'Meedenken is hartstikke belangrijk' Vakmanschap herken je zo. 'AVRO voelt zich gevangen' vandaag toegelicht1 TV BUITENLAND Anita Meyer terug als solo-zangeres Omroepen verruilen hun vaste tv-avond Ipgrid Bergman als Golda Meir in film *§*o&cA Nieuwe show Edwin Rutten WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1981 PAGINA 5 HILVERSUM (GPD) - De voorzie ne uitbreiding van de televisie zendtijd in de komende jaren komt te traag tot stand. Dat be toogde gisteren Sybe van der Zee. directeur radio en televisie van de AVRO, bij de presentatie van het winterprogramma van zijn omroep. In navolging van de TROS pleitte ook Van der Zee voor dagtelevi sie om te kunnen concurreren met de buitenlandse stations. Hij noemde het opvallend dat juist buiten de gebruikelijke te levisie-uren, die door de Neder landse omroepen worden ge vuld, de belangstelling voor de buitenlandse zenders - 's mid dags en 's avonds laat - wel toe neemt. Toch ziet de AVRO de buitenlandse zenders niet als een grote concurrent. Van der Zee onderstreepte die op vatting door enkele cijfers voor te lezen uit een onderzoek dat de Kijk- en Luisterdienst van de NOS onlangs heeft gehouden, waaruit blijkt dat dc kijkdicht heid van dc buitenlandse zen ders. die in Nederland kunnen worden ontvangen, niet groot is. Hij legde er sterk de nadruk op. dat de omroepen de kans moe ten krijgen om op allerlei nieu we onvermijdelijke ontwikke lingen in te springen. Dat geldt ook voor de plannen met de ka beltelevisie van City Film Dis tribution en de VARA. De AVRO vindt dat plan voorals nog niet haalbaar, maar meent dat het zeker aandacht ver dient. Van der Zee deelde mee dat aller lei plannen die wellicht na on derzoek bij de omroepen op bloeien. onder de huidige Om roepwet niet waargemaakt kun nen worden. „Wij voelen ons door de wet in een stalen kooi gevangen en zien intussen ande ren dingen doen die ons voorlo pig worden onthouden. Vooral voor inventieve programmama kers werkt zoiets frustrerend", hu. Tijdens de persconferentie werd tenslotte nog meegedeeld dat de grootscheepse zesdelige televi sieserie 'Willem van Oranje', waar de AVRO al geruime tijd plannen voor uitwerkt, waar schijnlijk niet door kan gaan. Met deze serie is ruim 2.5 mil joen gulden gemoeid. Alleen door samenwerking met de Bel gische televisie kan dit project wellicht nog uitgevoerd wor den. NEDERLAND I 18.25 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) 18.58 - Journaal (NOS) 19.00 - Van gewest tot gewest (NOS) 19.25 - Oogst in beeld (PP) 19.50 Uitzending van de PPR (PP) 20.00 - Het komt allemaal wel in orde (NOS) 21.37 - Journacl (NOS) 21.55 - Den Haag vandaag (NOS) 22.10 - Studio Sport (NOS) 23.15 - Journaal (NOS) 23.20 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) NEDERLAND II 18.05 - Schooltelevisie (NOS-NOT) 18.35 - Sesamstraat (NOS) 18.50 - Jeugdjournaal (NOS) 18.59 - De Schoolkrant (IKON) 19.25 - Kenmerk (IKON-KRO-RKK) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 - Film van het Koningin Juliana Fonds (SOCUTERA) 20.32 - Countdown (VOO) 21.15 - Magnum (VOO) 22.00 - Info Special (VOO) 22 40 - Taxi (VOO) 23.02 - Voorlichtingspr. (TELEAC) 23.17 - Voorlichtingspr. (TELEAC) 23.37 - Journaal (NOS) 23.42 - Nieuws voor doven en slechthorenden (NOS) DUITSE TV DUITSLAND I (Regionaal progr. NDR: 18.00 Rum pel mit Chauffeur. 