El Al wil dat KLM tegemoet komt aan eis Olieprijs moet worden verlaagd Beurs Amsterdam Staat diep in het rood Pensioenlasten over 20 jaar onbetaalbaar Beperldng aantal vluchten Instorting bouwmarkt nekt pallet-fabriek Ziektewetpremie wellicht omlaag WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1981 ECONOMIE PAGINA 25 Staal De Europese Gemeenschap heeft in de eerste helft van dit jaar 2.4 miljoen ton staal uitgevoerd naar de Verenigde Staten. 21.4 pro cent meer dan in die periode van het vorig jaar. In 1980 nam de staaluitvoer van de EG naar de VS af tot 3.9 miljoen ton, twintig procent minder dan in 1979 en ongeveer vijftig procent minder dan in 1978. Volgens de Amerikaanse zegslie den in Brussel moet de toene ming vooral worden toegeschre ven aan de koersstijging van de dollar maar ook aan de opleving van de bedrijvigheid in de Ame rikaanse automobielindustrie, die een grote afnemer van stalen plaat is. Spoorwegen AMSTERDAM (ANP) - De staat is de afgelopen week nog dieper in het rood komen te staan. Het rijk leende 145 miljoen gulden van de Nederlandse Bank en gaf daar voor schatkistpromessen af. Het rijk staat nu voor bijna driekwart miljard gulden in het rood. Voor de komende week is de ver wachting. dat de geldmarkt wat gemakkelijker zal worden. Uit keringen door het rijk zullen de afdrachten aan het rijk overtref fen. waardoor de staat de komen de week nog verder in het rood zal komen te staan. UTRECHT (ANP) - Als de be roepsbevolking blijft afnemen. de deeltijdarbeid toeneemt, het aantal bejaarden in dezelfde ma te blijft stijgen, de produktiviteit achterblijft en de sterftekans niet noemenswaardig verandert, zul len de pensioenlasten over twin tig jaar onbetaalbaar worden. Dit voorspelde prof. dr. J. van Klinken, hoogleraar sociale ver zekering en pensioenfondsen aan de Universiteit van Amster dam, gisteren op een symposium over ouder worden in het jaar beurscongrescentrum in Utrecht. Aanwijzingen voor deze sombere voorspelling blijken volgens hem uit de prognoseberekenin gen van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Alge meen Burgerlijk Pensioenfonds. Het is volgens prof. Van Klinken niet onwaarschijnlijk dat de pen sioenlast binnen een tijd van tientallen jaren zal verdubbelen. Deze ontwikkeling wordt vol gens hem nog erger bij een toe nemende vervroegde pensione ring (vut regeling). De deeltijdar beid zal de last nog zwaarder ma ken. omdat iemand die bijvoor beeld gedurende lange tijd slechts een dag in de week heeft gewerkt toch het volledige aow- pensioen krijgt. Een gelijkblijven van de relatieve pensioenlast is alleen maar mo gelijk bij een groei van de be roepsbevolking van zo n twee a drie procent per jaar. Dit is nu niet het geval en voor de toe komst erg onwaarschijnlijk, al dus prof. Van Klinken. Ook de sterke stijging van de produkti viteit, waardoor de pensioenlast kan worden verlicht, is voorals nog niet te verwachten. Het pensioenstelsel in ons land is chaotisch. De inkomens van be jaarden tonen onlogische en on gemotiveerde verschillen. Bo vendien zijn de inkomensver schillen in de groep boven 65 jaar groter dan die van de totale be volking. Er moet gestreefd wor den naar een wettelijk algemeen waardevast pensioen voor ieder een van 70 procent van het laatst genoten inkomen, aldus mr. M. van Thiel. voorzitter van het Cen traal Orgaan Samenwerkende Ouderbonden (COSBO). even eens spreker op het symposium over ouder worden. De financiële onafhankelijkheid van de bejaarden, van wie een groot deel alleen van de aow moet leven, wordt