Slechte aanvoer, goede prijzen Lissenaar streeft naar regionale radio-omroep Werkgroep voor vrede nu ook i in Valkenburg Landschaps- tochten Valkenburg in teken jaarlijkse paardenmarkt WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1981 STREEK Deze toch wel magere opkomst voor de elk jaar duizenden be zoekers trekkende markt wijt marktmeester Bol aan het feit dat 'zijn' markt geen showmarkt is maar eentje waar nog echt wordt gehandeld. Volgens Bol zou het geen kunst zijn om enke le rijscholen uit de buurt met een fikse premie over te halen hun viervoeters naast en achter de kerk in Valkenburg te stallen. Goede prijzen Daarentegen werd er wel al vroeg in de morgen gehandeld en vol gens de ingewijden voor goede prijzen. De huidige hoge prijs van varkensvlees in België en Duitsland zou de reden zijn dat er ook voor slachtpaarden flinke prijzen worden gevraagd èn be taald. Maar ook voor de Hack neys. Walshen. Friezen en Shet land ponys waarop nog wordt ge reden, bestond belangstelling. De hoofdprijs voor de tijdens de markt gehouden loterij was dit jaar een merrieveulen met een Sportregister-Fries-Groningse achtergrond. "Een mooi paard je", volgens de bewonderend toekijkende kenners. Verder waren er een pony. een paardezadel, schapen, geiten, pa ling, kaas en een diner voor 2 personen met de loterij te win- Het feest rond de paarden werd vanmidag voortgezet met een puzzelrit, een straatteken-wed- strijd, en dressuurrijden door de Castellum-ruiters en de Valc- kruiters. Deze Hackney-hengst was heel wat temperamentvoller dan zijn stoïcijns toekijken de baas. Onrustig Op en rond de op het Castellum- plein in Valkenburg opgestelde kermisattracties is het de gehele nacht enigszins onrustig geweest want enige tieners hebben de nacht vóór de markt wakend doorgebracht. Zij waren daar mee in elk geval een stuk vroeger op dan de iets jongere jeugd die, ook alweer traditioneel, tussen 6 en 7 met achter hun' fietsen ge bonden lege blikken hun nog sla pende plaatsgenoten luidruchtig wekten. - \ïv V j mMuL tr i i ii/ji azsft t Een heuse lama was het exotische hoogtepunt op de paardenmarkt. verslaggevers) GEGSTGEEST - Een tiental medewerkers en pa- tienten van Endegeest heeft vanochtend het voor malige gemeentehuis in Oegstgeest gekraakt. Het houten noodgebouwtje, dat op terrein van Ende geest is gevesiigd, stond pas een week leeg. Beweegreden van de 'krakers' om de barak in ge bruik te nemen, is het gebrek aan therapieruimle voor de patiënten. Door de huidige reorganisatie is dat gebrek nu nijpend geworden. De directie van Endegeest onderschrijft de behoefte aan een per manent spellokaal, maar kan of wil volgens de 'krakers' geen toezegging doen omtrent het toe kennen van een vaste ruimte. Ofschoon Endegeest de barak van de gemeente wil kopen, hebben de 'krakers' besloten niet te wach ten op de tijdrovende procedure, die daar mee ge moeid is. „Dat formele gehakketak duurt minstens een jaar", aldus éen van de krakers vanochtend, „en het is zonde om de barak al die tijd leeg te laten staan.'' Burgemeester Scheenstra zei zich vanochtend over de zaak te zullen beraden. De directie van Ende geest zei vanmorgen van de 'kraakactie' niet op de hoogte te zijn en zodoende ook geen commentaar te kunnen leveren. VALKENBURG - Ook in Valken burg komt een vredeswerkgroep van de grond. Op 21 september is in gebouw 't Trefpunt de oprich tingsvergadering. Eén van de initiatiefnemers, Cathy van Venetien, vertelt dat het idee voor de oprichting van de werk groep voortkomt uit de behoefte om beter georganiseerd actie te kunnen voeren. Daarnaast vindt zij dat ook in Valkenburg het ge sprek over kernbewapening en de zaak van de vrede op gang moet komen. Bij de vredeswerkgroep-in-opnch- ting zijn nu nog alleen leden van de gereformeerde kerk betrok ken, maar