19 25 Regionaal magazine. 19.59 Programmaoverz. WDR: 19.00 Rumpel mitSchaufTeur 18.30 Ein fall fur kommissar Stein. 18.40 Rumpel mot Chauffeur. 19.15 Actualiteiten. 19.45 Die Marotten des Monsieur Andre). 20.00 Jour naal 20.15 Der Ronig und sein Nmt. 22.05 Sport. 22.30 Actualiteiten. DUITSLAND II 18.00 Amusementsprogr. 18.57 Pro- grammaoverz. 19.00 Journaal. 19.30 Actueel magazine. 20.15 Muzikaal progr. 21.00 Actualiteiten. 21.20 Frank ist raus. 23.00 Showprogr. 0.15 Journaal. DUITSLAND III WDR 18.00 Rleuterprogr. 18.30 Cursus Wiskunde. 19 00 Dierenmagazine. 19.45 Journal 3 20 00 Journaal. 20 15 Gesprekken en ontmoetingen. 21.45 Informatief progr. 22.15 Joao und das Messer. 23.45 Journaal. BELGISCHE TV BELGIË VLAAMS 18.00 Rleuterprogr. 18.15 Rinderse- rie 18.20 Ver keerstips. 18.25 Rinder- sene. 19.12 Informatief progr. 19.37 Morgen en mededelingen. 1945 J oumaal. 20 10 weerbericht 20.15 Na tionale Lotery. 20.20 Arnold, come dy. 20.45 Romedianten. 22.20 Doe. 23.05 Journaal. NET II 18.00 Rleuterprogr. 18 15 Kinderse rie 18.20 Verkeerstips. 18.25 Rinder- serie. 19.12 Informatief progr. 19 37 Morgen en mededelingen. 19.45 Journaal. 20 10 Weerbericht 20.15 Der Postmeister. 21.45 E R. Zwem men te Split. Inde telvisie-actualiteitenrubriek Kenmerk rav de IKON uordt vanavond naar aanleiding van de maatregelen van de Egyptische president Sadat een film vertoond over de Koptische kerk in Egyp te. Voorts heeft Kenmerk filmbeelden van een demonstratie en een illegale bijeenkomst van vakbondsmensen en andere oppositiele den in Chili. Het commentaar bij de beelden wordt gesproken door de in Brussel verblijvende Juan Sepulveda. lid van de legale vak bondscentrale m Chili, die vorige maand uit zijn land werd ver bannen. (Nederland 2, 19.25 uur). 1 4) For your eyes only - Sheena Easton 2(3) Hands up - Ottawan 3(1) Nederlandse sterre die strale - Rubberen Robbie 4(2) Wordy Rappinghood - Tom Tom Club 5 6) The old Calahan - BZN 6(3) Hold on tight - E.L.O. 7 (15) Why tell me why - Ani ta Meijer 8 112) P S. - Dolly Dots 9(11) Who let the heartache in - Patricia Paay 10 (17) Green Door - Shakin' Stevens 11 (20) Japanexe boy - Aneka 12 (24) Start me up - The Rol ling Stones 13 (13) Je suis un rock star - Bill Wyman 14 (14) Kom van dat dak af - Peter Koelewijn en zijn Rockets 15 7) One day in your life - Michael Jackson 16 (16) Hooked on classics - The Royal Phil. Orchestra 17 (28) Just for you - Spargo 18 8) Ghosttown - The Spe cials 19 9) No me hables - Juan Pardo 20 (21) Lady - Commodores 21 I'm so glad to be a wo man - Love Unlimited 22 (36) Stars on 45 vol. 3 - Stars on 45 23 (10) Happy Birthday - Ste- vie Wonder 24 (3D Endless lore - Diana Ross