naar zijn me ning thans sterk aangetast. Niet alleen de sterk gestegen kosten van levensonderhoud, maar ook bepaalde overheidsmaatregelen en grillige wettelijke regelingen, die geen verband met elkaar houden, brengen veel bejaarden in financiële nood. Winst voor Internatio- Muller AMSTERDAM (ANP) - Internatio- Muller NV heeft iri de eerste zes maanden van 1981 een klein po sitief resultaat behaald van 840 000 Dit is aanzienlijk beter dan het verlies van I 16 min dat (uitgezonderd de getroffen voor zieningon van 45 min) in de tweede helft van 1980 is geleden De vice-voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer J J. Voor dijk, zei in een toelichting op het halfjaarbericht te verwachten dat 1981 zonder verlies zal kun nen worden afgesloten (1980 verlies 58 min.). De Nederlandse Spoorwegen wil len een kort geding aanspannen tegen de gemeente Hoorn om op die manier teostemming af te dwingen voor de spoorverdub- beling tussen Avenhorn en Hoorn. Het gaat daarbij om een traject van 360 meter. Om de spoorverdubbeling vóór de ir;- dienststelling van de Hemspoor- tunnel in mei 1983 gereed te heb ben moet volgens de NS op zeer korte termijn met het werk be gonnen worden. De weigering van de gemeente Hoorn om toestemming te geven voor de verdubbeling is volgens de NS onrechtmatig. Gedepu teerde Staten van Noord-Hol land hebben namelijk een ver klaring van geen bezwaar afgege- Stork De resultatenrekening van de Ver enigde Machinefabrieken Stork NV (VMF-Stork) over het eerste halfjaar van 1981 (1 januari tot 14 juni) toont een verlies van 8.1 min., een verbetering met 5.9 min. in vergelijking met dezelfde periode verleden jaar 14,0 min. verlies). Pan Am In Londen zijn meer dan 500 werk nemers van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Pan-Am er mee akkoord gegaan aan het eind van dit jaar geen dertiende maanduitkering te accepteren van hun werkgever, zo heeft hun vakbond vandaag meegedeeld. De reden is de ernstige financiële omstandigheden waarin Pan-Am verkeert. De werknemers hebben verder in gestemd met een bevriezing van de lonen voor volgend jaar en een uitgebreid onbetaald verlof project, aldus een vakbonds woordvoerder. In Groot-Brittannië zijn 1.300 men sen bij de luchtvaartmaatschap pij werkzaam. Pan-Am had eer der gewaarschuwd dat ontslagen zullen vallen als de personeels kosten niet omlaag bracht. LEIDEN - Groenteveiling: Datum 9/9/ 1981 Aardappelen 0,25. Andijvie 0.35-0.49, Augurken 0,37-0,54, Pronkbonen 1.05- 1.35, Snijbonen 1.20-3.50, Stambonen 1,55-1,75, Kroten 0.15-0,23. Rode Kool 0,44. Witte Ken] 0,21.Spitskool 0.1 (i-0.25. Postelein 0.33-0,63. Prei 0.75-0,96, Spina zie 0,44-0,77, Spruiten A 0,84-0,96, Sprui ten B 1.01-1.15. Spruiten C 0.78-0,81. Spruiten D 0.35-0,62, Uien 0,17-0,46, Wit lof 5,50-6.50, Meloenen 1,40-2,90. Bloem kool 1x6 0,85-1.45. Bloemkool 8 st 0,55- 0.75, Knolselderij 0.70-0.81. Sla 15-0.34, Bleekselderij 0.51-0.66. Bospeen 0.40- 0.82. Peterselie 0.14-0.37. Radijs 0.31. Selderij 0.21-0.54. Paprika kg. Ö.50. St, 0.23-0.64. Groenteveiling Katwijk aan den Rijn Andijvie 35-45. Snijbonen 2.60-2.90. Sperziebonen 1,40-1.80. Rode Kool 0.34. Groene Kool 0.17. Spitskool 38-46. Bos peen II 84-1,01. Waspeen AI per kist 3.20-4.60. All 3.20-5.50. BI 3.20-6.10. Cl 1.80-2.10. CII 1.30. Aanvoer: 1711 ton. Breekpeen per kist BI 2.50-5.10. Cl 6.- 7.50. Rabarber 0.39, Sla(natuur) 18-19, Uien per kg 32-42. Peterselie (krul) 24- 27, Selderij 0.32, Bloemkool 6 per bak I 85-98. 611 32-48. 81 55 74. 811 21-39. 