Plan gemeentekantoor afge afgekeurd i Krakers weer snel uit woning gezet eidse Gemeente moet vacatures door opschuiven oplossen GS tegen onderhandse aanbesteding Pand al 26 maanden leeg PAGINA 2 WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1981 WASSENAAR - Het plan van de gemeente Wassenaar, zo als dat er nu ligt voor de bouw van een nieuw gemeente kantoor is door Gedeputeerde Staten van de provincie afgekeurd. Het dagelijks bestuur van de provincie heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken geadviseerd het plan niet te aanvaarden, omdat het in strijd is met EEG- richtlijnen rond aanbestedingen boven een bedrag van ruim drie miljoen gulden. Feitelijk heeft Wassenaar ver zuimd elke aannemer de mogelijkheid te geven om in te schrijven voor het plan. Hel 8.5 miljoen gulden kostende gemeentekantoor in tekening. Over de financiële kant waren er bij GS rezwaren. wel legen de manier van aanbesteding. Heden om hel plan af te keuren. Gemeenten zijn volgens die EEG- richtlijnen verplicht om bij aanbestedingen boven een be paald bedrag met een openbare bekendmaking te komen, zodat aannemers in staat zijn daarop in te schrijven. In Wassenaar is geen publicatie geweest en ook geen open inschrijving, maar is de gemeente ondershands in zee gegaan met de MAB-projectont- wikkelingsmaatschappij in Den Haag. Reden voor GS om het plan af' te keuren. Van de zijde van de pro vincie wordt verwacht dat het ministerie het negatieve advies van GS overneemt. Dat zou kun nen betekenen dat de hele aan bestedingsprocedure opnieuw doorlopen zou moeten worden. Dit zou een aanzienlijke vetra- ging van de uitvoering van de plannen betekenen. Gesproken wordt van een vertraging van mi nimaal een half jaar. Het ziet er naar uit dat de kosten van de bouw daardoor ook zullen stij gen. Het financiële deel van de begro ting is overigens geen enkel pro bleem geweest voor GS. Het bouwplan dat is ontwikkeld VOORSCHOTEN - De gemeente Voorschoten moet zoveel moge lijk vacatures intern gaan oplos sen. Dit deelde burgemeester Cunnegieter gisteravond mee tij dens de vergadering van de raadscommissie voor perso neelszaken. Binnen het gemeen telijke apparaat vindt een ver schuiving plaats van de werk zaamheden ontstaan door de economische crisis. Door het af nemen van de bouwactiviteiten en een toeneming van de werk zaamheden in de welzijnssector ontstaat er op de ene afdeling een overschot aan medewerkers, terwijl een andere afdeling man kracht te kort komt Wel wordt in Voorschoten afgezien van een begeleiding van de loop baan. omdat dit een kostbare zaak is. Daar komt nog bij dat OEGSTGEEST - De uitspraak van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (BNG) om zich vanaf 1982 uitsluitend te concentreren op de bouw van premie A-wonm- gen zal geen nadelige gevolgen hebben voor de geplande wonin gen in "Haaswijk". Dit deelde wethouder Kohlbeck (financiën) gisteravond mee aan de leden van de raadscommissie voor fi nancien en culturele zaken. Het BNG maakte maandag bekend dat het zich volledig terug gaat trekken uit de vrije sectormarkt. Dijksterhuis, lid van de raad van bestuur van het bouwfonds, zei dat lu t fondslich vanaf 1982 vol ledig wil concentreren op de bouw van prernie-A-woningen. Hij dacht landelijk de bouw van 4000 woningen volgend jaar te kunnen realiseren, maar merkte tevens'op dat dit afhankelijk is van het aantal premie-A-wonin- gen dat het ministerie van volks voor het