van beheer over haar eigen vermogen, met benoe ming tot rechter-commissaris mr. G.J. Schlingemann-Ver- meulen en ondergetekende tot curator. Mr. L.J.A. Sprenger. Groenhovenstraat 19 postbus 894. Leiden. Hiermede danken wij familie, buren en kennissen voor de vele blijken van medeleven welke wij mochten ontvangen na het heengaan van mijn lieve man, onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader Adrianus Simon Straathof In het bijzonder danken wij de huisarts voor de geneeskundige hulp en de doktoren en het verplegend personeel van verpleeg huis "Zuydtwijcken van het Academisch Ziekenhuis voor de liefdevolle verpleging. Uit aller naam C. Straathof-Kooien 2321 VW Leiden, september 1981 Toussaintkade 25 De wijze waarop U van Uw belangstelling en medeleven hebt blijk gegeven, na het overlijden van mijn geliefde man, onze zorgzame vader en opa Gerrit Heemskerk r getroffen, daarvoor onze welgemeende dank. i iroost. dat hij zulk een grote plaats in veler harte C. van Berge Henegouwen KUNSTGEBITTEN-REPARATIES Binnen enkele uren gereed Dne dagen Prijsvoordeel Bij het buro onderwijs van de hoofdafdeling welzijnszorg van de gemeentesecretarie is plaats voor een Funktie-informatie: Het buro onderwijs telt 4 medewerkers, die gezamenlijk uitéenlopende taken op onderwijsgebied in teamverband ver richten; er is wegens benoeming elders een vakaturevoor de financieel- administratieve sektor, aangevuld met ander werk. Funktie-eisen: - studie voor of bezit van een middelbare beroepsopleiding; - ervaring met de aangeboden werkzaamheden of op een ander terrein van een overheidsdienst. Funktie-nivo: afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maximaal commies (salaris tot f 3.119,-- bruto per maand). Bij gebleken geschiktheid is bevordering naar de rang van commies A mogelijk. De bij de overheid gebruikelijke rechtspositie, waaronder een gunstige studiefaciliteitenregeling, is van toepassing. Een handschriftanalyse kan tot de selektieprocedure behoren. Desgewenst kan nadere informatie worden ingewonnen bij de chef van het buro. de heer W. van Essen (tel. 01719 - 19230, toestel 256). Eigenhandig geschreven sollicitaties binnen 10 dagen na ver schijning van deze oproep te zenden aan burgemeester en wet houders van Noordwijk, postbus 298, 2200 AG Noordwijk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 6