101 0,63. Aanvoer: 6500 stuks. SCHIPHOL (ANP) - De Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al houdt vast aan zijn eis dat er een einde moet komen aan het vervoer door de KLM van grote aantallen Amerikaanse passagiers vanuit de Verenigde Staten via Amsterdam naar Tel Aviv. De KLM moet zijn vluchten op Tel Aviv terugbrengen tot drie per week, aldus de directeuren van El Al Nederland, Yoaf Krill en Arnold Sherman, op een persbijeen komst op Schiphol. GRONINGEN (GPD) - De Hout en Bouwbonden van de FNV en het CNV zijn „totaal verrast" Bedrijven gaan zelf vliegen GRONINGEN (ANP) - Eind sep tember start een nieuwe vlieg verbinding tussen de luchthaven Eelde en Kopenhagen. Het gaat om een initiatief van een dertien tal noordelijke bedrijven, die be hoefte hebben aan betere vlieg verbindingen met de Scandina vische landen. Nu moet eerst met de NLM naar Schiphol wor den gevlogen en vandaar naar Kopenhagen. Bovendien heeft de NLM besloten het aantal vluchten op de noordlijn van het binnenlands net drastisch te ver minderen. Vanaf 28 september zal alleen nog via Enschede van Eelde naar Schiphol worden ge vlogen. De bedrijven besloten daarom een samenwerkingsverband aan te gaan en een belangenvereniging te stichten, de Airpool Noord. De Airpool Noord heeft inmiddels op charterbasis aan het vliegbe drijf Fast Airways Holland b.v. opdracht gegeven vanaf 28 sep tember drie keer per week (maandag, woensdag en^vrijdag) rechtstreeks van Eelde naar Ko penhagen te vliegen. De kosten per vlucht worden hoofdelijk omgeslagen. Bij een volledige bezetting zal een retour Eelde- Kopenhagen slechts 525 gulden kosten. door het gisteren aangekondigde gedwongen ontslag van 220 van de bijna 700 werknemers bij Hal- bertsma (deuren, kozijnen en pallets) in Grouw. Vooral de sluiting van de pallet-fa briek in Groningen, waar alle 70 werknemers op straat komen te staan, wordt gezien als „een har de en onverwachte klap", omdat juist de palletafdeling het bedrijf verleden jaar op winst had ge bracht. Dit jaar worden echter ook in die sector verliezen ver wacht. Het totale verlies voor 1981 wordt geschat op „enkele miljoenen", nadat er verleden jaar nog ruim twee miljoen winst werd gemaakt. De meeste banen verdwijnen bij de hoofdvestiging in Grouw: 110. Dit is vooral een gevolg van de drastische beperking van de pro- duktie van deuren en kozijnen door het teruglopen van de bouwmarkt. De hele produktie van deuren, kozijnen en pallets wordt straks geconcentreerd in de nieuwe fabriekshallen op het industrieterrein van Grouw. Het afgelopen voorjaar werd al een ophanden zijnde reorganisatie met ontslag voor 80 mensen in de sector bouwprodukten (deuren en kozijnen) aangekondigd. De beide palletfabricken in Grouw en Groningen leken toen. even als de vestiging Scheemda. bui ten schot te zullen blijven. Dat de directie nu met een voorstel komt dat veel verder gaat en een derde van het totale personeels bestand omvat, is de vakbonden in het verkeerde keelgat gescho ten. „We accepteren dat niet zo maar zonder meer", aldus giste ren bestuurder J. van Beck van do Hout- en Bouwbond FNV. Voorlopig denken de bonden echter nog niet aan acties. komende winter door El Al al leen wordt uitgegaan van de Ne derlandse en Israëlische markt. Op grond van de verwachtingen zijn volgens El Al directeur Sher man drie KLM vluchten en vier El Al vluchten per week tussen Amsterdam en Tel Aviv ruim voldoende. Met deze verdeling is de KLM wat betreft het aantal stoelen nog in het voordeel, als- dus Sherman. Tussen Nederland en Israël be staan momenteel grote lucht- vaartpolitieke