nieuwe karftoor op de Werf zou rond de 8,5 miljoen gulden moeten kosten. Volgens een bron dichtbij het college had het gebouw echter één mil joen goedkoper kunnen zijn als er een open inschrijving was ge weest. Het college van burgemeester en wethouders zal nu volgens de ge meentewoordvoerder. samen met de betrokken ambtenaren, zich zo snel mogelijk beraden over de ontstane situatie. Opmerkelijk aan de hele zaak is dat de ondershandse aanbeste ding is uitgevoerd om zo sneller tot nieuwbouw te kunnen ko men. Nu ziet het er naar uit dat juist door deze opzet het plan aanzienlijk wordt vertraagd. Het was VVD-raadslid Nieuwzwaag. die met een initiatiefvoorstel kwam rond een dergelijke aan besteding om de uitvoering van het plan te versnellen. Hij kwam in een commissievergadering ook met de naam van de mogelij ke bouwer, de MAB-projectont- wikkelingsmaatschappij. Uitein delijk ging een meerderheid van de raad in november 1980 ak koord met het inschakelen van één projectontwikkelaar en ar- i veelal een andere gemeente, waar de opgeleide ambtenaar dan naar vertrekt, de vruchten plukt van de begeleiding. Voor schoten is een duidelijke door stromingsgemeente voor ambte naren. De pnve-huisvesting van de personeelsleden van de ge meente geeft vaak problemen. In beginsel gelden voor de ge meente-ambtenaren dezelfde maatstaven bij de toewijzing van woningen als voor de burgers van Voorschoten. Slechts indien blijkt dat de belangen van de burgerij worden geschaad, in dien een moeilijk te missen amb tenaar door huisvestingsproble men zijn werk in Voorschoten niet kan verrichten, dan kan daarvan eventueel na advies worden afgeweken. Bouwfonds: in plan Haaswijk geen wijzigingen huisvesting er ruimtelijke orde ning in de begroting zal opne- De verdeling van de in het regeer akkoord geplande 125.000 wo ningen in premiekoop, premic- huur. wooneenheden en vrije sector is nog niet bekend Vol gens BNG zal het aantal premic- A woningen maximaal 12.000 zijn. chitect voor het nieuwbouwplan. Daardoor rnoest een toen be staande overeenkomst met een adviesbureau worden beëindigd. Het CDA was tegen deze aanbie ding inclusief de christen-demo cratische wethouders. Ook bur gemeester Staab verklaarde tij dens die raadsvergadering al ronduit tegen deze manier van zaken doen te zijn "omwille van de zuiverheid van de betrokke nen". Hij toonde zich tegen de binding met eén bouwbedrijf. Staab achtte het toen al niet uit gesloten dat GS bezwaar zouden maken. Uitwisseling De commissie maakte gisteravond duidelijk dat meer bekendheid moet worden gegeven aan de uit wisseling rond het vriendschaps verdrag met de Belgische ge meente Schoten. De commissie leden vroegen zich gisteravond af of de gemeentelijke voorlich ting ook de publiciteit moet ver richten indien in het kader van het vriendschapsverdrag met het Belgische Schoten een uitwisse ling tussen de verenigingen moet plaatsvinden. Op die vraag werd geen exact antwoord gegeven. In de praktijk blijkt dat de vereni gingen wel van de gemeente de financiële bijdrage vragen, maar verder geen bekendheid geven aan een uitwisseling. Kohlbeck zei verrast te zijn aoor ae uitspraak van het bouwfonds, vooral omdat die niet tevoren was aangekondigd. "Het bouw fonds heeft mij echter verzekerd dat er geen wijzigingen in het plan "Haaswijk" zullen komen. Het fonds kan ook moeilijk an ders omdat er een contract is ge sloten met de gemeente Oegst- gecst over de verdeling van de