de initiatiefnemers ho pen dat ook van de grootste kerk in Valkenburg, de hervormde, enthousiaste deelnemers komen. Ook voor onkerkelijken staat de deur van de vredeswerkgroep open. Op de oprichtingsvergadering be slissen de toekomstige leden of de Valkenburgse groep zich bij een landelijke organisatie, zoals het IKV, zal aansluiten. LISSE - Met de komst van het kabelnet in de bollenstreek ontstond bij Cor van den Dun- gen uit Lisse het idee om de "kabel" ook te gebruiken voor een re gionale radio-omroep. De Lissenaar is van mening dat er bij het kabelnet veel moge lijkheden zijn die de eventue le komst van een regionaal radiostation zouden kunnen bevorderen. Van den Dungen heeft de in druk dat regionale radio sterk leeft in de bollenstreek en wil wel eens weten of er behoefte is om te komen tot stichting van een organisatie die zich daarmee wil bezig houden. Hij heeft daarom een oproep gedaan aan belang stellenden in de streek om zich bij hem te melden. Met name denkt hij aan men sen die voldoende techniek "in huis" hebben, zij die kun nen presenteren en aan ether piraten die op die manier hun hobby legaal zouden kunnen maken. Met deze lieden wil Van den Dungen rond de tafel gaan zitten en proberen een uitge werkt plan te maken en dit voor te leggen aan de ge meentebestuurders in de bol lenstreek met het verzoek iets met de ideeën te doen en te komen tot stichting van een regionaal bollenstreek- radiostation. Radio-hulpdienst Van den Dungen wil nog niet op de zaken vooruitlopen, maar heeft toch al min of meer uitgewerkte ideeen over wat zo'n regionaal radio station zou moeten brengen. De formule van Omroep Bra bant en Stad Amsterdam staat de Lissenaar voor ogen. Deze omroepen brengen een programma waarin het regio nale gebeuren de boventoon Met name wil Van den Dungen een radio-hulpdienst voor ou deren en hulpbehoevenden op poten zetten. Ook wil hij de sportwereld in de bollen streek een ruime plaats ge ven bij de lokale omroep Ook regionale artiesten die nen volgens hem aan het ra dio-gebeuren deel te nemen Wat het verspreidingsgebied betreft denkt de Lissenaar aan Hillegom. Lisse. Sassen heim en eventueel Noordwij- kerhout Hoe meer gemeen ten er willen meedoen, des tc gemakkelijker is het om dc kosten van een en ander te dekken Tot besluit zegt Van den Dun gen dc bollenstrckcrs nog tot 1 oktober de tijd te geven om met reacties te komen "Val len de reacties dan tegen, dan rest mij maar een ding en dat is stoppen" KUST- EN BOLLENSTREEK - Wie kennis wil maken met het Zuidhollandse landschap krijgt daartoe deze week de gdtfMft- heid. Tot zaterdag staat het re- creeeren in het teken van het landschap. In elke provincie zijn tochten per fiets, boot of te voet uitgezet langs de mooiste plek jes. In onze regio is het landgoed Nieuw Leeuwenhorst tussen Noordwijk en Noordwijkerhout het centrum van de uitstapjes. De stichting Het Zuidhollands Landschap heeft van daaruit een fietsroute uitgezet, die door de duinen en het bollengebied voert. Wie zich liever te voet ver plaatst kan de wandeltocht ma ken, door het landgoed Nieuw Leeuwenhorst Men kan zich de hele week dage lijks tussen 9 uur s more. BB 1 uur 's middags bij het verzamel punt melden. Spelen met vuur TER AAR Bij het spelen met vuur hebben drie kinderen van elf jaar gisteravond in de nieuwbouw wijk Middelland in Ter Aar een stapel isolatieplaten in lichter laaie gezet De platen lagen bij een aantal in aanbouw zijnde huizen De brandweer moest er aan te pas komen om het vuur te blussen De totale schade wordt geraamd op enige duizenden gul dens. VALKENBURG - Een veertigtal paarden, pony's, een ezel en zelfs een lama zijn vanmorgen aangevoerd op de tradi tionele jaarlijkse paardenmarkt in Valkenburg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1981 | | pagina 23