geschillen. El Al heeft vorig jaar eenzijdig de tus sen de KLM en El Al bestaande samenwerkingsoverenkomst op gezegd die een looptjd had tot 1 april 1982. Hieruit trok de Israëli sche rogering de conclusie het aantal KLM vluchten te kunnen verminderen. Eerst van vijf naar vier en voor de komende winter van vier naar drie per week. De Nederlandse rijksluchtvaart dienst is het daar absoluut niet mee eens. Onderhandelingen hebben tot nu toe geen resultaat gehad. Centraal in het geschil staat het vervoer door de KLM van met name Amerikaanse passagiers vanuit de VS via Amsterdam naar Tel Aviv. Volgens El Al zou den op de KLM-vluchten gemid deld 60 procent niet-Nederland- se passagiers zitten als gevolg van een agressieve verkooppoli- tiek van de KLM in de VS. De El Al heeft daar op dit moment geen antwoord op. De Israëli sche luchtvaartmaatschappij is voor een groot deel afhankelijk van de diensten tussen de Ver enigde Staten en Tel Aviv. 'Wij moeten onze commerciële belan gen beschermen', aldus direc teur Sherman. Eind '79 was El Al bijna failliet. De maatschappij is echter met een omvangrijk herstelprogramma bezig. Het vorig jaar heeft de luchtvaartmaatschappij kunnen afsluiten met een verlies van 47.5 miljoen dollar tegenover een ne gatief saldo van 98,6 miljoen dol lar in het boekjaar 1979/1980. De inkomsten uit het passagiersver voer stegen van 291 miljoen dol lar naar 293 miljoen dollar. AMSTERDAM - EL AL directeuren Krill (linksen Scherman tijdens een persbijeenkomst op Schiphol Geen overleg over Philips Data Systems DEN HAAG (GPD) De vak bonden hebben dinsdag geen voet aan de grond kunnen krijgen bij hun pogingen de vestiging van Philips Data Systems (computers) in Den Haag open te houden. De lei ding van Philips gaf te ken nen dat de beslissingen in fei te zijn genomen en nietzullen worden gewijzigd. De ondernemingsraad van de Haagse vestiging heeft Phi lips aanbevolen het bedrijf in stand te houden. De raad ba seert zich daarbij op een on derzoek van Rotterdamse economen die een goede toe komst voor het Haagse be drijf menen te zien. Volgens de ondernemingsraad kan de conclusie worden getrokken dat de Haagse vestiging het gezondste deel is van Philips Data Systems. Het bedrijf in Den Haag ver vaardigt voornamelijk kan toorcomputers en randappa ratuur (onder meer printers). Eerder dit jaar werd bekend dat Philips de produktie van de randapparatuur wilde sta ken. Alleen de produktie van n van haar typen kantoor computers zou worden voort gezet. Het zou betekenen dat van de 470 man personeel er na enige tijd nog hooguit 60 a 70 in Den Haag gehandhaafd zouden kunnen worden. Er zouden 375 mensen moeten worden ontslagen In kringen van de vakbeweging verwacht men dat. zich base rend op ervaringen uit het verleden, een vestiging met een zo kleine bezetting door Philips uiteindelijk ook niet zal worden gehandhaafd. Dat zou het einde betekenen voor de vestiging van Philips Data Systems in Den Haag. Voorstel Yamani: AMSTERDAM (AP) - De eenheidsprijs voor olie uit de OPEC-landen moet la ger dan 34 dollar per vat worden. Dat heeft de Sa- oedische minister voor oliezaken Yamani ver klaard in een vraagge sprek met een Engelstalig Arabisch blad. Het voort duren van de huidige olie prijzen kan het mogelijke einde betekenen van de OPEC, aldus Yamani. De prijspolitiek van Saoedi- Arabiè werd door Yamani als 'in het beste belang' van de wereldeconomie omschreven. Tijdens de OPEC-bijeenkomst van augustus dit jaar in Gcnève had Yamani aangeboden de oliepro- duktie van zijn land