woningen Het behoort wel lot de mogelijkheden dat er een ver andering in de fasering van het plan Haaswijk komt. Het bouw fonds zou namelijk kunnen be sluiten om de bouw van vrije sec tor- en premie-B-woningen op te schuiven naar een later sta dium", aldus wethouder Kohl beck. In het plan Haaswijk zijn een klei ne 700 premie-B-woningen en woningen in de vrije sector ge pland (ruim 50% van het totaal aantal woningen). Jammer De Wassenaarse politieke partijen noemen het besluit van Gedepu teerde Staten over het algemeen teleurstellend. Sommige partij woordvoerders houden zich nog op de vlakte. Zij willen eerst de motivering van GS lezen, voor dat zij zich een definitief oordeel vellen. Wethouder Barning (VVD) meent dat de beslissing van GS onjuist is. "In de EEG-richtlijncn staat dat overheidsinstanties, die iets bouwen met een waarde van meer dan 2'/2 miljoen gulden, een VOORSCHOTEN - De sinds maandagnacht twaalf uur gekraakte wo ning Het Wedde 7 in Voor schoten, is vanmorgen om elf uur door de Voorscho- tense politie ontruimd. De bewoners werden vernie ling van andermans eigen dom ten laste gelegd en moesten mee naar het po litiebureau. Vanochtend wilden de bewoners de ac tie aan een breder publiek kenbaar maken. Ook be sloten zij de sloten aan de voorkant te vernieuwen. Deze actie gaf de politie de mogelijkheid om de krakers uit de woning te halen. De bedoeling was dat de al ruim twee jaar leegstaande woning Het Wedde 7 door vier Voorscho- tense jongeren zou worden be woond. "Alle vier zijn zij door omstandigheden thuis genood zaakt het ouderlijke huis te verla ten". zei een woordvoerder na mens de nieuwe bewoners van de woning. Nadat de vier jonge ren hun ouderlijk huis na moei lijkheden hadden verlaten, kon den zij enige tijd in een vijf-ka mer woning elders in Voorscho ten wonen. In dat huis woonden echter al vijf anderen, met als ge volg dat op langere duur deze si tuatie onhoudbaar zou worden. De enige uitweg die de jongeren voor ogen hadden was het kra ken jan een huis. Zij konden zich niet inschrijven bij het bu reau huisvesting van Voorscho ten, daar zij allen zeventien jaar zijn. Deze leeftijd is te laag om als woningzoekende te worden geregistreerd. Het vinden van lege huizen blijkt in Voorschoten echter geen pro bleem. Uit gegevens van de Stichting Jongeren Huisvesting en nu ondersteund door de kra kers. blijkt dat er zo'n 300 wonin gen leeg staan. Daarttaan ruim 850 geregistreerde woningzoe kenden tegenover. "Geregi- streerden! Want velen staan niet ingeschreven, door onwetend heid over de mogelijkheid daar toe, of omdat ze te jong zijn", al dus een stencil van de nieuwe open inschrijving moeten hou den. Maar de gemeente bouwt hier niets. Het bestek en de teke ningen zijn eigendom van de projectontikkelingsmaatschap- pij. Wij kopen een het gemeente kantoor van de MAB-projectont- wikkelingsmaatschappij als het al gebouwd is", aldus Barning. Wassenaar heeft bij de bouw ge kozen voor de zogenaamde 'turn key'-procedure. Dat betekent dat de gemeente het gebouw pas koopt als het klaar is. En wethou der Barning vraagt zich nu af of de gemeente in deze zaak wel on der de EEG-richtlijnen valt. bewoners van het pand in Het Wedde. De keus viel op een woning in Het Wedde. Uit gegevens blijkt dat daar op dit moment nog negen woningen zijn die al minstens 26 maanden leegstaan. De bouwer- eigenaar van de woningen was de firma Reym uit Waddixveen. Naast de woningen in Het