Lionel Richie 25 (27) Moeder mag ik trou wen gaan - De Belcanto's 26 The Marvellous Ma rionettes - Dons D and the Pins 27 118) The Caribbean Disco Show - Lobo 28 (33) Don't say you leave this summer - Albert West 29 (29) A heart in New York - Art Garfunkel 30 On the beat - The B B Q Band 31 23) Your love - Lime 32 'N beetje verliefd - Andre Hazes 33 (22) More stars - Stars on 45 34 It's your conscience - Demece Williams 35 (38) Heart and soul - Exile 36 (19) Cantara Pepe - The Press 37 (32) Chant no. 1 - Spandau Ballet 38 (34) Magnetic Fields Jean Michel J a ire 39 (30) Rio - May wood 40 (26) 'K zal je heb - Benny Neyman (Stichting Ned. Top) Veronica zendt vanavond het eerste deel uit van een tweedelige documentaire over de Israëlische geheime dienst Mossad. Dit eerste deel 'Deogen van Israël', gaat over het ontstaan, de structuur en de activiteiten van de Mossad. 'Het tweede deel. 'De menselijke fac tor', wordt op 23 september a.s. uitgezonden. (Nederland 2, 22.00 WOENSDAG 9 SEPTEMBER HILVERSUM I 18.11 (S) Hier en nu- eowndagmiddag 19.02 (S) De Rilima Hawanans. NOS 19.30 Hobbyscoop. 20.02 (S) Langs de lijn. sport en muz. 20.38 Paardekoersen 23 02 (S) Met het oog op morgen. NCRV 0.02 (S) Late date 1.02 (S) Metropol Orkest 1.30 (S) Tussen 60 plus en 70 min 2.02 (S) Nachtdienst 6.02 Om nooit te vergeten. HILVERSUM II 18.00 (S) Hafa-Magazine RVU NOS 18.30 Jeugd - wat nu P P 18 50 G P V VARA 19 00 (S) De Rode Draad. 20.00 (S) Cello en piano 20 15 (S) Het zout in de pap. 20 55 (S) Rot terdams Philharmonisch Orkest met solist 22 30 Nws. NOS 22.40 Het woord is aan de dichters. VARA 23.25 Muziek van deze eeuw. 23.55 HILVERSUM III NOS 18 04 De Nationale Hitparade RRO 19 02 Raufaser. 22.02 Rocktem- pel. 23.02 Walhalla. DONDERDAG 10 SEPT HILVERSUM I NOS Ieder heel uur nws NCRV 7.03 (S) Het levende woord. 7 20 (S) Vandaag donderdag. (7 30 en 8.03 Hier en nu. 8.25 In t voorbijgaan 9.03 (S) Wie weet waar Willen Wever woont. 10.20 (S) Muz. by de koffie. 11.30 (S) Twaalfuurtje 12 40(S)Mid- dagpauzedienst. 13.03 (S) Hier cn nu 13.20 (S) NCRV-Globaal 16 02 Amus muz. 16.30 (S) Rozegeur cn prikkeldraad HILVERSUM II inform (7 30. 8 00 en 8.30 Nws. 7.36 en 8 36 Radiojoum NOS 9 00 Gymnastiek voor de vrouw 9 10 Wa terstanden 9.15 Werkbank. AVRO: AVRO-dite. (9 30 Radiojoum. nws. flits.) 11 00 Radio Lawaaipapegaai. 11 10 De Nederlandse Schoolradio. 1130 Radiojoum nws. flits 11.32 AVRO-tema 11 45 Regio-naai RVU- NOS 11 56 Onderwas en de maat schappij van morgen (2). OVER HEIDSVOORLICHTING 12 16 Uitz. voor de landbouw. AVRO: 12 26 Meded tb v land- en tuin bouw 12 30 Nws 12 36 Radiojoum. 13 00 Nws 13 11 Europa 13 35 Per Saldo 14 00 Voor my kan-ie wat (14.30 Radiojoum nws flits.) 15 30 Radiojoum nws. flits. 15.32 In de wetenschap dat 15 50 Radio La waaipapegaai 16.00 Buiten 16 30 Radiojoum. nws. flits. 16.32 Mon vieux, ma vieiUe 17 24 Meded 17.30 Nws. 17.36 Radiojoum 17 55 Per Saldo HILVERSUM III NOS Ieder heel uur nws TROS 7.02 De Havermoutshow. 