terug te schroeven en de olieprijs van 32 naar 34 dollar te verhogen, mits de andere lidstaten van de OPEC hun prijs tot dat niveau zouden verlagen Het Saoedische voor stel werd echter verworpen Doordat Saocdi-Arabie bleef vasthouden aan 34 dollar als ma ximumprijs slaagde de OPEC er niet een eenheidsprijs vast te stellen. In het vraaggesprek zegt Yamani dat het aandeel in de oliemarkt van de OPEC-landen is terugge lopen van 31 miljoen vaten per aag in 1979 tot minder dan 24 miljoen vater per dag dit jaar. De verwachting is dat het OPEC- aandeel nog verder zal dalen en dit kan tot de ineenstorting van de OPEC leiden, aldus Yamani. Yamani weigerde zich uit te spre ken over de kans van slagen dat op de volgende OPEC-bijeen komst op 10 december van dit jaar wel overeenstemming wordt bereikt wat betreft een eenheids prijs voor de olie. Hij sloot de mogelijkheid uit dat Saoedi-Ara bie tussentijds zijn olieprijs zal verhogen. UTRECHT (ANP) - De zeven- tien bij het GAK (Gemeen schappelijk Administratie kantoor) aangesloten be drijfsverenigingen gaan waarschijnlijk hun ziekte wetpremies met gemiddeld een half procent verlagen Bij sommige bedrijfstakken is zelfs een daling van meer dan een procent te verwachten. Dat heeft het GAK gisteren laten weten. Binnenkort komen de besturen van de bedrijfsverenigigen bij elkaar om de premies voor 1982 vast te stellen Die kun nen volgens het GAK omlaag omdat in de eerste zeven maanden van dit jaar het aan tal ziekmeldingen en het aan tal uitkenngsdagen vier pro cent lager lag dan in dezelfde periode van het vorig jaar. WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1981 ACTIEVE AANDELEN Ahold AKZO ABN AMEV KLM Kon. Olie Nedlloyd Groep NMB Ocem Holding V*n Ommeren Pakhoed Holding Pakhoed H eert. Philip* 152.50 29.50 Rod ai BINNENLANDSE AANDELEN 155.00 155.50 Bredero VB Buhrm. Tett. 26.20 K) 19.00 7.20 155.00T >0 39.50 1010.00 2U3.0<V U.OÜb 4200.00b 173.00 130.00 104.00 24.50 62 00 173.00 89 V) ivoüo 273.00 771.00 102 JO 300.00 BELEGGINGS INSTITUTEN America FND A*d Belrgg D Binn Be If. VG IKA Belegg Inlerbond» 97.40 176.00 109.50 205 00 518.00 118.00 97.20 105.20 173.50 154 40 127.00 147 00 139.00 109.00 205.00 516.00 246.00e Lehman Corp Maditon V Technologie F GOUD EN ZILVER goudonbew 37950 38050 BUITENLANDS GELD Belgische fr ilOOi Duitse Mark llM) Candadeae dollar r schilling 1180» ie pe* 1I881 e drachme <168) Beurso ver zicht AMSTERDAM (ANP) - Ook van daag was het voor veel fondsen een slechte dag. Wall Street had het voortouw genomen door tien punten te dalen en de internatio nale fondsen gleden dan ook ver der af. De markt lag er geheel als eveneens enkele uitzonderingen daargelaten zoals WUH. Ogem en Volkcr-Stevin KLM opende bijna vuf gulden lager op iets bo ven de 93. Unilever zakte 1.70 tot 84.10 Akzo moest direct vijftig cent prijsgeven op 21.90 en Philips werd dertig cent goedkoper op f 21.20 Hoogovens was even eens dertig cent lager op 16. Het hern ht dat Wcstland- Utrecht een overeenkomst met het Algemeen Burgelijk Pen sioenfonds heeft gesloten en hierdoor voor de komende paar jaar verzekerd is van de verkoop van hypotheken aan dit pen sioenfonds. viel in goede aarde en tegen de draad in werd 5.50 meer gegeven op 92. hoewel la ter enige reactie intrad. De FGH bleef op 42.10 staan. De mededeling van Ogem dat over het eerste halfjaar aanzienlijk minder is verloren dan in hetzelf de tijdvak van vorig jaar, leverde het fonds zeventig cent winst op en gehandeld werd op 5,50.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 25