Wedde bouwde deze firma ook de wo ningen aan de Willem Barentsz- laan-Admiraal de Ruytersingel. Ongeveer anderhalfjaar geleden werd de firma Reym failliet ver klaard. Een reden hiervoor was dat een groot gedeelte van de wo ningen. mede door de hoge ver koopprijs, niet verkocht werden. Volgens de bewoners van het ge kraakte pand zijn de toen nog leegstaande woningen van Reym op 23 maart van het vorig jaar, dus na het faillissement, door de firma "Abreka BV" uit Amster dam gekocht. Het ging hier om 21 woningen aan de Willem Ba- rentszlaan en 17 ln Het Wedde. In totaal betaalde Abreka aan Reym hiervoor bijna elf miljoen gul den. Gemiddeld zou Abreka dan per woning 280.000 gulden beta len. De verkoopprijzen voor de desbetreffende woningen zijn. nadat Abreka de woningen heeft overgenomen, ongeveer met der tig percent gezakt. Voor de hui zen aan de Barentszlaan werd ge middeld 350.000 gulden betaald (was voor het faillissement ge middeld 525.000) en voor de wo ningen in Het Wedde 270.000 gul den. Een gevolg van deze gedrukte ver koopprijs was dat via makelaars kantoor Rijnland in Voorschoten alle leegstaande huizen aan de Willem Barentszlaan en een acht tal in Het Wedde verkocht kon den worden. De firma Abreka blijkt een papieren dochteron derneming te zijn van de ABN- bank. Deze bank was de grootste schuldeiser van de firma Reym na het voltrekken van het faillis sement. Volgens woordvoerder Krijns van Abreka is deze firma speciaal in het leven geroepen om bij bouwprojecten in te grij pen als de bouwer failliet gaat. "Als wij dan niet ingrijpen dan komen de projecten in handen van onroerend-goedbedrijven en dan worden onze verliezen nog groter", aldus Krijns. Volgens Krijns zijn de woningen pas op 20 maart van dit jaar over genomen. "We hebben toen een Volgens de rijksgebouwendienst, waar de VVD-fractieleider Nieuwzwaag directeur van is, heeft wethouder Barning gelijk. "Als een overheidsinstantie geen opdrachtgever is, maar het pas koopt als het klaar is ('turn key' - red), dan gelden de EEG-richtlij- nen niet. De gemeente is dan ge woon koper. In dit geval gelden de EEG-richtlijnen dus niet", zo zei een voorlichter van de rijks dienst. Maar Gedeputeerde Sta ten is een andere mening toege daan. Een provinciewoordvoer der: "Een speciaal comité van de EEG heeft zich met dergelijke gevallen zoals de 'turn kevpro cedure bezig gehouden. Zij heb ben bepaald dat dergelijke geval len eveneens onder de richtlij nen vallen". PvdA en D'66 noemen de negatie ve beslissing van GS jammer. Het D'66-raadslid Nieuwenho- ven: "Dit is geen gelukkige be slissing. Het wordt zo ook een kostbare aangelegenheid. En ik vraag me af of GS wel een conse quent beleid heeft gevoerd". De PvdA'er Greep laat zich in zelfde bewoordingen uit. "Ik vind het ontzettend jammer en had het ze ker niet verwacht. Het is name lijk niet ongebruikelijk dat een gemeente een akkoord sluit met een projectontwikkelaar over een bouw. Vaak wordt het zo goedkoper. Het is nu maar de vraag of we de kosten van het ge meentekantoor onder de tien miljoen gulden kunnen houden. Want de vertraging kost natuur lijk erg veel geld", aldus Greep. Van het CDA was alleen wethou der Van der Klaauw bereikbaar en die wilde voorlopig nog geen commentaar geven, omdat hij zich eerst wilde beraden. extern bureau gevraagd om te bekijken welke werkzaamheden nog gedaan moesten worden voordat de woningen opleve- ringsgereed waren. De woningen waren door