9 03 De Hugo van Gelderen Show 11 03 De Polderpopparade 12 03 De Neder landstalige Top Tien 13.03 50 Pop of een envelop 15 03 TROS Too 50 HILVERSUM IV VARA 7 00 Nws 7 02 (S) Morgen rood 9 00 Nws. 9.02 (S) Dc Duitse Opera 1925 1950 10 00 (S) Radio Ka mer Orkest en solist klass en mo derne muz. Pianorecital moderne muz 12 00 Nws. 12.02 Strykk wartel klaas muz 13 05 <S» Het zout in de pzp. 13.30 (S) Klass instrumentale muz 14 00 Nws 14 02(S)Alztra. ope ra van Verdi 15 50 Het zout in de pap 16 15 Moderne kamermuz. RVU NOS 17 00 De jaren '30-'89 en de mensen (17) (hert») HILVERSUM (GPD) - Zangeres Anita Meyer is weer uit haar achtergrondkoortjes naar voren gestapt. Ze heeft enige naam verworven als „onvolwassen zangeresje" met onder meer haar hit „The Alternative Way" (1976) en in de Haagse groep „Rainbow Train". Het is enige tijd stil geweest omdat ze haar zangtalent vooral aan achtergrond vocalen bij muziek van anderen en aan advertentiespotjes besteed heeft. Nu is ze weer terug als hoofdpersoon in het liedje „Why tell me why", haar nieuwe single die op het punt staat een hit te worden. Ook met haar zojuist verschenen langspeler „Shades of desire" tracht zij een nieuw imago van de grond te krijgen als „volwassen" (lees: volwaardige) zangeres. Anita Meyer wil niet kwijt, dat haar voormalige producer, arrangeur en beschermengel Hans Vermeu len haar te zeer betuttelde: „Hans gegroeid", noemt ze het. De ideeën van Anita en Hans waren op en het platencontract was af gelopen. i artistiek uit elkaar „Omdat ik veel achtergrond- HILVERSUM (ANP) - Zoals gebruikelijk krijgen de omroepen met ingang van 4 oktober, het begin van het winter-televisie- seizoen, andere vaste avonden op Nederland-2. De AVRO verhuist van vrijdag naar dinsdag, de TROS van maandag naar vrijdag, de KRO van zaterdag naar donderdag, de NCRV van dinsdag naar zaterdag en de VARA van donder dag naar maandag. Gehandhaafd blijven de vaste vonden van de NOS en de VPRO op zondag en die van de IKON en Veronica op woensdag. De Evangelische Omroep bijft op Nederland-1 op de dinsdag avond zitten. Bovendien houdt de NOS op Nederland-1 vaste uitzendtijden op dinsdag en woensdag. De resterende dagen en uren op Neder- land-1 zijn, zoals altijd, gereserveerd voor zogenaamde wissel avonden van AVRO, TROS, KRO, NCRV en VARA. Ingnd Bergman TEL AVIV (DPA) De Zweedse filmactrice Ingrid Bergman is in Israël aangekomen voor de opnamen van de speejfilm over het leven van de overleden oud-premier Golda Meir. Mevrouw Bergman had zich kort geleden bereid verklaard de rol van Golda Meir te aanvaarden. dingetjes had gedaan, had ik wel enig idee met wie het leuk was om samen te werken. Toen kwam ik Martin Duiser tegen. Met hem had ik al vaak gewerkt en zijn werkwijze beviel me gewoon En Martin beviel me ook als mens. Ik geloof datje als artiest een ontzet tende band met iemand moet hebben, om te weten wat je wil. Bij Martin wist ik dat", zo zegt Anita. Hans Hollestelle is verantwoorde lijk voor de arrangementen op de nieuwe langspeler. waarover Ani ta erg tevreden blijkt te zijn: „We hebben alles in de wat lagere toon-regionen gedaan en dat werkte best leuk. Fantastisch ei genlijk. En ik geloof dat dat ook wel te horen is". „Niet dat ik met Hans Vermeulen niet goed heb samengewerkt, hoor. Ik heb ontzettend veel van Hans geleerd. Hij heeft me een nummer-één-hit bezorgd. Hans zat al jaren in het vak en hij heeft me steeds heel goed de weg gewe zen en begeleid. Ik heb een hele boel dingen verschrikkelijk goed Anita Meyer'Vroeger dacht ik dat ik niet kon meedenken geleerd van hem. Hans drukte een redelijk stempel op het ge heel: het klonk echt als een pro- duktie van Hans Vermeulen, om dat hij alles zelf deed. Hij compo neerde, arrangeerde zelf en was ook muzikant. En dan krijg je na tuurlijk een bepaald geluid. Mijn stem paste daar in". „Martin Duiser geeft me nu één ruimte voor een eigen inbreng. Dat is natuurlijk ook bij mij ge groeid. Want in het begin was ik daar helemaal niet capabel voor. Maar ik vond het wel verschrik kelijk leuk", aldus Anita. Anita noemt haar nieuwe produkt - waarop ze meer invloed dan ooit tevoren gehad heeft - „een stap verder naar het artiest-zijn' „Dat meedenken is hartstikke be langrijk". vervolgt ze, „nu schrijf ik ook mijn ideetjes op, terwijl ik vroeger dacht dat ik daar niet goed genoeg voor was". Overigens is Anita Meyer nuchter genoeg, om geen bliksemcarrière te verwachten. Ze houdt haar werk voor reclamespotjes en in achtergrondkoortjes voorlopig als basis en beschouwt haar solo- werk als extraatjes. „Ik hoop na tuurlijk op veel succes, maar in een grote gok heb ik echt geen zin", zo besluit ze. Al meer dan 300 jaar brouwt Grolsch haar bier op natuurlijke en ambachtelijke wijze En dat proef je. <- li.ip i Mi C'Iitm. Imp Edwin Rutten AMSTERDAM (GPD) - Edwir. Rutten, bekend van de televisie met de Film van Ome Willem, komt met een nieuwe theater show. waarin hij ouders van zijn jeugdige publiek op de korrel neemt. Vandaar dat de show on der de titel „Ouders onder me kaar" door het land trekt. Het programma is gebaseerd op het idee dat alle kinderen waar voor hij in het theater en op de televisie opgetreden heeft, ou ders hebben. Edwin neemt met die ouders, bijgestaan door een aantal muzikanten, de dag nog eens door en houdt de zaal een spiegel voor. Zo komt de opvoe ding aan bod en bijvoorbeeld de vraag op welke muziek wij onze kinderen verwekten. Hij behandelt ernstige zaken met een lach en dwaze zaken met ernst. Dit alles gelardeerd met Franse en Nederlandse liedjes. „Ouders onder mekaar" is tot eind november in een groot aan tal theaters te zien. op 26 novem ber ook in de Leidsche Schouw burg Dc Sowjctrussische zanger Ale xander Ogniwtsew is op 61 -jarige leeftijd overleden. De bas Og niwtsew heeft gezongen in ope ra's van o.a. Moussorgski en Ros sini. Hy trad ook als concertzan ger en in films op. Als lid van het Bolsjoi-operagezel- schap heeft Ogniwtsew gezon gen in tal van landen in het bui tenland.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 5