Reym nog niet afge bouwd, dat hebben wij gedaan. Je kan dan ook niet spreken van woningen die al ruim twee jaar leeg staan. Onze politiek is niet om te handelen of te speculeren# Wij willen het project goed en zo snel mogelijk afwikkelen", aldus Krijns. Onaanvaardbaar In het stencil dat de bewoners van ochtend aan buurtbewoners overhandigden, staat het volgen de: "Al met al is het een onaan vaardbare zaak dat er zoveel hui zen leeg staan terwijl er ontzet tend veel mensen geen dak bo ven het hoofd hebben. De ge meente zou veel en veel meer moeten doen om dergelijke mis standen te voorkomen". De bewoners willen dan ook dat de gemeente de leegstaande huizen in Het Wedde gaat vorderen. Een woordvoerder verklaarde dat de vier'bewoners bereid zijn het huis na vordering te verlaten als blijkt dat de toekomstige bewo ners meer urgente woningzoe kenden zijn dan zij. Verder vin den zij dat de leeftijdsgrens om je in te schrijven als woningzoe kende, verlaagd moet worden. Op dit moment is die grens acht tien jaar. Als mensen die betref fende leeftijdsgrens bereiken, moeten zij er dan door de ge meente op attent gemaakt moe ten worden dat zij zich als wo ningzoekende kunnen inschrij ven, zo vinden de krakers. De PSP-afdeling Voorschoten heeft zich als eerste politieke partij achter deze actie ge schaard. Ook de Stichting Jonge ren Huisvesting heeft de actie goedgekeurd. Dit vanuit het oog punt dat huizen al te lang leeg staan zonder dat de mogelijkheid wordt geboden om ze te huren. In oktober van het vorig jaar stuurde de stichting een brief naar de toenmalige eigenaar met de vraag of de huizen niet met gebruikerscontracten verhuurd konden worden. In de desbetref fende brief stelde de stichting toen dat het spijtig is dat huizen zo'n lange tijd leeg staan, terwijl er veel woningzoekenden zijn. Die brief is ondanks herhaalde verzoeken nooit beantwoord. WOENSDAG Leiden - Stadhuis, commissie voor fï- The Jam. 2e Binnenvestgracht, optre den Nota Bene Band. LAK cinema - Levendaal 150. film 'Death Watch' van de Franse regis seur Bertrand Tavernier, 20 en 22.30 Stats jongerencentrum - Haarlemmer straat 73. cursus stijldansen; don. soos met films en informatie pro gramma's. 15-17 uur. Jongeren Advies Centrum(JAL) - Caeci- liustraat 67. meisjes-telefoon, van 16- 22 uur. Oegstgeest - Gemeentehuis, commissie onderwijs. 20 uur. APOTHEKEN Leiden - de avond, nacht en zondags dienst van de apotheken in de regio Leiden, wordt waargenomen van vrij 4 sept tot 11 sept door. Apotheek Her- dingh en Blanken, Hogewoerd 171, tel. 120502; Apotheek Linnaeus, Kem- penaerstraat lb, tel. 153274. WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604, tel. ten zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. - gezond heidscentrum. Berkenkade. Leider dorp, tel. 410131, spreekuur ma t/m vr van 14-15 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel 154500. Voorschoten - gezondheidscentrum, v.d. Waalslaan. tel. 4641. Waarschijnlijk oplossing in conflict rond kleedkamers LEIDERDORP - Een oplossing in het conflict tussen de voetbal club RCL en het Rijnlands Insti tuut voor Ondernemersonder wijs in Leiderdorp rond de ver goeding voor de kleedkamers lijkt dichterbij. Toch blijven de kleedkamers voorlopig nog dicht voor de school totdat zekerheid is over de betaling van het RIO. De school bekijkt nu of het ge vraagde bedrag van 1500 gulden (ongeveer 50 gulden per kleedka mer per week) in te passen is in de normen die de rijksoverheid stelt voor het huren van sportvel den. Zoals gisteren gemeld vond het RIO de kleedkamers deze week afgesloten toen zij voor de gymnastieklessen de velden be zochten. RCL had na herhaalde lijk gevraagd te hebben voor een vergoeding actie ondernomen en de school maar buitengesloten. Daarop kwam het gesprek tus sen gemeente, het RIO en RCL gistermiddag tot stand. Het RIO wil wel vasthouden aan een huurovereenkomst met de gemeente, waar men de sportvel den van huurt. De gemeente zou dan de vergoeding die RCL vraagt gewoon moeten doorbere kenen in het huurbedrag voor het RIO. Het ziet er wel naar uit dat het mi nisterie van onderwijs moeilijk te bewegen is om alsnog voor de afgelopen jaren te betalen. Aan genomen wordt dat deze instan tie, als de vergoeding aan de nor men voldoet, dit bedrag per 1 ok tober wil laten ingaan. Kunstenaars gezocht VOORSCHOTEN - De gemeente Voorschoten vraagt plaatselijke amateur-kunstenaars en verza melaars om mee te doen aan ten toonstellingen die de komende maanden georganiseerd kunnen worden. De culturele commissie van de gemeente is momenteel bezig met het'opstelen van een gemeentelijk tentoonstellings programma voor 1981/1982. De commissie wil dit programma zo gevarieerd mogelijk maken. Zo wil men komen tot een tentoon stelling van werken van ama teur-kunstenaars en één of meer exposities van verzamelingen van Voorschotenaren. Parkbrandje VOORSCHOTEN - De Voorscho- tense brandweer werd gister avond rond half negen gealar meerd voor een brand in het Raadhuispark. Een deel van de beplanting achter de zogenaam de stenen bank stond in vuur en vlam. Met twee wagens werd de brand geblust. Niet voorkomen kon worden dat een deel van de oudste beplanting, het park werd in 1937 gesticht, in vlammen op ging. De oorzaak zal waarschijn lijk gevonden moeten worden in brandstichting. De droogte van de laatste dagen maakte de blus sing extra moeilijk. leidsch dagblad DAGBLAD VOOR LEIOEN EN OMSTREKEN Uitgave: Uitgeversmaatschappij Leldsch Dagblad B.V. Hoofdkantoor. Witte Singel 1. 2311 BG LEIDEN Poatbua 54, 2300 AB LEIDEN Talefoon: 071-144941 Geen krant ontvangen: tel 071-123143 tueeen 18.00-19.30 uur (nabezor- ging na 19.30 uur); zater- Bi) automatische overschrijving geen administratie- en Incassokosten. Voor betaling van abonnementsgelden uitsluitend giro 3203571 t.n.v. Dsmiste Holding BV t Haarlem. Kwartaalabonnement I 53.45 per post f 75,80 Jaarabonnement 1202.30 per post f 291,70 Hoofdredacteur; A.A.M. Schuurmane Adjunct-hoofdredacteur: J.P.M. van der Meer (re- glo) W. Wlrtz (binnenland) J. Ruygrok-Hoogeveen (buitenland) A A. van Brussel (sociale economie) P.J. Tombe (sport) P.C. Rosier (radio en tele- vl sle, kunst) S.J. de Groot (geestelijk Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o.a. In: Bonn, Brussel, Londen, Parijs, Washington, Cai ro, Rome, Madrid, Stock holm en Djakarta. Redactie stad en randgemeenten Tel. 071-125260 of 071-144941 tat. 222 H v. Eg mond tel. 071-172766 de woning, 't Wedde 7. werd maandagnacht om twaalf uur gekraakt. Vanochtend omstreeks elf uur werd het pand ontruimd, omdat de krakers sloten aan het vernieuwen waren. De politie heeft de vier jongens fallen 17 jaar) gearresteerd wegens vernieling van andermans eigendom. Na een korte tijd zijn ze weer vrijgelaten. De foto werd eerder op de ochtend gemaakt. Burgemeester van Voorschoten:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 2